Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŚn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

TrŠngtrupperna i Mjšlby

€ven om indelningsverket fšrsett trakten med soldattorp under de olika livgrenadjŠrregementena och till och med en exercisplats fšr Vifolka kompani, hšr onekligen Mjšlby inte till de mer militŠrt prŠglade orterna i landet. Men steget var en gŚng inte lŚngt frŚn att Mjšlby fŚtt ett eget militŠrfšrband, …stgšta trŠngkŚr, som senare skulle bli Svea trŠngregemente, T 1.

…stgšta trŠngkŚrs och Svea trŠngregementes historia bšrjar i och med att den svenska krigsmakten genom 1884 Śrs riksdagsbeslut tillfšrdes ett nytt truppslag, TrŠngen. 1805 inrŠttades den sŚ kallade Kongl TrŠngbataljonen, som fšrlades till Marieberg utanfšr Stockholm. Vid denna uppsattes 1891 Šnnu en bataljon, Kungl Gšta trŠngbataljon (T 2), som blev fšrlagd till Karlsborg. Den ursprungliga bataljonen fick dŚ namnet Kungl Svea trŠngbataljon (T 1). 1893–1894 uppsattes tvŚ nya enheter, Norrlands trŠngbataljon (T 3) och Wendes trŠngbataljon (T 4).

De fyra bataljonerna fšrvandlades 1902 till kŚrer, varvid ocksŚ tvŚ nya trŠngfšrband tillkom: Andra Svea trŠngkŚr (T 5) och Andra Gšta trŠngkŚr (T 6). Deras namn blev 1904 VŠstmanlands trŠngkŚr respektive …stgšta trŠngkŚr. Vid tillkomsten av dessa fick varje armŽfšrdelning ett eget trŠngfšrband. …stgšta trŠngkŚr uppsattes i Landskrona, dŠr befŠlet fšrdes av chefen fšr T 4, vilket fšrband sedan 1904 kallades SkŚnska trŠngkŚren. Till T 6 rekryterades vŠrnpliktiga frŚn …stergštlands, Jšnkšpings och Kalmar lŠn.

Den nya …stgšta trŠngkŚr avsŚgs fšrlŠggas till det Śr 1900 nyblivna municipalsamhŠllet Mjšlby. Som betydande jŠrnvŠgsknut med en vŠxande industri tycktes det ha goda fšrutsŠttningar Šven som militŠrort. Mjšlbyborna sŚg hŠri ocksŚ en mšjlighet att pŚskynda tillkomsten av stadsrŠttigheter fšr samhŠllet.

I Mjšlby fanns redan ett trŠngfšrrŚd pŚ den plats nuvarande lokstallarna Šr belŠgna. Hit skulle ocksŚ …stgšta trŠngkŚr fšrlŠggas. Infšr utbyggnaden tillkšptes 1901 ett stšrre markomrŚde šster om jŠrnvŠgen. Det inlšstes frŚn ett par gŚrdar som tillhšrde Mjšlby by, och ett fristŚende smŚbruk vid nuvarande Lagmansskolan fick šverges i sin helhet. En av dem som mest ivrade fšr trŠngkŚrens fšrlŠggande till Mjšlby var kronofogden och auditšren vid Andra livgrenadjŠrregementet Jakob Cnattingius, sedermera ordfšrande i Mjšlbys fšrsta stadsstyrelse 1920.

Samtidigt som Mjšlby utsetts till …stgštatrŠngens marschmŚl umgicks Fšrsta och Andra livgrenadjŠrregementena, som var fšrlagda till Malmen utanfšr Linkšping, med planer pŚ inflyttning till Linkšpings stad. Fšr trŠngen framkom dŚ fšrslaget att lokalisera Šven denna till Linkšping. Den tanken vann gehšr och Svea trŠngregementes fšretrŠdare kom att bli det fšrsta militŠrfšrbandet inne i residensstaden.

Under arbetet med fšrbandets lokaliteter i Linkšping tjŠnstgjorde RŠnneslŠtt vid Eksjš som tillfŠllig fristad fšr trŠngkŚren frŚn 1907 till inflyttningen i Linkšping 1911. Samma Śr som …stgštatrŠngen kom till RŠnneslŠtt šverfšrdes Svea trŠngkŚr till …rebro. 1927 minskades antalet armŽfšrdelningar till fyra. Som fšljd dŠrav indrogs VŠstmanlands trŠngkŚr, och kŚren i …rebro švergavs, medan det fšr …stgšta trŠngkŚr i Linkšping innebar att namnet Kungl Svea trŠngkŚr (T 1) švertogs. T 1 blev 1949 Kungl Svea trŠngregemente.

Mjšlbys militŠra anknytning var emellertid icke helt fšrbi; trŠngfšrrŚdet under befŠl av fšrvaltaren L O Malm bestod ytterligare en tid innan dess omrŚde švertogs av Statens jŠrnvŠgar. Kasernbyggnaden togs i bruk fšr lokpersonalens šverliggning.

TrŠngen hade ocksŚ hunnit fŚr en gata uppkallad efter sig i Mjšlby, TrŠnggatan, som bevarade sitt namn till 1930-talets mitt. DŚ Šndrade nŠmnde kronofogde Cnattingius i en stadsplan namnet till Magasinsgatan.

€ven i fortsŠttningen kom det att finnas vissa samband mellan Mjšlby och trŠngen i Linkšping. Som den nŠrmast belŠgna grannstaden till Linkšping har frŚn Mjšlby och dess omnejd rekryterats mŚnga av kŚrens och regementets befŠl, och Mjšlbyborna har fŚtt tillfŠlle att se trŠngsoldater och deras fordon pŚ fšrbandsšvning i terrŠngen i Mjšlbys nŠrhet.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŚn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson