LŒngarydsslŠkten

SmŒlandsslŠkten med en kvarts miljon medlemmar

 

 

 

 

 

Vanliga frŒgor

 

Hur vet man om man tillhšr LŒngarydsslŠkten eller inte?

Infšr varje utgivning av bšckerna om LŒngarydsslŠkten sŠnds brev ut till en representant fšr varje slŠktfamilj som behandlas i den aktuella boken. MŒnga tusen har fŒtt sŒdana brev infšr de olika bokutgivningarna. Om inte du eller nŒgon av dina nŠrmaste anhšriga (oftast en fšrŠlder) har fŒtt ett sŒdant brev innebŠr det med stšrsta sannolikhet att du inte tillhšr LŒngarydsslŠkten. Fšr den som ŠndŒ vill kontrollera sitt slŠktskap gŒr det bra att sška i bšckerna, som Šven finns att lŒna pŒ mŒnga bibliotek. PŒ hemsidan och i bšckerna finns ett slŠktnamns- och ett ortnamnsregister. NŒgon individuell lista šver slŠktingarna finns dock inte pŒ hemsidan, dŒ det inte Šr tillŒtet enligt personuppgiftslagen.Hur Šr jag slŠkt med LŒngarydsslŠkten?

€r du slŠkt pŒ din fars eller pŒ din mors sida? Du kan sjŠlv rŠkna ut ditt slŠktskap genom att studera din bokstavskod. Om den sista bokstaven i din kod Šr en stor bokstav (versal) ska du sjŠlv vara en man. €r du kvinna ska sista bokstaven vara liten (gemen). Den nŠst sista bokstaven Šr stor om du hŠrstammar pŒ din fars sida. €r nŠst sista bokstaven liten Šr det din mor som Šr lŠnken till stamfšrŠldrarna. Om den tredje sista bokstaven Šr stor och den nŠst sista Šr liten Šr det pŒ din morfars sida du stammar frŒn LŒngarydsslŠkten. Genom att studera bokstŠverna steg fšr steg bakifrŒn kan du pŒ det hŠr sŠttet rŠkna ut hela din hŠrstamning frŒn slŠktens stamfšrŠldrar. Avslutas din individbeteckning med en siffra efter ett kolon (till exempel :3) innebŠr det att du hŠrstammar frŒn LŒngarydsslŠktens stamfšrŠldrar pŒ mer Šn ett sŠtt. StŒr det en trea Šr du trefaldig Šttling.

Om din individbeteckning bšrjar med ÓS-Ó innebŠr det att du tillhšr Simonsstammen och omfattas av bokband 6. SlŠktskapet rŠknas dŒ frŒn Lars MŒnsson i Holmen (dšd 1686) och hans hustru Ingegerd. Deras barn har beteckningarna S-a (Elin Larsdotter) och S-B (Nils Larsson). Beteckningar som inleds med ÓV-Ó avser medlemmar i VŒthultsstammen som publiceras i bokband 5. DŠr utgŒr slŠktskapet frŒn Nils Andersson i Askebo (ca 1620–1717) och hans hustru Bšrta (ca 1631–1705). Fšr resten av slŠktingarna (de som finns i band 1 till och med 4) visar individbeteckningen slŠktskapet frŒn lŠnsman Anders Jšnsson (ca 1662–1716, son till Elin Larsdotter ovan) och hans hustru Ingrid Nilsdotter (1676–1753, dotter till Nils och Bšrta ovan).

 

Kommer slŠktredovisningen att ges ut i en CD-version eller pŒ 
internet?

Visst skulle det vara en stor tillgŒng att ocksŒ kunna sška och gšra 
specifika slŠktuppstŠllningar pŒ digital vŠg. Publicering av personuppgifter pŒ internet omšjliggšrs dock av personuppgiftslagen. NŠr det gŠller utgivning pŒ CD Šr de juridiska aspekterna oklara. Hittills har arbetet med slŠkten varit intensivt inriktat pŒ bokverket, och nŒgon CD Šr i alla hŠndelser inte aktuell inom den nŠrmaste tiden. Vi hoppas dock i framtiden kunna hitta de rŠtta tekniska lšsningarna fšr att kunna fšrverkliga en sŒdan utgivning. Det fšrutsŠtter fšrstŒs ocksŒ att det Šr mšjligt utifrŒn svensk lagstiftning.

 

Varfšr hittar jag inte LŒngarydsslŠkten i Guinness rekordbok?

Rekorden ÓStšrsta slŠkttavlanÓ och ÓStšrsta slŠktmštetÓ finns medtagna i mŒnga ŒrgŒngar av Guinness rekordbok, men inte i alla. I den senaste upplagan Šr rekorden inte redovisade, men i Guinness rekordbok 1994, 1998 och 2001 med flera ŒrgŒngar finns slŠkten med. LŒngarydsslŠkten gjorde premiŠr i 1989 Œrs bok. DŒ fanns 12 045 personer kartlagda i slŠkten. SlŠktmštesrekordet publicerades fšrsta gŒngen i 1992 Œrs upplaga av rekordboken.

 

 

 

 

slekt.se/langaryd

Start LŒngarydsslŠkten

Start slekt.se

© 2004–2022 Per Andersson, Johan Lindhardt och respektive angiven fšrfattare