Sveriges kungaslŠkt

Per Anderssons kartlŠggning av Šttlingar till arvmonarkins grundare Gustav Vasa

 

 

 

 

 

Fšrkortningar

AllmŠnt

Genealogiska referenser

Agnatiska fursteslŠkter

Bšrdstitlar

Utbildningstitlar

Yrken och andra titlar (Šven i sammansŠttningar)

Ledamotskap i beslutande fšrsamlingar

Ortnamn

Sveriges lŠn

VŠrldens nuvarande stater och sjŠlvstyrande omrŒden

Tidigare statsbildningar m m

USA:s delstater m m

Kanadas provinser och territorier

Australiens delstater och territorier

 

AllmŠnt

 

ad               adopterad, adoptivbarn

b                begravd

bp              barns fšrŠlder

c                 cirka

d                dšpt

fr                frŒn

fv               fšrutvarande

g                gift, gemŒl

o                och

rp               registrerad partner

s                 senast

sb               samboende

sed             sedan, sedermera

sl                slŠkt(en)

t                 till; tidigast

tr                trolovad

u                under

¿                Šttlingar saknas

<                 Šttlingar ej utredda

É               saknad uppgift

=                 hŠnvisning till annan plats i slŠkten (efterfšljande individbeteckning)

:                 antal hŠrstamningar (efterfšljande tal)

.                 Œtskillnad mellan fšrnamn och efternamn (inkl liknande namntyper)

()                namn som inte Šr registrerat i folkbokfšringen (inom parentes)

|                 namnfšrŠndring (mellan tidigare och senare lydelse)

/                 adoption (i individbeteckning)

-                 antal barn till adopterade redovisas inte

 

Genealogiska referenser

 

×                 medlem (i egen rŠtt) av Sveriges kungahus

^                 medlem (i egen rŠtt) av utlŠndskt furstehus

*                 medlem (i egen rŠtt) av Štt inom Sveriges adel

¡                 Šttling till stamfadern fšr Sveriges nuvarande kungahus Carl XIV Johan

à                 ingŒr i en slŠktlinje frŒn arvmonarkins grundare Gustav Vasa till Sveriges nuvarande kung

 

na              genom naturalisation

su               genom succession

ut               genom utnŠmning

 

A                adlig Štt (nummer)

F                friherrlig Štt (nummer)

G                grevlig Štt (nummer)

K                kommendšrsŠtt (nummer)

O                ointroducerad

p                primogenitur (efter en Štts nummer), dvs vŠrdigheten tillkommer endast huvudmannen (och i ett fŒtal fall Šven dennes nŠrmaste arvtagare)

 

FIA            finlŠndsk adlig Štt (nummer)

FIF             finlŠndsk friherrlig Štt (nummer)

FIG            finlŠndsk grevlig Štt (nummer)

 

DKA          dansk adlig Štt

DKF           dansk friherrlig Štt

DKG          dansk grevlig Štt

 

FSB            [FinlŠndsk] SlŠktbok (volym)

FSBN         [FinlŠndsk] SlŠktbok, ny fšljd (volym)

FSK            [FinlŠndsk] SlŠktkalender (ŒrgŒng)

NSSB         Ny svensk slŠktbok

OAK          Ointroducerad adels kalender

SSK            Svenska slŠktkalendern (ŒrgŒng)

             [Victor …rnberg] Svensk slŠgtkalender och Svenska Šttartal (ŒrgŒng)

 

Bes-            BesserydsslŠkten (individbeteckning)

Bjš-            BjšrnarydsslŠkten [LommarydsŠttlingar] (individbeteckning)

D-              DršgshultsslŠkten […stgštaŠttlingar] (individbeteckning)

L-               LŒngarydsslŠkten (individbeteckning)

S-               LŒngarydsslŠkten, Simonsstammen (individbeteckning)

V-               LŒngarydsslŠkten, VŒthultsstammen (individbeteckning)

…-              …lmstadsslŠkten (individbeteckning)

…S-            …stgštsk och smŒlŠndsk slŠktbok (individbeteckning)

 

Agnatiska fursteslŠkter

 

Inom parentes monarkier dŠr slŠkten regerar (*) eller har regerat.

 

ASK           Askanien (Hg Anhalt, Hg Sachsen-Lauenburg)

BER            Bernadotte (Kg Sverige*, Kg Norge)

BON          Bonaparte (Ks Frankrike)

BRT            Brabant (Kg Sverige, SHg Hessen[-Darmstadt], KFt Hessen[-Kassel], vald Kg Finland)

CAP           Capet (Ks Brasilien, Kg Frankrike, Kg Spanien*, Kg Portugal, Kg BŠgge Sicilierna, SHg Luxemburg*, Hg Parma)

CIR            Cirksena (Ft Ostfriesland)

EST            Este (Ks Tysk-romerska riket, Ks Indien, Kg Storbritannien, Kg Hannover, Kg Irland, Hg Braunschweig-LŸneburg)

HAB          Habsburg (Ks Tysk-romerska riket, Kg Bšhmen, Kg Ungern, Kg Spanien, €Hg …sterrike)

LIE             Liechtenstein (Ft Liechtenstein*)

LIP             Lippe (Kg NederlŠnderna, Ft Lippe, Ft Schaumburg-Lippe)

LOT           Lothringen (Ks Tysk-romerska riket, Ks …sterrike, Ks Mexico, Kg Bšhmen, Kg Ungern, SHg Toskana)

NAS           Nassau (Kg NederlŠnderna, SHg Luxemburg, Ft Nassau, Ft Oranien)

OBO           Obotriter (Kg NederlŠnderna, Kg Danmark, Kg Norge, Kg Sverige, SHg Mecklenburg-Schwerin, SHg Mecklenburg-Strelitz)

OLD           Oldenburg (Ks Ryssland, Kg Danmark*, Kg Norge*, Kg Sverige, Kg Grekland, Kg Island, SHg Oldenburg, Hg Schleswig-Holstein)

REU           Reuss (Ft Reuss-Greiz [Šldre linjen], Ft Reuss-Gera [yngre linjen])

SAV           Savoyen (Ks Abessinien, Kg Italien, Kg Albanien, Kg Sardinien, Hg Savojen)

SWA          Schwarzburg (Ft Schwarzburg-Rudolstadt, Ft Schwarzburg-Sondershausen)

VAS           Vasa (Kg Sverige, Kg Polen)

WET          Wettin (Ks Indien, Kg Storbritannien*, Kg Belgien*, Kg Kanada*, Kg Australien*, Kg Nya Zeeland*, Kg Sydafrika, Kg Irland, Kg Sachsen, Kg Bulgarien, Kg Portugal, SHg Sachsen-Weimar-Eisenach, Hg Sachsen-Altenburg, Hg Sachsen-Coburg och Gotha, Hg Sachsen-Meiningen)

WIE           Wied (Ft Albanien, Ft Wied)

WIT           Wittelsbach (Ks Tysk-romerska riket, Kg Bayern, Kg Danmark, Kg Norge, Kg Sverige, Kg Grekland)

WLD          Waldeck (Ft Waldeck-Pyrmont)

WUR          WŸrttemberg (Kg WŸrttemberg)

ZAH          ZŠhringen (SHg Baden)

ZOL           Zollern (Ks Tyska riket, Kg Preussen, Kg RumŠnien, KFt Brandenburg, Ft Hohenzollern-Hechingen, Ft Hohenzollern-Sigmaringen)

 

Bšrdstitlar

 

Ks              kejsare, kejsarinna (Šven tsar, tsaritsa)

Kg              kung

Dr              drottning

€Hg           Šrkehertig, Šrkehertiginna

SFt             storfurste, storfurstinna

SHg           storhertig, storhertiginna

KuFt          kurfurste, kurfurstinna

Hg             hertig, hertiginna

LGr            lantgreve, lantgrevinna

PGr            pfalzgreve, pfalzgrevinna

MGr           markgreve, markgrevinna

Ft               furste, furstinna

Mk             markis, markisinna

LsGr          lŠnsgreve, lŠnsgrevinna

Gr              greve, grevinna (Šven danska komtesse)

Ea              earl

BGr            borggreve, borggrevinna

Vc               vicomte, vicomtesse; viscount, viscountess

LsBn          lŠnsbaron, lŠnsbaronessa

Bn              baron, baronessa (bŒde tyska Baronin och Baronesse)

Fr               friherre, friherrinna (bŒde tyska Freifrau och Freiin)

Ld              lord, lady

Bt               baronet, baronetess

Ed              Edler, Edle

Rr               Ritter

Jk               Junker, Junkfrau; jonkheer, jonkvrouw

Hr              herr

KPr            kronprins, kronprinsessa

Pr               prins, prinsessa

In               infant, infantinna

A                arv- (i sammansŠttningar, t ex APr)

r                 regerande (i sammansŠttningar, t ex rDr)

 

Utbildningstitlar

 

FK              filosofie kandidat

FM             filosofie magister

FL              filosofie licentiat

FD              filosofie doktor

 

OvanstŒende akademiska grader kan ocksŒ vara kombinerade med andra fakulteter (Sverige och Finland).

 

AFD           agronomie och fortstdoktor

AgrD         agronomie doktor

DMV          doktor i medicinsk vetenskap

ED             ekonomie doktor

FarmD       farmacie doktor

HuD          doktor i humanistiska vetenskaper

JD              juris doktor

KoD           konstdoktor

MD            medicine doktor

MKD          medicine och kirurgie doktor

NaD           doktor i naturvetenskaper

OD             odontologie doktor

PD             politices doktor

PeD            pedagogie doktor

PsD            psykologie doktor

SkogD        skoglig doktor

SVD           doktor i samhŠllsvetenskaper

TD             teologie doktor

TeknD        teknologie doktor

VMD          veterinŠrmedicine doktor

 

civek          civilekonom

civing         civilingenjšr

DGI            diplomerad frŒn Grafiska institutet

DIHM        diplomerad frŒn Institutet fšr hšgre marknadsfšringsutbildning

DIHR         diplomerad frŒn Institutet fšr hšgre kommunikations- och reklamutbildning

DRMI         diplomerad frŒn Reklam- och marknadsinstitutet

 

BA             bachelor of art

BAgrSc      bachelor of agricultural science

BArch        bachelor of architecture

BBA           bachelor of business administration

BCom         bachelor of commerce

BD             bachelor of divinity

BEcon        bachelor of economics

BEd            bachelor of education

BFA           bachelor of fine arts

BJ               bachelor of journalism

BMus         bachelor of music

BPR            bachelor of public relations

BSc             bachelor of science

BSocSc       bachelor of social science

BVSc          bachelor of veterinary science

LLB            bachelor of laws

 

LLM           master of laws

MA            master of art

MAgrSc     master of agricultural science

MArch       master of architecture

MBA          master of business administration

MCom        master of commerce

MDiv         master of divinity

MEcon       master of economics

MEd           master of education

MEng         master of engineering

MFA          master of fine arts

MHS          master of health science

MIM           master of international management

MJ              master of journalism

MMus        master of music

MPA          master of public administration

MPhil         master of philosophy

MPSc         master of political science

MPsych      master of psychology

MSc            master of science

MSocSc      master of social science

 

DArt          doctor of art

DDS           doctor of dental science

DPharm     doctor of pharmacy

DPhil         doctor of philosophy

DPs            doctor of psychology

DSc            doctor of science

LLD           doctor of laws

MD            doctor of medicine

PhD           doctor of philosophy

 

Yrken och andra titlar (Šven i sammansŠttningar)

 

adm            administratšr, administrativ, administrerande

anst            anstŠlld

ansv           ansvarig

arb             arbetare, arbetande

arr              arrendator

ass              assistent, assisterande

aukt           auktoriserad

avd             avdelning

bitr             bitrŠde, bitrŠdande

dipl            diplomerad

dir              direktšr

ERH           en av rikets herrar

ex               examinerad, examen

fidkom       fideikommissarie

godk          godkŠnd

hc               honoris causa

hŠg            hemmansŠgare

ing             ingenjšr

inneh         innehavare

jub             jubel

kg              kunglig

KMO          innehavare av Kungl Maj:ts orden (Serafimerorden)

ks               kejserlig

lantbr         lantbrukare

leg              legitimerad

lghŠg         lŠgenhetsŠgare

ordf            ordfšrande

prof            professionell

reg             registrerad

res              reserven

SA              en av de aderton i Svenska akademien

sekr            sekreterare

stud           studerande, student

tekn           tekniker, teknisk, teknologie

tjm             tjŠnsteman

torp            torpare

VD             verkstŠllande direktšr

Šg               Šgare

 

Yrken och titlar fšrkortas i švrigt genom uteslutande av Šndelser sŒsom -are, -ska, -erska, -inna, -arinna, -ande och -ing.

 

Ledamotskap i beslutande fšrsamlingar

 

AT             alltinget (Island)

BT              fšrbundsdagen (Tyskland)

EP              europaparlamentet (EU)

FT              folketinget (Danmark)

KF              kommunfullmŠktige, kommunalfullmŠktige

LD             lantdagen (tidigare Finland)

LT              landsting, landstingsfullmŠktige

MP             parlamentets underhus (Storbritannien)

RD             riksdagen (Sverige och Finland)

RF              regionfullmŠktige

SF              stadsfullmŠktige

ST              stortinget (Norge)

 

Ortnamn

 

L                Lilla

St               Stora

 

N               Norra

S                Sšdra

V                VŠstra

…                …stra

 

Skt             Sankt

 

frgd            frŠlsegŒrd

gd              gŒrd

hgd            herrgŒrd

klgd           klockaregŒrd

krgd           kronogŒrd

lgd             lillgŒrd

mgd           mellangŒrd

ngd            norrgŒrd

prgd           prŠstgŒrd

sgd             sšdergŒrd

skgd           skattegŒrd

stgd            storgŒrd

vgd            vŠstergŒrd

šgd            šstergŒrd

 

Gbg            Gšteborg

Hfs             Helsingfors

Khn           Kšpenhamn

Sth             Stockholm

 

Am             Amerika

NAm          Nordamerika

SAm           Sydamerika

 

Sveriges lŠn

 

Namn pŒ svenska fšrsamlingar/socknar Œtfšljs av lŠnsbokstav (till skillnad frŒn andra ortnamn) enligt lŠnsindelningen fšre indelningsreformerna 1997 (dŒ SkŒne lŠn bildades) och 1998 (dŒ VŠstra Gštalands lŠn bildades). MŠrk att flera fšrsamlingars/socknars lŠnstillhšrighet har Šndrats, bl a vid kommun- och lŠnsindelningsreformer.

 

A                Stockholms lŠn (inkl Stockholms stad)

C                Uppsala lŠn

D                Sšdermanlands lŠn

E                …stergštlands lŠn

F                Jšnkšpings lŠn

G                Kronobergs lŠn

H               Kalmar lŠn

I                 Gotlands lŠn

K                Blekinge lŠn

L                Kristianstads lŠn (t o m 1996), del av SkŒne lŠn (fr o m 1997)

M               Malmšhus lŠn (t o m 1996), del av SkŒne lŠn (fr o m 1997)

N               Hallands lŠn

O                Gšteborgs o Bohus lŠn (t o m 1997), del av VŠstra Gštalands lŠn (fr o m 1998)

P                €lvsborgs lŠn (t o m 1997), del av VŠstra Gštalands lŠn (fr o m 1998)

R                Skaraborgs lŠn (t o m 1997), del av VŠstra Gštalands lŠn (fr o m 1998)

S                VŠrmlands lŠn

T                …rebro lŠn

U                VŠstmanlands lŠn

W               Kopparbergs lŠn (t o m 1996), Dalarnas lŠn (fr o m 1997)

X                GŠvleborgs lŠn

Y                VŠsternorrlands lŠn

Z                JŠmtlands lŠn

AC             VŠsterbottens lŠn

BD             Norrbottens lŠn

 

VŠrldens nuvarande stater och sjŠlvstyrande omrŒden

 

Landsfšrkortningarna anvŠnds som precisering efter ortnamn, i furstetitlar och som adjektiv fšre en befattning, t ex Oslo NO, Pr av NO (prinsessa av Norge) respektive NO konsul (norsk konsul).

 

Ett fšrkortat landsnamn refererar till den geografiska utbredning som fšljer av tidssammanhanget. I stŠllet fšr fšrkortningar fšr den stora och skiftande mŠngden statsbildningar inom Tysk-romerska riket och dess efterfšljare fram till avgrŠnsningen av det nuvarande Tyskland 1989 anvŠnds DE vid orter inom det tyska politiska omrŒdet oavsett tidpunkt, dock med vissa pragmatiska modifieringar sŒsom att orter inom varje tids definition av …sterrike betecknas med AT.

 

AC             Ascension

AD             Andorra

AE             Fšrenade Arabemiraten

AF              Afghanistan

AG             Antigua och Barbuda

AI              Anguilla

AL             Albanien

AM            Armenien

AN             NederlŠndska Antillerna

AO             Angola

AQ             Antarktis

AR             Argentina

AS              Amerikanska Samoa

AT             …sterrike

AU             Australien

AW            Aruba

AX             land

AZ             Azerbajdzjan

BA             Bosnien och Hercegovina

BB              Barbados

BD             Bangladesh

BE              Belgien

BF              Burkina Faso

BG             Bulgarien

BH             Bahrain

BI               Burundi

BJ               Benin

BL              Saint-BarthŽlemy

BM             Bermuda

BN             Brunei

BO             Bolivia

BR              Brasilien

BS              Bahamas

BT              Bhutan

BW             Botswana

BY              Vitryssland

BZ              Belize

CA             Kanada

CC             Kokosšarna

CD             Demokratiska republiken Kongo

CF              Centralafrikanska republiken

CG             Kongo-Brazzaville

CH             Schweiz

CI               Elfenbenskusten

CK             Cookšarna

CL              Chile

CM             Kamerun

CN             Kina

CO             Colombia

CR              Costa Rica

CU             Kuba

CV              Kap Verde

CX              Julšn

CY              Cypern

CZ              Tjeckien

DE             Tyskland

DJ              Djibouti

DK             Danmark

DM            Dominica

DO             Dominikanska republiken

DZ             Algeriet

EC              Ecuador

EE              Estland

EG             Egypten

EH             VŠstsahara

ER              Eritrea

ES              Spanien

ET              Etiopien

FI               Finland

FJ               Fiji

FK              Falklandsšarna

FM             Mikronesiska federationen

FO              FŠršarna

FR              Frankrike

GA             Gabon

GB             Storbritannien

GD             Grenada

GE             Georgien

GF              Franska Guyana

GG             Guernsey

GH             Ghana

GI              Gibraltar

GL             Gršnland

GM            Gambia

GN             Guinea

GP             Guadeloupe

GQ             Ekvatorialguinea

GR             Grekland

GS              Sydgeorgien

GT             Guatemala

GU             Guam

GW            Guinea Bissau

GY             Guyana

HK             Hongkong

HM            Heard- och McDonaldšarna

HN            Honduras

HR             Kroatien

HT             Haiti

HU             Ungern

ID              Indonesien

IE               Irland

IL               Israel

IM              Isle of Man

IN              Indien

IO              Brittiska territoriet i Indiska Oceanen

IQ              Irak

IR               Iran

IS               Island

IT               Italien

JE               Jersey

JM              Jamaica

JO              Jordanien

JP               Japan

KE              Kenya

KG             Kirgizistan

KH             Kambodja

KI               Kiribati

KM             Komorerna

KN             Saint Kitts och Nevis

KP              Nordkorea

KR              Sydkorea

KW            Kuwait

KY              Caymanšarna

KZ              Kazakstan

LA             Laos

LB              Libanon

LC              Saint Lucia

LI               Liechtenstein

LK              Sri Lanka

LR              Liberia

LS              Lesotho

LT              Litauen

LU             Luxemburg

LV              Lettland

LY              Libyen

MA            Marocko

MC             Monaco

MD            Moldavien

ME             Montenegro

MG            Madagaskar

MH            Marshallšarna

MK             Makedonien

ML             Mali

MM            Myanmar (Burma)

MN            Mongoliet

MO            Macau

MP             Nordmarianerna

MQ            Martinique

MR             Mauretanien

MS             Montserrat

MT             Malta

MU            Mauritius

MV             Maldiverna

MW            Malawi

MX             Mexiko

MY             Malaysia

MZ             Moambique

NA             Namibia

NC             Nya Kaledonien

NE             Niger

NF             Norfolkšn

NG             Nigeria

NI              Nicaragua

NL             NederlŠnderna

NO             Norge

NP             Nepal

NR             Nauru

NU             Niue

NZ             Nya Zeeland

OM            Oman

PA             Panama

PE              Peru

PF              Franska Polynesien

PG             Papua Nya Guinea

PH             Filippinerna

PK              Pakistan

PL              Polen

PM             Saint-Pierre och Miquelon

PN             Pitcairnšarna

PR              Puerto Rico

PS              Palestina

PT              Portugal

PW             Palau

PY              Paraguay

QA             Qatar

RE              RŽunion

RO             RumŠnien

RS              Serbien

RU             Ryssland

RW             Rwanda

SA              Saudiarabien

SB              Salomonšarna

SC              Seychellerna

SD              Sudan

SE              Sverige

SG              Singapore

SH             Sankta Helena

SI               Slovenien

SJ               Svalbard och Jan Mayen

SK              Slovakien

SL              Sierra Leone

SM             San Marino

SN             Senegal

SO              Somalia

SR              Surinam

SS              Sydsudan

ST              S‹o TomŽ och Pr’ncipe

SV              El Salvador

SY              Syrien

SZ              Swaziland

TC              Turks- och Caicosšarna

TD             Tchad

TF              Franska sydterritorierna

TG             Togo

TH             Thailand

TJ               Tadzjikistan

TK              Tokelaušarna

TL              …sttimor

TM             Turkmenistan

TN             Tunisien

TO             Tonga

TR              Turkiet

TT              Trinidad och Tobago

TV              Tuvalu

TW             Taiwan

TZ              Tanzania

UA             Ukraina

UG             Uganda

UK             Fšrenade konungariket (Storbritannien och Nordirland)

US              Amerikas fšrenta stater

UY             Uruguay

UZ             Uzbekistan

VA             Vatikanstaten

VC              Saint Vincent och Grenadinerna

VE              Venezuela

VG             Brittiska Jungfrušarna

VI               Amerikanska Jungfrušarna

VN             Vietnam

VU             Vanuatu

WF             Wallis- och Futunašarna

WS             Samoa

YE              Jemen

YT              Mayotte

ZA             Sydafrika

ZM             Zambia

ZW             Zimbabwe

 

Tidigare statsbildningar m m

 

ANH          Anhalt

BAD           Baden

BAY           Bayern

BOH          Bšhmen

BOR           Bourbon

BRG           Brandenburg

BSW           Braunschweig

CS              Tjeckoslovakien

DD             Tyska demokratiska republiken

ENG          England

HAN          Hannover

HES           Hessen

HOL          Holstein

HOZ          Hohenzollern

LIV             Livland

MEC          Mecklenburg

NAS           Nassau

NIE            Nordirland

OLD           Oldenburg

ORA           Oranien

ORL           OrlŽans

PAR           Parma

POM          Pommern

PRE            Preussen

REU           Reuss

SAC           Sachsen

SAR           Sardinien

SAU           Schaumburg

SAV           Savojen

SCO           Skottland

SIC             BŠgge Sicilierna

SLE            Schleswig

SU              Sovjetunionen

SWA          Schwarzburg

TOS           Toskana

WAL          Wales

WLD          Waldeck

WUR          WŸrttemberg

YU             Jugoslavien

 

USA:s delstater m m

 

AK             Alaska

AL             Alabama

AR             Arkansas

AZ             Arizona

CA             California

CO             Colorado

CT              Connecticut

DC             District of Columbia

DE             Delaware

FL              Florida

GA             Georgia

HI              Hawaii

IA              Iowa

ID              Idaho

IL               Illinois

IN              Indiana

KS              Kansas

KY              Kentucky

LA             Louisiana

MA            Massachusetts

MD            Maryland

ME             Maine

MI              Michigan

MN            Minnesota

MO            Missouri

MS             Mississippi

MT             Montana

NC             North Carolina

ND             North Dakota

NE             Nebraska

NH            New Hampshire

NJ              New Jersey

NM            New Mexico

NV             Nevada

NY             New York

OH             Ohio

OK             Oklahoma

OR             Oregon

PA             Pennsylvania

PR              Puerto Rico

RI               Rhode Island

SC              South Carolina

SD              South Dakota

TN             Tennessee

TX              Texas

UT             Utah

VA             Virginia

VT              Vermont

WA            Washington

WI              Wisconsin

WV             West Virginia

WY             Wyoming

 

Kanadas provinser och territorier

 

AB             Alberta

BC              British Columbia

MB             Manitoba

NB             New Brunswick

NF             Newfoundland & Labrador

NS             Nova Scotia

NT             Northwest Territories

NU             Nunavut

ON             Ontario

PE              Prince Edward Island

QC             QuŽbec

SK              Saskatchewan

YT              Yukon Territory

 

Australiens delstater och territorier

 

ACT           Australian Capital Territory

NSW          New South Wales

NT             Nothern Territory

QLD           Queensland

SA              South Australia

TAS           Tasmania

WA            Western Australia

VIC            Victoria

 

 

 

 

slekt.se/kung

Start Sveriges kungaslŠkt

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson