Heraldiska vapen och flaggor

Per Anderssons texter om heraldik, kommunvapen, nordiska korsflaggor m m

 

 

 

 

 

…stgštsk vapenbok – HŠrader

 

HŠradernas skšldemŠrken utgšr heraldiseringar av respektive hŠradssigills bildmotiv, som i flertalet fall ŒtergŒr pŒ en folketymologisk tolkning av hŠradsnamnet eller innehŒller nŒgot jordbruksredskap.

Valet av tinkturer ansluter – i de fall dŠr motivet Šr detsamma och fŠrgsŠttningen Šr heraldiskt korrekt – till de hŠradsskšldar som sedan lŒng tid funnits uppsatta i Kungl LivgrenadjŠrregementets stora matsal och till den kolorerade version av hŠradssymbolerna som fšrekommer pŒ …stergštlands lŠns hushŒllningssŠllskaps tryckta diplom.

 

Aska — H05001-97

Aska hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt en fyrkantsharv av guld

GodkŠnt av Motala tingsrŠtt 1997-09-17.

Fyrkantsharv – bilden i Aska hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1571, och skšldemŠrke i yngre hŠradssigill, kŠnt sedan Œr 1604. Komponerat av Per Andersson.

 

Bankekind — H05002-97

Bankekinds hŠrad, …stergštland.

I rštt fŠlt en bakifrŒn sedd kŠlkbanke med medar, allt av guld

GodkŠnt av Linkšpings tingsrŠtt 1997-10-09.

KŠlkbanke – bilden i Bankekinds hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1633. Rštt och guld – frŒn …stergštlands vapen. Komponerat av Per Andersson.

 

Bjšrkekind — H05003-97

Bjšrkekinds hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av guld en gršn bjšrkkvist med fem blad

GodkŠnt av Norrkšpings tingsrŠtt 1997-09-30.

Bjšrkkvist med fem blad – bilden i Bjšrkekinds hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1604. Komponerat av Per Andersson.

 

Boberg — H05004-97

Bobergs hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av guld ett lŒgŒrder, Œtfšljt ovan och nedan av en sexuddig stjŠrna, allt blŒtt

GodkŠnt av Bobergs hŠradsallmŠnning 1997-04-23.

LŒgŒrder – bilden i Bobergs hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1571. LŒgŒrder Œtfšljt av tvŒ sexuddiga stjŠrnor – bilden i Bobergs hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1621. BlŒtt – frŒn vapnet fšr Motala kommun, till vilken huvuddelen av hŠradet hšr. Guld – frŒn vapnet fšr Mjšlby kommun, till vilken Œterstoden av hŠradet hšr. Gyllene fŠlt – Œkerbruk. Komponerat av Per Andersson.

 

BrŒbo — H05005-97

BrŒbo hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt tvŒ timmeryxor av guld i kors

GodkŠnt av Norrkšpings tingsrŠtt 1997-03-13.

Timmeryxa – heraldisk fšrkortning av en gŒende man med en yxa šver axeln, som utgšr skšldemŠrke i BrŒbo hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1604. BlŒtt och guld – frŒn vapnet fšr Norrkšpings kommun, inom vilken hela hŠradet ryms. Komponerat av Per Andersson.

 

Dal — H05006-97

Dals hŠrad, …stergštland.

I rštt fŠlt ett balkvis stŠllt lieblad av silver

GodkŠnt av Dals hŠradsallmŠnning 1998-05-07.

Lieblad – skšldemŠrke i Dals hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1571. Balkvis stŠllt lieblad – skšldemŠrke i Dals hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1621. Rštt – frŒn vapnen fšr …stgšta-Dals landskommun, ocksŒ innehŒllande ett balkvis stŠllt lieblad, …stergštlands landskap och lŠn samt Vadstena kommun, inom vilken hela hŠradet ryms. Komponerat av Per Andersson.

 

FinspŒnga lŠn — H05007-97

FinspŒnga lŠns hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av silver en smidestŒng och en smideshammare i kors, bŒda svarta

GodkŠnt av Norrkšpings tingsrŠtt 1997-03-13.

Sigill gemensamt fšr hela hŠradet saknas, men bergslags- eller tingslagssigill finns fšr socknarna VŒnga (kŠnt sedan 1571), HŠllestad (1604), GodegŒrd (1604), Risinge (1638) och TjŠllmo (1664). Sigillen fšr HŠllestad respektive TjŠllmo visar en hammare och en tŒng i kors, och samma verktyg men i annan formering Œterfinns i GodegŒrds sigillbild. OcksŒ i VŒngasigillet fšrekommer hammare av nŒgot slag. HŠradsvapnet ŒtergŒr nŠrmast pŒ bilden i HŠllestads sigill, som spegelvŠnd gjorts till hŠradets skšldemŠrke. Komponerat av Per Andersson.

 

Gullberg — H05008-97

Gullbergs hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt en nedgŒende mŒne, ovan Œtfšljd av tvŒ blad och nedan av en sexuddig stjŠrna, allt av guld

GodkŠnt av Gullbergs hŠradsallmŠnning 1998-05-06.

NedgŒende mŒne, ovan Œtfšljd av tvŒ blad och nedan av en sexuddig stjŠrna – skšldemŠrke i Gullbergs hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1602; den mellersta figuren har formen av en nedgŒende mŒne men kan ocksŒ vara avsedd som ett berg och anspela pŒ hŠradsnamnet. BlŒtt och guld – frŒn vapnet fšr Linkšpings kommun, inom vilken hela hŠradet ryms. Komponerat av Per Andersson.

 

Gšstring — H05009-97

Gšstrings hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt ett lŒgŒrder av guld

GodkŠnt av Gšstrings hŠradsallmŠnning 1997-04-22.

LŒgŒrder – skšldemŠrke i Gšstrings hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569. Guld – frŒn vapnen fšr Mjšlby, Boxholms och Vadstena kommuner, pŒ vilka hŠradets socknar Šr fšrdelade, samt frŒn …stergštlands vapen. Komponerat av Per Andersson.

 

Hammarkind — H05010-97

Hammarkinds hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt en stolpvis stŠlld hammare, pŒ vardera sidan Œtfšljd av en stolpvis stŠlld fisk, allt av guld

GodkŠnt av Hammarkinds hŠradsallmŠnning 1997-04-15.

Hammare, stolpvis stŠlld och pŒ vardera sidan Œtfšljd av en figur – bilden i Hammarkinds hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1571. Hammare och fisk, stolpvis stŠllda – bilden i sigill, kŠnt sedan Œr 1643, fšr Stegeborgs skŠrgŒrds tingslag, ingŒende i hŠradet. BlŒtt och guld – frŒn vapnet fšr Sšderkšpings kommun, till vilken huvuddelen av hŠradet hšr. BlŒtt fŠlt – …stersjšn. Komponerat av Per Andersson.

 

Hanekind — H05011-97

Hanekinds hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av silver en ršd tupp

GodkŠnt av Hanekinds hŠradsallmŠnning 1997-04-17.

Tupp – bilden i Hanekinds hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1621. Rštt och silver – frŒn …stergštlands vapen. Komponerat av Per Andersson.

 

Kinda — H05001-97

Kinda hŠrad, …stergštland.

I rštt fŠlt ett korsat kors av silver, vars samtliga armar sluta i tvŒ utbšjda spetsar

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1950-06-09, registrerat 1973-10-01.

Korsat kors med armarna slutande i tvŒ utbšjda spetsar – bilden i Kinda hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1568.

 

Lysing — H05012-97

Lysings hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av guld ett gršnt lšvtrŠd

GodkŠnt av Lysings hŠradsallmŠnning 1998-05-10.

LšvtrŠd – skšldemŠrke i Lysings hŠrads sigill, daterat Œr 1569 och kŠnt i avtryck sedan Œr 1604. Guld – frŒn vapnen fšr …deshšgs kommun, till vilken hŠradets alla socknar utom en hšr, och fšr Mjšlby kommun, som rymmer den ŒterstŒende socknen, samt frŒn …stergštlands vapen. Komponerat av Per Andersson.

 

Lšsing — H05013-97

Lšsings hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av silver ett rštt korsat kors

GodkŠnt av Lšsings hŠradsallmŠnning 1997-03-25.

Korsat kors – bilden i Lšsings hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1649. Rštt och silver – frŒn …stergštlands vapen. PŒ hŠradsskšlden i Kungl LivgrenadjŠrregementets matsal Šr korset av silver och fŠltet rštt, men fšr att undvika fšrvŠxling med Kinda hŠrads vapen har tinkturerna vŠxlats. Komponerat av Per Andersson.

 

Memming — H05014-97

Memmings hŠrad, …stergštland.

I svart fŠlt en stolpvis stŠlld spade av guld

GodkŠnt av Memmings hŠradsallmŠnning 1997-04-09.

Stolpvis stŠlld spade – bilden i Memmings hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569, och skšldemŠrke i yngre hŠradssigill, kŠnt sedan Œr 1604. Guld – frŒn vapnet fšr Norrkšpings kommun, inom vilken hela hŠradet ryms. Svart och guld – jordmŒn och Œkerbruk. Komponerat av Per Andersson.

 

SkŠrkind — H05015-97

SkŠrkinds hŠrad, …stergštland.

I rštt fŠlt en stolpvis stŠlld skŠra mellan fyra sexuddiga stjŠrnor, allt av guld

GodkŠnt av Norrkšpings tingsrŠtt 1997-03-13.

SkŠra mellan fyra sexuddiga stjŠrnor – huvuddelen av bilden i SkŠrkinds hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569. Rštt och guld – frŒn …stergštlands vapen. Guld – frŒn vapnen fšr Linkšpings, Norrkšpings, Sšderkšpings och tvidabergs kommuner, pŒ vilka hŠradets socknar Šr fšrdelade. Komponerat av Per Andersson.

 

Valkebo — H05016-97

Valkebo hŠrad, …stergštland.

I gršnt fŠlt ett hšgŒrder, Œtfšljt pŒ vardera sidan av en sexuddig stjŠrna, allt av guld

GodkŠnt av Valkebo hŠradsallmŠnning 1998-05-12.

HšgŒrder Œtfšljt pŒ vardera sidan av en stjŠrna – bilden i Valkebo hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569. Guld – frŒn …stergštlands vapen. Komponerat av Per Andersson.

 

Vifolka — H05017-97

Vifolka hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt inom en bŒrd en tjuga och en slaga i kors, allt av guld

GodkŠnt av Mjšlby tingsrŠtt 1997-03-05.

Tjuga och slaga i kors – skšldemŠrke i Vifolka hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569. BŒrd – till Œtskillnad frŒn det i švrigt till innehŒllet identiska vapnet fšr Vifolka landskommun. Komponerat av Per Andersson.

 

Ydre — H05002-97

Ydre hŠrad, …stergštland.

I fŠlt av silver ett svŠvande utbšjt kors, Œtfšljt av fyra sexuddiga stjŠrnor, allt rštt

FaststŠllt av Kungl Maj:t 1950-06-09, registrerat 1973-10-01.

SvŠvande utbšjt kors, Œtfšljt av fyra sexuddiga stjŠrnor – bilden i Ydre hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1555.

 

kerbo — H05018-97

kerbo hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt en hšgplog med rist, allt av guld

GodkŠnt av kerbo hŠradsallmŠnning 1997-11-27.

Hšgplog med rist – bilden i kerbo hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569. BlŒtt och guld – frŒn vapnet fšr Linkšpings kommun, inom vilken hela hŠradet utom en socken ryms. Guld – frŒn …stergštlands vapen. Komponerat av Per Andersson.

 

…stkind — H05019-97

…stkinds hŠrad, …stergštland.

I blŒtt fŠlt en bjŠlkvis stŠlld fisk av guld

GodkŠnt av …stkinds hŠradsallmŠnning 1997-03-25.

BjŠlkvis stŠlld fisk – bilden i …stkinds hŠrads sigill, kŠnt sedan Œr 1569. BlŒtt fŠlt – …stersjšn samt vatten som bakgrund till fisken, framstŠllt med ett vŒgmšnster i bilden i yngre hŠradssigill, daterat Œr 1580 och kŠnt i avtryck sedan Œr 1604. BlŒtt och guld – frŒn vapnet fšr Norrkšpings kommun, inom vilken hela hŠradet ryms. Komponerat av Per Andersson.

 

…stgštsk vapenbok : Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar. Mjšlby, 1998. 76 sid. ISBN 91-87784-09-2.

 

 

 

 

 

slekt.se/heraldik

Start Heraldiska vapen och flaggor

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson