LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktens ursprung i VŒthult

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

LŒngarydsslŠkten har sitt ursprung i de tvŒ socknarna VŒthult och LŒngaryd, bŒda belŠgna i Nissadalen i smŒlŠndska VŠstbo hŠrad.

UtgŒngspunkten fšr utforskningen av slŠkten var till att bšrja med lŠnsman Anders Jšnsson i LŒngaryd och hans hustru Ingrid Nilsdotter.

Senare forskning har visat att Ingrid Nilsdotters fšrŠldrar var bonden Nils Andersson pŒ gŒrden Askebo i VŒthult och hans hustru Bšrta (en lokal namnvariant av Brita). VŒthult Šr en liten socken nŠra Gislaved och vid grŠnsen mot VŠstergštland. Dessa Šr stamfšrŠldrar till alla de personer som nu omfattas av LŒngarydsslŠkten. Nils Andersson avled i Askebo 1717. I dšdboken skrev prŠsten Ód 26 maj begrofs ehrlig och redelige dannemannen Nils Andersson i Askebo, lefvat gudeligen och wŠl allan sin tijd uthi 97 Œhr och nŒgra dagar, gud gifve honom en fršjdefull upstŒndelseÓ. Hustrun Bšrta avled 30 november 1705, 74 Œr gammal. Om uppgifterna i dšdboken stŠmmer var alltsŒ Nils fšdd 1620 och Bšrta omkring 1631.

Nils Andersson var Šven kyrkvŠrd och sexman, det vill sŠga en av sex mŠn i socknen som utgjorde dess styrelse, den sŒ kallade socken- eller kyrkonŠmnden. PŒ 1690-talet ansvarade han en tid fšr rŠkenskaperna i VŒthults fšrsamling. Andra uppgifter fšr en sexman kunde vara att tillse att beslut verkstŠlldes, švervaka kyrkotukten och vara prŠsten behjŠlplig i allehanda Šrenden.

FšrŠldrar till Nils Andersson var bonden i Askebo Anders MŒnsson (troligen dšd tidigast 1664 och senast 1669) och hans hustru Ingeborg Jonsdotter(troligen dšd tidigast 1659 och senast 1663). De var sannolikt fšdda i slutet av 1500-talet. Enligt domboken 1620 var Anders och Ingeborg redan dŒ gifta och bosatta i Askebo. Nils Andersson hade tvŒ systrar, Anna och Gunnel Andersdšttrar. Anna hade tvŒ barn, Anders och Jšns Simonssšner. I en domboksnotis frŒn vintertinget i VŠstbo hŠrad 1669 framgŒr det att bršderna infšr rŠtten anklagade sin moster Gunnel fšr att hon hemma hos sig skulle ha undanhŒllit arvegods efter sin mor Ingeborg, som i dombšckerna ocksŒ kallades fšr Bšja eller Boja (jŠmfšr vŒr tids Bojan).

Boja kom frŒn byn GrŠfthult i VŒthults socken, dŠr fadern Jon var bonde. Enligt domboken 1619 hette Šven Jons hustru Ingeborg. PŒ VŠstbo hŠrads sommarting 1636 nŠmns Bojas tvŒ bršder och tre systrar: Lars Jonsson i Kallset i Kulltorps socken, HŒkan Jonsson i …reryds socken, Brita Jonsdotter i Lanna i Kulltorps socken (gift med Jšns), Ebba Jonsdotter i Mossebo i VŒthults socken samt Anna Jonsdotter. Bojas syster Anna Jonsdotter (ca 1606–1690) och hennes man Simon Jšnsson tog šver gŒrden i GrŠfthult, som sedan Šrvdes av deras dotter Ingegerd Simonsdotter (ca 1628–1718), gift med Torkel Bjšrnsson (ca 1630–1708). Efter dem finns mŒnga Šttlingar.

Nils Andersson och Bšrta hade fem barn:

1. Gunnel Nilsdotter (ca 1658–1712), jordegumma (den tidens barnmorska). Gift med bonden i SnŠrebo, VŒthult, sexmannen Jšns HŒkansson (ca 1651–1718). De fick flera barn, men inga sentida Šttlingar Šr kŠnda.

2. Peter Ackerman (ca 1661–1732), tullnŠr i Vimmerby. tervŠnde som 60-Œring med sin familj till fŠdernegŒrden Askebo, som 1721 delades mellan honom och brodern Nils. Gift med adelsfršken Maria Elisabeth Mšrner (dšd 1736). De fick minst sju barn av vilka tvŒ har en stor mŠngd kŠnda Šttlingar.

3. Ingeborg Nilsdotter (ca 1664–1744). Gift med bonden i TŒnga, JŠlluntofta socken, MŒns Eriksson (ca 1642–1728). De fick fem barn, varav fyra šverlevde och har Šttlingar som lever i dag. TvŒ av dessa bosatte sig i LŒngaryd, dŠr ocksŒ Ingeborg sjŠlv avled.

4. Nils Nilsson (ca 1668–1723), bonde i Askebo, VŒthult. Gift med kaptensdottern Malin Nilsdotter Sandahl (ca 1676–1732). De fick sex gemensamma barn av vilka tre har kŠnda sentida Šttlingar.

5. Ingrid Nilsdotter (1676–1753). Gift med bonden och lŠnsmannen Anders Jšnsson i LŒngaryd (ca 1662–1716). De fick Œtta barn, varav sex šverlevde till vuxen Œlder. Alla dessa sex har en mycket stor mŠngd sentida Šttlingar. Sammanlagt har Anders och Ingrid genom Œren fŒtt mer Šn 150 000 efterkommande.

Till Nils och Bšrtas barn hšr sannolikt ocksŒ den Anders Nilsson som avled i Askebo redan den 29 oktober 1687 och som Ólefvat i 18 Œr gudeligen och vŠlÓ.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare