Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Varfšr finns Mjšlby?

I SvartŒns dalgŒng pŒ šmse sidor av Œn, dŠr denna forsar fram i švergŒngen frŒn det skogsbeklŠdda SmŒlŠndska hšglandet till …stgštaslŠttens šppna landskap, ligger den bebyggelse som fŒtt namnet Mjšlby. Traktens naturlandskap, prŠglat av det som geologer kallar Mjšlbydeltat, togs fšr omkring tiotusen Œr sedan i ansprŒk av mŠnniskan, efter att inlandsisen dragit bort och landet hšjt sig ur havet. OmrŒdet har sedan dess formats till ett kulturlandskap som stegvis Šndrat karaktŠr frŒn landsbygd till stadslandskap. Omvandlingen har skett i takt med att mŠnniskan tillgodosett sina behov av fšrsšrjning, boende, kom­munikationer, hantering av gemensamma angelŠgenheter, andlig odling osv.

NŠr den geografiska punkt som skulle bli tŠtorten Mjšlby fšrst blev uppmŠrksammad och bebodd av mŠnniskor Šr hšljt i dunkel. Helt sŠkert Šr dock att traktens fšrsta invŒnare efter den senaste nedisningen inte bosatte sig pŒ den plats dŠr Mjšl­by kan belŠggas allt sedan 1100-talet. DŒ, tiotalet Œrtusenden tillbaka, var Œns dalgŒng vattenfylld och stšrre delen av slŠtten havsbotten vid Europas nordkust. De Šldsta spŒren av mŠnsklig verksamhet har pŒtrŠffats lŠngs den nuvarande strŠckningen av europavŠg 4 och riksvŠg 32 nordvŠst om tŠtorten, i anslutning till KungshšgaplatŒn. Innan Mjšlby blev ett faktum fanns alltsŒ bosŠttningar pŒ SvartŒns vŠnstra sida, och Šven pŒ den hšgra finns lŠmningar som tyder pŒ tidig bebyggel­se, framfšr allt vid Eldslšsa. Bland ett stort antal rester av svunnen mŠnsklig aktivitet – med god tŠckning šver de olika tidsskeden som fšregŒtt oss – mŠrks exempelvis domar­­ringar pŒ bŒda sidor av dalgŒngen dŠr Mjšlby šverbryggar SvartŒn, en pŒ Kungshšga­Œsen mellan GymnasievŠgen och Bjšrkgatan och en i Eldslšsa vid Vattugatans sšdra slut.

Mjšlbys uppkomst och fšrŠndring fram till nuet Šr inte produkten av en enda faktor eller utvecklingslinje. I stŠllet innesluter tŠtorten i tid och rum flera centra med olika funktioner: kvarnby vid SvartŒns fall, by av jord- och skogsbrukshem­man, kyrkby, fšrbindelselŠnk šver Œn, knutpunkt fšr landsvŠgskom­munikationer med skjutsstation och gŠstgiveri, jŠrnvŠgsknutpunkt och stationssamhŠlle, nŠringsgeografiskt centrum fšr industri, handel och service i ett expanderande omland samt administrativ centralort i en stegvis stšrre kommun och i regionen sydvŠstra …stergštland. Varje inslag i denna sammansŠttning och utveckling Šr en orsak till framvŠxten av bebyggelsen i Mjšlby.

FrŒn 1500-talet Šr orsakssammanhangen mellan tŠtortens olika funktioner och utvecklingssteg klarlagda. DŒ var Mjšlby en kvarn-, bond- och kyrkby dŠr man kunde ta sig šver SvartŒn och dŠr landsvŠgarna frŒn stŠderna SkŠnninge, Linkšping, Jšnkšping och Eksjš lšpte samman. De inbšrdes sambanden mellan dessa fem grundmoment nŠr det gŠller Mjšlbys uppkomst Šr dock svŒrare att utreda.

Utvecklingen under nya tiden har fšljande huvuddrag. KvarnnŠringens, jordbrukets och kyrkans roller fšrblev vŠsentligen ofšrŠndrade fram till 1800-talets mitt. NŠr det svenska vŠgnŠtet organiserades pŒ 1600-talet befŠstes funktionen av landsvŠgsknutpunkt mellan de fyra nŠmnda stŠderna och de yngre Vadstena och GrŠnna, bland annat genom att den skjutsstation som funnits sedan 1500-talet kom­pletterades med gŠstgiveri. Detta kommunika­tionsnav och kvarnnŠringen fšrstŠrkte varandra: kvarnarna vid SvartŒns 7,5 meter hšga och kraft­givande fall hade kapacitet fšr att betjŠna jordbruket i ett omrŒde lŒngt utanfšr den egna byn och gynnades dŠrvid av goda transportmšjligheter, samtidigt som den škade trafiken till och frŒn kvarnarna hšjde attraktionsgraden hos orten och dess gŠstgiveri. HŠri finns grunden fšr lokalisering av ytterligare nŠringar till Mjšlby: handel, hantverk och enklare former av industri i anslutning till kvarnarna, sŒsom sŒg, smideshammare och fŠrgeri. Efter att skrŒvŠsendet avskaffades 1846 och den fulla nŠringsfriheten infšrdes 1864 blev det mšjligt att i Mjšlby driva nŠringar som tidigare varit fšrbehŒllna stŠderna. DŠrmed hšll inte lŠngre SkŠnninge tillbaka Mjšlbys expansion, och kvarnbyn kunde bšrja sin halvsekellŒnga fšrvandling till stads­karaktŠr. UngefŠr samtidigt fšrŠndrades den kommunala sjŠlvstyrelsens former, och socknens funktioner uppdelades pŒ en borgerlig landskommun och en kyrklig fšrsamling 1863.

Det stora uppsvinget fšr orten kom nŠr sšdra stambanan och jŠrnvŠgen till Hallsberg šppnades med station hŠr 1873. Att jŠrnvŠgsknutpunkten genom rikspolitiskt beslut fšrlades till Mjšlby kan Œterfšras pŒ det fšrindustriella samhŠlle som kvarnar och landsvŠgskommunikationer fšrlagt till platsen och framfšr allt den framgŒngsrika pŒverkan pŒ de beslutande som lokala intressenter utšvat. Fšljden av de revolutionerande nya jŠrnvŠgskommunikationerna blev att ett stationssamhŠlle vŠxte fram och att industri – inte minst trŠindustri – och handel i snabb takt lokaliserades i anslutning till jŠrnvŠgen och kvarnbyn. Den urbanisering som omvŠlvningen medfšrde innebar en mycket kraftig befolkningsškning som pŒgick till 1920-talets bšrjan. Ortens fšrŠndrade karaktŠr pŒkallade nya former fšr lokalsamhŠllets styrelse, och pŒ nyŒret 1900 blev det tŠtbebygg­da omrŒdet municipalsamhŠlle. 1920 upphšjdes hela landskommunen till stad, alltjŠmt dock under landsrŠtt inom Vifolka hŠrad. Mjšlby fick under municipalsamhŠllets tid, 1913, rŠtt att hŒlla marknad. Den fšrlades till SšdergŒrdsgŠrdet, Šven kallat Kovallen, dŠr senare Stora Torget anlades.

Mjšlby fick erfara en ny period av stark befolkningstillvŠxt under efterkrigstiden fram till 1970. NŠr stadsbebyggelsen expanderade nŒdde den snart grŠnsen till Hšgby landskommun, och i samband med den riksomfattande kommunindelningsreformen 1952 vidgades staden till att omfatta ocksŒ Hšgby. NŠsta genomgripande fšrŠndring av Sveriges kommunindelning innebar att Mjšlby samtidigt som en enhetlig kommuntyp infšrdes 1971 blev centralort i Mjšlby kommun, bestŒende av 19 fšrsamlingar och bildad av Mjšlby och SkŠnninge stŠder samt Vifolka och delar av Folkunga och Bobergs landskommuner. Fšr fšrsta gŒngen kom den kommunala enhet dŠr Mjšlby ingŒr att rymma ocksŒ andra tŠtorter. Efter kommunens tillkomst har bŒde den och tŠtorten Mjšlby haft en i stora drag ofšrŠndrad – snarast nŒgot minskande – folkmŠngd: ca 26 000 respektive 12 000 invŒnare. Under slutet av 1900-talet uppvisade Mjšlby en entydig trend av sjunkande befolkningstal. Vid ingŒngen av 1999 hade tŠtorten fšr fšrsta gŒngen sedan 1960-talet fŠrre Šn 12 000 invŒnare.

I takt med att Mjšlby vŠxte och samtidigt strukturerna fšr fšrsšrjning och hushŒllning fšrŠndrades stŠrktes orten som industri-, handels- och servicecentrum fšr sydvŠstra lŠnsdelen. Det skedde sjŠlvfallet med understšd av de goda kommunika­tionerna, som 1910 utškats med Mjšlby–HŠstholmens jŠrnvŠg. NŠr den motorburna landsvŠgstrafiken gjorde sitt intŒg, fick samfŠrdseln ytterligare en gŒng betydelse fšr Mjšlby i och med lŠget vid korsningen mellan riksvŠgarna 1 (senare benŠmnd europavŠg 4) och 32.

Som administrativt centrum har Mjšlby sin upprinnelse i sockenstyrelsens lokalisering till kyrkbyn. Urbaniseringsgraden – en funktion av alla de faktorer som medfšrt Mjšlbys utveckling – har gjort det naturligt att inte bara kommunal utan ocksŒ andra typer av lokal administration fšrlagts hit (fšrst ut var hŠradsrŠtten mot bakgrund av det gynnsamma kommunikationslŠget), i flera fall betjŠnande Šven omrŒdet fšr de nuvarande kommunerna Boxholm och …deshšg. GrŠnsen fšr Mjšlbys influensomrŒde Šr dŠrmed av allt att dšma nŒdd; i norr och šster vidtar de stšrre orterna Motalas respektive Linkšpings omland, medan hindret sšderut utgšrs av lŠnsgrŠnsen och vŠsterut naturligt av VŠttern.

Mjšlbys roller som nŠringsgeografisk respektive administrativ centralort pŒverkar varandra, sŒvŠl fšrstŠrkande som fšrsvagande; om exempelvis administrativa funktioner flyttas hŠrifrŒn och kommunikationsleder dras vid sidan av orten, minskar rimligen den dragningskraft som Mjšlby utšvar pŒ nŠrings­idkare, konsumenter och boende. FrŒn kommunikationssynpunkt Šr Mjšlbys position idag avhŠngig av – fšrutom fšrbindelserna mellan centralorten och dess omland – lŠget utefter motorvŠgen och jŠrnvŠgen frŒn Stockholm till kontinenten samt den omedelbara nŠrheten till residensstaden Linkšping, som Šr mšjlig att nŒ med tŒg pŒ mindre Šn 15 minuter. Samtidigt som detta korta avstŒnd har betydelse, har ocksŒ tillrŠckligt lŒnga avstŒnd till konkurrerande tŠtorter varit en fšrutsŠttning fšr att Mjšlby kunnat fŒ rollen som sydvŠstra …stergštlands centrum. Paradoxalt nog kan krympande avstŒnd till stšrre orter reducera Mjšlbys styrka i det att mjšlbybor allt lŠttare kan utfšra sina Šrenden i exempelvis Linkšping, dŠr utbudet naturligt nog Šr stšrre.

Fšr kunskap om tillblivelsen av Mjšlby som ort och dennas Šldsta historia stŒr inget skriftligt kŠllmaterial till buds. Inte heller har nŒgon arkeologisk undersškning gjorts i ortens kŠrnomrŒde. Att fšrlita sig pŒ ortnamnets enkla uttydning – "kvarn­byn" – och dra slutsatsen att anlŠggandet av kvarnar vid SvartŒns fall Šr ortens yttersta grund, kan visa sig vara en allt fšr enkel lšsning, Šven om namnets tydliga beskrivning passar vŠl fšr ortens karaktŠr Šnda till jŠrnvŠgens framdragning.

Det finns skŠl att anta att uppkomsten har samband med geografins fšrutsŠttningar. Grunden skulle dŠrmed vara det av inlandsisen formade naturlandskapet, vari sŠrskilt tvŒ fšreteelser vid den aktuella geografiska punkten kan fšrmodas ha relevans: Œns fall och de smala ŒfŒrorna dessfšrinnan mellan urbergets strŠnder och mellanliggande holme. Till detta kommer den omgivande markens mšjlighet att ge bebyggare fšrsšrjning.

Att bestŠmma Mjšlbys ursprung innebŠr sŒlunda att datera eller Œtminstone inbšrdes ordna i tidsfšljd entrŽerna pŒ den historiska scenen fšr fšljande av tŠtortens faktorer samt att faststŠlla eventuella orsakssamband dem emellan: kommunika­tions­knutpunkt, kvarnby, bondby och kyrkby. Alla benŠmns de Mjšlby – den fšrsta i skepnad av bland annat skjutsstation och gŠstgiveri – liksom senare jŠrnvŠgsstationen, municipalsamhŠllet och staden samt territoriella indelningar sŒsom socken, domsaga och kommun. Problemet kan ocksŒ beskrivas som sškandet efter orsaken till varje ortsfunktions fšrlŠggning till platsen. De olika faktorerna Šr inte nšdvŠndigtvis orsaksrelaterade till varandra, utan de kan representera fristŒende, parallella uppkomst- och utvecklingslinjer, som fšrvisso fšrr eller senare kommit att fšrstŠrka varandra pŒ vŠgen till vŒr tids tŠtort.

Kommunikationsknutpunkt. Att Mjšlby lŠnge fungerat som anhalt fšr mŠnniskor som fšrflyttat sig genom omrŒdet Šr ett vŠl kŠnt faktum. Skjutsstationen och gŠstgiveriet Šr tydliga uttryck hŠrfšr, och deras lokalisering sammanhŠnger med landsvŠgskorsningen. En rimlig anledning till att denna fšrlades hit Šr mšjligheten att pŒ platsen ta sig šver SvartŒn. Just dŠr nu KungsvŠgen fšrbinder Mjšlby vŠstanŒ med šstanŒ Šr ŒfŒran sŠrskilt smal och dessutom tudelad av en holme – kallad Mjšlby holme – alldeles innan det nŒgorlunda stilla flytande vattnet fšre vattenregleringarnas tid fšrbyttes i dŒnande fall. Den yttersta orsaken till knutpunkten skulle alltsŒ vara ett vad­stŠlle, som senare – tidpunkten Šr okŠnd – fšljdes av en fast bro­fšrbindelse. Enligt lokal tradition var vadstŠllet belŠget omedelbart sšder om Mjšlby holme, med angšringspunkt pŒ hšgra stranden vid den sŒ kallade Hallen, nu platsen fšr den sšdra delen av huset mellan Œn, Norra StrandvŠgen och Kungs­vŠgen. DŠr lŠr det ocksŒ ha stŒtt en runsten, nŒgot som inte motsŠger en ŒšvergŒng fšr en viktig fŠrdvŠg. Denna placering av vadstŠllet stšds av att det Šnnu pŒ 1800-talet fanns en vŠg parallellt med stora landsvŠgen (nu KungsvŠgen), sšder om denna i BockarpsvŠgens fšrlŠngning ned mot Œn. Platsen kan ocksŒ ha utgjort en anhalt fšr dem som utnyttjade Œn som transportled och som fšr fortsatt fŠrd nedstršms mŒste ta upp sina bŒtar fšre fallen. Mšjligen hade vad- och upptagningsstŠllet till och med karaktŠren av en omlastningsplats, som pŒ andra hŒll varit en anledning till orters uppkomst, till exempel Stockholm. Genom fornfynd Šr det kŠnt att SvartŒn under bland annat jŠrnŒldern anvŠndes fšr transporter. Fšr de pŒ run­stenar omvittnade vikingatida šsterledsfararna i Hšgbytrakten framstŒr den punkt pŒ Œn, som Mjšlby byggdes omkring, som en av de med hŠnsyn till avstŒnd och beskaffenhet bŠst lŠmpade fšr att nŒ vattenvŠgarna.

Ortens eventuella grund i ett sammanhang av vattenkommunikationer Šr emellertid helt obestyrkt. Mycket oviss Šr ocksŒ den roll som en ŒšvergŒng kan ha spelat fšr Mjšlby som knutpunkt fšr samfŠrdsel till lands. BŒda de landsvŠgar som bildar korsningen vid Mjšlby har nŠmligen tidigare haft en annan strŠckning. RiksvŠgen frŒn Stockholm och sšderut har sin fšregŒngare i eriksgatan, och den gick frŒn Linkšping till SkŠnninge med vadstŠlle eller bro šver SvartŒn vid …jebro samt vidare mot Alvastra. LandsvŠgen mellan SmŒland och NŠrke fšregicks av …stra HolavedsvŠgen, som aldrig nŒdde kvarnbyn utan efter Sšrby vek av šver KungshšgaŒsen mot Hšgby och SkŠnninge. Detta skulle tala fšr att Mjšlby som landsvŠgsknutpunkt kanske daterar sig till sŒ sent som 1500-talet, dŒ en skjutsstation omnŠmns. Anledningen till fšrŠndringen av vŠgnŠtet, vilket i riket som helhet fick en mer planenlig struktur pŒ 1600-talet, skulle kunna vara mjšlbykvarnarnas tilldragande effekt och att SkŠnninge, dŠr de bŒda vŠgarna tidigare korsade varandra, fšrlorat i betydelse och till och med frŒntagits sina stadsprivilegier 1543. Genom den nya strŠckningen av riksvŠgen frŒn Stockholm blev vŠgen ocksŒ nŒgot genare. Naturligtvis motsŠger inte detta att den smala ŒfŒran vid Mjšlby sedan lŒngt tidigare kan ha tjŠnat som lokalt švergŒngsstŠlle, varav behov sŠkerligen fšrelegat sŒ lŠnge trakten varit bebodd. NŒgon form av broar torde ha funnits hŠr allt sedan kvarnarna anlades, eftersom verksamheten rimligen krŠvde fast fšrbindelse och byggnadstekniken dŒ ocksŒ stod till buds.

Helt osannolikt Šr att vadstŠllet och landsvŠgskorsningen skulle vara orsak till uppkomsten av kvarnarna. Fšrmodligen saknar vad och korsning avgšrande betydelse Šven fšr lokaliseringen av jordbrukets gŒrdar och kyrkan. Om kommunika­tionsknutpunkten Šr Šldre Šn de švriga tre faktorerna, ršr det sig av allt att dšma om tvŒ parallella anledningar till ortens vidare utveckling.

Kvarnby. FšrutsŠttningarna fšr kvarnarnas anlŠggning Šr naturligtvis dels lŠget i jordbruksbygden, dels mšjligheten att utnyttja vattenfallen som kraftkŠlla. Kunskap om denna teknik lŠr ha medfšrts av inflyttande cisterciensermunkar och skulle dŠrmed ha nŒtt trakten tidigast pŒ 1100-talet. FrŒn 1200-talet finns de Šldsta skriftliga belŠggen fšr kvarnar i Mjšlby, men dŒ var kvarnnŠringen tydligen redan vŠl etablerad. Det manifesteras inte minst i ortnamnet innehŒllande ordet "mšlla" (det inskjutna j-ljudet, som leder tankarna till kvarnarnas produkt, Šr en senare fšrŠndring).

Med vŠgledning av ortnamnet, vilket ocksŒ betecknar bond­byn samt kyrkan med tillhšrande socken, kan man, som tidigare nŠmnts, lŠtt anta att kvarnarna Šr primŠra fšr ortens uppkomst. Bondbyn skulle dŒ ha anlagts fšr kvarnidkarnas fšrsšrjning i ett system av naturahushŒllning. Om kvarnarnas tillkomst fšregŒtt kristnandet och sockenbildningen i omrŒdet, faller det sig naturligt att den viktiga kvarn- tillika bondbyn blev platsen fšr kyrkan i en omgivande socken som fick byns namn. Emellertid bšr omrŒdet ha kristnats innan den av munkarna infšrda tekniken fšr utnyttjande av vattenkraften togs i ansprŒk. I fšljd hŠrav Šr en tŠnkbar fšrklaring att Mjšlby bys jord avsšndrats frŒn en Šldre by och att Šven socknen bildats genom utbrytning ur en tidigare etablerad fšrsamling. Alternativt kan byn av jordbrukshemman respektive kyrkan ha flyttats frŒn ett annat lŠge till kvarnbyn – och bytt namn. Ursprunget till Mjšlby i dessa avseenden skulle kunna vara nŒgon av de intilliggande byarna, nŠrmast Eldslšsa pŒ samma sida av Œn som Mjšlby kyrka och huvuddelen av Mjšlby bys mark. Eldslšsa Šr ett gammalt bebyggelseomrŒde med ett flertal fornlŠmningar. DŠr ska enligt en folktradition pŒ orten ocksŒ en kyrka ha varit belŠgen i omrŒdet fšr de sŒ kallade Solskinatorpen pŒ en plats norr om LokmŠstarevŠgen; det kan noteras att Kyrkberget finns i ett fornminnesrikt omrŒde norr om …stra Eldslšsas bytomter, mellan de gamla vŠgarna till VŠstra respektive …stra Eldslšsa och mellan dagens GrŠsvŠgen och BlomstervŠgen, norr om Eldslšsaleden. Eljest var den nŠrmaste kyrkan Sšrby, vars fšrsamling med Lundby by strŠckte sig nŠra inpŒ kvarnbyn och fram till sin inkorporering med Mjšlby socken 1791 var annex till denna. Ortnamnet Sšrby utgšr dock en lŠgesbeskrivning som allmŠnt antagits ha Mjšlby som utgŒngspunkt, vilket skul­le kunna tala emot att Mjšlby avsšndrats frŒn denna socken. Emellertid ligger Sšrby i lika hšg grad sšder om det viktiga Hšgby. Dessa bŒda sockencentra Šr dessutom belŠgna utmed …stra HolavedsvŠgen och rika pŒ fornlŠmningar frŒn tiden fšre Mjšlbys fšrmodade tillkomst.

Kvarnbyns relation till kommunikationsfaktorn Šr mindre komplex men lika oviss. Om det finns ett orsakssamband bestŒr det i att vŠgkorsningen fšrlagts till Mjšlby pŒ grund av kvarnbyns attraktion pŒ sitt omland och behovet av fšrbindelser med detta. I den mŒn vŠgstrŠckningarna Šr en fšljd av medveten planering kan man ha funnit det lŠmpligt att samlokalisera en passage šver Œn och en Œtfšljande vŠgkorsning med kvarnbyn, dit ŠndŒ mŒnga bšnder fŠrdades fšr att mala.

Bondby. Den Šldsta typen av nŠring bland dem som etablerades i Mjšlby Šr jordbruket. Det innebŠr dock inte att byn av jordbrukshemman hŠr behšver vara Šldre Šn kvarnarna och inte heller att byns mark var uppodlad innan vattenkraften bšrjade exploateras. Om sŒ ŠndŒ skulle vara fallet ŒterstŒr att utršna vilket namn byn bar dessfšrinnan och varfšr den fšrlades just dit. En mšjlighet Šr att vadstŠllet pŒverkat bondbyns lokalisering, men mer sannolikt Šr alternativet att jorbruksmarken omorganiserats eller nyodlats efter kvarnarnas tillkomst och att till sist kyrkan och socknen givits den betydelsefulla byns namn. Inom Mjšlby by hšrde i de flesta fall en gŒrd och en kvarn ihop, men i det fall bondbyn skulle ha funnits pŒ platsen nŠr kvarndriften inleddes fšljer det inte med nšdvŠndighet att det var bšnderna som skaffade sig var sin kvarn vid fallen; fšr detta var nog bygŒrdarnas eget mŠldbehov allt fšr ringa och anlŠggningskostnaderna fšr stora. Bebyggelsesamlingar fšrbinds i allmŠnhet av vŠgar, och frŒn den generella utgŒngspunkten Šr det inte osannolikt att byn – som enbart bondby eller dŠrtill kvarn- och kyrkby – inverkat pŒ uppkomsten av vad­stŠlle och vŠgnŠt, kanske fšrst fšr lokal samfŠrdsel.

Kyrkby. €ven om den kristna missionen inleddes redan pŒ 800-talet var den efterfšljande sockenbildningen sannolikt inte fullbordad fšrrŠn pŒ 1100-talet. De fšrsta skriftliga belŠggen fšr Mjšlby kyrka och socken hŠrršr frŒn 1200-talet, men i den nuvarande kyrkan finns rester av en romansk stenkyrka frŒn 1100-talet. Inga tecken tyder pŒ att dessfšrinnan en stavkyrka eller Šnnu tidigare en hednisk kultplats har funnits pŒ samma stŠlle, vilket pŒ en del andra hŒll Šr fallet. DŠr en kyrka anlŠggs brukar i allmŠnhet nŒgot tidigare finnas etablerat. I Mjšlbys fall kan man av sockennamnet sluta sig till att det bšr ha varit kvarnbyn och antagligen Šven den tillhšrande bondbyn, dŠremot inte nŒgot fšrkristet religišst centrum. Som tidigare framhŒllits skapar dock fšrsšken till datering av de tre fšreteelserna pŒ orten ovisshet. Fšrekomsten av ett emporium i kyrkans torn kan indikera att kyrkan tjŠnat och kanske Šven anlagts som en gods- eller stormannakyrka. I ett sŒdant fall ŒterstŒr att fšrklara varfšr kyrkan fšrlades just hit liksom till vilket gods eller vilken storman kyrkan hšrde. Fšrmodligen finns ett samband mellan kyrkan och den kungliga anlŠggningen Konungsberg invid SvartŒn šster om kvarnbyn. NŒgot klart besked om tidsfšljden mellan kvarnarnas, jordbruksbyns och kyrkans tillkomst ger dock inte detta.

Utan att det ska uppfattas som en urvattnad kompromiss i denna flora av mer eller mindre rimliga orsaksantaganden, kan fšljande sammansatta fšrklaringsmodell fšr Mjšlbys uppkomst framstŠllas som den mest sannolika. Kommunikationsknutpunkten – oaktat den fick betydelse redan fšre kvarnarnas tillkomst eller fšrst nŠr rikets vŠgnŠt bšrjade organiseras – utgšr en relativt fristŒende faktor fšr ortens tillkomst, Šven om samfŠrdselfunktionen onekligen fšrstŠrkts av den dŠr befintliga kvarn-, bond- och kyrkbyn. Dessa tre švriga huvudfaktorer antas ha tillkommit ungefŠr samtidigt – pŒ 1100-talet – och genom beslut av nŒgon ekonomisk eller politisk makthavare. Tekniken fšr anlŠggande av vattenkvarnar samt uppfšrandet av kyrkor daterar sig bŒda till detta Œrhundrade, och bondbyns lokalisering till samma plats som kvarnarna och kyrkan Šr naturligt ett uttryck fšr att tillgodose mjšlnarnas fšrsšrjning. Denna fšrklaring passar ocksŒ in pŒ ortnamnsfšrhŒllandena: byn uppkommer genom att kvarnar anlŠggs och fŒr dŠrav sitt namn, som šverfšrs pŒ jordbrukshemman och sockenkyrka. Att anlŠgga vattenkvarnar var ett kapitalkrŠvande fšretag, som sŠkerligen endast kunde genomfšras av en eller flera stormŠn. Behov och intresse av kvarnar med den kapacitet som mjšlbyfallen kunde erbjuda torde framfšr allt ha funnits hos Šgare till stšrre Œkerbruksarealer pŒ slŠtten. Inom synhŒll frŒn SvartŒdalens brŠdd lŒg BjŠlbo, stamsŠte fšr den stormannaŠtt som pŒ 1200-talet skulle uppstiga pŒ den svenska kungatronen. FrŒn det Œrhundradet Šr det bekant att medlemmar av denna den kungliga sŒ kallade FolkungaŠtten – nu Šven och mer korrekt kallad BjŠlboŠtten – var Šgare till Œtminstone delar av Mjšlby, och fšrsta gŒngen ortnamnet fšrekommer i en fšr oss kŠnd urkund framtrŠder Birger jarls bror Elof som Šgare till tvŒ kvarnar i byn. €nda sedan Œtminstone 1000-talet hade den svenska kungamakten en bas i vŠstra …stergštlands slŠttbygd, mellan VŠttern och Roxen, och det Šr inte otŠnkbart att till och med den kungliga SverkersŠtten lŒg bakom Mjšlbys grundlŠggning. Kung Sverker d Š spelade en avgšrande roll nŠr Alvastra kloster anlades Œr 1143 av franska cisterciensermunkar, med vilka kunskapen om vattenkvarnar ska ha hitfšrts. Att kvarnarna var av stor ekonomisk betydelse och dŠrigenom understšdde politiska och Šven religišsa maktpositioner skulle visa sig under varje Œrhundrade hŠrefter Šnda fram till 1900-talets bšrjan. MŒhŠnda fanns det ocksŒ ett maktintresse att kontrollera passagen šver SvartŒn och en eventuell vŠgkorsning vid Mjšlby. Till detta hšr att det omrŒde dŠr Mjšlby Šr belŠget hade strategisk betydelse; hŠr vid skiljelinjen mellan skogs- och slŠttlandskap lšpte …stra HolavedsvŠgen ut i fullŒkersbygden och mštte andra viktiga kommunikationsleder och hŠr tillhandahšll landskapet ett allsidigt ekonomiskt underlag, allt i en region varifrŒn den svenska riksstyrelsen rekryterades under Œrhundraden. Detta Šr fšrmodligen ocksŒ bakgrunden till anlŠggandet av fŠstet eller kungsgŒrden Konungsberg, som Šr kŠnt frŒn folkungatiden och bšr kunna ses i sammanhang av Mjšlby kvarnby och kyrka; Birger jarls son kung Magnus ladulŒs residerade pŒ Konungsberg under 1280-talet, och mellan 1312 och 1363 nŠmns tre av Elofs barnbarn som Šgare till gods dŠrstŠdes. Tecken pŒ en befŠstning Šnnu nŠrmare Mjšlby, till vilken en godskyrka skulle kunnat hšra, finns pŒ SvartŒns hšgra strand ett par hundra meter sšder om kyrkan, dŠr ett omrŒde kring dagens korsning mellan BurenskšldsvŠgen och Kyrkogatan Šnnu pŒ 1770 Œrs storskifteskarta benŠmns Borgen.

Teorin Šr sŒlunda att Mjšlby med kvarnar och tillhšrande gŒrdar samt socken- eller godskyrka anlades som ett kungamaktens projekt pŒ 1100-talet. Huruvida det Šr denna kungliga grund som gŒr i dagen med ortnamn som Kungshšga och KungsvŠgen Šr osŠkert. Mšjligen sammanhŠnger Mjšlbys huvudgata KungsvŠgen, som tidigare utgjorde strŠckningen av europavŠg 4, i stŠllet med riksvŠgen som efterfšljare till den kungliga eriksgatan och Kungshšga i stŠllet med ortsbefolkningens fšrestŠllning om kungagravar i Ryttarhagens hšgt belŠgna fornminnesomrŒde eller med en lika ogrundad hopkoppling av de forntida gravfŠlten dŠr med striderna i omrŒdet Œr 1543 mellan Dackes bondehŠr och kung Gustavs trupper.

Kommunikationer har utan tvekan haft avgšrande betydelse fšr Mjšlbys utveckling och eventuellt Šven uppkomst: ŒšvergŒng, landsvŠgsmšte, jŠrnvŠgsknut och dagens motorleder. SamfŠrdseln har lockat till sig nŠringsliv, škad befolkning och offentlig administration. Samtidigt har kvarnnŠringen varit Mjšlbys frŠmsta karakteristikon under stšrre delen av ortens existens och dessutom utgjort grunden fšr bŒde ortens industri och den viktigaste enskilda faktorn fšr fšrklaring av dagens Mjšlby, jŠrnvŠgskommunikationernas lokalisering. JŠmfšr den utveckling som den intilliggande kvarnorten …jebro i grannsocknen Herrberga fick erfara; fšre jŠrnvŠgens tillkomst hade de bŒda orterna vid SvartŒns fall i stort sett identiska fšrutsŠttningar. Medan Mjšlby fick sitt namn av kvarnarna men i sŠrskilt hšg grad har kommunikationerna att tacka fšr sin utveckling, bŠr ortnamnet …jebro en tydlig prŠgel av samfŠrdseln – fšrbindelsen šver SvartŒn – trots att den faktorn i stambanans skepnad blev avgšrande fšr att den en gŒng stšrsta av de bŒda kvarnbyarna fick sitt šde utmŠtt i krŠftgŒng.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson