LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktvapen fšr LŒngarydsslŠkten

Av Per Andersson

Fšr LŒngarydsslŠkten antogs 1998 ett heraldiskt slŠktvapen med fšljande beskrivning, s k blasonering:

I fŠlt av guld ett blŒtt kors, Œtfšljt ovan av tvŒ ršda lejonhuvuden med blŒ bevŠring, dŠrest sŒdan skall komma till anvŠndning, och nedan av tvŒ ršda kvarnhjul

Vapnet Šr komponerat och formgivet av Per Andersson och antaget av slŠktens huvudman – den Šldsta Šttlingen till stamfadern pŒ den Šldsta kŠnda fortlevande manslinjen – bergsingenjšr Bengt hrŽn, sonsons sonsons sonsons son till lŠnsmannen. Det heraldiska vapnet fŒr anvŠndas som slŠktvapen av alla manliga och kvinnliga agnatiska Šttlingar till stamfadern samt som symbol fšr den kognatiska LŒngarydsslŠkten av alla efterkommande till lŠnsmannen.

SlŠktens kŠrnomrŒde ryms huvudsakligen inom Hylte kommun, frŒn vars vapen (som Per Andersson ocksŒ givit upphov till) slŠktvapnet har fŒtt sina tre tinkturer guld, rštt och blŒtt. FrŒn kommunvapnet hŠrršr ocksŒ slŠktvapnets kvarnhjul, som symboliserar de fšr slŠktens medlemmar allt viktigare industriella nŠringarna, allt ifrŒn vattenkvarnsdrift till modern industri, bl a Hylte bruk som givit namn Œt kommunen och dess centralort Hyltebruk. Industrins frŠmsta kraftkŠlla Šr Nissan, som genomflyter bygden och i bŒde slŠkt- och kommunvapnet fŒtt sin symbol i den blŒ fŠrgen. Korset anspelar pŒ fšrsamlingen LŒngaryd, dŠr slŠkten har sitt ursprung och varefter slŠkten blivit uppkallad. Samtidigt kan korset ses som en sinnebild fšr en jŠrnvŠgskorsning och dŠrmed anspela pŒ jŠrnvŠgens betydelse fšr bygden och slŠkten. De fyra gyllene fŠlten erinrar om dels jordbruket som traktens och slŠktens huvudnŠring till lŒngt fram i tiden, dels ortnamnets efterled med betydelsen 'ršjning', illustrerat med odlade šppningar i det annars skogsbeklŠdda landskapet. LŒngaryds socken tillhšr VŠstbo hŠrad i "smŒlandet" Finnveden. Detta framhŒlls i slŠktvapnet genom en fšrkortning av SmŒlands landskapsvapen i form av ett rštt lejonhuvud i fŠlt av guld. Likt Hylte kommun fšrdelar sig LŒngarydsslŠktens nŠrmaste utbredningsomrŒde pŒ bŒda sidor om grŠnsen mellan SmŒland och Halland, vilken sammanfaller med LŒngaryds vŠstra sockengrŠns och med den forna riksgrŠnsen mellan Sverige och Danmark. Sedan 1974 ligger LŒngaryd och hela den dŒ bildade Hylte kommun i Hallands lŠn, efter att dess omrŒde tidigare varit fšrdelat Šven pŒ Jšnkšpings lŠn (dŠribland LŒngaryd) och till en mindre del Kronobergs lŠn; dessutom vidtar en mil norrut VŠstergštland och VŠstra Gštalands lŠn (tidigare €lvsborgs lŠn). SŒlunda kan korset ocksŒ tolkas som ett grŠnstecken och dŠrmed en symbol fšr den svensk-danska grŠnsbygden. Fšrekomsten av tvŒ lejonhuvuden minner om dels SmŒland och Halland, dels Sverige och Danmark, som alla har lejon i sitt respektive vapen. Fšrutom SmŒlands vapentinkturer finns i slŠktvapnet blŒtt frŒn Hallands vapen samt det svenska riksvapnets blŒtt och guld och det danskas guld, blŒtt och rštt. Ett blŒtt kors i gult fŠlt Šr Gštalands flagga och anger i slŠktvapnet att sjŠlva LŒngaryd emellertid alltid varit en del av denna svenska landsdel. Lejonet Šr en symbol fšr den svenska statsmakten, och slŠktens stamfader var som lŠnsman lokal representant fšr statens regionala fšretrŠdare, Kungl Maj:ts befallningshavande och lŠnsfšrvaltning i Jšnkšping. Guld och rštt kan vidare ses hŠmtade frŒn fursteŠtten Oldenburg, som under lŠngre tid Šn nŒgon annan regerat šver HylteomrŒdet – pŒ Danmarks tron sedan 1448 och alltjŠmt samt pŒ Sveriges under Kalmarunionen till och med Kristian II och dŠrtill Œren 1751–1818. Samma tinkturer Œterfinns Šven i stamvapnet fšr furstehuset Liechtenstein, vari ingŒr medlemmar av LŒngarydsslŠkten. SŒ Šr Šven fallet med vapnet fšr slŠkten Jehander, till vilken hšrde jŠrnvŠgskungen Carl Jehander och hans bršder, som med sina jŠrnvŠgsbyggnader prŠglat bygden och slŠkten mer Šn de flesta enskilda slŠktmedlemmar; med detta slŠktvapen har LŒngarydsslŠktens vapen ocksŒ korset gemensamt som dominerande motiv. De gyllene fŠlten anspelar Šven pŒ huvudmannagrenens slŠktnamn, hrŽn, som kan hŠrledas till ortnamnet kershult i LŒngaryd och samtidigt har likhet med slŠktnamnet FlorŽn som antogs av stamfaderns bršder.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare