Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

MjšlbygŒrdarnas marker

En mycket liten del av den yta som konstituerade Mjšlby by anvŠndes fšr kvarndriften. PŒ huvuddelen av marken, bestŒende av Œker, Šng och skog, drev byns gŒrdar jordbruk. Den lŒngtgŒende uppdelningen av marken i smŒ tegar, fšr att Œstadkomma en rŠttvis tillgŒng till olika marktyper, minskades i tvŒ steg genom storskifte och laga skifte, faststŠllda 1771 respektive 1829. Omflyttningen av markomrŒden vid skiftesreformerna var betydande, och respektive ny jordfšrdelning bestod endast under nŒgot halvsekel (laga skiftets formering upplšstes efter hand som stationssamhŠllets och municipalsamhŠllets stadslandskap eršvrade det forna odlingslandskapet). DŠrfšr kan endast vissa delar av marken sŠgas vara mer bestŠndigt knutna till en viss gŒrd.

Med undantag av huvuddelen av Mjšlby skog har byns hela yta sedan lŠnge tagits i ansprŒk fšr bebyggelse, inklusive parkomrŒden. Den sista delen som exploaterades var PrŠstgŒrdsgŠrdet. En liknande situation utmŠrker Lundby by, av vars mark endast en mycket liten del i sšder – invid JŠrnvŠgsgatan, JonsbergsvŠgen och SkattegŒrdsgatan – slutligen Œterstod att odla.

Den markindelning av Mjšlby by, som nŠrmast fšregick stadsplanelŠggningen, fšljer i grunden av 1829 Œrs beslut om laga skifte:

Bortsett frŒn sin skogsmark i den sydostligaste delen av Mjšlby skog hade prŠstgŒrden Duvelund sin jord samlad pŒ šmse sidor av SvartŒn nedstršms dagens NorrgŒrds holme. Marken nŒdde Šnda fram till kyrkan, med grŠns mot norra och šstra kyrkogŒrdsmuren samt mot kanten av tomterna pŒ šstra sidan av nuvarande NorrgŒrds­gatan fram till dŠr NorrgŒrden tog vid. PrŠstgŒrdens markomrŒde strŠckte sig Šven sšder om KungsvŠgen till avtagsvŠgen mot Bockarp, vilken fšre jŠrnvŠgens tillkomst bšrjade ungefŠr invid nuvarande Magasinsgatans utfart pŒ KungsvŠgen, och till Lagmansgatans tidigare nordligaste avsnitt mellan BockarpsvŠgen och KungsvŠgen. PrŠstgŒrdsjordens fortsŠttning šsterut – runt omkring bostŠllets alltjŠmt bevarade bebyggelse – avgrŠnsades i sšder av KungsvŠgen och i šster av bygrŠnsen. Norr om kyrkan gick gŒrdens grŠns strax sšder om nuvarande Industrigatan till en bit šster om dennas mitt och dŠrifrŒn nŠrmast vinkelrŠtt ned till Œn. OcksŒ ett omrŒde norr om Œn, PrŠstgŒrdsgŠrdet som nu genomlšps av PrŠstgŒrdsliden, tillhšrde gŒrden. Detta avgrŠnsades av PilgŒrdens mark i sydvŠst, av vŠgen till SkŠnninge i nordvŠst samt av bygrŠnsen i norr och nordost.

€ven HŒlan (Stora HŒlan) hade sin jord – karaktŠriserad som utjord och kallad KattkŠlla – vŠl samlad. Den var belŠgen šster om vŠgen till VŠstra Eldslšsa – pŒ bŒda sidor av HargsvŠgen – och švergick i šster i gŒrdens del av Mjšlby skog, fšljdriktigt och Šnnu idag kallad HŒlaskogen. I sšder sammanfšll KattkŠllejordens grŠns med byns, och i norr gick rŒgŒngen i branten mellan Torngatan och Brunnsviksgatan fram till en mindre utjord tillhšrande VŠstra Eldslšsa i kilen mellan vŠgarna till Bockarp respektive VŠstra Eldslšsa och VŠstra Harg. Inom KattkŠllas omrŒde fanns den sŒ kallade HŒlahagen eller KattkŠllehagen, som senare Šr kŠnd som Vasaparken. Den namngivande KattkŠllan, en naturlig brunn, lŒg dock utanfšr utjorden: strax vŠster om vŠgen till VŠstra Eldslšsa och sšder om nuvarande RingvŠgen, pŒ ett mindre markomrŒde tillhšrande GravgŒrden.

GravgŒrdens huvudjord inramades av i šster Lagmansgatans tidigare nordligaste strŠckning, i norr KungsvŠgen och i sšder BockarpsvŠgen. I šster švergick Œkermarken ungefŠr vid Edlundsgatan (tidigare GravgŒrdsgatan) i "GrafgŒrdens skog och betesmark", som strŠckte sig till Mjšlby bys šstgrŠns. HŠrutšver hade GravgŒrden ett mindre omrŒde invid byns sydgrŠns. Det bestod av den sšdra hŠlften av omrŒdet mellan SšdergŒrdens sšdra ŠgoomrŒde och vŠgen till VŠstra Eldslšsa (nuvarande Bondegatan). Norra hŠlften, pŒ vilken stšrsta och Šldsta delen av Lagmansskolan Šr belŠgen, var en utjord till Vadstena hospital, kallad Hospitalsutjorden.

SšdergŒrdens Šgor var fšrdelade pŒ tvŒ omrŒden mellan Œ ena sidan vŠgen frŒn kyrkan till VŠstra Eldslšsa och Œ den andra Œn. Det ena omrŒdet – Šnnu lŒngt in pŒ 1900-talet kallat SšdergŒrdsgŠrdet – avgrŠnsades i norr av, fšrutom nŠmnda vŠg, byggningstomterna lŠngs stora landsvŠgen och i sšder av i stora drag SšdergŒrdsgatan och en fortsatt linje genom Stadshusparken till Œn. Det andra omrŒdet var nŠrmast rektangelformat och belŠget lŠngst i sšder inom byn. I šster nŒdde omrŒdet nŠstan Šnda fram till nuvarande Lagmansgatan. GrŠnsen i norr, varmed sammanfaller Nygatans strŠckning, var i stort sett parallell med bygrŠnsen i sšder.

Munke-, MŒne- eller GŠstgivaregŒrden, vars kvarn kallades MŒne eller Stuverums kvarn, hade sin jord fšrlagd lŠngs Lund­by bys nordšstra grŠns mot Mjšlby. GŒrdens stšrsta markomrŒde var belŠget mellan Œn och vŠgen till VŠstra Eldslšsa, sšder om SšdergŒrdens norra Šgor och norr om en grŠnslinje som gick nŒgot sšder om Tingsgatan och rakt vŠsterut, i nŠrheten av Snickaregatan. MunkegŒrdens Šgor, som Šven innefattade GŒsholmen (senare plats fšr ortens minigolfbana), fortsatte pŒ vŠst­ra sidan av Œn sšder om KungsvŠgen, dŠr GŠstgivaregŒrden var belŠgen. En ytterligare del av gŒrdens mark var Mjšlby bys vŠstligaste utpost, som upptog en del av omrŒdet mellan Dackegatan, Lundbygatan, BurenskšldsvŠgen och Folkungagatan, pŒ šmse sidor av Kungshšgagatan.

KlostergŒrdens mark var uppdelad pŒ tvŒ jordomrŒden, ett pŒ vardera sidan av Œn. PŒ hšgra stranden Šgde gŒrden den vŠstra hŠlften av marken mellan MunkegŒrdens och sšdra delen av SšdergŒrdens arealer, dvs dŠr idag Sšdra StrandvŠgen, Kyrkogatan och BlŒkullegrŠnd gŒr mellan Snickaregatan och Nygatan. VŠster om Œn fšrfogade KlostergŒrden šver byns nordvŠstra hšrn i form av Hagaparken och den anslutande sšdra delen av Nya kyrkogŒrden. I šster avgrŠnsades Šgorna av SkŠnningevŠgens Šldre strŠckning (dvs delvis som Kanikegatan) och i sšder av ravinen mellan Hagaparken och KungsvŠgen. PŒ Hagaparkens platŒ fanns under indelningsverkets tid en exercisplats, strategiskt belŠgen mellan …stgšta fotfolks grenadjŠrtorp pŒ Egebybacken och …stgšta (med tiden avsuttna) kavalleris ryttartorp i Kungshšga.

€ven BondegŒrden hade sin jord splittrad pŒ tvŒ delar, belŠgna intill KlostergŒrdens respektive marker. Den vŠstra delen bestod av kilen mellan vŠgarna till SkŠnninge och Hogstad, i norr fram till KlostergŒrdens HagaparksomrŒde och i vŠster till KanikegŒrdens mark med grŠnsen nŠrmast parallell med nuvarande SkŠnningevŠgen en liten bit vŠster om denna. Den šstra delen av BondegŒrden var belŠgen mellan KlostergŒrdens Šgor pŒ hšgra Œstranden och vŠgen till VŠstra Eldslšsa.

Det enda markomrŒdet utšver byggningstomten till KanikegŒrden var belŠget pŒ šmse sidor av vŠgen till Hogstad, mellan BondegŒrdens, KlostergŒrdens och MunkegŒrdens ytor och intill byns vŠstgrŠns.

NorrgŒrden hade huvuddelen av sin mark i anslutning till mangŒrdsbyggnaden. Detta omrŒde norr om kyrkan, vilket Šven innefattade NorrgŒrds holme (tidigare bestŒende av Alholmen och Tallholmen), inramades av Œn och Duvelunds mark. DŠrtill kom ett mindre omrŒde, "NorrgŒrdens hagmark och torpŠgor", mellan GravgŒrdens och KattkŠllas jord, šster om BrunnsvikssŠnkan samt vŠster om Mjšlby skog, vari gŒrden ocksŒ hade del.

Ett ŒterstŒende markomrŒde i byn var utjorden Finnstugan. Den bestod av en triangelformad yta mellan GravgŒrdens, NorrgŒrdens och KattkŠllas jord, dvs utstrŠckt i šstlig riktning frŒn servicehuset Boken till strax efter Jungfrugatan, mellan BockarpsvŠgen och branten sšder om Brunnsviksgatan.

NygŒrden och PilgŒrden saknade jordomrŒden, men till den senare hšrde en fšrhŒllandevis stor byggningstomt – stundom till och med benŠmnd utjord – mellan Œn och vŠgen till SkŠnninge. I norr strŠckte den sig till PrŠstgŒrdsgŠrdet – med grŠns i šst-vŠstlig riktning pŒ norra sidan av Villa Ekš (norr om PrŠstgŒrdslidens utfart pŒ SkŠnningevŠgen) – och i sšder till BondegŒrdens tomt.

Under den fšregŒende tid dŒ i stŠllet 1771 Œrs storskifte gŠllde var pŒ sina hŒll jordfšrdelningen i byn helt annorlunda, men det fanns Šgor som fšrblev i stort sett ofšrŠndrade genom 1829 Œrs laga skifte. Det senare var fallet med bland annat KattkŠllejorden, GravgŒrdens mark mellan KungsvŠgen och BockarpsvŠgen, PilgŒrdens lilla markyta samt KlostergŒrdens omrŒde med Hagaparken, vid storskiftet benŠmnt "KlostergŒrdens enskiftes hŠgnader".

Ett helt annat lŠge hade Finnstugans utjord, som bestod av en liten fyrkant dŠr Fabriksgatan nu mšter Magasinsgatan, medan det som senare blev Finnstugans triangel var fšrdelat pŒ NorrgŒrden och BondegŒrden. …ster dŠrom lŒg utan fšrŠndring "NorrgŒrds ŒkertŠppor, hagmark, torpŠgor och skog". €ven NorrgŒrdens huvudomrŒde invid Œn var detsamma.

BetrŠffande kyrkoherdebostŠllet Duvelund genomfšrdes 1829 endast en fšrŠndring, och den innebar att ett sammanhŠngande ŠgoomrŒde skapades frŒn kyrkan till prŠstbostaden. Den del av marken som utbredde sig frŒn NorrgŒrdens jord till kyrkogŒrden och stora vŠgen kallades MunkegŒrdsgŠrdet och tillhšrde tidigare MunkegŒrden, som hade sin tomt och MŒne kvarn i den vŠstra fšrlŠngningen av omrŒdet. PrŠstgŒrdsgŠrdet norr om Œn bestod delvis av en sankmark, kallad StŒngfallsmossen, sšder om den nuvarande PrŠst­gŒrds­­liden.

MunkegŒrdens mark omkring GŠstgivaregŒrden var densamma med undantag fšr den sydligaste delen invid Œn i nuvarande GŠstisparken, som i stŠllet utgjorde NorrgŒrdens Œker. JerikodalssŠnkan, dŠr nu Mjšlby kšpcentrum finns, kallades Stolplyckan. LŠngst i vŠster, pŒ bŒda sidor av KungsvŠgen, var MunkegŒrdens och KanikegŒrdens Šgor i stora drag omkastade med undantag fšr delen nŠrmast byn, som behŒllits av den senare gŒrden. BondegŒrdens kil mellan vŠgarna till Hogstad och SkŠnninge var i den Šldre ordningen uppdelad pŒ KanikegŒrden och PilgŒrden (med denna ska inte fšrvŠxlas med den nŠrbelŠgna Lundby pilgŒrd, som var den nordligaste gŒrden i sin by och hade sina marker fšrlagda frŒn Sšrby sockens nordgrŠns till MŒrtensgatan och dess fšrlŠngning till Œn).

De stšrsta skillnaderna mellan storskiftets och laga skiftets disposition Œterfinns sšder om kyrkan. Det omrŒde som genom laga skiftet blev SšdergŒrdsgŠrdet, dvs det norra av SšdergŒrdens tvŒ markomrŒden, var under storskiftet uppdelat pŒ en vŠstlig del som kallades Stugulyckan (nu bland annat Stora Torget) och en šstlig del med namnet SandgŠrdet (nu bland annat Vasaskolan). Sšder om Stugulyckan, kring dagens Fabriksgatan, fanns ett omrŒde betecknat Borgen och sšder dŠrom ett annat kallat LergŠrdet. All denna jord var tegindelad och fšrdelad i smala lotter pŒ BondegŒrden, KlostergŒrden, PrŠstgŒrden, SšdergŒrden, Munke- eller GŠstgivaregŒrden, GravgŒrden och Hospitalsutjorden.

FrŒn den trakt dŠr idag jŠrnvŠgsstationen ligger och sšderut till i hšjd med sšdra delen av Lagmansskolan – nŠrmast šster om LergŠrdet – fanns ett omrŒde som kallades Lilla Fnuggen (inte att fšrvŠxla med kvarnen Snuggan) och tillhšrde MunkegŒrden. …ster dŠrom, invid vŠgen till VŠstra Eldslšsa, lŒg Stora Fnuggen. Denna var hŠlftendelad pŒ BondegŒrden och GravgŒrden, vilka Šven genom laga skiftet fick delar dŠrav i sina markomrŒden.

LŠngst i sšder hade SšdergŒrden sin hag- och Šngsmark i det omrŒde som vid laga skiftet fortsatt blev gŒrdens Šgor. Norr dŠrom, invid Œn, vidtog den ocksŒ tegindelade SšderŠngen, som fortsatte till i hšjd med GŒsholmen. …n tillhšrde vid denna tid PrŠstgŒrden.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson