Svingt

Per Anderssons frslag till en databas med Sveriges invnare genom tiderna

 

 

 

 

 

En universell databas med kllbelagd information om Sveriges alla invnare genom tiderna

 

Gemensamt kunskapsbygge med nya mjligheter

Slktforskningens uppenbara krnuppgift r att n kunskap om mnniskors levnad och slktskap. I forskning inom alla discipliner efterstrvas kumulativitet, det vill sga att den samlade kunskapsmassan utkas och frbttras genom att olika forskare fortlpande tillfr eller omprvar kunskap i ett gemensamt och stndigt vxande kunskapsbygge. Det frutstter att forskarna har mjlighet att f knnedom om varandras arbete och resultat. Bland Sveriges otaliga slktforskare har det dock skerligen utfrts mngder av dubbelarbete genom att flera forskare ovetande om varandra har gnat sig t samma personkrets. Drmed har de inte kunnat vare sig dra nytta av varandra fr att utbyta tankar som kan fra forskningen framt eller f del av nyvunnen kunskap, fr att sedan fortstta dr denna slutar.

Att knyta samman Sveriges slktforskare och deras rn till ett universellt forskningsprojekt skulle ha varit praktiskt omjligt fre revolutionen fr ngra f r sedan som gav oss den informations- och kommunikationsteknologi som idag r en sjlvklar del av vardagen. Dessa nya kraftfulla mjligheter har nu utnyttjats till fantastiska innovationer, exempelvis kllmaterial online, databaser som Sveriges ddbok och olika varianter av Sveriges befolkning, register med direktlnkar till kllsidor, Disbyt, Anbytarforum och orkneliga lokalt eller p andra stt avgrnsade tillgngliggranden av kllinformation eller forskningsresultat.

Samtidigt har de nya tekniska frutsttningarna lngt ifrn exploaterats fullt ut, och de har ven frt med sig en del baksidor som paradoxalt nog frsmrat kunskapsbildningen. De nya verktyg fr forskningen som skapats r inte i srskilt stor utstrckning samordnade och bidrar drfr betydlig mindre n vad som vore mjligt till kumulativiteten. Kvalitetsskringen r dessutom i olika grad eftersatt, och det r srskilt bekymmersamt nr information med felaktigheter publiceras och ltt sprids vidare utom rckhll fr omprvning och rttelse. Digitala uppgiftssamlingar, index och informationsutbyten har framfr allt en funktion att visa vg till egentliga kllor som efter traditionell behandling kan generera belagd kunskap, men dessa hjlpmedel kan ven ses anvnda som om de vore originalkllor med de risker det innebr fr kvaliteten hos kunskap som etableras utan ndvndig kllkritisk prvning.

Det ultimata vore en fr alla tillgnglig digital databas dr kllskrad slkt- och personhistorisk information samlades rrande alla mnniskor vars existens det r mjligt att f knnedom om och att denna kunskapssamling ocks utformades som ett forum fr alla forskare som vill delta i kunskapsbygget. De tekniska och organisatoriska mjligheterna finns.

 

Databas med Sveriges invnare genom tiderna och mtesplats fr all svensk slktforskning

Tiden r mogen fr att ta nsta utvecklingssteg och upprtta ett nav fr all svensk slktforskning i form av en databas omfattande Sveriges invnare genom tiderna, frslagsvis genom en frkortning drav kallad Svingt.

En hrigenom samordnad forskning skulle ka mngden slktkunskap, hja kvaliteten p den och frigra forskartid fr mer avancerade forskningsutmaningar, ssom att gna mindre mda t mekaniskt fljande i 1800- och 1900-talens kyrkbcker och mer t djupstudier i 1600- och 1700-talens dombcker och mnga andra typer av kllmaterial som nu sllan eller aldrig anvnds.

En databas med historiens alla svenskar skulle kunna vara till nytta fr och involvera forskare inte bara inom slkt- och personhistoria utan ven allt ifrn lokalhistoria, demografi och ekonomisk historia till medicinhistoria och politisk historia. Med Svingt kan skapas en stomme fr historieskrivningen om Sverige och dess mnniskor.

 

Funktionell och anvndarvnlig konstruktion

Svingt ska kunna anvndas av alla, bde forskare som medverkar med bidrag till kunskapsbygget och vriga som r intresserade av att ta del av rnen. Samtidigt som det ska vara enkelt fr bda kategorierna, mste databasen vara funktionell fr att hantera en stor och sammansatt mngd information om rhundraden av invnare i landet.

Kvalitet och empirisk grund r avgrande fr Svingt. All information som tillfrs databasen mste vara uttryckligen belagd med kllangivelse, kllexcerpt och en direktlnk till en avbildning av kllan, s att andra forskare smidigt kan bilda sin egen uppfattning om kllans tolkning. Detta kllkrav, tillsammans med universaliteten att databasen samlar kunskap om var och en av alla personer p ett stlle, skiljer Svingt frn mnga andra spridda samlingar av overifierad sekundrinformation.

Svingt innebr ett wikiupplgg, frenat med ett ovillkorligt krav p kllbelgg. Alla som accepterar kvalitetskraven ska vara vlkomna att delta i kunskapsproduktionen. Var och en ansvarar fr sina bidrag och upptrder med eget namn. Den som vill medverka registrerar sig enkelt som forskare, och vid varje frndring av information i databasen anges automatiskt och uttryckligen av vem och nr ndringen gjorts och vad som frndrats.

En personsida dr all information om en individ samlas bildar centralpunkten i Svingt, analogt med personakten i kyrkoarkiven och personbilden i den nutida folkbokfringsdatabasen hos Skatteverket. Enheten r en unik invnare, och minst ett hundratal variabler hrbrgerar uppgifterna om varje person. Genom lnkning till andra enheter – frldrar, barn, samhrigheter (makar, sambor osv), faddrar och fadderbarn – inordnas personerna i en vv av slktskap och andra relationer. Personsidan redovisar den kunskap som forskaren efter sin prvning utvunnit ur kllorna, det vill sga forskningsresulterad information. Till denna kopplas kllinformation och forskarkommentarer (forskares argumentation utifrn kllorna).

Tekniskt byggs Svingt upp av tre databaser: 1) en forskningsresultatdatabas, 2) en klldatabas och 3) en forskardatabas. Enheten i den andra r en kllpersonpost och i den tredje en forskare. Variabeluppsttningen fr de bda frsta sammanfaller till stor del. Informationen i databaserna kan disponeras i olika utfranden, exempelvis en personsida, en frsamlings fdelsebok, en forskardiskussion kring ett kllproblem, en forskares samlade forskarkommentarer, statistiska sammanstllningar, en antavla, stamtavla eller annan slktskapsredovisning.

Genom att Svingt tillgngliggrs via en vanlig webblsare behvs ingen srskild programvara hos anvndaren. Med flera webblsarfnster ppna samtidigt kan parallellt visas svl flera individers personsidor som andra dispositioner, exempelvis sammanstllningar av kllposter, namnlistor, versikter av anor, ttlingar eller en viss slktomgivning och ytterligare informationsmngder med urval och sortering utifrn olika skbegrepp.

Informationsinnehllet i Svingt kan genereras p flera stt. Kunskap som r resultatet av forskning kring en person eller en krets av beslktade personer r sjlvfallet en central form av indata. Det kan drutver innebra bde kvantitativa och kvalitativa frdelar att brett tillfra information frn vissa klltyper och geografiska omrden, ssom excerpering av en frsamlings ministerialbcker eller kartlggning av en sockens eller ett hrads personer och familjer under en viss tidsperiod. Det br exempelvis vara ett grundlggande ml att uppgifter frn alla fdelse-, vigsel- och ddbcker – de mest centrala folkbokfringskllorna – fr landets frsamlingar blir infrda i klldatabasen. Fr att underltta det praktiska arbetet br enhets- och variabelstrukturerade uppgiftssammanstllningar i kalkyl- eller databasprogram kunna importeras till Svingt.

Integritetsskl pkallar ngon form av tidsmssig avgrnsning, vare sig den bestms till hittills avlidna personer eller som ett visst rsavstnd frn nutid. Exempelvis skulle en 80-rsgrns ansluta vl till Skatteverkets folkbokfringsdatabas, som innehller likartad information om personer fdda efter 1940 och med vissa begrnsningar ven ldre som var i livet 1991, d databasens fregngare i form av lokala folkbokfringsregister infrdes fr att senare lggas samman vid Skatteverkets bildande 2004. I takt med att en avstndsdefinierad tidsgrns flyttas fram skulle nya data kunna tillfras Svingt rsvis frn folkbokfringsdatabasen.

Nr all grundlggande personinformation som utvunnits ur rhundradenas kllor har tillfrts Svingt, skulle teoretiskt kompletta antavlor och stamtavlor kunna frambringas med en enkel knapptryckning. Sjlvfallet kommer detta ideal aldrig att helt kunna ns, p grund av att kllorna frr eller senare sinar eller att andra komplikationer hindrar fortsatt sprande av personer eller slktlinjer. nd har Svingt frutsttningar att ge nutida svenskar och svenskttlingar en stor mngd kunskap av god kvalitet om deras ursprung och vriga slktfrhllanden till en grad som de flesta inte skulle ha mjlighet att stadkomma p egen hand. Framfr allt kommer slktforskarkollektivets arbete att frmjas genom radikalt frstrkt tillgng till information och mjlighet till samverkan.

Det r sjlvfallet ven mjligt och nskvrt att infrliva information frn mnga andra typer av kllor, svl handskrifter som tryckt litteratur. Frutom en nrmast obegrnsad mngd primrmaterial utver folkbokfringens krna kan det ocks fra forskningen framt med excerpter frn slkt- och personhistoriska bearbetningar. Exempelvis kunde informationen i Elgenstiernas ttartavlor och olika herdaminnen lggas in som personkllposter i Svingt fr att bli kompletterad och korrigerad av forskare p respektive personsida.

Svingts strsta vrde som forum fr forskarsamarbete infinner sig nr mer komplicerade kllsituationer blir freml fr tolkning, analys och argumentation under medverkan av flera initierade forskare. Inte minst skulle excerpering av dombcker bilda en viktig grund fr att med gemensamma anstrngningar utvinna mer svrfngad kunskap om personer, relationer och andra omstndigheter i ldre tid.

 

Huvudmannaskap

En databas med kllbelagd information om historiens alla svenskar r ett nationellt intresse. Det skulle tala fr Svingt som en statlig angelgenhet. Motsvarande register ver den nuvarande och de senaste decenniernas befolkning frs ju av Skatteverket, och allt folkbokfringsmaterial fr tiden dessfrinnan hanteras av Riksarkivet. Denna myndighet har ocks tillgngliggjort databaser ver Sveriges befolkning fr olika tidpunkter och bedriver person- och slkthistorisk forskning inom ett slags motsvarighet till Svingt fr de mest namnkunniga svenskarna, Svenskt biografisk lexikon, som ren 1962–2008 var en egen statlig myndighet. Det vore allts inte orimligt att riksdagen eller regeringen kunde ge ngot av eller bda de aktuella mbetsverken i uppdrag att ansvara fr Svingt, som en utvidgning av verksamhet som de redan bedriver.

Uppgiften skulle ocks kunna axlas av ngon av slktforskningens riksomfattande intresseorganisationer, ssom Sveriges slktforskarfrbund, Genealogiska freningen eller Freningen fr datorhjlp i slktforskningen (DIS). Inte heller ska uteslutas mjligheten till en kommersiell huvudman, varvid Arkiv Digital ligger nrmast till hands genom sin srstllning nr det gller att gra den svenska slktforskningens kllmaterial tillgngligt. En ovillkorlig premiss fr en databas ver Sveriges invnare genom tiderna br vara access fr alla, s att medverkan och anvndning inte inskrnks till enbart medlemmar eller kunder. Kostnadsfri tillgng till Svingt skulle frmodligen nd kunna skapa mervrde fr svl en frening som ett fretag genom tillstrmning av mnga intresserade, som kan vilja g vidare med medlemskap eller abonnemang.

Kostnaderna fr att bygga upp och driva databasen frutses vara frhllandevis sm. Medan hanteringen av informationsinnehllet i grunden skts av de deltagande forskarna sjlva utan ngon ersttning, krvs finansiering av frmst programmering, tekniskt underhll, lagringsutrymme och kontinuerlig moderering. Med tanke p projektets stora allmnintresse finns goda utsikter att tcka kostnaderna med allmnna anslag eller fondmedel.

 

Svingtnummer som unik identitetsbeteckning

Fr organiseringen av alla individer i Svingt behver varje person frses med en unik identitetsbeteckning. Det blir frga om ett slags historiskt personnummer, som kan kallas svingtnummer. I likhet med det svenska personnummer som infrdes 1947 konstrueras det lmpligen av information om innehavarens fdelsetid, fdelseplats och kn.

Varje person som ftts i Sverige ska finnas antecknad i en fdelsebok, till den grns i tiden nr sdan inte finns upprttad eller bevarad. Invnarnas frekomst i denna typ av klla fr drfr bilda utgngspunkt fr svingtnumret. All information i numret terfinns i kllan, och drmed r det mjligt fr varje forskare att sjlvstndigt generera en viss persons svingtnummer med full reliabilitet. Numret inleds med en siffra som anger klltypen fdelsebok och samtidigt att den senare fljande tidsangivelsen r ett fdelsedatum. Drp fljer en kod fr frsamlingen dr fdelsen noterades, varvid de i folkbokfring och offentlig statistik frekommande frsamlingskoderna anvnds, med tv siffror vardera fr ln, kommun och frsamling. Hrefter fljer fdelsedatum med tta siffor i sammanhllen fljd av r, mnad och dag. Eftersom mer n en fdelse ibland frekommer samma dag i en frsamling, anges sedan en siffra fr personens ordningsfljd inom dagen. Svingtnumret avslutas med en siffra fr kn, som ansluter till det moderna personnumrets knsuppdelning p udda och jmn: 1 fr man, 2 fr kvinna och 3 fr obestmd. Exempel: 1-058615-18980412-1-2.

Fr stabilitet i frsamlingskoderna kan det vara lmpligt att oavsett tidpunkt tillmpa kommunnummer enligt den nuvarande indelningen och lnsnummer med giltighet 1996, varefter den sedan lnge gllande lnsindelningen brjade frndras. Fr ett mindre antal frsamlingar som upphrde innan frsamlingsnumreringen infrdes fr efterhandskonstrueras nummer i en serie med brjan p 91.

Svingtnumret fungerar inte bara som unik identitetsbeteckning fr en person utan ocks fr den ifrgavarande kllposten i fdelseboken. Till kllposter i ddbok och vigselbok kan ocks knytas nummer p liknande stt, och de bildar d fr berrd person ett sekundrt svingtummer, med en annan inledande klltypssiffra. Vidare kan en och samma person vara inskriven i mer n en frsamlings fdelsebok: hemvistens, nedkomstens respektive dopets. Drmed uppstr flera svingtnummer, som alla r kopplade till fdelsen, och motsvarande kan ocks vara fallet i anslutning till personens dd. Fr att klargra vilken typ av klla, datum och frsamling som avses i ett svigtnummer, differentieras den inledande siffran enligt fljande: 1 fdelsedatum och hemfrsamling, 2 fdelsedatum och nedkomstfrsamling, 3 dopdatum och dopfrsamling, 4 ddsdatum och hemfrsamling, 5 ddsdatum och ddsfallsfrsamling, 6 begravningsdatum och begravningsfrsamling, 7 vigseldatum och vigselfrsamling. terstende siffror skulle kunna anvndas fr andra klltyper, exempelvis kyrkorkenskaper d ministerialbcker saknas. Som nummer p en kllpost bevaras vart och ett av svingtnumren i klldatabasens kllreferenser, som ocks framtrder p personsidan. Av de nummer som kunnat kopplas till en individ blir det med lgst inledande siffra personens huvudsakliga svingtnummer.

 

Personsida med all information samlad

Den samlade informationen om en individ redovisas p personsidan, uppdelad i ett antal variabelgrupper och med tskillnad mellan de tre kategorierna forskningsresulterad information (inklusive lnkning till relaterade personer), kllinformation och forskarkommentarer. Fljande tecken anvnds: relation, klla, forskarkommentar, + tillgg av ny post. Vid lnk till kllavbildning avser RA Riksarkivet och AD Arkiv Digital.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

IDENTITET

 

Grdsnamn   Frnamn          Tilltalsn         Fadersnamn    Tillggsn, mellann, eftern 1      Slktn, eftern (2), personl tilln     Frn datum   Till datum

Busk             Maria Elisabet Maja Lisa      Nilsdotter                                                           Berg                                              fdelse                      19221104

                      Maria Elisabet Maja Lisa                                                                                Lindgren                                       19221104                      19840516

                      Maja Lisa         Maja Lisa                              Berg                                           Johansson                                   19840516     dd

+ [Ny namnuppsttning]                                                     

 

Svingtnummer (klltyp, ln, kommun, frsamling, datum, ordning inom dagen, kn)        Yrke/titel (sammanfattning)      Bostadsort (sammanfattning)

1-058615-18980412-1-2                                                                                                        smskollrare                           Sya E

+ [Nytt svingtnummer]

FDELSE OCH FRLDRAR

 

Fdelsedatum      Dopdatum            Fdelsefrsamling     Fdelsefastighet            Fdelseunderfastighet      Kn     Folkbokfringsnummer

18980412             18980417            Sya E                          Berga norrgrd                Skogstorpet                       K         1980

 

    Relationstyp            Svingtnummer                                     Namn, fdelse, dd (automatiskt hmtat via svingtnumret)                                       Frn datum        Till datum              Hypotetisk relation                 Sekretess relation

       Far                                   1-050815-18721124-2-1            Nils Per Svensson Berg, f 18721124 Sya E, d 19301102 Sya E

       Mor

       Fosterfar

       Adoptivmor

       + [Ny frlder]

 

    Svingtnummer                               Klltyp                Frsamling (inkl ln)            Klldatering          Arkivbildare           Arkivserie       Arkivvolym    Originalpagina           Maskinpagina         Grupp nummer      Individ nr inom grupp      

       1-058615-18980412-1-2     Fdelsebok      Sya E                                         18980417           Sya E                       C                        3                          25                                    51                                3                                     1      

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       Tv barn med samma frnamn fdda samma dag; frvxla ej med Maria Elisabet fdd i Vallby.                                                                                                                   20200421 22:08                                 0032 Kjell Forskander

       + [Ny forskarkommentar]

DD

 

Ddsdatum   Begravningsdatum    Ddsfrsamling      Ddsfastighet      Ddsunderfastighet    Ddsorsak   Begravningsplats                  Gravplatsbeteckning

19420711      19420728                   Sya E                      Valla vstergrd  Bcken                       slag              Sya E                      kvarter A plats 32

 

    Svingtnummer                               Klltyp                           Frsamling, domstol eller annan institution                     Klldatering       Arkivbildare      Arkivserie       Arkivvolym      Originalpagina         Maskinpagina         Grupp nummer      

       4-058615-19420711-1-2     Ddbok                       Sya E                                                                                               19420711        Sya E                  F                         2                            11                                  8                                   7      

                                                                       Bouppteckning

                                                                       Gravbok

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

SAMHRIGHET

 

    Relationstyp            Svingtnummer                                     Namn, fdelse, dd (automatiskt hmtat via svingtnumret)                                       Vigseldatum             Vigselfrsamling                  Skild datum           Hyp rel       Sekr rel

       Make/maka                1-050815-18920302-1-1            Bengt Knut Johansson, f 18920302 Sya E, d 19890102 Sya E                                19840516                  Sya E

       Samboende

       Barns frlder

       + [Ny samhrighet]

 

    Svingtnummer                               Klltyp                Frsamling (inkl ln)            Klldatering          Arkivbildare           Arkivserie       Arkivvolym    Originalpagina           Maskinpagina         Grupp nummer      Individ nr inom grupp      

                                                                       Vigselbok

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

BARN

 

    Relationstyp            Svingtnummer                                     Namn, fdelse, dd (automatiskt hmtat via svingtnumret)                                       Frn datum        Till datum              Andra frlder                            Hyp rel       Sekr rel

       Son                                  1-050815-18721124-2-1            Karl Sture Lindgren, f 19250412 Sya E                                                                                    19250412

       + [Nytt barn]

 

    Svingtnummer                               Klltyp                Frsamling (inkl ln)            Klldatering          Arkivbildare           Arkivserie       Arkivvolym    Originalpagina           Maskinpagina         Grupp nummer      Individ nr inom grupp      

                                                                       Fdelsebok

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

FADDERSKAP

 

    Relationstyp            Svingtnummer                                     Namn, fdelse, dd (automatiskt hmtat via svingtnumret)                                       Dopdatum

       Fadder

       Fadderbarn

       + [Nytt fadderskap]

 

    Svingtnummer                               Klltyp                Frsamling (inkl ln)            Klldatering          Arkivbildare           Arkivserie       Arkivvolym    Originalpagina           Maskinpagina         Grupp nummer      Individ nr inom grupp      

                                                                       Fdelsebok

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

BOSTAD

 

Tillflyttningsdatum      Frnflyttningsdatum   Frsamling          Fastighet              Underfastighet     Adress         Hushllsstllning    Yrke, titel                                vrigt

fdelse                        19041128                    Sya E                  Berga norrgrd     Skogstorpet                              dotter

+ [Nybostad]

 

    Klltyp                                   Frsamling (inkl ln)                      Klldatering          Arkivbildare          Arkivserie        Arkivvolym     Originalpagina          Bostadsfastighet               Bostadsunderfastighet                 Fastighets jordnatur      

       Husfrhrslngd

       Frsamlingsbok

       Utflyttningslngd

       Inflyttningslngd

       Flyttningsattest

       Mantalslngd

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

FASTIGHETSINNEHAV

 

Frsamling       Fastighet             Underfastighet     Adress                        Jordnatur     Innehavsform   Andel     Frn datum   Till datum                      vrigt

Sya E               Berga norrgrd     Lyckan                 vgen 3, Sya            frlse            arrende             1/1         19351112      19401030

+ [Ny fastighet]

 

    Klltyp                                   Myndighet                                       Klldatering          Arkivbildare          Arkivserie        Arkivvolym     Originalpagina          Fastighet                             Underfastighet                                Fastighets jordnatur      

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

VRIG BIOGRAFI

 

Dmd av Vifolka hradsrtt

+ [Ny biografipost]

 

    Klltyp                                   Frsamling, domstol eller annan institution                          Klldatering           Arkivbildare                   Arkivserie          Arkivvolym       Originalpagina          Maskinpagina                     vrig information      

       Dombok

       + [Ny klla]

 

   Forskarkommentar                                                                                                                                                                                                                                                                                                Forskarkommentartidpunkt              Forskare

       + [Ny forskarkommentar]

FORSKARKOMMENTARER (samtliga, i tidsordning, ven kommentarer specifika fr variabler och kllor kopplade till personen)

 

   Forskarkommentartidpunkt              Forskare                                        Variabel eller klla                           Forskarkommentar

       20200421 22:08                                 0032 Kjell Forskander        fdelsebok                                    Tv barn med samma frnamn fdda samma dag; frvxla ej med Maria Elisabet fdd i Vallby.

       + [Ny forskarkommentar]

UPPGIFTSLOGG (i tidsordning, all tillagd och ndrad information)

 

Tidpunkt                              Forskare                                              Uppgiftstyp                              Variabel eller klla                        Lydelse fre                                                                    Lydelse efter

20200421 21:32            0032 Kjell Forskander              forskningsresulterad           fdelsedatum                                                                                                                       18980412

20200421 22:08            0032 Kjell Forskander              forskarkommentar              fdelsebok                                                                                                                             Tv barn med samma frnamn fdda samma dag; frvxla ej

                                                                                                                 kllexcerpt

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Fljande exempel visar hur en variabel, yrke/titel, kan finfrdelas ytterligare fr att bland annat ka mjligheterna till skning, urval och statistiska sammanstllningar:

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Brdstitel      Utbildningstitel           Yrkestitel                Tjnstetitel           Bisysselsttning        Frtroendeuppdrag        Utmrkelse

friherre           medicine licentiat      leg lkare                sjukhuschef         kapten i reserven        stadsfullmktig              RVO

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

 

Fullstndig variabeluppsttning

De variabler som fresls komma till anvndning fr forskningsresulterad information, kllinformation respektive forskarkommentarer r sammanfattningsvis fljande:

Svingtnummer

Grdsnamn | Frnamn | Tilltalsnamn | Fadersnamn | Tillggsnamn, mellannamn, efternamn 1 | Slktnamn, efternamn (2), personligt tillnamn | Namn frn datum | Namn till datum | Tidigare efternamn (t ex efternamn som ogift)

Brdstitel | Utbildningstitel | Yrkestitel | Tjnstetitel | Bisysselsttning | Frtroendeuppdrag | Utmrkelse

Yrke/titel (sammanfattning) | Bostadsort (sammanfattning)

Relationstyp | Relation frn datum | Relation till datum | Hypotetisk relation | Sekretess relation | Lnkning via svingtnummer till relaterad person

Fdelsedatum | Dopdatum | Fdelsefrsamling | Fdelsefastighet | Fdelseunderfastighet | Folkbokfringsnummer | Kn | Antal samtidigt fdda (2 fr tvilling etc) | Levande fdd | ktenskaplig brd | Brdsrang (t ex tillhr adeln) | Adoptionsdatum

Ddsdatum | Begravningsdatum | Ddsfrsamling | Ddsfastighet | Ddsunderfastighet | Ddsorsak | Begravningsplats | Gravplatsbeteckning | lder (r, mnad, vecka, dag)

Vigseldatum | Vigselfrsamling | Frnskild datum | Frnskild myndighet | Morgongva | nkedatum | Civilstnd

Bostadsfrsamling | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Normaliserat fastighetsnamn | Adress | Tillflyttningsdatum | Tillflyttning frn frsamling | Tillflyttning frn fastighet | Tillflyttning frn underfastighet | Tillflyttning frn sida | Frnflyttningsdatum | Frnflyttning till frsamling | Frnflyttning till fastighet | Frnflyttning till underfastighet | Frnflyttning till sida | Gruppstllning | Yrke/titel | Flyttningsattest nummer

Fastighets jordnatur | Fastighets storlek (mantal) | Fastighetsinnehavsform | Fastighetsinnehavsandel | Fastighetsinnehav frn datum | Fastighetsinnehav till datum

Biografipost | vrig information i klla

Klltyp | Frsamling (inkl ln), domstol eller annan institution | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Grupp nummer | Individ nummer inom grupp | Lpnummer | Lnk RA | Lnk AD

Forskare | Forskarkommentar | Forskarkommentartidpunkt

 

 

Utifrn dessa kan ocks skapas hrledda variabler, ssom annummer, ttlingbeteckning, slktskapsbenmning, generationsavstnd, antal hrstamningar och antal barn med utgngspunkt i en vald person.

 

Strukturerad excerpering av grundlggande kllor

Ibland har en klltexts exakta ordalydelse eller disposition avgrande betydelse, och d ska sjlvfallet denna helhet fngas in vid excerperingen. I andra fall kan informationen i stllet med frdel struktureras med uppdelning p olika variabler utifrn kllans karaktr, fr att maximera mjligheterna till verblick, skning och sortering. Excerperingen grs d enklast i ett kalkylblad, dr varje rad bildar en personpost och urvalet av relevanta variabler formerar kolumner. Genom att justera kolumnbredderna finns mjlighet att bibehlla verskdligheten ven vid ett stort antal variabler. Exempel p excerpering av en fdelsebok:

Svingtnu                   Klltyp                         Frsa   Klldaterin  Arkivb  Ark        Ar                   Ori                Ma              Gr               In                         Lp                Fdelsedatu   Dopdatum                         Gruppst  Yrke/titel  Frnamn                     Fadersnam           Slktn            Bostad        Bostadsfas   Bostadsund                        Sida              Folkb           K                An                       Le                   k       vr      Lnk RA      Lnk AD

1-058615-               Fdelseb                     Sya E         18980417        Sya E   C                     3                    25               51               3                           1                     14       18980412               18980417           dotter            Maria Elisabe                     Nilsdotter            Berg               Sya E         Berga norr        Skogstorpe               265              2041         K                 1                           L                                             8000071   v179566.b15.s9

                     Fdelseb               Sya E            18980417      Sya E   C    3    25   51                   3                    2                  14               18721124                              far      murare                       Nils Per        Svensson  Berg    Sya E         Berga norr                     Skogstorpe        265                                                                      8000071                    v179566.b15.s9

                     Fdelseb               Sya E            18980417      Sya E   C    3    25   51                   3                    3                  14                                                                     fadder             mjlnarn                         Stina           Nilsdotter              Sya E                     Hulu        Glntan                                                                                  8000071             v179566.b15.s9

 

 

Fljande variabeluppsttningar kan vara ndamlsenliga fr de vanligaste klltyperna:

Fdelsebok, dopbok

 

Svingtnummer | Klltyp | Frsamling (inkl ln) | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Grupp nummer | Individ nummer inom grupp | Lpnummer | Fdelsedatum | Dopdatum | Gruppstllning | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Bostadsfrsamling | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Sida i husfrhrslngd eller frsamlingsbok | Folkbokfringsnummer | Kn | Antal samtidigt fdda (2 fr tvilling etc) | Levande fdd | ktenskaplig brd | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

1-058615-18980412-1-2 | Fdelsebok | Sya E | 18980417 | Sya E | C | 3 | 25 | 51 | 3 | 1 | 14 | 18980412 | 18980417 | dotter | | Maria Elisabet | Nilsdotter | Berg | Sya E | Berga norrgrd | Skogstorpet | 265 | 2041 | K | 1 | L | | | 80000716_00016 | v179566.b15.s9

| Fdelsebok | Sya E | 18980417 | Sya E | C | 3 | 25 | 51 | 3 | 2 | 14 | 18721124 | | far | murare | Nils Per | Svensson | Berg | Sya E | Berga norrgrd | Skogstorpet | 265 | | | | | | | 80000716_00016 | v179566.b15.s9

| Fdelsebok | Sya E | 18980417 | Sya E | C | 3 | 25 | 51 | 3 | 3 | 14 | | | fadder | mjlnarnka | Stina | Nilsdotter | | Sya E | Hulu | Glntan | | | | | | | | 80000716_00016 | v179566.b15.s9

 

Vigselbok

 

Svingtnummer | Klltyp | Frsamling (inkl ln) | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Grupp nummer | Individ nummer inom grupp | Lpnummer | Vigseledatum | Gruppstllning | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Bostadsfrsamling | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Sida i husfrhrslngd eller frsamlingsbok | Folkbokfringsnummer | Fdelsedatum | lder (r) | Civilstnd | Morgongva | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

Ddbok, begravningsbok

 

Svingtnummer | Klltyp | Frsamling (inkl ln) | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Grupp nummer | Individ nummer inom grupp | Lpnummer | Ddsedatum | Begravningsdatum | Gruppstllning | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Bostadsfrsamling | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Sida i husfrhrslngd eller frsamlingsbok | Folkbokfringsnummer | Fdelsedatum | lder (r, mnad, vecka, dag) | Kn | Civilstnd | Ddsorsak | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

Bouppteckning

 

Klltyp | Domstol | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Individ nummer | Gruppstllning | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Bostadsfrsamling | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Fdelsedatum | Folkbokfringsnummer | Ddsdatum | Civilstnd | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

Husfrhrslngd, frsamlingsbok, kommunionlngd, katekisationslngd, mantalslngd, jordebok

 

Klltyp | Frsamling (inkl ln) | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Fastighets jordnatur | Fastighets storlek (mantal) | Fastighetsinnehavsform | Fastighetsinnehavsandel | Grupp nummer | Individ nummer inom grupp | Gruppstllning | Civilstnd | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Fdelsedatum | Fdelsefrsamling | Folkbokfringsnummer | Tillflyttningsdatum | Tillflyttning frn frsamling | Tillflyttning frn fastighet | Tillflyttning frn underfastighet | Tillflyttning frn sida | Frnflyttningsdatum | Frnflyttning till frsamling | Frnflyttning till fastighet | Frnflyttning till underfastighet | Frnflyttning till sida | Flyttningsattest nummer | Ddsdatum | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

Inflyttningslngd, utflyttningslngd

 

Klltyp | Frsamling (inkl ln) | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Tillflyttningsdatum | Tillflyttning frn frsamling | Tillflyttning frn fastighet | Tillflyttning frn underfastighet | Tillflyttning frn sida | Frnflyttningsdatum | Frnflyttning till frsamling | Frnflyttning till fastighet | Frnflyttning till underfastighet | Frnflyttning till sida | Grupp nummer | Individ nummer inom grupp | Gruppstllning | Civilstnd | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Fdelsedatum | Fdelsefrsamling | Folkbokfringsnummer | Flyttningsattest nummer | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

Kyrkorkenskaper

 

Klltyp | Frsamling (inkl ln) | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Civilstnd | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Fdelsedatum | Dopdatum | Vigseledatum | Ddsedatum | Begravningsdatum | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

Dombok, sockenstmmoprotokoll

 

Klltyp | Frsamling (inkl ln), domstol eller annan institution | Klldatering | Arkivbildare | Arkivserie | Arkivvolym | Originalpagina | Maskinpagina | Civinstnd | Yrke/titel | Frnamn | Fadersnamn | Slktnamn | Bostadsfrsamling | Bostadsfastighet | Bostadsunderfastighet | Fdelsedatum | Ddsdatum | vrig information | Lnk RA | Lnk AD

 

 

 

Basinformation om personer fdda efter 1820 utifrn ministerialbcker

Den vanligaste formen av slktforskning r frmodligen att ngon kartlgger sina anor och en del ttlingar till dessa. Det innebr att ett stort antal personer letas fram mnga gnger i kllorna av olika forskare, till en ondigt stor samlad tidstgng. Att flja slktlinjer i folkbokfringskllor under de senaste tvhundra ren r i de flesta fall okomplicerat, och bde tids- och kvalitetsvinster skulle kunna vara mjliga genom ett stordriftsfrfarande fr att teckna en grundstruktur av slktskap i landet.

Genealogins grundlggande moment r faststllande av relationen mellan barn och frlder, filiationen. Fr att fullstndigt beskriva alla slktskap inom en befolkning skulle i teorin endast behvas kunskap om varje individs frldrar och att den unika identiteten fr varje person r fixerad. En databas med denna information presenterar automatiskt en fullstndig antavla eller stamtavla fr valfri person.

Den svenska folkbokfringen ger goda frutsttningar fr att nrma sig detta idealtillstnd. I princip ska information om filiationen finnas bevarad fr alla svenskar fdda 1686 eller senare, genom fdelse- eller dopboken. Frsamlingsvis har dr antecknats varje nyftt barn med uppgift om namn, fdelsedatum (dopdatum) och frldrar (identifierade med namn, yrke, bostadsfastighet, senare ven fdesledatum och slutligen personnummer). Saknade och ofullstndigt upprttade kllor innebr dock att information om fader och i n hgre grad moder saknas fr delar av befolkningen, strre andel ju lngre tillbaka i tiden, och inte minst framtrder mnga personer, srskilt under 1600- och 1700-talet, inte otvetydig i kllorna. Fr att skerstlla frldrarnas identitet finns mjlighet att flja dem kontinuerligt bakt i husfrhrslngder till deras egen fdelse och identifiering i fdelseboken. Frr eller senare ns sjlvfallet ocks fr denna kllkombination en bakre grns, men till brjan av 1800-talet r frutsttningarna goda i huvuddelen av rikets frsamlingar.

Fullstndigheten r s gott som en realitet fr de senaste trettio ren – och i mnga fall ytterligare en tid tillbaka – genom Skatteverkets riksomfattande folkbokfringsdatabas med unika personnummer och lnkning mellan frldrar och barn (med undantag fr oknda frldraskap och personer som aldrig varit folkbokfrda i Sverige eller avlidit fre registreringens brjan).

Fr tiden dessfrinnan kan grundlggande person- och slktskapsinformation om individer fdda efter ungefr r 1820 tillfras Svingt genom massexcerpering av primra folkbokfringskllor, frmst fdelsebcker, och systematisk sammankoppling av barn och frldrar.

Vid den kronologiska excerperingen av en frsamlings fdelsebcker, vilken ocks innefattar angivande av svingtnummer, tillfogas tillflligt p samma personrad i kalkylbladet ven fljande variabler fr fadern respektive modern: yrke/titel, frnamn, efternamn, tidigare efternamn (frmst mors namn som ogift), fdelsedatum, fdelsefrsamling och svingtnummer. De tv eller tre sistnmnda uppgifterna behver hmtas frn en annan klla n barnets fdelsebok. Efter att denna har excerperats sorteras personposterna efter fastighetsnamn eller den i fdelseboken angivna sidhnvisningen till den samtida husfrhrslngden eller frsamlingsboken, som drefter genomgs fr att komplettera med frldrarnas fdelsefrsamling och ven fdelsedatum, om detta inte funnits i barnets fdelsebok.

Hrefter – helst nr alla fdelsebcker i landet r excerperade – sorteras personposterna efter frldrarnas fdelsefrsamling och fdelsedatum. Varje frlder identifieras sedan i sin egen fdelsebok, om det kan gras entydigt, och frses utifrn denna med sitt svingtnummer. Drmed r filiationen faststlld mellan frlder och barn med var sin unik identitet.

I de fall dr det inte framstr en uppenbar verensstmmelse mellan frlderns identitet i den egna och i barnets fdelsebok, krvs forskningsinsatser fr att belgga ett obrutet samband, i frsta hand genom att kontinuerligt flja frldern frn barnets fdelse i frsamlingsbcker eller husfrhrslngder, eventuellt med hjlp av flyttningslngder, tillbaka till den egna fdelsen.

ven ddbcker och vigselbcker excerperas p motsvarande stt, och personposterna sorteras i fastighetsordning, kompletteras utifrn frsamlingsbcker eller husfrhrslngder, sorteras efter fdelsefrsamling och fdelsedatum, identifieras i fdelsebok och tilldelas svingtnummer utifrn denna. Drmed kommer alla tre typerna av ministerialbcker genom fdelsebokens svingtnummer att vara kopplade till personen.

I Sveriges ddbok 1860–2017 finns en betydande del av den information som avses hmtas ur ddbckerna. Om informationen i Sveriges ddbok kunde anvndas som grund, skulle excerperingen kunna begrnsas till att kontrollera och komplettera de redan registrerade uppgifterna, med fljden att ocks kvaliteten i Sveriges ddboks material kan frfinas. ven vid excerperingen av landets fdelsebcker skulle informationen i Sveriges ddbok kunna anvndas som en stomme, genom att ddboksposterna sorterades efter fdelsefrsamling och fdelsedatum. Drmed skulle ocks sammankoppling mellan kllbelggen fr personens fdelse och dd kunna ske samtidigt.

 

Basinformation om personer fdda fre 1820 genom befolkningsrekonstruktion

Innan husfrhrslngderna med uppgifter om fullstndigt personnamn, fdelsedatum, fdelsefrsamling, hemvist och flyttningar tar sin brjan och kan komplettera ministerialbckerna i strvan efter identitet och kontinuitet, fordras andra tillvgagngsstt fr att utvinna kunskap om personer och slktskap ur de kllor som str till buds.

Ungefr ett rhundrade nrmast fre de njaktigt anvndbara husfrhrslngdernas intrde finns fortfarande ministerialbcker att tillg, medan forskningen fr tiden dessfrinnan mste klara sig ocks utan dem. Under hela tvhundrarsperioden frn en bit in p 1600-talet bildar mantalslngder en ram fr knnedom om vilka mnniskor som levt, ven om informationen r knapphndig och vissa kategorier av personer inte redovisas alls. Frvxlingsrisken r stor d ldre kllor ofta omtalar personer med enbart frnamn och variationen i namnfloran dessutom r s liten att mnga har samma namn. En nnu strre brist freligger nr kvinnor inte nmns alls i mantalslngder och fdelsebcker utan har betraktats som underfrstdda hustrur eller mdrar.

Inte minst fr att kunna utesluta alternativa spr i skandet efter personer och relationer, innebr en kartlggning av en sockens eller ett hrads hela befolkning fr tiden fram till 1800-talets brjan ett betydande metodiskt mervrde. Det r sjlvfallet ett krvande arbete men hgst ekonomiskt i perspektivet av slktforskarkrens samlade insatser.

Kartlggningen av en befolkning baseras p excerpering av alla grundlggande kllor med personinformation, vilka inledningsvis inventeras och frtecknas. Kllorna kan delas in i tv kategorier: 1) Befolkningslngder fr en viss tidpunkt med invnarna ordnade fastighets- och hushllsvis: mantalslngder, tiondelngder, boskapslngder, avkortningslnder, jordebcker, lvsborgs lsen 1571 och 1613, roteringslngder, utskrivningslngder, generalmnsterrullor, katekisationslngder, kommunionlngder och eventuellt frekommande tidiga husfrhrslngder. 2) Hndelsekllor med informationen upprttad i kronologisk ordning: fdelse- och dopbcker, vigselbcker, dd- och begravningsbcker, in- och utflyttningslngder, flyttningsattester, kyrkorkenskaper och bouppteckningar.

I nsta fas stlls den excerperade informationen, i form av personposter frn omnmnanden i kllorna, samman fr varje individ. Som fixpunkt anvnds den fastighet dr personen var bosatt vid respektive tidpunkt. Frst frenas excerpterna ur befolkningslngderna till en kontinuerlig fljd av belgg fr personens hemvist p fastigheten. Efter att de excerperade hndelsekllornas personposter sorterats efter fastighet och klldatering, fogas uppgifterna drifrn till varje berrd individs post i den fastighetvisa sammanstllningen.

Informationen frn alla kllor kan p det sttet enkelt och verskdligt formeras i ett vanligt textdokument till en befolkningsrekonstruktion enligt fljande exempel. Under varje fastighet (markerad med det inledande tecknet /) har varje person en egen post, dr inledningsvis anges den forskningsgenererade kunskapen (med fet stil) och sedan fljer kllexcerpterna frdelade p de bda huvudkategorierna och drefter ordnade kronologiskt. Varje klluppgift inleds med en datering fljd av en frkortning fr klltypen, t ex 1704m fr 1704 rs mantalslngd. Den excerperade informationen terges drefter inom parentes.

/ Hulu 1/2 mantal skatte: 1704m (Hulu 1/2 mt sk) 1705m (Hulu) 1706m (Hulan 1/2 mt) 1707 (Hulan) 1708m (Hulu 1/2 mt skatte) 1709m (Hulu)

Nils Persson, son, drng, bonde, f 16890314 i Sya E, d 17100512 i Sya E, g 17070625 i Sya E: 1704m (son [utan namn]) 1705m (son Nils) 1706 (drng Nils) 1707m (drng Nils Phrsson) 1708m (bonde Nils Pehrsson) 1709m (bonde Nils Persson, sjuk); 1689fb (f 16890314, son Nils, far Peder i Hulan, mor Lisken, faddrar torparen Anders Svensson i Berg, pigan Eva Jnsdotter ibid) 1707vb (g 17070625 drngen Nils Pedersson i Hulu, nkan Greta Andersdotter i Berg, morgongfva 30 Lod slfver) 1708fb (far Nils Prsson i Hulu, son Per, f 17080412, mor Margreta Andersdotter) 1709fb (fadder Nils Persson i Hulu, vid dop 17090314 av Sune i Berg, far Bengt Larsson i Berg, mor Brita Larsdotter) 1710db (d 17100512, bonden Nils Persson i Hult [sic], ddsorsak slag) 1710bu (bu 17100814, bonden Nils Persson i Hulu, efterlmnade son Per Nilsson, 2 r)

 

 

I de fall dr en person inte levt hela sitt liv p samma fastighet terstr att finna samband mellan personposter under olika fastigheter som avser samma individ. Den slutliga utmaningen r att utifrn den excerperade och sammanstllda kllinformationen s lngt mjligt faststlla varje persons relationer till frldrar, samhrigheter och barn. Dr detta inte lter sig gra utifrn de befintliga excerpterna bildar den dittills sammanstllda informationen en viktig grund fr tolkning av andra kllor vid fortsatt forskning, srskilt dombcker. Nr excerperingen utfrts och nr forskningen utvunnit kunskap ur materialet, frs kllinformation respektive forskningsresulterad information in i Svingt, eventuellt tillsammans med forskarkommentarer.

 

Sammanfattning

Mycket dubbelarbete utfrs skerligen inom slktforskningen genom att flera forskare ovetande om varandra gnar sig t samma personer. Bde kvalitet och kvantitet gynnas om slktforskare samarbetar, fr att lsa forskningsproblem mer framgngsrikt och frigra tid som exempelvis kan anvndas till det rika kllmaterial som finns utver det vanligaste.

Dagens informations- och kommunikationsteknologi har medfrt stora mjligheter att samverka och f tillgng till kllor och forskningsresultat, samtidigt som risken att felaktig information sprids har kat.

Ett stort framsteg fr slktforskningen skulle vara en fr alla tillgnglig digital databas dr kllskrad slkt- och personhistorisk information samlades rrande alla mnniskor vars existens det r mjligt att f knnedom om och att denna kunskapssamling ocks utformades som ett forum fr alla forskare som vill delta i det gemensamma kunskapsbygget. S skulle slktforskarna kunna knytas samman i ett universellt forskningsprojekt: Sveriges invnare genom tiderna, Svingt.

Kvalitet och empirisk grund r avgrande fr Svingt. All information som tillfrs databasen mste vara uttryckligen belagd med kllangivelse, kllexcerpt och en direktlnk till en avbildning av kllan, s att andra forskare smidigt kan bilda sin egen uppfattning om kllans tolkning.

Svingt skulle innebra ett webbaserat wikiupplgg, frenat med ett ovillkorligt krav p kllbelgg. Den som accepterar kvalitetskraven registrerar sig enkelt som forskare. Vid varje frndring av information i databasen anges automatiskt av vem och nr ndringen gjorts och vad som frndrats.

En personsida, som rymmer all information om en individ och lnkar till andra, bildar centralpunkten i Svingt. Dr redovisas den kunskap som forskare efter sin prvning har utvunnit ur kllorna, det vill sga forskningsresulterad information. Till denna kopplas kllinformation och forskarkommentarer (forskares argumentation utifrn kllorna). Databasens information ska sjlvfallet vara skbar och kunna visas i olika former, alltifrn kllrekonstruktioner, namnindex och statistik till antavlor och stamtavlor.

Varje person tilldelas ett unikt svingtnummer, som i frsta hand bildas utifrn personens fdelseboksnotis. Exempel: 1-058615-18980412-1-2, dr sifforna anger klltyp (fdelsebok), fdelsefrsamling (ln, kommun, frsamling), fdelsedatum, ordningsfljd inom dagen samt kn.

Ett ml r att kllinformation frn alla fdelse-, vigsel- och ddbcker fr landets frsamlingar frs in i Svingt. S lngt mjligt skulle alla personer fdda de senaste 200 ren ocks kunna lnkas samman med sina frldrar genom en grundmodell att systematiskt excerpera varje fdelsebok, komplettera ur samtida husfrhrslngd med frldrars fdelsefrsamling och fdelsedatum samt sortera efter dessa bda uppgifter och identifiera varje frlder i egen fdelsebok och tilldela dem svingtnummer.

 

 

 

 

slekt.se/svingt

Start Svingt

Start slekt.se

Kontakt

2022 Per Andersson