LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Heraldik

Av Per Andersson

 

Vad Šr ett vapen?

Det heraldiska vapnet Šr fšr šgat vad namnet Šr fšr šrat. PŒ samma sŠtt som namn, fast i bildform, Šr vapen kŠnnetecken fšr fysiska eller juridiska personer. Heraldiken utgšr ett internationellt symbolsprŒk, som fyllt sin funktion oavbrutet i mer Šn 850 Œr. I dag har det ursprungligen medeltida vapenbruket nŒtt sin stšrsta utbredning nŒgonsin, och vi mšter dagligen vapen som igenkŠnningsmŠrken fšr t ex kommuner, statliga myndigheter och olika kyrkliga enheter. VŠlkŠnda Šr ocksŒ landskapens vapen, och i det internationella sammanhanget ses varje land representerat av ett statsvapen. Det stšrsta antalet vapen har dock alltid funnits inom gruppen slŠktvapen. Alla har rŠtt att anta ett eget vapen och anvŠnda det som bildmŠssigt identitetstecken – fšreningar, fšretag, privatpersoner osv – och sŒ sker i tilltagande grad. Bland kommunerna Šr uppslutningen nŠrmast total, och den frekventa anvŠndningen av kommunvapen har gjort dessa till det i dag oftast fšrekommande slaget av vapen.

Mest utmŠrkande fšr ett heraldiskt vapen Šr dess skšldemŠrke, som oftast ses Œtergivet i en skšld men som ocksŒ kan anbringas pŒ andra ytor, t ex en flaggduk, som dŒ helt och hŒllet fylls ut med skšldemŠrket.

Ett vapen Šr utformat enligt bestŠmda heraldiska regler i kontrasterande fŠrger. Regelsystemet, som har internationell giltighet och formades redan tidigt under medeltiden, rymmer bestŠmmelser om hur ett vapen komponeras, beskrivs och avbildas. Normerna grundar sig pŒ rent praktiska skŠl och utgŒr frŒn att vapnet Šr ett tidlšst sŠrskiljande kŠnnetecken som skall kunna uppfattas Šven pŒ avstŒnd eller i kraftig fšrminskning. Enkelhet och tydlighet Šr de frŠmsta ledstjŠrnorna.

Ett av de fšrhŒllanden som ger det heraldiska vapnet en sŠrstŠllning bland bildsymboler Šr att det endast kan fixeras till sitt innehŒll och inte till sin stil. Detta gšr vapnet icke tidsbundet – det kan Šndra sin yttre form och fšlja med konststilars vŠxlingar medan innehŒllet stŠndigt bevaras. Ett vapen kan dŠrmed alltid hŒllas modernt, till skillnad frŒn andra former av identitetsmŠrken, t ex logotyper och monogram.

Vapnets komposition faststŠlls genom en vapenbeskrivning, s k blasonering,som Šr kortfattad, exakt och avfattad med en enhetlig, vedertagen heraldisk terminologi (mŠrk exempelvis att heraldiskt hšger och vŠnster anges utifrŒn en tŠnkt bŠrare av skšlden och dŠrmed blir omkastat frŒn betraktarens hŒll). Av ett och samma vapen kan tŠnkas en mŠngd olika avbildningar, alla med samma innehŒll – varje konstnŠr har mšjlighet att gšra sin stilmŠssiga tolkning utifrŒn blasoneringens stadganden. Fšr kŠnnedom om ett vapens utseende framstŒr sŒledes blasoneringen som viktigare Šn en avbildning.

De heraldiska figurerna, varav vapenmŠrken skapas, Šr av tvŒ slag: hŠroldsbilder, som Šr geometriska indelningar av skšldfŠltet, och allmŠnna bilder, dvs alla švriga bildformer. HŠroldsbilderna kan varieras med olika delningslinjer, skuror. Ett korrekt skšldemŠrke Šr uppbyggt av intill varandra lagda ytor av omvŠxlande metall (guld/gult, silver/vitt) och fŠrg (rštt, blŒtt, svart, gršnt). De heraldiska kulšrerna kallas tinkturer, och var och en av dem har endast en nyans, den maximala.

Ett vapens frŠmsta bestŒndsdel Šr skšlden med sitt skšldemŠrke, och den kan ensam tjŠna som fullstŠndigt vapen. Med undantag fšr rikets stora vapen och tre olika stads- tillika kommunvapen bestŒr svenska territoriella vapen av enbart en skšld, i fšrekommande fall kršnt med en rangkrona, kallad skšldkrona,som vilar ovanpŒ skšlden: kunglig krona pŒ lŠnsvapen, hertiglig krona pŒ landskapsvapen samt murkrona pŒ stadsvapen och – om Šn pŒ tveksam grund – pŒ vapen fšr vissa kommuner, som har švertagit namn och vapen frŒn en fšrutvarande stad. Hertigkronans fšrekomst pŒ landskapsvapen sammanhŠnger med att medlemmar av kungahuset tilldelas landskap som titulŠra hertigdšmen. Krona pŒ lŠns- och stadsvapen Šr ett bruk som Šr fšrbehŒllet lŠnsstyrelsen respektive stadens myndighet. PŒ liknande sŠtt kan den kyrkliga fšrsamlingen fšra sin vapenskšld lagd ovanpŒ ett par korslagda korsstavar.

 

Utveckling av olika vapengrupper

Bruket av heraldiska vapen uppkom senast pŒ 1130-talet. I Sverige har de fšrekommit sedan Œtminstone Œr 1219, dŒ det Šldsta kŠnda svenska vapnet upptrŠder i ett sigill. Vapnet var ursprungligen ett personligt kŠnnetecken fšr sin bŠrare. Snart gjordes det dock Šrftligt, och pŒ 1200-talet bšrjade furstar och hšgadel lŒta sina vapen beteckna ocksŒ de omrŒden som var i deras besittning. DŠrmed uppstod de territoriella vapnen, av vilka statsvapnen – i Sverige kallade riksvapen – Šr de fšrnŠmsta. Under detta Œrhundrade bšrjade ocksŒ upptrŠda vapen fšr lokala menigheter och orter. Det kommunala vapenmotiv som kan ledas lŠngst tillbaka i Norden Šr Kalmars, kŠnt frŒn 1250-talet i ett sigill.

Under 1300-talet blev det allmŠnt att stŠderna lŠt sig kŠnnetecknas i bildform, framfšr allt i sina sigill. I Magnus Erikssons stadslag fšreskrevs att "hwar stadher haffui sith m¾rke". Illustrationerna i stŠdernas sigill var dock ingalunda alltid heraldiska, utan ofta anvŠndes ett borgmotiv eller en helgonbild. Vapen fšr stŠder fšrekom Šven som fŠlttecken, vilket anvŠndningsomrŒde Šr kŠnt frŒn 1400-talet, samt senare som flaggor pŒ handelsfartyg. De medeltida stadsvapnen Šr genomgŒende tillagda av staden sjŠlv, vilket vittnar om en rŠtt fšr var och en att anta sitt eget bildmŠssiga kŠnnetecken. Under 1500-talet blev det regel att stŠderna tilldelades ett vapen genom privilegiebrevet. DŠri fšrekommer ocksŒ tinkturer, vilket visar att stadens symbol inte endast var avsedd som sigillbild utan utgjorde ett regelrŠtt, fŠrgsatt vapen.

Andra lokala menigheter, framfšr allt hŠrader (skeppslag, bergslag) och i vissa landsdelar socknar och tingslag, skaffade sig frŒn 1500-talet mera allmŠnt sigill. Motiven i dessa var i de flesta fall inte heller heraldiska men blev en viktig inspirationskŠlla nŠr ett verkligt vapenbruk senare utvecklades. De lokala sigillen anvŠndes bl a dŒ de olika orternas och bygdernas stŠnderrepresentanter – prŠster, borgare och bšnder – bekrŠftade riksdagsbeslut, vilket pŒgick till 1700-talets bšrjan; adelsmŠnnen, som representerade sin Štt, hade sjŠlvfallet ocksŒ sigill och dŠri verkliga vapen. Under stormaktstiden fšrekom vidare hŠraders och socknars mŠrken anbringade pŒ fanor som fŠlttecken. Landsbygdens symboler var, i likhet med de Šldre stŠdernas, nŠstan alltid sjŠlvtagna; endast i enstaka fall pŒtrŠffas bygdesymboler fšrlŠnade av kungamakten.

…vergŒngen mellan sigillbild och vapen fšr Šldre subjekt – framfšr allt stŠder och hŠrader – Šr ofta oskarp: en sigillbild sŠtts obearbetad in i en skšld, vartill kommer en inofficiell fŠrgsŠttning. Detta har i allmŠnhet medfšrt variationer i vapenbruket och avvikelser frŒn det heraldiska regelsystemet. Fšrst under 1900-talet har alla stŠders och en del hŠraders vapen – liksom landskapens, lŠnens och stiftens – blivit fixerade genom faststŠllelse eller antagande av en vapenkomposition genom dess blasonering. Linkšping hšr till de fŒ Šldre stŠder som synes ha haft ett vapen redan frŒn bšrjan; dess Šldsta sigill, kŠnt frŒn 1297, innehŒller en skšld med samma motiv som dagens kommunvapen.

Vapen fšr rikets landskap fšrekom i samlad uppsŠttning fšrsta gŒngen i Gustav I:s liktŒg Œr 1560, fšrmodligen utfšrda pŒ initiativ av den heraldiskt intresserade Erik XIV och fšr att ge intryck av Sveriges konung som hŠrskare šver ett land med mŒnga provinser. …stergštland representerades dŒ av tvŒ olika vapen, ett fšr VŠstanstŒng och ett annat fšr …stanstŒng, vilka dock med tiden fšljdes av ett samlande landskapsvapen. Under 1600-talet fick Šven de nyeršvrade landskapen vapen. Vissa landskapsvapen har emellertid Šldre ursprung – det Šldsta Šr Gotlands frŒn 1280. Landskapsvapnen, som ocksŒ gŒr igen pŒ landskapsregementenas fŠlttecken, faststŠlldes 1884–1885 men reviderades med nya blasoneringar under tiden 1925–1972. PŒ inofficiell vŠg bšrjade Šven lŠnen under senare delen av 1700-talet att fšra vapen, vilka dock inte faststŠlldes fšrrŠn under 1930- och 1940-talen. LŠnsvapnen bygger i allmŠnhet pŒ landskapsvapnen; i ett fŒtal fall har residensstŠdernas vapen bildat underlag.

1800-talets senare hŠlft kŠnnetecknades av ett tilltagande intresse fšr hembygds- och fornminnesvŒrd, vilket skulle sŠtta spŒr i den lokala emblematiken. Under denna tid bšrjade Kungl Maj:t att faststŠlla territoriella vapen; fšrst ut var landskapsvapnen. Som framhŒllits hade vapnen i mŒnga fall existerat sedan lŠnge men preciserades nu pŒ ett normerande sŠtt, vilket undanršjde de mŒnga och inte sŠllan heraldiskt bristfŠlliga varianter som florerat.

PŒ motsvarande sŠtt tillkom under slutet av 1800-talet och det fšljande seklets fšrsta decennium fem svenska stadsvapen. Under 1910- och 1920-talen utarbetades eller reviderades 26 vapen, 1930-talet 28 och 1940-talet 59. Innan RiksheraldikerŠmbetet, som handlade dessa heraldiska Šrenden, avskaffades 1953 och i stŠllet Riksarkivets heraldiska sektion inrŠttades, utarbetades eller reviderades ytterligare fyra stadsvapen. Arbetet fortsattes fšr de fŒ ŒterstŒende stŠderna av den nya heraldiska myndigheten, vilket resulterade i att i princip alla Sveriges 133 stŠder till slut hade faststŠllda vapen. Bortsett frŒn de nya stŠder som tillkom, innebar faststŠllelsearbetet att man i allmŠnhet utgick frŒn Šldre bildsymboler fšr staden i frŒga, framfšr allt fšrekommande i sigill eller som beskrivning eller avbildning av stadens mŠrke i privilegiebrev. Dessa ingalunda alltid heraldiska bilder utsattes fšr en mer eller mindre lŒngtgŒende heraldisering.

NŠr de borgerliga kommunerna pŒ landet, motsvarande kyrkosocknens territorium, tillkom Œr 1863, fanns Šldre sockensigill fšr vissa socknar, framfšr allt i Dalarna, Norrland och Sydsverige. Eftersom bilderna dŠri i allmŠnhet inte var av heraldisk natur och heller inte fŠrgsatta, uppfattades de inte som kommunvapen. Fšrst under 1930-talet, pŒ initiativ av riksheraldikern, bšrjade en sed utbreda sig bland kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner att pŒ stŠdernas manŽr skaffa ett formenligt vapen. SŒdant hade dessfšrinnan bara fšrekommit fšr nŒgon enstaka kšping men ingen landskommun. Den fšrsta kommunala bŠraren av ett faststŠllt vapen vid sidan av stŠderna var Kinna municipalsamhŠlle, vars vapen fick Kungl Maj:ts sanktion 1934. Under 1930-talet tillkom sammantaget sju vapen fšr icke stadskommuner, 1940-talet 130 och 1950-talets bšrjan fšre RiksheraldikerŠmbetets avskaffande 63. Den nŠrmaste tioŒrsperioden tillkom ytterligare drygt 200 kommunala vapen. DŠrav var drygt en fjŠrdedel utarbetade av den 1951 bildade privata stiftelsen Svenska kommunalheraldiska institutet, vars vapen dock inte alltid av kommunerna fšrdes till faststŠllelse.

Under den period dŒ antagandet av kommunala vapen var som mest intensivt genomfšrdes den fšrsta riksomfattande kommunindelningsreformen, gŠllande frŒn nyŒret 1952. De vapen som dŒ redan fanns švertogs som regel av en nybildad storkommun, men i nŒgra fall fanns flera vapenfšrande enheter som lades samman till en ny kommun med ett eller flera šverflšdiga vapen som fšljd. Indelningsreformen blev i sig pŒdrivande fšr flera kommuner att skaffa vapen, framfšr allt fšr de nya storkommunerna men Šven fšr gamla sockenkommuner som sŒg sin sista mšjlighet till ett vapen innan kommunen upphšrde.

Sedan 1960- och 1970-talens nya indelningsreform genomfšrts har nu sŒ gott som alla kommuner vapen. Ett femtiotal av dagens kommuner har antagit ett nykomponerat vapen. Resterande kommuners vapen har tillkommit genom att ett redan befintligt vapen fšr en tidigare enhet upptagits. Av dessa Šr drygt 120 fšrutvarande stadsvapen. Femtiotalet kommuner har švertagit vapen frŒn en kšping och nŒgot flera frŒn en landskommun. DŠrtill har ett kommunvapen tidigare tjŠnat som hŠradsvapen och ett annat som landskapsvapen.

Medan alltsŒ i stort sett alla enheter av dagens enhetliga kommuntyp har vapen och samtliga stŠder hade det, fšrdes vapen av omkring 90 procent av kšpingarna och knappt hŠlften av landskommunerna innan deras antal bšrjade reduceras kraftigt 1963; innan landskommunerna upphšrde pŒ nyŒret 1971 var siffran nŒgot hšgre Šn 50 procent. Antalet vapenfšrande municipalsamhŠllen šversteg aldrig tiotalet.

En ny typ av kommunala vapen har tillkommit under 1980-talet i och med att upphšrda kommunala vapen antagits och Šven inregistrerats som symboler fšr kommundelar.

De svenska stiftens vapen har sin upprinnelse i domkapitlens och biskoparnas bildsymboler, framfšr allt fšrekommande i sigill. Stiftsvapnen fixerades under 1960-talet, i ett fall redan tidigare, genom heraldisering av bildmotiven och utarbetande av blasoneringar.

 

Vapenbildens symbolik

Ett vapen Šr i sig en symbol fšr sin Šgare. Under fšrutsŠttning att vapnet Šr unikt, Šr det fšrhŒllandet tillrŠckligt fšr att vapnet skall fylla sin funktion. Men dŠrutšver brukar det finnas en vilja att ge vapenmŠrket ett rikhaltigt innehŒll som pŒ allehanda sŠtt symboliserar sin Šgare. Ofta leder det till att vapnet šverlastas, i strid med kravet pŒ enkelhet. Heraldikens regelsystem har inga krav pŒ att ett vapen skall spegla sin Šgare fullstŠndigt. De Šldsta – och kvalitativt bŠsta – vapnen var enkla indelningar av skšlden i olika fŠlt och rymde ingen sŠrskild symbolik alls. Det avgšrande var att de var sin bŠrares unika kŠnnemŠrke. SjŠlvfallet Šr det ingen nackdel om en enkel komposition kan fšrenas med en allsidig representativitet i vapeninnehŒllet.

FrŒn en eller flera av fšljande kŠllor brukar inspirationen till vapenkompositioner hŠmtas:

1. Sedan tidigare befintliga kŠnnetecken i bild, t ex motiv i sigill.

2. BŠrarens namn och dettas etymologi, varvid den mest renodlade formen Šr de s k talande vapnen, som framstŠller namnet som en rebus.

3. NaturfšrhŒllanden i bŠrarens trakt, t ex geografisk belŠgenhet, topografi, vŠxt- eller djurliv.

4. FšrhŒllanden eller hŠndelser i bŠrarens historia eller traditioner, t ex nŒgon karaktŠristisk nŠringsgren, hŠndelse, personlighet eller sedvŠnja.

5. Nutida verksamhet.

6. Inslag frŒn annat vapen, t ex ett hŠrads, en kommuns eller annan territoriell enhets vapen eller sigillbild, vapen fšr personer eller slŠkter med anknytning.

7. Nonfigurativt mšnster i form av enbart geometrisk indelning av skšldytan – en hŠroldsbild – som representerar enkelhetens ideal i sin mest fullkomliga form.

 

Kvalitetskrav pΠvapen

Det heraldiska regelsystemet kan ses som en uppsŠttning kvalitetskrav, och de viktigaste momenten dŠri Šr fšljande:

1. Ett vapen skall vara unikt och ej identiskt eller fšrvŠxlingsbart med nŒgot annat redan existerande vapen.

2. Som tinkturer anvŠnds endast metallerna guld/gult och silver/vitt samt fŠrgerna blŒtt, rštt, svart och gršnt.

3. Var och en av de sex tinkturerna har endast en nyans, den fullt mŠttade.

4. Vapnets skšldemŠrke bygger pŒ kontrastverkan mellan ytor av omvŠxlande metall och fŠrg. Linjer eller mycket smala figurer Šr inte fšrenliga med denna ytmŠssighet.

5. FŠrg fŒr ej grŠnsa till annan fŠrg och metall ej till metall.

6. Skšlden bšr indelas i sŒ fŒ fŠlt och innehŒlla sŒ fŒ figurer som mšjligt.

7. Minsta mšjliga antal tinkturer bšr fšrekomma, helst inte fler Šn tre.

8. Som bilder fšrekommer inte bokstŠver, siffror och liknande tecken.

9. SkšldemŠrket Šr strikt tvŒdimensionellt. DŠrfšr undviks figurer vars utseende Šr beroende av perspektiv eller skuggningar och linjer inom fŠlt av en och samma tinktur.

10. Ett vapen skall inte innehŒlla nŒgot frŒn naturen eller mŠnsklig verksamhet hŠmtat bestŠmt fšremŒl eller motiv, sŒsom en viss byggnad, ett visst fartyg, terrŠngavsnitt eller liknande. I stŠllet vŠljer man en allmŠngiltig symbol fšr det man vill visa, t ex ett ankare, ett treberg.

11. I stŠllet fšr ett komplicerat motiv – exempelvis en bil, en industribyggnad, en kanon eller en helgonbild – vŠljs ett till heraldiken bŠttre anpassat attribut av typen hjul, kuggkrans, kanonkula respektive yxa (fšr helgonet Sankt Olof).

12. Moderna och i švrigt starkt tidsbundna fšremŒl undviks. Bilderna tŠnks ha kunnat existera oavsett tidpunkt och vŠljs med fšrdel bland tidlšsa motiv som fanns redan under heraldikens levande period, dvs medeltiden.

13. Vapenfigurerna ges en enkel och tydlig utformning. Man utesluter detaljer och utfšr bilderna i en speciell heraldisk form, som prŠglas av en – ofta lŒngt driven – stilisering avsedd att framhŠva det karaktŠristiska hos motivet. Detta medfšr att allmŠnna bilder som regel inte avbildas i sina naturliga proportioner.

14. Bilder Œterges strikt tvŒdimensionellt och perspektivlšst i silhuettform.

15. SkšldemŠrkets figurer gšrs sŒ stora att de maximalt fyller ut fŠltet, utan att de fšr den skull kan uppfattas vara fŠstade vid skšldkanten.

16. Ett vapens bestŒndsdelar skall inbšrdes šverensstŠmma i stil.

17. Ett vapen Šr i sin ursprungsform utfšrt i sina faststŠllda tinkturer men kan ocksŒ Œterges i svart-vitt, varvid man antingen nšjer sig med en konturlinjeteckning eller lŒter de partier som bŠr en fŠrg bli svarta medan metallfŠlten lŠmnas vita.

18. Eftersom vapnet Šr ett bildmŠssigt kŠnnetecken, skall det inte fšrses med nŒgon text. Vapenskšlden kan dock anvŠndas tillsammans med namnet. Den klassiska formen Šr dŒ en omskrift, utformad som i de medeltida sigillen. Texten bšrjar hšgst ovanfšr skšlden och gŒr cirkelrunt medurs och vŠnd sŒ att den kan lŠsas inifrŒn skšldens plats. Detta Šr alltsŒ bara ett av flera anvŠndningsomrŒden fšr vapnet, och texten ingŒr inte i det heraldiska vapnet som sŒdant.

 

AnvŠndningsomrŒden fšr vapen

Vapnet som ett fšr sin Šgare unikt kŠnnemŠrke kan anvŠndas i alla tŠnkbara sammanhang dŠr Šgaren skall symboliseras: sigill, stŠmplar, exlibris, brevpapper, trycksaker, annonser, medaljer, plaketter osv. Inte minst har vapnet sin givna funktion som kvadratisk flagga och fana. Det kan ocksŒ upptrŠda pŒ standar, skyltar, dekaler, rockslagsnŒlar, mŠrken pŒ kavajer och idrottsdrŠkter, vindflšjlar, antependier, mŠsshakar, porslin och som vŠggprydnad inomhus eller pŒ husfasader. MŒnga tekniker utšver de vanligaste stŒr till buds fšr Œtergivning av vapnet, t ex gravering i metall och glas, glasmŒlning, brodering, vŠvning, intarsia, skulptur i sten och trŠ, relieftryck pŒ papper och prŠgling i lŠder. Ett sentida anvŠndningsomrŒde fšr heraldiken Šr bruket att vid kommun- och Šven sockengrŠnserna sŠtta upp vŠgskyltar med vapen och namn.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare