Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

Tronfšljden

Det politiska system som bŠr namnet Sverige har som chef en monark med titeln konung eller drottning. Befattningen tillsŠtts genom arv inom en slŠkt, som har ett slags Šrftlig ŠganderŠtt till riket. En grundlagsreglering av startpunkt fšr slŠkten (stamfader), krav fšr Šttlingars behšrighet att kunna Šrva tronen och den inbšrdes turordningen mellan de arvsberŠttigade definierar den sŒ kallade tronfšljden (successionen). De personer som Šr behšriga till tronen utgšr tillsammans det kungliga huset, dit ocksŒ brukar rŠknas de tronbehšrigas makar (dock inte Christopher O'Neil) och dšttrar utan successionsrŠtt (enligt regler fšre 1980) som Šr ogifta eller har ingŒtt godkŠnt furstligt gifte (nu endast prinsessan Birgitta).

FrŒn och med den svenska arvmonarkins grundare Gustav Vasa har samtliga 23 monarker och švriga i tronfšljden tillhšrt hans kognatiska slŠkt (det vill sŠga kretsen av alla avkomlingar, till skillnad frŒn agnatisk slŠkt som endast rŠknar hŠrstamning pŒ manslinje). Alla Šr hans Šttlingar utom adopterade Carl August och Carl XIV Johan samt ingifta Fredrik I och Oscar I. Stamtavlan nedan upptar i tronfšljdsordning de 76 personer som nŒgon gŒng haft behšrighet till Sveriges tron sedan 1523 (kvinnor behšriga enligt regleringar fšre 1980 hade successionsrŠtt fšrst efter att manliga arvingar saknades, varfšr deras plats i tronfšljden alltid fšrŠndrades nŠr en ny man intrŠdde).

NŠr Gustav Vasa gjorde Sverige Šrftligt bland sina Šttlingar 1544 gŠllde arvsrŠtt endast fšr mŠn genom mŠn, men redan 1590 šppnades tronfšljden fšr kvinnor, om Šn med fšretrŠde fšr mŠn. Fšrsta gŒngen denna kognatiska tronfšljd tillŠmpades vid ett tronskifte var pŒ Christina, som blev drottning vid sin fars dšd 1632. 1980 likstŠlldes kvinnor och mŠn i successionen, genom en retroaktiv Šndring av grundlagen dŒ Carl Philip avsattes som kronprins, Carl XVI Gustaf utsŒgs till ny stamfader fšr kungahuset och kravet pŒ furstligt gifte avskaffades (fšr att vara behšrig som statschef behšvs alltsŒ inte lŠngre tvŒ utan endast en furstlig fšrŠlder, och det Šr numera mšjligt att ha dubbel behšrighet till tronen om man hŠrstammar frŒn stamfadern pŒ tvŒ sŠtt).

Tolv personer Šr nu behšriga till Sverige tron. Antalet har aldrig varit stšrre och bara en gŒng tidigare lika stort: under knappt tvŒ Œr frŒn prins Carl Johans fšdelse den 31 oktober 1916 till prins Eriks dšd den 20 september 1918 (under denna korta tid fšrlorade fšr švrigt kungen sin politiska makt till riksdagen genom parlamentarismens genombrott 1917).

Om den nuvarande fullt kognatiska principen utan begrŠnsningar tillŠmpades pŒ den svenska arvmonarkins ursprungliga stamfader Gustav Vasa, skulle alla hans minst 275 000 efterkommande vara prinsar och prinsessor av Sverige. €ven om riksdagen inte Šr beredd att genomfšra detta retroaktivt, sŒ kan ett lika stort kungahus hŠrstammande frŒn Carl XVI Gustaf fšrvŠntas efter ca 450 Œr om dagens successionsordning bestŒr. Den nya ordningen medfšr en tydlig tudelning av svenskarna i dels den allt talrikare kungliga bšrdsšverklassen vars medlemmar har privilegiet att kunna bli Sveriges statschef och utmŠrks med titeln prins eller prinsessa, dels švriga medborgare utan mšjlighet att nŒ landets hšgsta Šmbete.

Fšr att stŠrka den legitimitet hos monarken som fšljer av hŠrstamning frŒn arvmonarkins grundare Gustav Vasa, har man efter att hans sista agnatiska linje inom kungahuset lšpt ut vid Christinas abdikation 1654 fŒngat upp Šttlingar pŒ kvinnolinje till honom bŒde vid val av nya kungahus och vid husmedlemmars giften. Tydliga exempel pŒ det fšrra Šr kungarna Carl X Gustaf och Adolf Fredrik och pŒ det senare blivande Oscar I:s gifte 1823 dŒ Bernadotterna knšts till vasatrŠdet och blivande Gustaf V:s 1881 dŒ en Šttling till den avsatte Gustaf IV Adolf och en till hans kungarival Carl XIV Johan fšrenades. Genom denna aktiva Šktenskapspolitik under Œrhundradena har Carl XVI Gustaf ackumulerat sina 91 hŠrstamningar frŒn den fšrste vasakungen.

Konung har varit titeln fšr alla manliga monarker och drottning fšr de tvŒ kvinnliga. Manliga arvsberŠttigade har burit titeln arvfurste och blivande drottning Christina arvfurstinna. FrŒn och med 1980 Šr titeln i stŠllet prins respektive prinsessa av Sverige. FrŒn 1700-talet bŠrs titeln kronprins, sedan 1980 alternativt kronprinsessa, av den som stŒr fšrst i tronfšljden och inte kan passeras av nŒgon som fšds senare (sŒledes var blivande Oscar II aldrig kronprins, inte heller prins Bertil). GemŒler till arvsberŠttigade bŠr motsvarande titel i omvŠnd genusform, med undantag fšr att den fullstŠndiga jŠmstŠlldhet mellan kšnen som infšrdes i successionsordningen 1980 inte har fŒtt genomslag i fallen Daniel Westling Bernadotte (som tituleras prins, inte kronprins) och Christopher O'Neil (som inte intrŠtt i det kungliga huset och dŠrfšr saknar kunglig titel). (Arvprins Šr inte en svensk kunglig titel men fšrekommer som motsvarighet till kronprins i vissa tyska furstehus och som en sŠrskilt tilldelad titel i det danska kungahuset.)

Under den tid dŒ tronen innehades av VasaŠttens agnatiska medlemmar tilldelades kungasšner underhŒllslŠn i form av hertigdšmen. Gustaf III infšrde titulŠrhertigdšmen motsvarande landskap fšr arvsberŠttigade som inte fšrvŠntades Šrva tronen, det vill sŠga alla utom den som var kronprins och den eller de som stod i tur att bli det. Efter Carl XIV Johan har Šven kronprinsar och efter Carl XVI Gustaf dessutom arvsberŠttigade prinsessor, inklusive den som Šr kronprinsessa, givits hertigdšmen. Medan blivande Johan III och hans son Johan var hertigar av Finland, var blivande Gustaf II Adolf i stŠllet storfurste dŠrav, vilken titel ocksŒ Gustaf IV Adolf tillade sin andre son Carl Gustaf.

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson

 


 

 

Innehavare av tronen (monarker) utmŠrks i fšrteckningen med versaler och nu behšriga med fet stil. ¡ behšrigheten upphšrd, ¡¡ ordningsfšljd i successionen Šndrad av annat skŠl Šn ny arvinges fšdelse, * dšd som barn, ** ej sjŠlv Šttling till Gustav Vasa men gift med sŒdan, *** adopterad av Šttling. Titel inom parentes avser tiden fšre trontilltrŠdet. Personer inom hakparentes har ej varit tronbehšriga men redovisas fšr att illustrera slŠktsammanhang. rtal direkt efter namn och eventuell titel avser fšdelse respektive dšd. Fšr dem som varit behšriga till tronen under endast en del av sin levnad anges Œr fšr intrŠde (intr) respektive uttrŠde (uttr). Fšr monarker anges Œr fšr regeringstidens bšrjan respektive slut.

 

 

 

GUSTAF I 1496-1560, intr 1523, riksfšrestŒndare 1521-1523, monark 1523-1560

. ERIK XIV (Hertig av Kalmar, Kronoberg och …land)¡ 1533-1577, intr 1544, uttr 1569, monark 1560-1569

. . Gustaf¡ 1568-1607, uttr 1569

. JOHAN III (Hertig av Finland och land) 1537-1592, intr 1544, monark 1569-1592

. . SIGISMUND¡ 1566-1632, uttr 1599, monark 1592-1599

. . . Anna Maria 1593-1600

. . . Catharina 1594-1594

. . . Vladislav¡ 1595-1648, uttr 1600

. . . Catharina 1596-1597

. . . Christopher* 1598-1598

. . Anna 1568-1625, intr 1590, uttr 1604

. . Johan Hertig av …stergštland och Finland ¡¡ 1589-1618, avstod trontilltrŠde 1604 och 1611, gift 1612 med Maria Elisabeth nedan

. [Catharina 1539-1610, gift Ostfriesland]

. [Cecilia 1540-1627, gift Baden]

. Magnus Hertig av …stergštland och Dal 1542-1595, intr 1544

. Sten* 1544-1544

. [Anna 1545-1610, gift Pfalz]

. Carl* 1546-1546

. [Sofia 1547-1611, gift Sachsen-Lauenburg]

. [Elisabeth 1549-1597, gift Mecklenburg]

. CARL IX (Hertig av Sšdermanland, NŠrke och VŠrmland) 1550-1611, riksfšrestŒndare 1599-1604, monark 1604-1611

. . Ludvig* 1583-1583

. . Gustaf* 1587-1587

. . GUSTAF II ADOLF (Storfurste av Finland, Hertig av Estland och VŠstmanland) 1594-1632, monark 1611-1632 (fšrmyndare 1611)

. . . Christina 1623-1624

. . . CHRISTINA¡ 1626-1689, uttr 1654, monark 1632-1654 (fšrmyndare 1632-1644)

. . Catharina 1584-1638, intr 1590, uttr 1615

. . . CARL X GUSTAF 1622-1660, intr 1649, monark 1654-1660

. . . . CARL XI 1655-1697, monark 1660-1697 (fšrmyndare 1660-1672)

. . . . . CARL XII 1682-1718, monark 1697-1718 (fšrmyndare 1697)

. . . . . Gustaf* 1683-1685

. . . . . Ulrik* 1684-1685

. . . . . Fredrik* 1685-1685

. . . . . Carl Gustaf* 1686-1687

. . . . . Hedvig Sophia 1681-1708, intr 1683, uttr 1698

. . . . . ULRICA ELEONORA¡ 1688-1741, uttr 1715, intr 1719, abdikerade 1720 men fortsatt behšrig, monark 1719-1720

. . . . . gift 1715 med FREDRIK I** 1676-1751, intr 1720, monark 1720-1751

. . . [Christina Magdalena av Pfalz 1616-1662]

. . . . [Friedrich Magnus av Baden 1647-1709]

. . . . . [Albertine Frederike av Baden 1682-1755]

. . . . . . ADOLF FREDRIK (Kronprins) 1710-1771, intr 1743, monark 1751-1771

. . . . . . . GUSTAF III (Kronprins) 1746-1792, monark 1771-1792

. . . . . . . . GUSTAF IV ADOLF (Kronprins)¡ 1778-1837, uttr 1809, monark 1792-1809 (fšrmyndare 1792-1796)

. . . . . . . . . Gustaf Kronprins¡ 1799-1877, uttr 1809

. . . . . . . . . [Sophia 1801-1865]

. . . . . . . . . . [Friedrich I av Baden 1826-1907]

. . . . . . . . . . . [Victoria av Baden 1862-1930, gift 1881 med Gustaf V nedan]

. . . . . . . . . Carl Gustaf Storfurste av Finland* 1802-1805

. . . . . . . . Carl Gustaf Hertig av SmŒland* 1782-1783

. . . . . . . CARL XIII (Hertig av Sšdermanland) 1748-1818, riksfšrestŒndare 1809, monark 1809-1818

. . . . . . . . Carl Adolf Hertig av VŠrmland* 1798-1798

. . . . . . . Fredrik Adolf Hertig av …stergštland 1750-1803

. . . . [Johanna Elisabeth av Baden 1651-1680]

. . . . . [Dorotea Fredrika av Brandenburg-Ansbach 1676-1731]

. . . . . . [Charlotta av Hanau-Lichtenberg 1700-1726]

. . . . . . . [Wilhelm av Hessen-Darmstadt 1722-1782]

. . . . . . . . [Augusta av Hessen-Darmstadt 1765-1796]

. . . . . . . . . [Augusta av Bayern 1788-1851]

. . . . . . . . . . [JosŽphine av Leuchtenberg 1807-1876, gift 1823 med Oscar I nedan]

. . Maria Elisabeth 1596-1618, gift 1612 med Johan 1589-1618 ovan

. . Christina 1598-1599

. . Carl Philip Hertig av Sšdermanland, NŠrke och VŠrmland 1601-1622, uttr 1620

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

. . . . . . . . adopterad (av Carl XIII) Carl August Kronprins*** 1768-1810, intr 1809

. . . . . . . . adopterad (av Carl XIII) CARL XIV JOHAN (Kronprins)*** 1763-1844, intr 1810, monark 1818-1844

. . . . . . . . . OSCAR I (Kronprins, Hertig av Sšdermanland)** 1799-1859, intr 1810, monark 1844-1859, gift 1823 med JosŽphine ovan

. . . . . . . . . . CARL XV (Kronprins, Hertig av SkŒne) 1826-1872, monark 1859-1872

. . . . . . . . . . . Carl Oscar Hertig av Sšdermanland* 1852-1854

. . . . . . . . . . Gustaf Hertig av Uppland 1827-1852

. . . . . . . . . . OSCAR II (Hertig av …stergštland) 1829-1907, monark 1872-1907

. . . . . . . . . . . GUSTAF V (Kronprins, Hertig av VŠrmland) 1858-1950, monark 1907-1950, gift 1881 med Victoria ovan

. . . . . . . . . . . . GUSTAF VI ADOLF (Kronprins, Hertig av SkŒne) 1882-1973, monark 1950-1973

. . . . . . . . . . . . . Gustaf Adolf Hertig av VŠsterbotten 1906-1947

. . . . . . . . . . . . . . CARL XVI GUSTAF (Kronprins, Hertig av JŠmtland) 1946, monark 1973

. . . . . . . . . . . . . . . Victoria Kronprinsessa, Hertiginna av VŠstergštland 1977, intr 1980

. . . . . . . . . . . . . . . . Estelle Hertiginna av …stergštland 2012

. . . . . . . . . . . . . . . . Oscar Hertig av SkŒne 2016

. . . . . . . . . . . . . . . Carl Philip fv Kronprins, Hertig av VŠrmland¡¡ 1979, avsatt som kronprins 1980 men fortsatt behšrig

. . . . . . . . . . . . . . . . Alexander Hertig av Sšdermanland 2016

. . . . . . . . . . . . . . . . Gabriel Hertig av Dalarna 2017

. . . . . . . . . . . . . . . . Julian Hertig av Halland 2021

. . . . . . . . . . . . . . . Madeleine Hertiginna av GŠstrikland och HŠlsingland 1982

. . . . . . . . . . . . . . . . Leonore Hertiginna av Gotland 2014

. . . . . . . . . . . . . . . . Nicolas Hertig av ngermanland 2015

. . . . . . . . . . . . . . . . Adrienne Hertiginna av Blekinge, 2018

. . . . . . . . . . . . . Sigvard Hertig av Uppland¡ 1907-2002, uttr 1934

. . . . . . . . . . . . . Bertil Hertig av Halland 1912-1997

. . . . . . . . . . . . . Carl Johan Hertig av Dalarna¡ 1916-2012, uttr 1946

. . . . . . . . . . . . Wilhelm Hertig av Sšdermanland 1884-1965

. . . . . . . . . . . . . Lennart Hertig av SmŒland¡ 1909-2004, uttr 1932

. . . . . . . . . . . . Erik Hertig av VŠstmanland 1889-1918

. . . . . . . . . . . Oscar Hertig av Gotland¡ 1859-1953, uttr 1888

. . . . . . . . . . . Carl Hertig av VŠstergštland 1861-1951

. . . . . . . . . . . . Carl Hertig av …stergštland¡ 1911-2003, uttr 1937

. . . . . . . . . . . Eugen Hertig av NŠrke 1865-1947

. . . . . . . . . . August Hertig av Dalarna 1831-1873