LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Minnessten šver slŠktens stamfšrŠldrar

Av Per Andersson

BŒde Anders Jšnsson och Ingrid Nilsdotter Šr begravda i LŒngaryd. NŒgon gravsten finns inte bevarad pŒ kyrkogŒrden, och ingen kŠnner lŠngre platsen fšr deras vilorum.

Fšr att ŠndŒ bevara minnet av den stora slŠktens utgŒngspunkt, genomfšrdes vid LŒngarydsslŠktens stora slŠktmšte 1991 en insamling av medel till en minnesvŒrd šver slŠktens stamfader lŠnsman Anders Jšnsson (1662–1716) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753).

tta Œr senare var en minnessten – hŠmtad frŒn stamfaderns gŒrd Hšljeryd och fšrsedd med inskription – fŠrdig att avtŠckas pŒ LŒngaryds kyrkogŒrd. Detta skedde vid ett slŠktmšte den 22 augusti 1999. SlŠktens vapenflagga var hissad pŒ fšrsamlingshemmets stora flaggstŒng och 300-talet deltagare hade slutit upp.

Stenen, som fŒtt sin plats framfšr kyrkan till hšger innanfšr kyrkogŒrdsgrinden, stod fŠrdig att avtŠckas tack vare arbetsinsatser frŒn Birgitta HolmŽn med make Gšte och svŒger Bertil. Stenen hade de hŠmtat frŒn lŠnsmannens gŒrd Hšljeryd och fraktat till stenhuggeri i Halmstad fšr bearbetning och anbringande av en plŒt med inskription som genom Per Anderssons fšrsorg tillverkats i Stockholm.

Klockan 12.30 inleddes en minnesstund šver slŠktens stamfšrŠldrar i LŒngaryds kyrka. Psalmer sjšngs, fšrsamlingens prŠst Roland Johansson talade och Per Andersson blickade tillbaka i slŠktens historia. DŠrefter samlades deltagarna pŒ kyrkogŒrden, dŠr minnesvŒrden avtŠcktes av Per Andersson bitrŠdd av Johan Lindhardt och Birgitta HolmŽn.

En friluftsgudstjŠnst hšlls klockan 14 i LŒngaryds hembygdsgŒrd i Jansberg, dit lŠnsmannens efterkommande hade fšrflyttat sig frŒn kyrkbyn. GudstjŠnsten fšljdes av kaffe i det gršna och tillfŠlle fšr slŠktingarna att umgŒs i det vackra sensommarvŠdret. TillfŠlle gavs ocksŒ till rundvandring i hembygdsgŒrden.

Minnesstenens inskription, fšregŒngen av slŠktvapnet med omskriften ÓLŒngarydsslŠktenÓ:

TILL MINNE

AV L€NSMANNEN

ANDERS J…NSSON

D…D 1716 54 R GAMMAL

OCH HANS HUSTRU

INGRID NILSDOTTER

D…D 1753 77 R GAMMAL

STAMF…R€LDRAR F…R

LNGARYDSSL€KTEN

STENEN H€MTAD FRN DERAS GRD

H…LJERYD

REST 1999

2510 €TTLINGAR SAMLADE TILL

SL€KTM…TE H€R DEN 5 MAJ 1991

TIDEVARV KOMMA, TIDEVARV F…RSVINNA

SL€KTEN F…LJA SL€KTENS GNG

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

Kontakt Johan Lindhardt

Kontakt Per Andersson

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare