Sveriges kungaslŠkt, Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa, 275 000 personer, vanliga svenskar, kungligheter, statsministrar, diplomater, generaler, biskopar, landshšvdingar, generaldirektšrer, storfšretagsledare, fackfšrbundsordfšrande, nobelpristagare, journalister, fšrfattare, regissšrer, skŒdespelare, kompositšrer, artister, konstnŠrer, idrottsproffs, Finlands president, Storbritanniens premiŠrminister

S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2019 Per Andersson

Uppdaterad 2019-09-18

 

Sverige i en och samma slŠkts

hŠnder sedan ett halvt Œrtusende

                                                     

Den 6 juni Šr Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag och namnsdag fšr Gustav. Anledningen Šr det maktšvertagande utan motstycke i svensk historia som nŒdde sin kulmen den dagen Œr 1523. DŒ lŠt Gustav Eriksson av frŠlseŠtten Vasa sig vŠljas till Sveriges kung som Gustav I, lŒngt efter sin dšd kallad Gustav Vasa.

 

Gustav Vasas intŒg i Stockholm 1523, mŒlning av Carl Larsson i Nationalmuseum

 

Han har framhŒllits som den person genom tiderna som haft allra stšrst betydelse fšr svenskarna, bŒde samtidens och eftervŠrldens. 1544 gjorde han Sverige Šrftligt bland sina barn, barnbarn osv, och sŒ Šr det fortfarande. Sveriges samtliga monarker dŠrefter Šr hans efterkommande, alla biologiska Šttlingar utom adopterade Carl XIV Johan och ingifta Fredrik I och Oscar I. Carl XVI Gustaf hŠrstammar frŒn Gustav Vasa pŒ 91 olika sŠtt.

Bland hans avkomlingar finns bŒde otaliga vanliga svenska familjer och en stor del av Sveriges sociala, politiska, ekonomiska och kulturella elit under ett halvt Œrtusende. Som slŠktmedlemmar mŠrks en mŠngd ytterligare makthavare sŒsom statsministrar, riks- och statsrŒd, riks- och lantmarskalkar, talmŠn och riksdagsledamšter, justitie- och regeringsrŒd, generaler och amiraler, biskopar, ambassadšrer, landshšvdingar, generaldirektšrer, storfšretagsledare och fackfšrbundsordfšrande, alla tio nuvarande monarker i Europa, tidigare kejsare i Tyskland, …sterrike och Ryssland, president i Finland, premiŠrministrar i Storbritannien och generalsekreterare i FN. Till slŠkten hšr vidare flera nobelpristagare och mŒnga vŠlkŠnda forskare, journalister, fšrfattare, regissšrer, skŒdespelare, kompositšrer, artister, konstnŠrer och professionella idrottare.

Per Andersson har under mŒnga Œr kartlagt denna Sveriges kungaslŠkt. Antalet dokumenterade slŠktmedlemmar uppgŒr till drygt 275 000 (inklusive ingifta och motsvarande), varav nŠrmare 75 procent eller omkring 200 000 alltjŠmt Šr i livet.

SlŠktskap Šr den mest grundlŠggande relationen mellan mŠnniskor. Att ha kunskap om sitt slŠktursprung Šr centralt fšr att fšrstŒ vem man Šr, och man vidgar perspektivet pŒ sig sjŠlv genom att kŠnna till vilka nutida personer som har samma ursprung och som man dŠrfšr Šr slŠkt med.

 

Stamtavla

KungaslŠktens huvudgrenar med Šttlingar till Gustav Vasa

SlŠktens utbredning

Hittills har spŒrats mer Šn en kvarts miljon medlemmar av Sveriges kungaslŠkt under 20 generationer, dvs Gustav Vasa, hans barn, barnbarn osv fram till i dag och deras makar och sambor

Tronfšljden

Alla med rŠtt att Šrva Sverige efter Gustav Vasa, fram till Estelle, Oscar, Alexander, Gabriel, Leonore, Nicolas och Adrienne

KŠnda Šttlingar

Fšrutom kungar och drottningar rymmer slŠkten ocksŒ mŒnga andra makthavare och ca 400 svenska kŠndisar

SlŠktnamn

33 450 olika slŠktnamn finns bland Gustav Vasas efterkommande

Ortnamn

€ttlingarnas bostadsorter i Sverige och utomlands

6 juni

Den 6 juni Šr Gustav Vasas minnesdag och hans svenska arvmonarkis hšgtidsdag, firad som Sveriges nationaldag, Svenska flaggans dag och namnsdag fšr Gustav

 

 

Bokverk med Gustav Vasas Šttlingar

275 000 medlemmar av Gustav Vasas slŠkt redovisas i bokverket Sveriges kungaslŠkt med 3 264 sidor fšrdelade pŒ tre volymer. Mer information om bokverket och hur man kan bestŠlla det finns hŠr

Tack!

Tack fšr alla vŠnliga, uppskattande och uppmuntrande brev, mejl och telefonsamtal! Jag sŠtter stort vŠrde pŒ det švervŠldigande gensvaret frŒn sŒ mŒnga trevliga och intresserade Šttlingar. HŠr finns ca 3 500 citat frŒn slŠktmedlemmarnas svar

Bokverket Šr klart och utskickat

Bokverket Sveriges kungaslŠkt Šr nu klart och bšrjade skickas ut i slutet av augusti till dem som fšrhandsbestŠllt. I bšrjan av september ska alla bokpaket vara framme.

Avisering per sms eller mejl sŠnds nŠr paketet finns att hŠmta. Paketens liggetid Šr 14 dagar (dock endast 7 dagar om man inte meddelat vare sig mobilnummer eller e-postadress och dŠrfšr fŒr en brevavisering nŒgra dagar senare).

Om slŠkten i media

Kring midsommar 2018 och Šven dŠrefter har kartlŠggningen av Gustav Vasas Šttlingar uppmŠrksammats i mŒnga medier

Forskning och kŠllor

SlŠktkartlŠggningen grundar sig pŒ fem Œrhundradens kŠllmaterial, som fordrar mycket skiftande forskningsmetoder

Hitta rŠtt i slŠkten

En guide till hur slŠktingarna redovisas i bokverket, sŒ att man enkelt kan fšlja slŠktlinjerna och se hur alla Šttlingar Šr slŠkt med varandra

Redovisningssystem

Fšr att hantera och ŒskŒdliggšra ett stort antal slŠktingar har Per Andersson konstruerat ett redovisningssystem med unika individbeteckningar och en sŠrskild typ av stamtavla

Hur mycket slŠkt

Graden av slŠktskap till Gustav Vasa kan berŠknas fšr varje Šttling utifrŒn antalet generationer och antalet hŠrstamningar

Fšrkortningar

Lista šver fšrkortningar som anvŠnds i bokverket

Om personuppgifter

SlŠktredovisningen publiceras enligt Tryckfrihetsfšrordningen

RŠttelser

Eventuella fel som upptŠcks i bokverket redovisas efter hand hŠr

Efterlysningar

SlŠktgrenar kan rymma hittills oupptŠckta Šttlingar

Svara pŒ slŠktbrev

Till alla svenska slŠktfamiljer som spŒrats har sŠnts ett utdrag av slŠktledningen frŒn Gustav Vasa till nutid med en šnskan om hjŠlp med att kontrollera och komplettera uppgifterna fšr att slŠkttrŠdet ska bli sŒ fullstŠndigt, korrekt och aktuellt som mšjligt. Det gŒr bra att svara per e-post eller via hemsidan hŠr