…stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Per Anderssons kartlŠggning av sina 32 anslŠkter

 

 

 

 

 

SlŠktforskning under ett halvsekel

SlŠktskap Šr den mest grundlŠggande relationen mellan mŠnniskor. Att ha kunskap om sitt slŠktursprung Šr centralt fšr att fšrstŒ vem man Šr, och man vidgar perspektivet pŒ sig sjŠlv genom att kŠnna till vilka nutida personer som har samma ursprung och som man dŠrfšr Šr slŠkt med.

Per Andersson har sedan mitten av 1970-talet utforskat olika šstgštska och smŒlŠndska slŠkter. Han har bland annat kartlagt de 32 slŠkter som utgŒr frŒn hans anor i sjŠtte generationen (totalt ca 80 000 personer), redovisade i boken …stgštsk och smŒlŠndsk slŠktbok (2008). DŠrutšver har han utrett avkomlingarna till fem 1600-talsfšrfŠder pŒ olika ansidor i form av stšrre kognatiska slŠkter knutna till var sin flerhundraŒrig slŠktgŒrd: DršgshultsslŠkten frŒn Nykil (farfars far och mor), BjšrnarydsslŠkten frŒn Lommaryd (farmors far och mor), LŒngarydsslŠkten (morfars far och mor, gŒrden KrŒkŒs), BesserydsslŠkten frŒn Asby (mormors far, rusthŒllar- och nŠmndemannaslŠkten Berggren) och …lmstadsslŠkten (mormors mor, gŒrden LŒngeberg, prŠst- och ŠmbetsmannaslŠkten Almqvist). Dessa har ocksŒ redovisats i bokform (1982–2014). LŒngarydsslŠkten, som han tillhšr pŒ fyra linjer, har frŒn 1988 noterats i Guinness rekordbok som den stšrsta kartlagda slŠkten.

Per Anderssons stšrsta slŠkthistoriska forskningsuppgift Šr hans kartlŠggning av drygt 275 000 efterkommande till arvmonarkins grundare Gustav Vasa, som har framhŒllits som den person genom tiderna som haft allra stšrst betydelse fšr svenskarna, bŒde samtidens och eftervŠrldens, och 1544 gjorde Sverige Šrftligt inom sin slŠkt. Forskningens resultat har redovisats i bokverket Sveriges kungaslŠkt (3 band, 2019). En stor del av Per Anderssons morfars slŠktingar, pŒ bŒde fŠdernet och mšdernet, tillhšr kungaslŠkten, nŠrmast genom dennes mormor, som i sitt fšrsta Šktenskap blev mor till fyra kungaŠttlingar och anmoder till medlemmar av Šnnu regerande furstehus, medan Per Andersson hŠrstammar i hennes andra gifte med sin kusin. Projektet, som pŒgŒtt under nŠrmare ett halvsekel och varit sŠrskilt intensivt de sista elva Œren, har tagit i ansprŒk drygt 36 000 dokumenterade arbetstimmar, motsvarande 21 Œrs heltidsarbete.

Fšr att hantera en stšrre mŠngd slŠktingar och presentera dem pŒ ett šverskŒdligt sŠtt, har Per Andersson 1977–1982 konstruerat och dŠrefter stegvis vidareutvecklat ett genealogiskt redovisningssystem med bland annat unika individbeteckningar fšr Šttlingar och en sŠrskild typ av stamtavla (beskrivet i Systema genealogi¾ i SlŠkt och HŠvd 1986:2, Sveriges slŠkter [1988], …stgštsk och smŒlŠndsk slŠktbok [2008] och Sveriges kungaslŠkt [2019]). Metodiska synpunkter av principiellt intresse fšr genealogin har han ocksŒ framfšrt i bland annat En svensk slŠktkalender i tiden – ett nationellt intresse (SlŠkt och hŠvd 1990:2) och Logik fšr redovisning av innehav och slŠktskap (Mjšlbyhistorisk tidskrift 4/1995).

Fšrutom ett 30-tal slŠkthistoriska bšcker har Per Andersson medverkat i Svenska slŠktkalendern, Svenska antavlor, SlŠkthistoriskt forum, SlŠkt och hŠvd och andra tidskrifter och tidningar. Exempel pŒ biografiska framstŠllningar Šr levnadsteckningarna šver hans farfars farfars mor Ann-Cajsa i Ybro (Mjšlby kommuns hembygdsrŒds Œrsbok 1990), hans morfars morbror JŠrnvŠgskungen Carl Jehander (bland annat …stgšta Correspondenten 1980-05-03) och hans farmors fŠderneanor (SmŒlandsslŠkten RŒsberg 2002) samt ett antal in memoriam 1981–2007.

Som kursledare frŒn 1979 har han utbildat hundratals personer i slŠktforskning och som rektor infšrde han kurser i slŠktforskning och lokalhistoria i gymnasieutbildningen. Han har Šven varit handledare fšr mŒnga gymnasisters specialarbeten inom dessa ŠmnesomrŒden. Vidare har han under mer Šn 40 Œr hŒllit fšrelŠsningar och lett exkursioner inom slŠkt- och lokalhistoria samt sedan 1982 anordnat ett 30-tal slŠktmšten. LŒngarydsslŠktens Œterfšrening i ursprungssocknen den 5 maj 1991 med 2 510 deltagare noterades som rekord av Guinness och vid en slŠktsamling 2007 ŒtervŠnde uppemot 7 000 slŠktmedlemmar, fšrdelade pŒ tvŒ dagar, till LŒngaryd.

Fšr en mer organiserad slŠktsammanhŒllning har Per Andersson grundat tre slŠktfšreningar, som han sedan starten ocksŒ varit ordfšrande fšr: SlŠktfšreningen RŒsberg 1982, SlŠktfšreningen Quarn 1983 och SlŠktfšreningen Jehander 1984. Fšr var och en av dessa har han ocksŒ utgivit en Œrsskrift: Meddelanden frŒn SlŠktfšreningen RŒsberg, Quarn respektive Jehander. Han har vidare utnŠmnts till hedersledamot av Almqvistska slŠktfšreningen (1993), Tolfska slŠktfšreningen (2001) och SlŠktfšreningen RŒsberg (2007).

Per Anderssons arbeten ršrande personnamn har framfšr allt kretsat kring den rŠttsliga regleringen av namnskicket och analys av personnamnets struktur. Han har framlagt fšrslag till en ny lag om personnamn, som presenterats i bland annat sex artiklar i …stgšta Correspondenten 1983–1988, begreppsanalysen SlŠkt och slŠktnamn (SlŠkt och hŠvd 1986:3–4), AngelŠgna Šndringar i namnlagen (SlŠkt och hŠvd 1988:3–4), en riksdagsmotion, boken Lagskyddade namntraditioner (1989) och uppsatsen Ett oskick av namn utan mening (SlŠkthistoriskt forum 2007:4). I Lagskyddade namntraditioner framfšrde han ocksŒ ett fšrslag till ny namnsdagslŠngd, som han utarbetat Œren dessfšrinnan, med mer Šn 1 000 namn och grundad pŒ fšrnamnens etymologiska slŠktskap.

 

 

De 32 anornas slŠkter

De slŠkter som utgŒr frŒn Per Anderssons 32 anor i sjŠtte generationen redovisas med alla kartlagda Šttlingar fram till nutid i …stgštsk och smŒlŠndsk slŠktbok (2008), fšrutom vissa slŠktgrenar som i stŠllet Œterfinns i bokverket LŒngarydsslŠkten (6 band, 2006–2014) och i BesserydsslŠkten Berggren (2004).

 

…nakvarntorpsslŠkten frŒn …jebro

Ana 64 & 65, torparen Eric Svensson (1766–1848) och hans hustru Maria Hindricsdotter (1777–1816), …jebro …nakvarn, Herrberga socken

 

SlŠkten Skullman frŒn Nykil

Ana 66 & 67, korpralen och barnalŠraren Samuel Birgersson (1764–1838) och hans hustru Stina Svensdotter (1778–1843), …jebro aspegŒrd, Herrberga socken

 

ViggebyslŠkten frŒn VŒrdnŠs

Ana 68 & 69, bonden Jšns Larsson (1776–1831) och hans hustru Catharina Persdotter (1776–1832), Ytterbo uppgŒrd, TjŠrstads socken

 

SlŠkten Bohman frŒn TjŠrstad

Ana 70 & 71, livgrenadjŠren Carl Bohman (1781–1828) och hans hustru Eva Lotta Adamsdotter (1785–1842), Boda, TjŠrstads socken

 

SlŠkten Hjelm frŒn GŠrdserum

Ana 72 & 73, rusthŒllaren Johan Johansson (1769–1818) och hans hustru Anna Israelsdotter (1779–1816), BrŒstorp, GŠrdserums socken

 

BjšrkhultsslŠkten frŒn Gammalkil

Ana 74 & 75, sexmannen Lars Larsson (1774–1855) och hans hustru Maria Persdotter (1770–1842), Bjšrkhult, Gammalkils socken

 

SlŠkten Brom frŒn Kisa

Ana 76 & 77, torparen Jacob Gšransson (1800–1827) och hans hustru Anna Helena Ericsdotter (1799–1831), VŠgstorp, …stra Tollstads socken

 

FolkingeslŠkten frŒn Kisa

Ana 78 & 79, torparen Abraham Carlsson (1805–1849) och hans hustru Anna Brita Johansdotter (1807–1880), Byttebo, VŠstra Hargs socken

 

SlŠkten RŒsberg frŒn Lommaryd

Ana 80 & 81, handlanden och hemmansŠgaren Johannes RŒsberg (1793–1872) och hans hustru Lovisa Davidsdotter (1783–1829), Tubbarp, Lommaryds socken

 

BjšrnarydsslŠkten frŒn Lommaryd

Ana 82 & 83, hemmansŠgaren Israel Svensson (1768–1839) och hans hustru Catharina Persdotter Hult (1779–1851), Bjšrnaryd, Lommaryds socken, samt ana 94 & 95, hemmansŠgaren Anders Svensson (1785–1861) och hans hustru Maja Lena Petersdotter (1798–1867), Hulu, Lommaryds socken

 

KierydsslŠkten frŒn Vireda

Ana 84 & 85, bonden Jaen Persson (1762–1814) och hans hustru Sara Svensdotter (1761–1832), Kieryds sšdergŒrd, Vireda socken

 

SlŠkten Linnerman frŒn LinderŒs

Ana 86 & 87, hemmansŠgaren Sven MŒnsson (1769–1811) och hans hustru Stina Larsdotter (1768–1848), SŠttra norrgŒrd, LinderŒs socken

 

BrŒnstorpsslŠkten frŒn Flisby

Ana 88 & 89, hemmansŠgaren Samuel Jonsson (1751–1828) och hans hustru Anna Catharina Castensdotter (1768–1813), BrŒnstorp, Flisby socken

 

SlŠkten Norell frŒn Lommaryd

Ana 90 & 91, rusthŒllaren Jonas Norell (1770–1854) och hans hustru Anna Stina Andersdotter (1772–1856), Nšbbeled, Lommaryds socken

 

SkšldserydsslŠkten frŒn Lommaryd

Ana 92 & 93, hemmansŠgaren Carl Larsson (1771–1847) och hans hustru Sara Persdotter (1780–1851), Skšldseryd, Lommaryds socken

 

KrŒkŒsslŠkten frŒn LŒngaryd

Ana 96 & 97, rusthŒllaren Benedictus Ambišrnsson (1758–1838) och hans hustru Christina Svensdotter (1770–1805), KrŒkŒs, LŒngaryds socken, ana 104 & 105, hemmansŠgaren Lars Ambišrnsson (1755–1834) och hans hustru Ingrid Persdotter (1759–1838), SŠlsnŠs, LŒngaryds socken, samt ana 108 & 109, rusthŒllaren Ambišrn Larsson (1726–1786) och hans hustru Anna Regina Persdotter (1731–1779), KrŒkŒs, LŒngaryds socken

 

SlŠkten StŒhl frŒn LŒngaryd

Ana 98 & 99, soldaten Johannes StŒhl (1765–1826) och hans hustru Brita Larsdotter (1774–1851), Tostabo, LŒngaryds socken

 

AplarydsslŠkten frŒn LŒngaryd

Ana 100 & 101, hemmansŠgaren Gudmund Larsson (1751–1806) och hans hustru Christina Bengtsdotter (1770–1846), Aplaryd, LŒngaryds socken

 

AttarydsslŠkten frŒn Reftele

Ana 102 & 103, hemmansŠgaren Jšns Jšnsson (1757–1814) och hans hustru Ingeborg Larsdotter (1752–1807), Stora Attaryd, Reftele socken

 

HŠlghultsslŠkten frŒn LŒngaryd

Ana 106 & 107, rusthŒllaren Anders Jonasson (1757–1807) och hans hustru Martha Svensdotter (1753–1830), HŠlghult, LŒngaryds socken

 

BŠlhultsslŠkten frŒn LŒngaryd

Ana 110 & 111, hemmansŠgaren Bengt Jšnsson (1764–1855) och hans hustru Nilla Carlsdotter (1770–1797), BŠlhult, LŒngaryds socken

 

SlŠkten Quarn frŒn LinderŒs

Ana 112 & 113, soldaten Magnus Quarn (1764–1833) och hans hustru Stina Larsdotter (1768–1833), Kvarnarp, LinderŒs socken

 

senslŠkten frŒn Adelšv

Ana 114 & 115, hemmansŠgaren Lars Nilsson (1772–1845) och hans hustru Stina Larsdotter (1772–1848), sens sšdergŒrd, Adelšvs socken

 

SlŠkten Wikman frŒn Bottnaryd

Ana 116 & 117, ryttaren Abraham Wikman (1767–1816) och hans hustru Maria Jonasdotter (1769–1855), Viken, Bottnaryds socken

 

BesserydsslŠkten Berggren frŒn Asby

Ana 118 & 119, sŠteriarrendatorn Israel Berggren (1763–1845) och hans hustru Hedvig Christina Bergstedt (1775–1847), NŠs, GrŠnna socken

 

SlŠkten Boll frŒn BŠlaryd

Ana 120 & 121, korpralen och bonden Nils Boll (1754–1793) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1754–1808), Julsbordet, BŠlaryds socken

 

ParadisslŠkten frŒn Vireda

Ana 122 & 123, hemmansŠgaren Jonas Eskilsson (1763–1816) och hans hustru Anna Hansdotter (1766–1833), Paradis norrgŒrd, Vireda socken

 

LŒngebergsslŠkten frŒn …lmstad

Ana 124 & 125, hemmansŠgaren Jon Larsson (1744–1808) och hans hustru Cajsa Nilsdotter (1763–1844), Sšdra LŒngeberg, …lmstads socken

 

BrštjemarksslŠkten frŒn …lmstad

Ana 126 & 127, hemmansŠgaren Jon Nilsson (1763–1846) och hans hustru Ingrid Persdotter (1777–1846), Brštjemarks sšdergŒrd, …lmstads socken

 

 

 

 

slekt.se/anor

Start …stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson

 


 

 

Familjehistoria

QuarnslŠkten frŒn Kvarnarp

BjšrnarydsslŠkten med slŠkten RŒsberg

 

Biografier

Ann-Cajsa i Ybro – Ett sekellŒngt liv i kvarnbyn

JŠrnvŠgskungen Carl Jehander

 

Namnskick

Svenskt personnamnsskick – ett oskick av namn utan mening

En ny namnsdagslŠngd

 

Organisera slŠktinformation

Per Anderssons slŠktredovisningssystem

Sveriges invŒnare genom tiderna – Svingt

 

Sexsiffriga slŠkter

Sveriges kungaslŠkt

LŒngarydsslŠkten

…lmstadsslŠkten

 

SlŠktnamnsregister

Register šver alla drygt 20 000 slŠktnamn som fšrekommer i Per Anderssons sju mest omfattande tryckta slŠktredovisningar med efterkommande till hans anor, sammantaget omkring 300 000 personer.

(HŠrutšver finns separata register till bokverken LŒngarydsslŠkten och Sveriges kungaslŠkt, som vardera omfattar mer Šn en kvarts miljon personer, se lŠnkar nedan.)

 

Register till LŒngarydsslŠkten

SlŠktnamn

Ortnamn

 

Register till Sveriges kungaslŠkt

SlŠktnamn

Ortnamn