Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

VŠgnŠtet inom Mjšlby by

Dagens gatunŠt i tŠtorten Mjšlby har sitt Šldsta ursprung i de vŠgar som under den agrara tiden fanns inom Mjšlby och i viss mŒn andra byar som bildat underlag fšr den moderna tŠtorten. Stšrst pŒverkan pŒ gatunŠtet har naturligt nog utšvats av de stšrre allfarvŠgarna genom kvarnbyn och švriga vŠgar som ledde ut ur den. Merparten av dessa vŠgar har bevarats och bryter mšnstren av konstruerade rutnŠt som lagts šver det en gŒng vildvuxna landskapet – de Šr Mjšlbys motsvarigheter till Manhattans en gŒng upptrampade Broadway.

Det dominerande strŒket genom byn var rikshuvudvŠgen frŒn Stockholm till kontinenten med brošvergŒng via Mjšlby holme mitt i SvartŒn. Centralpunkten fšr landsvŠgskommunikationerna var den stora korsningen invid gŠstgiveriet pŒ vŠnstra Œstranden, vid nuvarande Kanikeplan. HŠrifrŒn utgick viktiga vŠgar i fyra riktningar: šsterut till Sya, Mantorp, Linkšping och Stockholm, vŠsterut till Hogstad, …deshšg, GrŠnna och Jšnkšping, norrut till SkŠnninge, Vadstena, Motala och …rebro samt sšderut till Sšrby, Boxholm, TranŒs och Eksjš.

I šstlig riktning fšljde huvudvŠgen i stora drag samma strŠckning som nu KungsvŠgen fram till VifolkavallsvŠgen, dŠr den fortsatte enligt dagens AlbacksvŠgen och EgebytorpsvŠgen mot Albacken, Berga och Sya. DŠr jŠrnvŠgsundergŒngen Kungsporten idag ger KungsvŠgen en bšj, hade den gamla vŠgen en rak strŠckning innan spŒromrŒdet anlades.

OcksŒ šster om Œn fanns lŠngs den stora vŠgen en knutpunkt i vŠgnŠtet, om Šn inte av samma dignitet som den pŒ den vŠstra sidan: i omrŒdet dŠr Magasinsgatan nu mynnar ut pŒ KungsvŠgen, i nŠrheten av sydšstra kyrkogŒrdshšrnet, mšttes flera lokala vŠgar. Alldeles sšder om raden av byggningstomter utefter stora landsvŠgen gick parallellt med denna – šver det som lŒngt senare skulle bli Stora Torget – en vŠg, utstrŠckt frŒn Norra StrandvŠgen till strax šster om Magasinsgatan. Vid denna senare punkt mštte en mindre vŠg som fortsatte norrut till KungsvŠgen och sšderut šver de nuvarande kvarn- och spŒromrŒdena, Œtminstone till strax norr om jŠrnvŠgs­stationen.

FrŒn det nyssnŠmnda vŠgmštet sšder om KungsvŠgen utgick ocksŒ en litet stšrre vŠg šsterut. Den delade sig vid BockarpsvŠgens nuvarande utfart pŒ JŠrnvŠgsgatan i vŠgen till Bockarp, som fšljde den strŠckning som BockarpsvŠgen har idag, och i en sydostlig vŠg som den nutida cykelvŠgen frŒn Lagmansgatan till VasavŠgen, mellan Vasaskolan och servicehuset Boken. DŠr cykelvŠgen slutar, i Šndarna pŒ VasavŠgen och SšdergŒrdsgatan, fšrdelade sig den gamla vŠgen pŒ tvŒ sšdergŒende grenar. Den šstliga fšljde dagens VasavŠgen och dŠrefter HargsvŠgen fšr att fšrgrena sig vid den klunga bland Eldslšsatorpen som kallades Snippen, dvs omedelbart norr om SŒngarledens anslutning till HargsvŠgen. Den ena fšrgreningen utgjorde vŠgen till Kolstad och VŠstra Harg med strŠckning som idag HargsvŠgen fram till strax sšder om LokmŠstarevŠgen, dŠr den svŠngde av šsterut i form av den Šnnu befintliga vŠgen till Rothemmet. Den andra vŠgen frŒn Snippen gick till …stra Eldslšsa och vidare till Hulterstad. Den bšrjade sin strŠckning i den ŒtervŠndsgata som idag kallas …stra EldslšsavŠgen och fortsatte šver de nu bebyggda fŠlten via TomatgrŠnd och ungefŠr den punkt dŠr BlomstervŠgen lšper ut pŒ Eldslšsaleden. Den vŠstliga vŠgen frŒn det forna vŠgskŠlet vid mštet mellan VasavŠgen och SšdergŒrdsgatan sneddade šver Bondegatan och tog en svŠng genom de nuvarande kvarteren mellan Bonde- och Lagmansgatorna pŒ bŒda sidor av Tingsgatan. FrŒn i hšjd med Vasaparken fortsatte den som Bondegatan, dŠrefter som cykelvŠgen frŒn denna till Gršnegatan och som den sistnŠmndas sšdra strŠckning med fortsŠttning i form av cykelvŠgen genom skogspartiet och vidare šver Eldslšsaleden till VŠstra Eldslšsa.

Nuvarande Norra StrandvŠgen var bšrjan pŒ en mindre brukningsvŠg som fortsatte utmed Œn och lŠngre sšderut slingrade sig šver det som senare blev industriomrŒdet mellan jŠrnvŠgen och Œn – korsande Fabriksgatan, Snickaregatan och Kyrkogatan – fšr att pŒ jŠrnvŠgsomrŒdet nŠrmast vinkelrŠtt vika rakt šsterut och snedda šver sšdra delen av Lagmansskolans tomt genom att korsa Lagmansgatan och RingvŠgen. Vid korsningen mellan Bondegatan och Vintergatan stštte denna mindre vŠg samman med vŠgen till VŠstra Eldslšsa.

Med ungefŠr samma utgŒngspunkt som Norra StrandvŠgen, strŠckte sig norrut frŒn allmŠnna landsvŠgen lŠngs den šstra Œstrandens kvarnar NorrgŒrdsgatans fšregŒngare. OcksŒ till kvarnarna pŒ den vŠstra sidan gick fšrbindelser frŒn de stšrre vŠgar som genomkorsade byn: BryggargrŠnd och MjšlnargrŠnd samt mellan den senare och KungsvŠgen en grŠnd som fick ge plats Œt ny bebyggelse innan den hunnit fŒ nŒgot namn.

VŠster om Œn hade landsvŠgen vŠsterut samma strŠckning som idag KungsvŠgen. Efter Kungshšga, inom VŠstra Skrukeby socken, gick vŠgen vidare mot Hogstad, medan en nordlig avstickare ledde till Hšgby med mšjlighet att fortsŠtta mot SkŠnninge.

FrŒn Mjšlbys stora vŠgkorsning lšpte landsvŠgen sšderut som idag Jerikodalsgatan, šver nuvarande Mjšlby kšpcentrum och Stadshusets parkering till korsningen mellan BurenskšldsvŠgen och SmŒlandsvŠgen, varifrŒn fortsŠttningen utgjordes av den sistnŠmnda till i hšjd med dagens infart till Lundbybadet. DŠr hade landsvŠgen till SmŒland en šstligare dragning genom det senare anlagda bostadsomrŒdet med flerfamiljshus, fšrbi Lundby prŠstgŒrd och som JonsbergsvŠgen och dess fortsŠttning sšder om HŠstholmsbanan fšrbi Sšrby kyrka, vidare rakt šver fŠlten mot Sšrstad.

…sterut frŒn denna landsvŠg utgick strax sšder om Lundby prŠstgŒrd en mindre vŠg till Hallevadet, snett šver Lundby industriomrŒde. Vid Sšrby kyrka bšrjade en liknande vŠg šsterut till Miskarp med en strŠckning som motsvarar dagens infart frŒn SmŒlandsvŠgen till Sšrby, Transformatorgatans šstligaste del samt – sšder om riksvŠg 32 – vŠgen till och fšrbi golfbanan. Hallevads- och MiskarpsvŠgarna nŒr bŒda fram till vŠgen mellan Hadelšv och Hogstad, som fšrbinder riksvŠg 32 med den Šldre strŠckningen av E 4.

VŠgen i den ŒterstŒende riktningen frŒn den stora vŠgkorsningen i Mjšlby strŠckte sig som dagens Kanikegatan och fortsatte vid dess utfart pŒ PrŠstgŒrdsliden rakt norrut till SkŠnningevŠgen och vidare som denna fšrbi Slomarp mot SkŠnninge, med undantag fšr att passagen under E 4 fšregicks av en šstligare vŠgstrŠckning, som finns bevarad som en nordlig och en sydlig tillfartsvŠg till Šldre bebyggel–se. Innan den nuvarande rakstrŠckan upp till Egebybacken formades, gick vŠgen till SkŠnninge via den besvŠrliga KittebrŒtsbacken.

Med en strŠckning šverensstŠmmande med den nuvarande Egebygatan och vidare šsterut som Vetagatan grenade sig frŒn SkŠnningevŠgen den vŠg som ledde till gŒrdarna Mjšlkulla, Egeby, LŠrketorp, Habblarp, GŒvarp och Hjulpan i Mjšlby socken och till grannsocknen Veta, som fordom hyste hŠradets tingsplats.

Till detta vŠgskŠl anslšt ocksŒ vŠgen frŒn Egebybacken och dess grenadjŠrtorp under Egeby by till Kungshšgabacken och dess ryttartorp under Hulje by. VŠgen gick snett šver det som nu sedan drygt hundra Œr Šr Nya kyrkogŒrden och fšljde dŠr grŠnsen mellan Mjšlby och Hulje byar tillika Mjšlby och VŠstra Skrukeby socknar samt Vifolka och Gšstrings hŠrader. VŠgens fortsŠttning vŠsterut utgjordes av dagens Hšgliden, Fridhemsgatan och Gustaf Emils grŠnd.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson