…stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Per Anderssons kartlŠggning av sina 32 anslŠkter

 

 

 

 

 

Svenskt personnamnsskick – ett oskick av namn utan mening

Personnamnet Šr etiketten pŒ varje mŠnniskas existens. Vad hon heter har av hŠvd varit format som ett arv frŒn slŠktingarna nŠrmast fšre. Men i vŒr tid har den politiska ingenjšrskonsten lyckats ršra till det ordentligt inom namnskicket, som Šr centralt fšr bŒde vŒr identitet och vŒrt kulturarv.

Namnlagen, som trŠdde i kraft pŒ nyŒret 1983, har nu tillŠmpats sŒ lŠnge att befolkningen hunnit fšrflytta sig en generation. Man kan se att mŒnga farhŒgor frŒn nŠr lagen infšrdes har besannats. Den kritiserades fšr att vara en skrivbordsprodukt utan respekt fšr mŒnghundraŒriga traditioner, fšrvandla namnet till en rŠcka substanslšsa ord, gšra slŠkten rŠttslšs och understšdja manipulation med folks slŠkttillhšrighet genom sina lŒngtgŒende mšjligheter till namnbyten. Man talade om kulturmord och lagteknisk ršra. Det visar sig ocksŒ att kvinnor missgynnas av lagens tillŠmpning och att namnmyndigheterna utvecklat olika praxis sŒ att namnansškningar gŒr igenom pŒ vissa orter men inte pŒ andra.

Personnamnet Šr identitet och tradition, slŠktarv och kulturarv. Men det har ocksŒ en praktiskt klassificerande uppgift, att berŠtta vilken slŠkt vi tillhšr och i gynnsamma fall Šven vŒr plats inom den. I skarp kontrast till detta stŒr personnumrets sjŠllšsa sifferkombination.

I tidens anda har namnlagen fšrsetts med skydd fšr allehanda minoriteter. Utomnordiska invandrare har givits sŠrskild rŠtt att genusanpassa sina efternamn och fšr dem som har rštter i Dalarna har det skapats en egen namnenhet, gŒrdsnamn, fšre fšrnamnet. DŠremot motverkar lagen att majoriteten av svenskarna fortsŠtter sina fšrfŠders urgamla namntraditioner, till exempel genom efternamn bildade av faderns – eller moderns – fšrnamn. Maria Bengtsdotters son blir automatiskt enligt lagen Nils Bengtsdotter!

Det konstgjorda mellannamnet, som infšrdes 1983, Šr det tydligaste exemplet pŒ att namnreglerna saknar fšrankring i folkmedvetandet och Šr sŒ tillkrŒnglade att namnbŠrarna ofta missuppfattar vad det Šr fšr slags namn de fšrvŠrvar. Till och med myndigheter visar sig hantera mellannamnet alldeles fel. Denna namnenhet har den svagaste stŠllningen av alla, och ett sŒdant namn kan lŠggas till, tas bort eller bytas ut hur ofta som helst. Till sitt yttre Šr det ett efternamn och placeras fšre detta, men det Šr det sista namnet som Šr det huvudsakliga. MŒnga barn som fštts sedan 1983 har fŒtt bŒde sin mammas och pappas efternamn, det ena som sitt eget efternamn och det andra som mellannamn. Det Šr inte ovanligt att otympligheten i denna dubblering leder till att ett av namnen faller bort och dŒ ofta det sista men alltsŒ viktigaste. Det fšresvŠvade inte namnlagsfŠderna att det andra namnet naturligt skulle uppfattas som det sekundŠra.

NŠr 1980-talets barn nu bšrjat gifta sig och fŒ egna barn visar sig nŠsta konsekvens av den ogenomtŠnkta lagstiftningen: vilket av sina bŒda tillnamn skall vardera kontrahenten slŠppa? Namnen gŒr ju inte att ackumulera, sŒ att make och barn fŒr fyra, nŠsta generation Œtta, dŠrefter sexton och sŒ vidare. NŠr man vŠl utsatt familjefriden fšr pršvning och kommit fram till vilket namn som skall leva vidare, mšter nŠsta hinder: det Šr bara efternamn, inte mellannamn, som kan fšras vidare till make och barn. Det hade alltsŒ behšvts ett taktiskt moment dessfšrinnan, sŒ att rŠtt namn blivit mellan- respektive efternamn.

Hur lagstiftaren snŠrjt sig i sin egen tankeoreda visar ocksŒ fšrbudet fšr man och hustru att bŠra bŒde sitt eget och den andres namn. Om man nu efterstrŠvar namngemenskap i familjen synes detta vara utmŠrkt frŒn jŠmstŠlldhetssynpunkt, men namnlagen krŠver att en av makarna underordnar sig den andra – och i praktiken blir det oftast kvinnan som fŒr ge vika. De lagtekniska bristerna har dock gjort det mšjligt att kringgŒ fšrbudet: NŠr makarna fortfarande har sina ursprungliga efternamn, lŠgger en av dem till den andras efternamn som mellannamn. DŠrefter antar den andra sin makes efternamn som sitt och lŠgger till det tidigare efternamnet som mellannamn. DŠrmed har makarna identiska mellan- och efternamn. Skulle man vilja bŠra namnen korsvis sŒ finns ocksŒ hŠr kryphŒl i lagen fšr den avancerade namnbytaren.

Namnlagens uppsŠttning av namnenheter kan innebŠra till synes meningslšsa haranger av ord. Det Šr fullt mšjligt att heta Svens Sven Svensson Svensson Svensson (gŒrdsnamn, fšrnamn, fadersnamn som sista fšrnamn, mellannamn, efternamn). Den komplexitet som lagstiftaren givit namnrŠtten gšr det ocksŒ svŒrt att veta vad som Šr vad i ett namn. Genom att enbart betrakta namnet Rune Bernadotte Jšnsson Šr det omšjligt att avgšra om Rune heter Bernadotte i mellannamn och dŒ fšrvŠrvat det pŒ grund av slŠkt- eller Šktenskap eller om han bara fŒtt eller tagit det som fšrnamn. Det senare Šr fritt fram fšr vem som helst eftersom namnet etablerades som fšrnamn i Sverige redan pŒ Karl XIV Johans tid och Šn i dag bŠrs av flera svenskar, utan nŒgon kunglig bšrd.

Den viktigaste bestŒndsdelen i ett personnamn vid sidan av fšrnamnet Šr slŠktnamnet. Det har en klassificerande funktion, att utmŠrka till vilken slŠkt bŠraren hšr. Idealet Šr att varje slŠkt har ett unikt namn. Men den som har antagit ett sŒdant namn i akt och mening att skaffa sin efterkommande slŠkt ett namn med ensamrŠtt har anledning till dubier. Namnlagen ger inte nŒgot sŒdant skydd, och lagstiftaren har i konsekvensens namn ersatt termen slŠktnamn med efternamn. Den vertikala hŠrstamningsslŠktens rŠttslšshet Šr namnlagens pris fšr ett slags horisontell namngemenskap, som numera enkelt kan utstrŠckas ocksŒ till obeslŠktade personer. Att Jenny Silfverstolpe fšrvŠrvat sitt efternamn genom gifte hindrar inte att hennes barn i ett nytt fšrhŒllande ocksŒ kan fŒ namnet – och pŒ motsvarande sŠtt exportera det vidare.

I regeringsformen stadgas att det skall finnas lag om slŠktnamn, med det gšr det alltsŒ inte lŠngre till vare sig term eller innehŒll. Det kan dŠrmed ifrŒgasŠttas om inte namnlagen till och med Šr grundlagsstridig.

Genom de nŠrmast ohŠmmade mšjligheterna till namnbyten som namnlagen šppnat har riksdag och regering banat vŠg fšr en utbredd social manipulation. I fŒfŠng jakt pŒ vŠlklingande namn šverger svenskarna sina gamla fŠderneŠrvda etiketter och klŠr sig i lŒnta fjŠdrar. Det var framfšr allt jŠmstŠlldhet mellan kšnen som anfšrdes fšr den nya namnlagen, men nŠr herr Leijonhufvud gifter sig med fršken Karlsson Šr det knappast hennes namn de tar som sitt gemensamma. Om ingen av makarna har ett tillrŠckligt statustyngt namn sšker de sig till ett sŒdant bland mer eller mindre okŠnda slŠktingar som kan skŠnka glans utan krav pŒ substans. Inom konsumentrŠtten skulle det aldrig tillŒtas att Janssons frestelse salufšrdes som Gyllenhammars havregryn. Man frŒgar sig till vilken nytta medlemmar av slŠkten Gren nu kallar sig Kvist och vice versa – och varfšr staten skall befrŠmja detta. €nnu finns dock en och annan som hellre stŒr upp som en Škta Svensson Šn en falsk Gyllenstierna.

Stor frihet och stort ansvar har namnlagen lagt pŒ den enskilde, som lŒngt ifrŒn alltid Šr rustad att šverblicka konsekvenserna av sina namnbeslut. Alla inser nog inte vilken tydlig social markšr som ryms i exempelvis ett namnbyte. Benny von Hissen fšdd Bengtsson anade mŒhŠnda inte att han skulle fŒ sitt garnityr genomskŒdat. Samtidigt skulle det knappast fšresvŠva en Wachtmeister eller Wallenberg att byta till sin mors, mormors eller hustrus efternamn, om Šn hon vore en Douglas eller dÕOtrante. DŒ var det medeltida namnskicket befriande klasslšst: av Nils Jšnssons namn framgick inte om han tillhšrde riksrŒdens eller fattighjonens krets.

Identifikation, klassifikation och tradition Šr tre av det hŠvdvunna namnskickets grundpelare som fŒtt sig en ordentlig tšrn av namnlagen. Att helt restaurera den gamla konstruktionen Šr sŠkert inte mšjligt; det skulle innebŠra att hundratusentals svenskar fick lŠmna tillbaka namn de lagt sig till med. Men det vore rimligt att staga upp namnlagstiftningen sŒ att de som vill odla vidare det svenska folkflertalets gamla namntraditioner ocksŒ fŒr rŠttsligt stšd fšr att gšra det, i stŠllet fšr att som nu motarbetas av namnlagen. Personnamnets substans skulle kunna ŒterupprŠttas, sŒ att det inte endast bestŒr av en uppsŠttning godtyckligt valda ord. SlŠktens rŠtt till sitt namn kan stŠrkas och manipulation med slŠkttillhšrigheten genom slŠktnamnsfšrvŠrv bland obeslŠktade fšrhindras. Sedan namnlagens jŠmstŠlldhetsambitioner kommit pŒ skam borde en ny lagstiftning utformas sŒ att den ocksŒ till sina effekter blir kšnsneutral.

Det namnskick som prŠglat de allra flesta fšrfŠder vi kan ha kŠnnedom om inom Sverige Šr enkelt. Ett enda fšrnamn var tillrŠckligt och det Šrvdes enligt hŠvdvunna principer: Šldste sonen fick sin farfars namn, den nŠst Šldste sin morfars osv. DŠrtill kom en bestŠmning bildad av faderns fšrnamn med tillŠgg av son eller dotter. Under vasatiden bšrjade en tredje namnform etableras, fšrst i de švre samhŠllsskikten, genom att de personer som hade samma ursprung pŒ manssidan lade sig till med ett gemensamt slŠktnamn med ambitionen att vara unikt fšr den slŠkten. Strukturen Anna Persdotter Sparre blev karaktŠristisk fšr svenskt namnskick, Šven om mŒnga inom allmogen saknade slŠktnamn och det generationsvis vŠxlande fadersnamnet med tiden fšll bort hos slŠktnamnsbŠrarna (men lŠngre fram fick en renŠssans som sista fšrnamn i familjer pŒ samhŠllsstegens švre del). Sitt slŠktnamn behšll man livet ut, och fšrst lŒngt senare blev det kutym fšr kvinnor att šverge sin egen identitet och ta sin mans namn.

Fadersnamnet, som fortfarande Šr levande pŒ Island, avskaffades som egen namnenhet i Sverige definitivt genom 1901 Œrs namnfšrordning, dŠr det stadgades att var och en skulle ha ett slŠktnamn. Om inte nŒgot egentligt slŠktnamn antagits, blev det sist burna fadersnamnet i maskulin form transformerat till slŠktnamn. Fšljden blev otaliga slŠkter Johansson och Andersson, och fšr det fšrra sekelskiftets kvinnor mŒste det ha tett sig mŠrkligt att fšrvandlas frŒn dotter till son och att fŒ byta till ett namn som kanske utsade att de var barn till sin farfar eller svŠrfar. Under senare delen av 1800-talet fšrŠndrades ocksŒ fšrnamnsbruket, sŒ att det blev vanligt med tvŒ eller tre fšrnamn och att man som sŒdana valde starkt tidsbundna modenamn, pŒ bekostnad av arvnamnen. FšrŠndringarna formade sig till nŒgot av en kulturrevolution och urvattnade personnamnet som informationskŠlla till sin Šgares slŠktsammanhang. Fšrvisso var det nya namnskicket framsprunget ur vanliga svenskars eget fšrŠndrade beteende, med siktet instŠllt pŒ att efterlikna borgerlighetens manŽr. En Šnnu stšrre omvŠlvning innebar tillkomsten av namnlagen 1983. DŒ raserades en stor del av Œterstoden av det namnskick som pŒ folktraditionens grund vŠxt fram under Œrhundradena.

Hšgst pŒ dagordningen vid en vŠlbehšvlig šversyn av namnlagen stŒr rimligen att avskaffa den svŒrbegripliga enheten mellannamn. Kombinationen av mellannamn och efternamn kunde ersŠttas med en mšjlighet att bŠra tvŒ likvŠrdiga slŠktnamn, inte minst fšr att ge fšrutsŠttningar fšr verklig jŠmstŠlldhet mellan kšnen, mellan far och mor, man och hustru. Samtidigt kunde det urgamla nordiska fadersnamnet Œterinfšras som en egen namnenhet med den genusneutrala termen fšrŠldranamn; var och en skulle fŒ rŠtt att efter en enkel anmŠlan bŠra ett sŒdant bildat av ett av fšrŠldrarnas fšrnamn i genitivform och son respektive dotter. Fšr att undvika traditionell fadersdominans kanske en praxis kunde utvecklas att sšner bildar sŒdant namn efter sin far och dšttrar efter sin mor – eller varfšr inte vice versa. Personnamnet skulle alltsŒ som mest bestŒ av fšrnamn, fšrŠldranamn, slŠktnamn 1 och slŠktnamn 2, men den som vill kan nšja sig med fšrnamn och ett slŠktnamn.

De namn som skulle komma i frŒga som slŠktnamn 1 eller 2 vore antingen slŠktnamn som bŠrs med full rŠtt och kan fšras vidare till barn och make eller slŠktnamn som man fšrvŠrvat genom Šktenskap och har rŠtt att bŠra men inte sprida till nŒgon annan. Exempelvis skulle man kunna kalla sig vid de slŠktnamn som ens far respektive mor Šrvde vid fšdelsen.

De befintliga slŠktnamn som en person fŒr fšrvŠrva borde samtidigt begrŠnsas till sŒdana som kan hŠrledas till nŠra slŠktingar i rakt nedstigande led. Det skulle alltsŒ inte vara mšjligt att som nu fŒ sin fars fšrra frus namn eller att uppta en utdšd slŠkts namn, inte ens om man sjŠlv hŠrstammar frŒn en namnbŠrare lŒngt tillbaka i tiden.

En bestŠmmelse kunde infšras om att man som eget slŠktnamn fŒr anta ett slŠktnamn som burits med full rŠtt av nŒgon av ens anor i fjŠrde generationen eller senare, dvs som mest avlŠgset av exempelvis farfars farfar eller morfars farmor. PŒ lŠngre hŒll Šn sŒ kan man knappast Œberopa naturlig samhšrighetskŠnsla med ett namn. FrŒn jŠmstŠlldhetssynpunkt Šr denna lšsning šverlŠgsen den praxis som nu utvecklats. Denna innebŠr att ett tillgŠngligt namn skall ha burits i tvŒ generationer under de senaste hundra Œren. Det missgynnar klart namn frŒn kvinnor, som i allmŠnhet ersatt sina flicknamn vid gifte och dŠrmed snabbare faller fšr sekelstrecket Šn mŠnnen.

Om slŠktnamnet skall kunna fullgšra sin klassificerande uppgift behšver varje slŠkt ha en tydligt definierad krets av medlemmar. Det hŠvdvunna slŠktbegreppet Šr agnatiskt, dvs till slŠkten hŠnfšrs de mŠn och kvinnor som hŠrstammar frŒn slŠktens stamfader pŒ obruten manslinje. Det innebŠr att varje individ kan hŠnfšras till en, och endast en, slŠkt. FrŒn jŠmstŠlldhetssynpunkt Šr dock en sŒdan ordning inte acceptabel, och mycket av det namnrŠttsliga reformarbetet har gŒtt ut pŒ att finna ett alternativ till denna patriarkala ordning. Men barnet har kastats ut med badvattnet: slŠktnamnen har blivit innehŒllslšs allmŠn egendom och den eftertraktade jŠmstŠlldheten har uteblivit. Orsaken Šr att lagstiftaren inte har fšrstŒtt vare sig de logiska premisserna fšr slŠkttillhšrighet eller slŠktnamnets sorteringsfunktion.

FrŒn bŒde klassifikations- och jŠmstŠlldhetssynpunkt vore det optimalt att infšra tvŒ parallella slŠktbegrepp, ett paternalt och ett maternalt. Medan den paternala slŠkten sammanfaller med det traditionella agnatiska slŠktbegreppet, hŠnfšrs till den maternala alla kvinnor och mŠn som hŠrstammar pŒ obruten kvinnolinje frŒn en gemensam anmoder. En individ tillhšr alltsŒ tvŒ slŠkter, sin pŒ respektive sŠtt definierade fŠderne- och mšderneslŠkt. Varje sŒdan slŠkt tŠnks fšra ett unikt slŠktnamn. Individen bŠr det ena som slŠktnamn 1 och det andra som slŠktnamn 2. Det innebŠr en x- och en y-koordinat i bŠrarens slŠktsammanhang, och de rŒkar korrespondera med naturens egen ordning fšr arv av DNA i y-kromosomer och mitokondrier.

Fšr att gynna stabilitet i namnskicket borde det vara mšjligt att registrera slŠktnamn som Šr unika fšr en paternal eller maternal slŠkt. Att fšrvŠrva namnet med full rŠtt skulle fšrbehŒllas slŠktens medlemmar och ingen skulle heller medges det som fšrnamn. Analogt med registrerade varumŠrken kunde rŠtten till ett inregistrerat slŠktnamn fŒ utmŠrkas med ett tecken liknande ¨: Maria Karinsdotter FadrŽn (P) Moringer (M). Medlemmar av samma slŠkt borde uppmuntras att ena sig om ett gemensamt slŠktnamn, i enlighet med grundsatsen att all klassificering skall vara uttšmmande och klasserna varandra uteslutande.

Utdšda slŠkters namn kunde lŠmpligen ges ett motsvarande skydd, dŠribland slocknade adliga Štters som nu i de flesta fall Šr fritt villebrŒd fšr namnbytare.

Skyddet fšr slŠktnamn borde Šven omfatta annan anvŠndning Šn i personnamn. Den som fŒr en gata uppkallad efter sig har idag att rŠkna med att hans eller hennes namn kommer i bruk som firmanamn. SŒ har exempelvis Štten Sergel kunnat sig se sig som fšrment innehavare av allehanda affŠrsršrelser i Stockholms city, alltifrŒn lŠkarmottagning till biltvŠtt.

Nog borde Sverige kunna hŒlla sig med ett bŠttre rŠttsskydd fšr den del av kulturarvet som medborgarnas frŠmsta identitetstecken utgšr.

 

Ett oskick av namn utan mening. Sveriges slŠktforskarfšrbund: SlŠkthistoriskt forum, nr 4, 2007. Sid 34–35.

 

 

 

 

 

slekt.se/anor

Start …stgštska och smŒlŠndska slŠkter

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson