Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys riksdagsmŠn

Av de mjšlbybor som under Œrhundradena deltagit i styrelsen av Sverige som riksdagsmŠn hšr mer Šn hŠlften till 1900-talet och tvŒkammarriksdagen. €ven stŒndsriksdagen innehšll dock ett och annat ombud frŒn Mjšlby socken, och till enkammarriksdagen har Mjšlby hittills sŠnt tvŒ ledamšter.

Den fšrste kŠnde representanten frŒn orten i riksdagen var kyrkoherden Magnus Jon¾ (dšd 1604), som tillhšrde prŠstestŒndet under riksdagarna 1595 och 1598. Till bondestŒndet har frŒn det omrŒde som utgjort Mjšlby pastorat kommit tre riksdagsfullmŠktige genom tiderna: Lars Nilsson i Sšrby Œr 1624, mjšlnaren och nŠmndemannen Bengt Svensson (1777–1826) i Mjšlkulla vid fem riksdagar 1809–1818 samt nŠmndemannen Olof Nilsson (1794–1857) i Gršnlund 1847 (vars liv Šndades av att han blev šverkšrd av skenande hŠstekipage). Ingen av bonderiksdagsmŠnnen hšrde alltsŒ hemma i sjŠlva kvarnbyn.

Ridderskapet och adeln har fšretrŠtts av representanter fšr de tvŒ stšrsta jordagodsen pŒ vardera sidan om kvarnbyn, Hulterstad och Solberga, som alltjŠmt Šr i sina respektive slŠkters Šgo sedan nŠrmare 400 Œr och 13 genera­tioner. Vid de betydelsefulla riksdagarna 1809 och 1810, dŒ ny grundlag och nytt kungahus antogs efter statsvŠlvningen, deltog Mjšlby sockens patronus friherre Carl Ehrenkrona (1786–1851) som huvudman fšr sin Štt. Han hade eftertrŠtt sin far hovstallmŠstaren friherre Erik Philip Ehrenkrona (1745–1803), som bevistade riksdagen Œr 1800. Vid den sista stŒndsriksdagen 1865, dŒ denna upplšste sig sjŠlv till fšrmŒn fšr en vald tvŒkammarriksdag, upptrŠdde den blott 25-Œrige fideikommissarien till Solberga och Sšrby Axel Danckwardt-Lilliestršm (1839–1920). Denne var drivande fšr Mjšlbys utveckling frŒn kvarnby till jŠrnvŠgsknut och snabbt vŠxande industriort. Han blev ocksŒ Mjšlbys fšrste riksdagsman som utsetts genom allmŠnna val och tillhšrde som sŒdan fšrsta kammaren 1899–1903.

En medlem av Mjšlbys gamla kvarnŠgarfamiljer, innehavaren av Mjšlby nygŒrd med kvarn Carl Gustafsson (1862–1941), blev fšrste man frŒn orten i andra kammaren. DŠr satt han 1903–1911, fšrst fšr lantmannapartiet och sedan 1906 fšr det dŠrur utbrutna nationella framstegspartiet, bŒda hšgerpartier. NŠr Mjšlby fick stadsrŠttigheter 1920 valdes han till stadens fšrste stadsfullmŠktigeordfšrande. Gustafsson tillhšrde en šstgštsk allmogeslŠkt varav mer Šn tiotalet medlemmar varit ledamšter av Sveriges riksdag.

Carl Gustafsson fšljdes i fšrsta kammaren 1912–1918 av den fšrste socialdemokraten bland Mjšlbys riksdagsmŠn, lokalredaktšren och stadskamreraren Axel Sterne (1878–1930), som ocksŒ blev Mjšlby stads fšrste kommunalborgmŠstare efter att socknen fŒtt stadsprivilegier 1920. Den nya stadens fšrsta riksdagsman blev den socialdemokratiske fabrikšren och ledande kommunalmannen Axel TrŠff (1875–1958), ledamot av fšrsta kammaren 1919–1921.

TvŒ fšretrŠdare fšr den i Mjšlby betydelsefulla jŠrnvŠgsmannakŒren tillhšrde andra kammaren under 1920- och 1930-talen. BŒda var stationsskrivare men hade helt olika partifŠrg. Carl Knutsson (1878–1956) var socialdemokraternas omstridda representant 1922–1924. 1933–1936 fanns pŒ šstgštabŠnken hans eftertrŠdare i jŠrnvŠgstjŠnsten, Gšsta Jacobsson (1895–1969). Han ingick fšrst i det konservativa lantmanna- och borgarpartiet men var en av tre nationalsocialistiskt inriktade riksdagsmŠn som 1935 bršt sig ur och bildade den sŒ kallade nationella gruppen.

Under 1950-talet var Mjšlbyborna vŠl fšretrŠdda i riksdagen genom tvŒ folkskollŠrare i fšrsta kammaren: folkpartisten Johan Sunne (1890–1967) frŒn 1949 och socialdemokraten Nils Strandler (1892–1973) frŒn 1953. BŒda var ocksŒ framtrŠdande kommunalmŠn och de lŠmnade riksdagen samtidigt, Œr 1960.

Sedan tvŒkammarriksdagen avlšsts av enkammarriksdagen dršjde det till 1979 innan Mjšlby Œnyo fick en pŒ orten bosatt talesman i parlamentet. PŒ nytt speglades Mjšlbys karaktŠr genom att mandatet gick till en jŠrnvŠgsman, socialdemokraten Sture Thun (f 1929), som stannade i riksdagen till 1991. Fem Œr dŠrefter blev det Œter dags fšr samma parti att sŠnda ett ombud fšr Mjšlbyorten till Sveriges riksdag: Folkets hus- och ABF-mannen Berndt Skšldestig (f 1944).

Av alla riksdagsmŠn hemmahšrande i Mjšlby har endast en blivit ihŒgkommen med ett gatunamn: Axel TrŠffs gata gŒr fšrbi Mjšlby prŠstgŒrd som denne riksdagsman donerade till fšrsamlingen. Eller Šr det mšjligen tvŒ? Riksdagsman Skšldestig hade i alla hŠndelser sin bostad pŒ Skšldgatan 14.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson