Heraldiska vapen och flaggor

Per Anderssons texter om heraldik, kommunvapen, nordiska korsflaggor m m

 

 

 

 

 

"Vapnet Šr fšr šgat vad namnet Šr fšr šrat"

Per Andersson har Šgnat sig Œt heraldiken med dess enkla, fŠrgkontrasterande och traditionsfyllda kŠnnetecken sedan tioŒrsŒldern. Inom denna disciplin mšts mŒnga av hans andra intresseomrŒden: namnskick (vapnet Šr fšr šgat vad namnet Šr fšr šrat), genealogi (slŠktvapen), lokalhistoria (socken-, hŠrads- och kommunvapen), statsvetenskap (stater, kommuner och andra offentliga vapenbŠrare), juridik, sprŒkvetenskap, praktisk konstutšvning, grafisk formgivning, nordism (den nordiska korsflaggsfloran) samt ett estetiskt substansideal som han bekŠnner sig till.

Hans heraldiska arbetsomrŒden frŒn nŠrmare ett halvsekel Šr utspridda i spŠnningsfŠltet mellan teoretisk vapenkunskap och praktisk vapenkonst. Med Sveriges kommunvapen (1983) publicerade han den fšrsta redogšrelsen nŒgonsin fšr landets alla i kraft varande kommunala vapen. Han har ocksŒ fšrfattat den fšrsta allmŠnna svenska handledningen i heraldik pŒ Œrtionden, Svensk heraldik (1985, 2 uppl 1988). En fortsŠttning pŒ dessa bŒda arbeten Šr boken Heraldiska vapen i Sverige (1989), som tillsammans med Svensk vapenbok fšr kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner 1863–1970 (1994) upptar alla svenska kommunala vapen genom tiderna, totalt omfattande omkring 950 bŠrare. Inom heraldisk teori har han frŠmst Šgnat sig Œt kodifiering av det heraldiska regelsystemet. Hans teser finns redovisade bland annat i Kvalitetsbedšmning av heraldiska vapen (Svenska heraldiska fšreningens tidskrift Vapenbilden 27/1989), handboken Heraldik – lŠran om vapenmŠrken (1993) och Fšrslag till lag om heraldiska vapen (Vapenbilden 51/2001). RŠttsliga aspekter pŒ heraldiken har han ocksŒ framfšrt i SlŠktvapenrŠtt grundad pŒ logik och funktion (Vapenbilden 65/2006). Genom sina bšcker, tidskrifts- och tidningsartiklar, fšredrag och utstŠllningar har Per Andersson verkat fšr att sprida kunskap om heraldiken och praktiskt bruk av vapenmŠrken i det moderna samhŠllet.

Per Andersson har ocksŒ komponerat vapen fšr slŠkter, organisationer, de bŒda kommunerna Hylte och Ockelbo, …stergštlands hŠrader och landskapets alla omkring 170 socknar (Ockelbos vapen har sedan bildat grund fšr prins Daniels vapen). Den mest omfattande regionala vapenredovisningen Šr …stgštsk vapenbok – Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar (1998). Den lokala och regionala heraldiken har han behandlat i ett flertal ytterligare arbeten, sŒsom Kommunsymboler i …stergštlands lŠn (Mjšlby kommuns hembygdsrŒds Œrsbok 1982), Heraldiska vapen i Mjšlby (Mjšlby kommuns hembygdsrŒds Œrsbok 1989), Sockenvapen i MjšlbyomrŒdet (Mjšlbyhistorisk tidskrift 4/1995), Kommunala vapen inom Mjšlby kommun (Vapenbilden 40/1996) och Nya sockenvapen inom …stergštlands lŠn (Vapenbilden 44/1998). En ingŒende analys av ett vapenomrŒde Šr Kvarnhjulsheraldiken i Mjšlby – En stadssymbols 75-Œriga vŠg genom vapenstrider till internationell fšrebild (Mjšlbyhistorisk tidskrift 3/1994). Exempel pŒ tidningsartiklar om heraldiken Šr VŒra vapen (…stgšta Correspondenten 1981-11-28), Vapnet Šr fšr šgat vad namn Šr fšr šrat (…stgšta Correspondenten 1986-07-29) och tvŒ debattartiklar om den nya regionen VŠstra Gštalands vapen och flagga (Gšteborgs-Posten 1997-12-09 och 1998-01-07). Per Andersson har vidare medverkat i šversŠttning, komplettering och anpassning till svenska fšrhŒllanden av John Foleys bok Tecken, mŠrken och symboler (1995).

En annan symbolform som Per Anderson Šgnat sŠrskild uppmŠrksamhet Šr kretsen av uppemot 50-talet flaggor med skandinaviskt korsmotiv i olika fŠrgkonstellationer. Den fšrsta samlade redovisningen dŠrav var Kors sŒ mŒnga olika flaggor! (…stgšta Correspondenten 1991-11-01), fšljd av bšckerna Nordiska korsflaggor (1992) och Under nordisk flagg – Nordens historia, samtid och framtid speglade i korsflaggor (1994), vilken samtidigt Šr en studie i nordiska enhets- och sŠrartstendenser. Han har ocksŒ sŠrskilt behandlat den svenska flaggans och nationaldagens historia, bland annat i …stgšta Correspondenten (1995-06-03) och i flera hšgtidstal pŒ Svenska flaggans dag och Sveriges nationaldag, fšrsta gŒngen 1980 pŒ Mjšlby hembygdsgŒrd. Genom sitt initiativ att Œrligen den 25 juni – pŒ den astronomiska Œrsdagen av Eriks av Pommern kršning till fšrste kung šver det enade Norden 1397 – fira Nordens dag, vilket skedde fšrsta gŒngen 1991 och Šven detta pŒ Mjšlby hembygdsgŒrd, har Per Andersson medverkat till att Œteruppta bruket av Nordens gul-ršda korsflagga med ursprung i Kalmarunionen. Med fšrebild i SkŒnelands flagga har han fšr flera olika kulturregioner utarbetat nya korsflaggor som efter hand kommit i bruk, bland annat fšr Norrland, VŠstsverige och SmŒland. Per Anderssons fšrsšk att introducera en gul-gršn korsflagga fšr Gotland kom till uttryck i tre artiklar i Gotlands tidningar (1992-02-11, 1992-03-06 och 1992-04-02).

Per Andersson tilldelades 2013 Svenska heraldiska fšreningens fšrtjŠnstmedalj i guld fšr "insatser inom det historiska fŠltet" och "stora insatser fšr heraldiken i Sverige".

 

 

 

 

slekt.se/heraldik

Start Heraldiska vapen och flaggor

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 


 

 

Nordiska korsflaggor

Per Anderssons bok Under nordisk flagg – Nordens historia, samtid och framtid speglade i korsflaggor

 

Vad Šr heraldik?

Per Anderssons bok Heraldik – lŠran om vapenmŠrken

Det heraldiska vapnet Šr fšr šgat vad namnet Šr fšr šrat

 

Vapen fšr Sveriges kommuner, stŠder, kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner

Per Anderssons bŒda bšcker Heraldiska vapen i Sverige och Svensk vapenbok fšr kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner 1863–1970 upptar alla svenska kommunala vapen genom tiderna, totalt omfattande omkring 950 bŠrare:

Sveriges kommunala vapen

Kommuner

StŠder

Kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner

 

Heraldiska vapen i …stergštland

I boken …stgštsk vapenbok – Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar redovisar Per Andersson den šstgštska heraldiken med ca 240 vapen:

Heraldik och territoriella vapen

Regioner

HŠrader

Kommuner

StŠder

Kšpingar

Landskommuner

Pastorat

Fšrsamlingar

Fšrslag till vapen fšr fšrsamlingar

 

Mer om heraldiska vapen

Fšrslag till lag om heraldiska vapen

Mjšlbys kvarnhjulsvapen

Vapen komponerade av Per Andersson