Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Paul Karlstršm in memoriam

En av Mjšlbyortens frŠmsta hembygdsvŠnner har gŒtt ur tiden. Paul Karlstršm utgjorde med sina vittomfattande kunskaper och sina stora arbetsinsatser vid Mjšlby hembygdsgŒrd en levande lŠnk mellan vŒra fŠders vŠrld och vŒr egen samtid.

Sin fšrsta stora insats inom hembygdsršrelsen Šgnade han VŠsterlšsa, dŠr han under drygt 35 Œr var verksam som lantbrukare. Paul var dŠr den drivande kraften vid bildandet av socknens hembygdsfšrening och tillhšrde i 18 Œr dess styrelse tills han fšr 15 Œr sedan ŒtervŠnde till fšdelseorten Mjšlby och den fšrsamling, dŠr hans slŠkt i flera generationer innehaft gŒrden Folknan. Det var naturligt att han Šven hŠr kom att deltaga i hembygdsarbetet.

Verksamheten inom hembygdsfšreningen i Mjšlby hade lŠnge varit vilande, men den dŒ nyvalde ordfšranden Frank HŠger hyste stora planer, varvid Pauls stora kunnande och ambitioner kom att bli en oumbŠrlig bestŒndsdel. Samtidigt intrŠdde som aktiv i fšreningen Anton Petterson, som alltsedan dess varit Pauls fšrbundne hembygdskŠmpe, och deras gemensamma oskattbara verk har givit sin glans Œt vŒr hembygdsgŒrd.

Pauls fšrsta stora uppgift inom Mjšlby hembygdsfšrening kom att bli iordningstŠllandet av den gamla 1700-talskvarnen frŒn Kapperstad, som 1970 Œter kunde ses i verksamhet. Fem Œr senare togs NorrgŒrdssŒgen med gamla traditioner i Mjšlbys historia i praktiskt bruk efter idogt arbete under ledning av Paul, som dŠrefter tillbringat Œtskilliga arbetstimmar vid sŒgen och fšrfŠrdigat material fšr restaureringsarbeten vid hembygdsgŒrden och tillverkat bl a bŠnkar och bord som nu pryder hembygds­parken. Han kunde infšr ortsbornas stora intresse vid Hembygdens dag och andra evenemang visa den gamla sŒgen i arbete. Den vŠlbesškta, tidsenliga speceriaffŠren i museibyggnaden Šr tillika ett av Pauls verk liksom en stor del av det allmŠnna museet. Till i vŒras har han ocksŒ, alltid med samma initiativrikedom och sjŠlvstŠndighet, deltagit i hembygdsgŒrdens skštsel, och tillsammans med sin hustru var han under flera somrar guide vid hembygdsgŒrden.

FrŒn dessa nŠrmare 15 Œr Paul skŠnkt Mjšlby hembygdsgŒrd och hembygdsfšrening sin huvudgŠrning kŠnner vi honom ocksŒ som en framstŒende konsthantverkare, vars trŠsnideriarbeten Šr spridda bŒde inom och utom landet. Han intresserade sig Šven fšr sin slŠkthistoriska bakgrund och kunde, icke utan stolthet, rŠkna sina anor om uršstgštar frŒn sydvŠstra …stergštlands grŠnstrakter mellan slŠttland och skogsbygd. Med sin fasta anknytning till sina fšrfŠders traditioner prŠglades alltid hans arbeten av att hŒlla minnet frŒn det fšrgŒngna vid liv, och han verkade ivrigt fšr nydaningar i Šldre tiders anda vid hembygdens oas i Mjšlby.

Bortfallet av en kŠmpande arbetsmŠnniska gšr ett stort tomrum i verksamheten till hembygdsnes gagn i vŒr trakt och ingen kan ersŠtta den stora tillgŒng fšr vŒr hembygdsršrelse som Paul utgjort, men det Šr vŒr fšrhoppning att nya krafter skall kunna fšrvalta Pauls verk och vidareutveckla vŒr hembygdsgŒrd, som vittnar om hans stora insatser och alltid bŠr minnet av Paul Karlstršm som en sann hembygdsvŠn, en god kamrat och synnerligen kunnig fšrgrundsgestalt och personlighet i Mjšlbybygdens kulturliv.

 

Paul Karlstršm in memoriam. …stgšta Correspondenten. Œrg 144, nr 150, 1981-07-03. Sid 8.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson