LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

SlŠktkartlŠggningen

Av Per Andersson & Johan Lindhardt

KartlŠggningen av LŒngarydsslŠkten har pŒgŒtt under snart fyra decennier. Per Andersson (f 1961), fšrst Mjšlby och sedan Stockholm, bšrjade forskningen som 15-Œring 1977 och publicerade slŠktmaterialet i bokform fšrsta gŒngen 1988. Efter hand kom Œtskilliga frŠnder att medverka med utredning av stšrre eller mindre delar av slŠkten. En sŠrskilt betydelsefull insats fšr att samordna anstrŠngningarna i slŠktens kŠrnomrŒde gjordes av Anna qvist (1918–2000) i Norra Eskeryd, LŒngaryd. Johan Lindhardt (f 1974), fšrst Sandared, senare Gšteborg, Eskilstuna och Stockholm, har sedan 1991 systematiskt fšljt upp slŠktens outredda grenar och fšrt dem till nutid.

Syfte

Genealogi – slŠktvetenskap – har till uppgift att beskriva pŒ biologisk grund vilande relationer, slŠktskap, mellan med varandra befryndade mŠnniskor och den helhet dessa utgšr. Syftet fšr detta genealogiska arbete har varit att fšrsška ge en helhetsbild av en slŠkt – lŠnsmannens efterkommande pŒ alla linjer fram till dags dato. Det innebŠr samtidigt ett perspektiv pŒ det svenska samhŠllets historiska utveckling under de senaste seklen.

Avsikten Šr att redovisningen av Šttlingarna till Nils Andersson och hans hustru Bšrta framfšr allt skall vara en kŠlla till kunskap om bestŠmda slŠktskapsfšrhŒllanden, fšr slŠktmedlemmarna sjŠlva eller fšr utomstŒende. Som sŒdan kanske slŠktboken ocksŒ kan frŠmja slŠktkŠnslan och medvetenheten om vŒra rštter och bidra till att Šttlingarna bevarar och utvecklar den samhšrighet som har sin grund i ett gemensamt ursprung. GlŠdjande vore ocksŒ om den rent beskrivande bilden av slŠkten som hŠr tecknas kunde anvŠndas som grund fšr en mera ingŒende vetenskaplig analys, t ex i form av ett socialhistoriskt studium av stŒndscirkulation eller en sprŒkvetenskaplig undersškning av namnskickets utveckling. Denna slŠkt torde erbjuda en tŠmligen hšg grad av fullstŠndighet fšr sŒdana ŠndamŒl.

SamhŠllet konstitueras av sina individer. Den mest grundlŠggande relationen mellan dessa Šr det biologiska slŠktskapet, och individens primŠra tillhšrighet Šr den till kretsen av slŠktingar. SlŠktskapskŠnnedom Šr dŠrfšr fundamental fšr kunskapen om ett samhŠlle och dess historia. Varje slŠkt ger en Œterspegling av det lokalsamhŠlle och den nation den tillhšr, med prov pŒ sociala fšrŠndringar och mšnster fšr geografisk ršrlighet. Fšr den enskilde och familjen har slŠkthistorisk kunskap avgšrande betydelse fšr fšrstŒelsen av den egna rollen i tid och rum.

KŠllor och metod

Att utforska en slŠkt innebŠr ett samspel mellan delen och det hela. Samtidigt som strukturen skall vara kom­plett genom kunskap om alla personers existens och deras inbšrdes relationer, skall uppgifterna om var och en vara fullstŠndiga, korrekta och ak­tuella. Forskningsresultat fordrar sŒvŠl tillfšrlitliga kŠllor som funk­tionella forskningsmetoder med krav pŒ bŒde sŠkerhet och effektivitet.

SlŠktutredningen grundar sig pŒ information i offentliga kŠllor samt kompletterande upplysningar som lŠmnats av slŠktingarna. I fšrsta hand har det unika svenska folkbokfšringsmaterialet anvŠnts: de olika fšr­sam­­ling­arnas kyrkoarkiv, som numera fšrvaras i respektive landsarkiv och tidigare hos vederbšrande pas­tors­Šmbete, samt skattemyndigheternas datori­se­ra­de folkbokfšring pŒ olika orter i landet fšr tiden efter halvŒrsskiftet 1991, frŒn 2004 samordnad inom Skatteverket. Till­gŒng till kŠllmaterialet har nŒtts genom ett stort antal besšk hos de olika arkivmyndigheterna – Šven Riksarkivet som bl a fšrvarar mikrofilmade kopior av kyrkoarkivens Šldre material frŒn hela Sverige – samt kontakter per brev, e-post och telefon. Bl a har šver 500 besšk gjorts pŒ mŒnga olika pastorsexpeditioner runt om i landet. Som informationskŠllor har ocksŒ tjŠnat bouppteckningar, databaser sŒsom Sveriges dšdbok 1901–2009 och Sveriges befolkning 1880, 1890, 1900, 1970, 1980 och 1990, Begravda i Sverige, tryckta slŠkt- och personhistoriska verk samt muntliga upp­gifter frŒn slŠktingar. NŠtsidor som upplysning.se och hitta.se har anvŠnts bland annat fšr att fŒ information om adresser och tilltalsnamn.

I slutskedet av arbetet med respektive slŠktbok har korrektur utsŠnts till en representant fšr varje slŠktfamilj, varigenom slŠktmedlemmar lŠmnat kompletterande uppgifter om sig sjŠlva och sina nŠrmaste anfšrvanter. HŠrigenom har det ocksŒ blivit mšjligt att tillfšra grundlŠggande information som i mŒnga fall saknas i folkbokfšringen, t ex uppgift om yrke, tilltalsnamn, personens stavning av sitt namn och redovisning av samboendefšrhŒllanden, vilka numera intar en lika central plats i en slŠkthistorisk beskrivning som Šktenskapen. Under arbetet med att kartlŠgga slŠkten har en stor mŠngd brev, som kan rŠknas i tiotusental, utvŠxlats. DŠrtill kommer otaliga telefonsamtal och mŒnga personliga besšk.

Tack

Arbetet med att utreda den mŒnghšvdade LŒngarydsslŠkten har fŒtt ett švervŠldigande gensvar. Tusen och Œter tusen frŠnder har generšst bidragit med vŠrdefull information. Med stor uppskattning och glŠdje har vi ocksŒ fŒtt ta emot mŒnga vŠnliga och uppmuntrande hŠlsningar frŒn anfšrvanter nŠr och fjŠrran.

Till alla som genom sitt tillmštesgŒende i form av stšrre eller mindre insatser har medverkat i forskningsarbetet framfšr vi vŒrt varmaste tack. De allra flesta av de nu levande Šttlingarna och dŠrtill ytterligare nŒgra personer har deltagit i arbetet, vare sig det bara gŠllt att upplysa om sitt eget tilltalsnamn eller insatsen bestŒtt i att samla in data frŒn sin slŠktgrens medlemmar eller att stŠlla egna forskningsresultat till fšrfogande.

Forskningen fortsŠtter

Arbetet med att kartlŠgga LŒngarydsslŠkten har ingen slutpunkt. En alltid begrŠnsad tid fšr forskning och pŒ sina hŒll brister i kŠllmaterialet gšr att det fortfarande finns slŠktgrenar som vŠntar pŒ att bli upptŠckta och utredda. StŠndigt sker ocksŒ fšrŠndringar i slŠkten, genom att Šttlingar fšds och dšr, byter bostadsort, yrke, civilstŒnd osv. Vi fortsŠtter anstrŠngningarna fšr en allt mera fullstŠndig och korrekt bild av slŠkten, genom bŒde forskning kring nya grenar och komplettering av uppgifterna om tidigare kŠnda familjer.

HjŠlp till att utforska nya slŠktgrenar!

I slŠktforskningsarbetet hŠlsas alla slŠktmedlemmar och andra intresserade vŠlkomna att medverka (det finns ju ocksŒ mŒnga som har slŠktingar inom LŒngarydsslŠkten utan att sjŠlva vara Šttlingar eller ingifta).

Det finns grenar – framfšr allt i USA – som Šnnu inte Šr kartlagda. Var och en som hjŠlper till med att fylla ut slŠktkršnikans luckor med uppgifter om hittills okŠnda personer lŠmnar ett mycket vŠrdefullt bidrag till slŠktens kartlŠggning.

Om du vill diskutera frŒgor som ršr slŠktforskningen Šr du vŠlkommen att kontakta Per Andersson eller Johan Lindhardt.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare