LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktbšckerna

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

 

Bokverk i sex band om LŒngarydsslŠkten

Den senaste bokutgŒvan om LŒngarydsslŠkten bestŒr av sex bokband. De fyra fšrsta kom ut 2006, det femte 2010 och det sjŠtte bandet 2014. Totalt omfattar de sex delarna 3 944 sidor. Bšckerna Šr inbundna i formatet 17x25 cm och innehŒller bŒde slŠktnamns- och ortnamnsregister.

 

Kšp av slŠktbšcker

Bokverket om LŒngarydsslŠkten i sex volymer Šr slutsŒlt.

Det ŒterstŒr dock nŒgra lšsa exemplar av del 4. Dessa har skŠnkts till LŒngaryds hembygdsfšrening och kan kšpas dŠrifrŒn pŒ plats i LŒngaryd fšr 50 kronor per styck, som gŒr oavkortat till hembygdsfšreningen. Porto tillkommer om man vill fŒ boken skickad med post.

Kontakta hembygdsfšreningens ordfšrande Birgitta HolmŽn per telefon 070-377 30 10 eller e-post.

Del 4 omfattar gren F (Peter Andersson, 1707-1793) och H (Nils Andersson, 1712-1770), fšrutom de barnlšsa E (Bengt Andersson, 1707-1707) och G (Anders Andersson, 1710-1710), samt slŠktnamnsregister och ortnamnsregister till alla de fyra fšrsta volymerna.

 

Tidigare utgŒvor av LŒngarydsslŠkten

Efter drygt tio Œrs utforskande av LŒngarydsslŠkten publicerades slŠktmaterialet fšrsta gŒngen i bšrjan av 1988 i form av boken LŒngarydsŠttlingar. Senare detta Œr utgavs en utškad andra upplaga, som samma Œr fšljdes av ett supplement, kallat Nya LŒngarydsŠttlingar. En kraftigt utškad edition av slŠktredogšrelsen kom 1990 under namnet LŒngarydsslŠkten. 1991 hšlls det stora slŠktmštet i LŒngaryd, som ytterligare škade intresset fšr slŠkten. DŠrefter har kartlŠggningsarbetet fortsatt, framfšr allt genom att mŒnga nya slŠktgrenar tillfšrts av personer som upptŠckt att de tillhšr slŠkten och att slŠktmedlemmen Johan Lindhardt, som 1991 utarbetade ett person- och ortnamnsregister till 1990 Œrs bok, systematiskt fšljt upp slŠktens outredda grenar och fšrt dem till nutid. Som resultat utkom i december 1998 den femte versionen av LŒngarydsslŠktens genealogi. Den Šr nŠstan tre gŒnger sŒ omfattande som nŠrmast fšregŒende utgŒva och innehŒller Šven alla de fyra tidigare bšckernas material. Som en fortsŠttning pŒ denna sŒ kallade huvudbok fšrelŒg 2002 i tryck en sjŠtte edition i form av en tillŠggsbok med sju nyutforskade slŠktgrenar. Ett exempel pŒ en mera utfšrlig framstŠllning om en mindre del av den totala slŠkten Šr Per Anderssons SlŠkten Jehander, som 1994 utgavs av SlŠktfšreningen Jehander.

 

SlŠktredovisningssystem

Fšr att skapa šverblick och sammanhang i ett sŒ stort slŠktmaterial som LŒngarydsslŠkten utgšr med sina flera tiotusental personer, har Per Andersson 19771982 utarbetat och dŠrefter stegvis utveckat ett system fšr redovisning av slŠktinformation i en sŠrskild form av stamtavla och med systematiska bokstavsbeteckningar. Med hjŠlp av detta kan man enkelt rŠkna ut hur var och en av Šttlingarna Šr slŠkt med švriga. Systemet presenteras i varje utgŒva av slŠktboken och hŠr pŒ slŠktens hemsida.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare