Sveriges kommunindelning

Per Anderssons kartlŠggning av landets 5 000 kommunala enheters slŠkttrŠd

 

 

 

 

 

Sju svenska lŠnder i stŠllet fšr alla lŠn

Sveriges karta hŒller pŒ att ritas om. Den indelning i lŠn, som funnits sedan 1600-talet och som utgick frŒn de medeltida landskapen, stŠmmer inte šverens med det moderna samhŠllets geografi. I Gšteborgs och Malmšs omland har de gamla enheterna redan ersatts, med VŠstra Gštalands respektive SkŒne lŠn. Fšr resten av riket har flera statliga utredningar under lŒng tid utan framgŒng fšrsškt att finna nya lšsningar.

En ŠndamŒlsenlig ny indelning av Sverige skulle kunna bestŒ av sju nŠringsgeografiskt betingade regioner med sŒ lŒngt mšjligt en sammanhŒllande historisk identitet och orienterade mot var sin naturlig centralort, helt oberoende av nuvarande lŠnsgrŠnser, i en kompromiss mellan folkmŠngd och yta, dŠr var och en fŒr var sin bit av rikets kust med innanfšrliggande land:

1. Svealand (Stockholm): MŠlardalens landskap inklusive NŠrke

2. VŠstgštaland (Gšteborg): nuvarande regionen utvidgas med VŠrmland (som fšrr rŠknades till Gšta rike) och norra Halland (detta landskap var redan under 1200- och 1300-talen uppdelat pŒ Nšrrehalland och Sšnderhalland)

3. SkŒneland (Malmš): resten av de forna šstdanska provinserna (SkŒne, Blekinge och sšdra Halland) och delar av sšdra SmŒland

4. …stgštaland (Linkšping): den šstgštska sŒ kallade fjŠrde storstadsregionen och huvuddelen av SmŒland

5. Dalaland (GŠvle): GŠstrikland, HŠlsingland och Dalarna

6. Medelland (Sundsvall): Medelpad, ngermanland, HŠrjedalen och JŠmtland

7. Bottenland (UmeŒ): Norr- och VŠsterbottens lŠn

De fyra fšrsta har Šven historisk identitet kring medeltida kulturcentra: biskopssŠtena Uppsala-VŠsterŒs-StrŠngnŠs, Skara, Lund respektive Linkšping; stiften i sin tidigmedeltida utbredning sammanfaller vŠl med de fšreslagna enheterna. Dessa ansluter ocksŒ till de forna universitetsregionerna. Norr om DalŠlven rŠcker invŒnarantalet inte till en region av jŠmfšrbar storlek och med mer Šn hŠlften av landets areal Šr det rimligt med tre dŠr. De bŒda nordligaste motsvarar HŠrnšsands respektive LuleŒ stift. Var och en av de sju landsdelarna kan ocksŒ samlas kring en dialektidentitet.

terstŒr att placera in Gotland, som har historiska band till …stgštaland men bŠst kommunikationer med Svealand. Den unika geografiska belŠgenheten kan dock betinga lšsningen att šriket istŠllet blir ett mer sjŠlvstyrande omrŒde efter ŒlŠndsk, fŠršisk och gršnlŠndsk fšrebild.

Namnen Šr viktiga och bšr vara korta med fšrankring i geografi och historia. Efterleden bšr vara land, likt de gamla landskapen som under medeltiden konstituerade fšrbundsstaten Sverige. Kalla ocksŒ den nya omrŒdestypen fšr land, i stŠllet fšr det feodala lŠn och sprŒkfrŠmmande region. Landsting, landsstyrelse, landsfšrestŒndare och landsrŒd blir fšljdriktiga benŠmningar pŒ parlament, regering, regeringschef och švriga regeringsmedlemmar. Landshšvdingen som statens fšretrŠdare Šr redan etablerad.

 

Regioner med kulturell identitet. Norrkšpings Tidningar, 2008-07-18. Sid A26.

Regioner med kulturell identitet. Helsingborgs Dagblad, 2008-07-23. Sid A5.

Nya regioner – men med kulturell identitet. Nya Wermlands-Tidningen, 2008-07-24. Sid É.

 

 

 

 

slekt.se/kommun

Start Sveriges kommunindelning

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson