LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

LŠnsman Anders Jšnsson och hans krets

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

Majoriteten av LŒngarydsslŠktens medlemmar (de som omfattas av de fyra fšrsta banden i det senaste bokverket om slŠkten) hŠrstammar frŒn lŠnsmannen Anders Jšnsson i smŒlŠndska LŒngaryd. Han avled pŒ gŒrden Hšljeryd Œr 1716 i en angiven Œlder av 54 Œr, begravdes den 22 april och var sŒledes fšdd omkring 1662. Hans hustru Ingrid Nilsdotter dog pŒ gŒrden HŠlghult i samma socken den 9 februari 1753, 77 Œr gammal, och var fšdd 1676. LŠs mer om Anders ursprung hŠr och om Elins ursprung hŠr.

SlŠkten efter Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter Šr fšrdelade pŒ sex slŠktgrenar, en efter varje till vuxen Œlder kommet barn:

a Anna Andersdotter (1697–1753), gift 1717 med Anders Johansson (1687–1768), lŠnsman, bonde i HŠlghult, LŒngaryd

b Kerstin Andersdotter (1700–1734), gift 1723 med Jšns Hansson (1691–1771), glasmŠstare, bonde i Hšljeryd och Bockshult i LŒngaryd, bror till sin svŒger Jšns andra hustru 

C Jšns Andersson (1702–1776), bonde i Hšljeryd, LŒngaryd, gift 1:o 1725 med Regina Olofsdotter (ca 1697–1730), gift 2:o 1736 med Ingeborg Hansdotter (1709–1785), syster till sin svŠgerska Kerstins man

d Ingeborg Andersdotter (1704–1782), gift 1:o 1725 med Per Andersson (ca 1681–1733), hemmansŠgare i KrŒkŒs, LŒngaryd, gift 2:o 1735 med Lars Larsson …rberg (1702–1768), fŠnrik, handelsman i BorŒs, hemmansŠgare i KrŒkŒs

F Peter Andersson (1707–1793), glasmŠstare, bonde i BŠlhult, LŒngaryd, gift 1731 med Karin Bengtsdotter (1712–1781)

H Nils Andersson (1712–1770), hemmansŠgare i Eseryd, LŒngaryd, gift 1737 med Anna Andersdotter (1717–1777)

Utšver dessa fanns tvŒ sšner som dog i spŠd Œlder, Bengt [E] och Anders [G]. Anders avled Œtta veckor gammal hšsten 1710. Bengt omnŠmns i LŒngaryds begravningsbok 1707: ÓLens­mannens saliga lilla barn Bengt Andersson, 6 dagarÓ. Bengt begravdes den 27 januari 1707, enligt tidens sed fšrmodligen inom fŒ dagar efter dšdsfallet. Fšdelsebok saknas fšr denna tid i LŒngaryd och det exakta fšdelsedatumet Šr inte kŠnt. €ven sonen Peter fšddes enligt uppgift 1707. Han var dock inte tvilling till Bengt. Enligt Œldersuppgift i dšdboken 1793 skall Peter ha varit fšdd den 20 oktober 1707, det vill sŠga bara cirka nio mŒnader efter Bengt. Men fšdelseuppgiften gŒr inte att bekrŠfta. Peter kan rent av vara fšdd 1708.

Anders Jšnsson levde under den svenska stormaktstiden. Han fšddes under Karl XI:s fšrmyndarregering och tjŠnstgjorde som lŠnsman under Karl XII. LŠnsmannen var just en kungamaktens representant i LŒngaryd, under landshšvdingen i Jšnkšpings lŠn. Bara fyra Œr innan Anders fšddes hade Kinnared och LŒngaryds švriga grannsocknar i Halland definitivt blivit en del av Sverige, genom freden i Roskilde 1658. I dag tŠnker man knappast pŒ LŒngarydstrakten som en grŠnsbygd, Šven om detta slŠktens kŠrnomrŒde Šn idag delas mellan inte mindre Šn fyra olika lŠn.

Genom forskning i bland annat VŠstbo hŠrads dombšcker frŒn slutet av 1600- och bšrjan av 1700-talet framtrŠder en fšr tiden fšrhŒllandevis fyllig bild av Anders Jšnssons slŠktkrets. Som nŒgot av en huvudperson framstŒr dŠrvid hans mor Elin Larsdotter. Hon fšddes omkring 1641 och avled den 2 maj 1718 i Hšljeryd, tvŒ Œr efter sonen Anders tidiga bortgŒng. €ven Anders far Jšns dog tidigt, 1676 eller 1677, och Elin gifte om sig med Bengt Bengtsson, som var lŠnsman och bonde i Hšljeryd i likhet med styvsonen Anders Jšnsson sedermera. Bengt Bengtsson dog Œr 1700, endast 46 Œr gammal.

LŠnsmansmodern tillika lŠnsmansŠnkan Elin Larsdotter fick tydligen inte behandlas hur som helst. Det visar ett hŠradsrŠttsprotokoll i domboken frŒn sommartinget 1704. Anders Jšnsson anklagade dŒ pŒ sin moders vŠgnar Nils Jšnsson i Dung Ófšr det han uti LŒngaryds kyrka mšssan af henne stštt, hvilket fuller [till fullo] Nils tillstŒr, men fšregifver sŒdant aldeles emot hans vilje skett vara, medelst det att han af allmogen sŒ hŒrt trŠngder blef, att hans arm inpŒ hennes hufvud ršrdeÓ. HŠradstinget trodde pŒ Nils nŠr han beskrev trŠngseln i kyrkan och han blev sŒledes friad. VŠrt att notera Šr att den anklagade Nils Jšnsson var gift med en systerdotter till Bengt Bengtsson. Nils Jšnssons hustru var alltsŒ ÓstyvkusinÓ till lŠnsman Anders Jšnsson.

Efter att Elin Larsdotter i bšrjan av Œr 1700 blivit Šnka fšr andra gŒngen uppstod en arvstvist. Den avlidne Bengt Bengtsson hade inga egna barn och frŒgan var dŠrfšr vem som skulle Šrva honom. PŒ ena sidan i tvisten stod Bengts syskon och syskonbarn och pŒ den andra sidan Šnkan Elin och hennes barn i fšrsta Šktenskapet med Jšns Andersson, dŠribland Anders Jšnsson.

Bengt Bengtsson hade skrivit ett testamente, enligt vilket Elin Larsdotter Ói sin lifstid skulle orubbat den qvarlŒtenskap behŒlla som i boet finnas kundeÓ. Bengt Bengtssons syskon invŠnde mot testamentet. De menade att eftersom stšrre delen av Bengts bohag stammade frŒn deras fšrŠldrar borde det bevaras i slŠkten och inte borttestamenteras.

Hur slutade dŒ arvstvisten? Jo, pŒ hšsttinget Œr 1700 kom parterna šverens om att dela pŒ kvarlŒtenskapen efter Bengt Bengtsson. Fšrlikningen, som skedde Ótill bibehŒllande af god enighet och godt fšrstŒndÓ parterna emellan, gick ut pŒ att Bengts tvŒ bršder fick vardera 60 daler silvermynt och hans tre systrar 30 daler silvermynt vardera. I gengŠld lovade Bengts syskon Elin Larsdotter och hennes barn fšr all framtid att inte framfšra nŒgot ytterligare arvsansprŒk efter Bengt Bengtsson. Parterna kom šverens om att Elin skulle ha full rŠtt till Bengts egendom i hela sin livstid och att egendomen dŠrefter skulle tillfalla Elins barn.

Talesman fšr Elin och barnen var inte lŠnsmannen Anders Jšnsson utan en bror till honom, som i dombšckerna benŠmns kontrollšren Sven Floreen. Enligt det biografiska uppslagsverket Smolandi Upsalienses (som behandlar smŒlŠndska studenter i Uppsala) fšrekom han Šven under namnformerna Florenius och Florman. Han fšddes i LŒngaryd omkring Œr 1669, blev rustmŠstare vid Hallands regemente och senare tullvisitšr i Halmstad samt avled dŠr den 19 januari 1736. Han ingick tvŒ Šktenskap, bŒda i Halmstad, fšrsta gŒngen den 16 april 1721 med Šnkan Boel Hansdotter, som avled redan den 20 november samma Œr, och andra gŒngen den 27 april 1722 med Petronella Andersdotter Berg.

Samma uppslagsverk berŠttar Šven om ytterligare en bror till Anders Jšnsson: Per Florenius. Denne fšddes i LŒngaryd 1663 och avled redan som 30-Œring, den 18 mars 1693, i Uppsala efter en tvŒŒrig elakartad febersjukdom, fšrmodligen malaria.

Sven och Per Florenius redovisas som sšner till bonden Jšns Andersson i Hšljeryd och Helena Larsdotter; Helena och Elin Šr varianter av samma namn. Sven och Per var alltsŒ helsyskon till Anders Jšnsson. Varken Sven eller Per tycks ha fŒtt nŒgra barn. 

BŒda bršderna Florenius gick i skola i VŠxjš pŒ 1670-talet, nŒgot som var mycket ovanligt fšr bygdens sšner vid den hŠr tiden. Per omskrivs som mycket studiebegŒvad men hindrades i sina studier av fattigdom. Den ekonomiska situationen tycks dock senare ha fšrbŠttrats, eftersom de bŒda bršderna blev inskrivna vid SmŒlands nation vid Uppsala universitet, Per 1686 och Sven 1694. Per Florenius fšrordnades 1690 till nationens notarie och hade en tid tjŠnst som informator i Uppsala.

Det fanns ocksŒ ett fjŠrde syskon, systern Elisabeth Jšnsdotter som gifte sig i december 1694 med uppbšrdsmannen Nils Jonsson i Sšdra Tunnerbohult i Sšdra Hestra socken. Nils var fšdd 1664 och avled 1717 (begravd 12 april). Elisabeth avled 17 januari 1705 i Tunnerbohult. Hennes Œlder var enligt dšdboken 36 Œr och hon var alltsŒ fšdd omkring 1668. Hon dog i barnsŠng, fyra dagar efter nedkomsten av en dotter som fick sin mors namn. Dottern Elisabeth avled ett Œr gammal. Makarna hade Šven sonen Johan, fšdd 1701 och troligen dšd som ung, samt dšttrarna Anna, fšdd 1695, dšd 1709, och Brita Nilsdotter, fšdd 1696. Brita gifte sig 1720 med MŒns Gunnesson (1695–1768), bonde i Hornaberg i Gryteryds socken. Brita avled 1780 hos sin Šldsta dotter Elisabeth i Krogsered. Hon och MŒns fick Œtta barn, tre sšner och fem dšttrar. TvŒ av sšnerna dog barnlšsa, den tredje fick barn, som alla dog barnlšsa. De fem dšttrarna dŠremot har alla en stor mŠngd Šttlingar, framfšr allt i Halland och sŠrskilt i Falkenbergs kommun. Dessa medlemmar av LŒngarydsslŠkten redovisas i band 6 (2014) av bokverket om slŠkten.

Anders Jšnssons uppdrag som lŠnsman

Att vara lŠnsman var ett fšrtroendeuppdrag som vissa vŠl ansedda bšnder kunde fŒ. Ofta gick befattningen i arv. PŒ slutet av 1600-talet var Bengt Bengtssons Šldre bršder Jšns Bengtsson och Anders Bengtsson lŠnsmŠn i LŒngaryd. €ven deras far Bengt Jšnsson hade tidigare varit lŠnsman. NŠr lŠnsman Bengt Bengtsson dog Œr 1700 švertog Anders Jšnsson denne sin styvfars tjŠnst, som han innehade fram till slutet av 1712. Fyra Œr senare blev Anders Jšnssons svŠrson Anders Johansson, som var gift med Šldsta dottern Anna, lŠnsman. Anders Johansson hade dessutom en bror, Nils Johansson, som var lŠnsman i ett granndistrikt.

I VŠstbo hŠrad tjŠnstgjorde i bšrjan av 1700-talet fyra lŠnsmŠn i taget, var och en med ett eget distrikt pŒ nŒgra socknar. Dombšckerna visar att Anders Jšnsson, liksom senare hans svŠrson Anders Johansson, hade hand om Šrenden som ršrde LŒngaryds, FŠrgaryds, (Sšdra) Hestra och Gryteryds socknar.

LŠnsmannen var statens fšrlŠngda arm och kallades ocksŒ kronolŠnsman. Han hade till uppgift att vaka šver den allmŠnna ordningen i trakten och kunde Œtala allmogefolk fšr fšrbrytelser av olika slag.

De brott som Anders Jšnsson hanterade var oftast av sedes- eller uppfšrandekaraktŠr. Som lŠnsman var han ett slags moralens vŠktare bland allmogefolket i sydvŠstra VŠstbo hŠrad. Ofta ršrde det sig om bšnder eller drŠngar som varit inblandade i slagsmŒl med varandra. MŒlen kunde ocksŒ handla om skŠllsord, Ódristigt uttalÓ eller ÓolŠmplig beskyllningÓ, det vill sŠga fšrtals- och fšrolŠmpningsbrott.

Ett annat vanligt mŒl i rŠtten gŠllde folk som hade ÓuppkastatÓ i kyrkan. Domstolen skulle dŒ avgšra om vederbšrande hade krŠkts pŒ grund av sjukdom och dŠrfšr kunde frias eller om det skett i fšljd av fylleri. Ett exempel pŒ detta intrŠffade 1707, dŒ socknens egen klockare, Peder Bengtsson, pŒ annandag pŒsk hade Óuppkastat i LŒngaryds kyrka i stšrsta dehlen af fšrsamlingens nŠrvaroÓ. LŠnsman Anders Jšnsson uppgav att det skett Óaf druckenskapÓ och att ÓGuds huus Šr orenat och fšrsamlingen fšrargatÓ. Klockaren dšmdes dŠrfšr till att bšta 50 daler silvermynt, men eftersom han inte hade nŒgot att bšta med fick han Ósittja 14 dagar ved vaten och bršd i …llmestad fŒngehuus [i Reftele] och sedan stŒ uppenbara kyrkopliktÓ, det vill sŠga gšra offentlig avbšn i kyrkan.

Anders Jšnsson nŠmns fšrsta gŒngen som lŠnsman i ett tingsprotokoll bara tvŒ dagar efter styvfadern och fšregŒngaren Bengt Bengtssons begravning i februari 1700. DŒ gŠllde det som sŒ mŒnga gŒnger senare ett sexualbrott eller ÓlŠgersmŒlÓ med den tidens sprŒkbruk. Sexuella fšrbindelser utanfšr Šktenskapet var straffbara. Anders anklagade en ryttare i LŒngaryd fšr ÓbegŒnget lŠgersmŒlÓ med pigan MŠrta, som fštt ett oŠkta barn. MŠrta hŠvdade att ryttaren var far till barnet, men ryttaren fšrnekade gŠrningen och uppgav i stŠllet att Bengt i MjŠlleryd skulle vara far. €ven han nekade dock till att ha begŒtt umgŠnge med MŠrta. Det hela slutade med att MŠrta dšmdes till bšter och kyrkoplikt. Eftersom mŠnnen inte erkŠnde friades bŒda. LŠgersmŒl var den klart vanligaste typ av mŒl som Anders Jšnsson fšrde till hŠradsrŠtten. Det var dock inte alltid som mŠnnen gick utan straff.

Ett annat vanligt uppdrag fšr Anders Jšnsson var att hŒlla ÓsynerannsakningÓ nŠr nŒgon byggnad i trakten hade drabbats av eldsvŒda. Anders uppgift var dŒ att avgšra om det var frŒga om vŒdeld eller om nŒgon kunde ha vŒllat branden med uppsŒt. Han skulle ocksŒ uppskatta vŠrdet av den drabbade byggnaden. €ven i andra sammanhang fick han i uppdrag att besiktiga hus och gŠrdesgŒrdar eller att kontrollera om det skett olovlig Œverkan pŒ nŒgon skog.

Vid nŒgra tillfŠllen begŠrde Anders Jšnsson infšr rŠtten att bšnder som inte fullgjort skyldigheter av olika slag skulle bšta fšr det. Det kunde ršra sig om att de inte betalat all sin skatt, att de inte fšrrŠttat sina dagsverken pŒ den Ókungliga ladugŒrden RyhovÓ utanfšr Jšnkšping eller att de inte stŠllt upp med hŠstar i samband med …stgšta kavalleris hemmarsch frŒn Karl XII:s krig mot Danmark. En annan gŒng fick nŒgra Ótršga och fšrsummeligaÓ bšnder veta att de mŒste ÓhŒlla och repareraÓ sina kyrkovŠgar bŠttre.

Anders Jšnsson fšrekom ocksŒ dŒ och dŒ som ombud fšr personer som ansŒg att nŒgon annan stod i ekonomisk skuld till dem.

Den gršvsta brottsmisstanken som Anders Jšnsson anfšrde gŠllde ett barnamord. Soldathustrun som anklagades fšr att ha dšdat sitt barn friades dock.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare