Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

K G Tengstrand in memoriam

En fšrgrundsgestalt i Mjšlbys skolhistoria har gŒtt ur tiden. Rektor emeritus K G Tengstrand har avlidit i sitt 98:e levnadsŒr.

Fšdd vŠstgšte hade han tillryggalagt en kvartssekellŒng lŠrargŠrning i framfšr allt vŠstra Sverige nŠr han 1950 blev rektor fšr samrealskolan i Mjšlby. HŠr kom han att verka som hšgste chef i skolvŠsendet under tvŒ Œrtionden dŒ stora fšrŠndringar genomfšrdes i skolsystemet, dŠribland grundskolans infšrande och gymnasiets etablering i Mjšlby. Under hans tid tillkom ocksŒ det efterlŠngtade byggnadskomplexet Lagmansskolan. DŠr inrymdes Mjšlbys hšgstadium och gymnasium, vilka bŒda skolformer han fšrblev rektor fšr fram till sin pensionering 1969.

Jag hade fšrmŒnen att fŒ bli K G Tengstrands sentida efterfšljare bŒde som rektor vid gymnasiet och ordfšrande i Fšreningen Norden, som han ocksŒ ledde under lŒng tid. Trots att decennier Œtskilde vŒra Šmbetsperioder kunde jag inte sŠllan erfara att hans vŠsen levde kvar i verksamheterna, alltid med goda och uppskattade fšrtecken.

Det var dock i tvŒ andra sammanhang som jag lŠrde kŠnna K G personligen. Vi delade ett intresse fšr den lokala historien, och nŠr jag som tonŒring fšr 20 Œr sedan redigerade den fšrsta utgŒvan av Mjšlby kommuns hembygdsrŒds Œrsbok fšll det sig naturligt att be honom dŠri redovisa sina teser om "Slaget vid Mjšlby" under Dackefejden, som sŠrskilt engagerat honom. Jag skattade hšgt de tillfŠllen dŒ jag fick besška K G och hans hustru Aino i rektorsbostaden pŒ Lagmansgatan 6 och ta del av hans historieargumentation. Trots att han med rŒge švertrŠffade mig i bŒde kunnande och Œlder – han var Œrsbarn med min farfar – fick jag pŒtagligt erfara hans fšrmŒga att behandla varje mŠnniska som jŠmlik och med stšrsta respekt.

NŠr en kamratfšrening med tusentalet studenter frŒn Mjšlby gymnasium bildades 1990 utvidgades vŒr gemenskap till skolans omrŒde, och K G bidrog trots sin hšga Œlder pŒ flera sŠtt i fšreningens arbete. Han utsŒgs 1992 till hedersledamot och i motiveringen framhšlls "den anda han skapade vid lŠroverket i Mjšlby och det fšredšme han utgjorde genom sitt sŠtt att vara och handla bŒde som rektor och medmŠnniska".

Av vad mŒnga gamla mjšlbygymnasister berŠttat om sin rektor har jag fšrstŒtt att K G naturligt personifierade och gav spridning Œt den vŠrdegrund av kristen tradition och vŠsterlŠndsk humanism som ofšrminskat i dag Šr en av de stora utmaningarna i skolledares och lŠrares uppdrag enligt lŠroplanen.

Vi som i olika roller fŒtt gšra K G:s bekantskap och fšrvŠrva hans vŠnskap kŠnner saknad nŠr hans lŒnga liv nu har slocknat men ocksŒ glŠdje šver vad hans person och gŠrning fŒtt betyda fšr oss och sŒ mŒnga andra. LokalsamhŠllet Mjšlby har mŒnga skŠl till tacksamhet šver att ha haft en ledare med K G Tengstrands kvaliteter inom det sŒ viktiga skolvŠsendet.

 

Minnesord : K G Tengstrand. …stgšta Correspondenten, 2001-02-22. Del A, sid 12.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson