Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – Q. Albacken

 

Q 393 Skyttegatan* 1927 — 595 51 M

I Mjšlbys stšrsta omrŒde med idrottsanlŠggningar fanns fšrr vŠster om Vifolkavallen en skyttepaviljong och tillhšrande skjutbanor, dŠr det 1888 bildade Mjšlby skyttegille hšll till. Den intilliggande gatan gavs av den anledningen namnet Skyttegatan. Enligt stadsplanen skulle den fortsŠtta i sydlig riktning šver en fšrlŠngd SkogsvŠgen och ytterligare ett par kvarter sšderut, en utbyggnad som dock aldrig blev verklighet. Tidigare kunde biltrafik nŒ Vifolkavallens huvudentrŽ via Skyttegatan, men denna tillfart Šr numera avstŠngd. Innan gatunamnet tillkom hade de dŒ befintliga fastigheterna vid gatan adress SpŠnnarbo eller SpŠnnarhem.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

Q 394 SpŠnnaregatan¡ 1927 — M

Efter ortnamnet SpŠnnarhem – se SpŠnnarhemsvŠgen – fšreslog 1927 Œrs namnkommittŽ att en planerad gata mellan Skyttegatan och Idrottsgatan lŠngs Vifolkavallens lŠktarbyggnad skulle ges namnet SpŠnnaregatan. SŒ blev ocksŒ fallet i 1934 Œrs stadsplan, men gatan utlades aldrig som planerat. Den šstra delen av gatustrŠckningen innefattas numera i namnet VifolkavallsvŠgen.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

Q 395 Idrottsgatan¡ 1927 — M

I omrŒdet kring idrottsplatsen Vifolkavallen fšreslog 1927 Œrs namnkommittŽ gatunamn med anknytning till idrotten. Ett av dem, Idrottsgatan, avsŒg en planerad men aldrig utlagd gata, som skulle utgŒ frŒn KungsvŠgen, omedelbart efter den tomt som Šnnu i dag Šr den sista bebyggda pŒ vŠgens sšdra sida, och fortsŠtta i Vifolkavallens šstra kant – som den nuvarande tillfartsvŠgen till Mjšlby tennisklubbs tennishall – till en planerad fšrlŠngning av SkogsvŠgen och vidare sšderut. Gatan skulle dŠrmed fšlja Mjšlbys šstra stadsplanegrŠns.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

Q 396 OlympiavŠgen¡ 1927 — M

Uppfarten till den nyanlagda Vifolkavallen, frŒn KungsvŠgen rakt mot idrottsplatsens lŠktarbyggnad, fšreslogs av 1927 Œrs namnkommittŽ fŒ namnet OlympiavŠgen. Detta kom dock aldrig i bruk, eftersom stadsplanegrŠnsen drogs lŠngre vŠsterut Šn vad som fšrst avsetts och gatan dŠrmed hamnade utanfšr planlagt omrŒde. NŠr Mjšlbyolympiaden hšlls i juni 1968 hade fšrmodligen OlympiavŠgen fallit i glšmska. Gatans namnlšshet varade till 1986, dŒ namnet VifolkavallsvŠgen antogs av KF.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

Q 397 VifolkavallsvŠgen* 1986 — 595 50 M

Mjšlby allmŠnna idrottsfšrening, bildad 1912, kunde 1929 inviga sin idrottsplats, som gavs namn efter hŠradet: Vifolkavallen. Tillfart till denna frŒn SyavŠgen (KungsvŠgen) kunde tidigare ske Šven via Skyttegatan men tillŒts numera endast pŒ VifolkavallsvŠgen, som ursprungligen planerades som OlympiavŠgen men fšrblev namnlšs fram till Œr 1986. Den šst-vŠstliga gatudelen i sšder var i 1934 Œrs stadsplan angiven som en del av SpŠnnaregatan.

NB 1986-05-06 ¤ 7, KS 1986-07-16 ¤ 302, KF 1986-08-26 ¤ 121.

 

Q 398 TŠvlingsgatan¡ 1927 — M

Till de av 1927 Œrs namnkommittŽ fšreslagna gatunamnen med idrottslig prŠgel i omrŒdet vid Vifolkavallen hšr TŠvlingsgatan eller TŠflingsgatan, som Cnattingius skrev. Gatan planerades – men fšll utanfšr 1934 Œrs stadsplanegrŠns och utlades aldrig – šster om OlympiavŠgen (nuvarande VifolkavallsvŠgen) och parallellt med denna.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

Q 399 LinkšpingsvŠgen (2)* 1965 — 595 50 M

Som ett led i att komma till rŠtta med de olŠgenheter som var fšrknippade med en Œldrig strŠckning av riksettan, som inte svarade mot den moderna bilismens krav, drogs ett nytt vŠgavsnitt norr om jŠrnvŠgen vid AlbacksomrŒdet. Samtidigt byggdes en ny jŠrnvŠgsbro nŠrmare centrum Šn den vŠgport vid Albacken som lŠnge utgjort Mjšlbys mest akuta trafikproblem. Den nya vŠgen šppnades pŒ hšsten 1962, samma Œr som riksvŠgen blivit europavŠg. Redan Œret dŠrpŒ togs dock fšrbifarten norr om staden i bruk, och dŠrefter har den vŠgstrŠcka som befriade bilisterna frŒn det s k AlbackselŠndet rollen som šstlig fšrbindelselŠnk mellan tŠtorten och E 4. 1965 fick denna vŠgstrŠckning det beskrivande namnet LinkšpingsvŠgen frŒn den nya jŠrnvŠgsundergŒngen, dŠr den avlšser KungsvŠgen, som innan den fick namnet SyavŠgen ocksŒ kallades LinkšpingsvŠgen inofficiellt. I šster justerades vŠgen nŠr E 4 Šnnu en gŒng fick en ny dragning i och med att motorvŠgen till Mantorp kom till.

NB skr 1965-09-14, BN 1965-10-06 ¤ 291, DK 1965-10-14 ¤ 268, SF 1965-10-25 ¤ 172.

 

Q 400 EgebylundsvŠgen* 1994 — 595 50 M

Mjšlbys genom tiderna stšrste gatu- och kvartersnamnsŠndrare, ordfšranden i 1927 Œrs namnkommittŽ kronofogde Jakob Cnattingius, fšreslog fšrvisso gatunamnet Fogdegatan men inget namn med anknytning till sin Šgandes gŒrd i stadens utkant. Den bristen har dock reparerats dubbelt av sentida namngivare. Efter gŒrdens Šldre och officiella namn blev en gata kallad EgebytorpsvŠgen, och dŠrefter fick den nya tillfartsvŠgen till gŒrden frŒn LinkšpingsvŠgen namnet EgebylundsvŠgen efter den benŠmning som Cnattingius sjŠlv anvŠnde om sin egendom. Tidigare hade gŒrden sin tillfart šver jŠrnvŠgsspŒren, vinkelrŠtt frŒn KungsvŠgen strax vŠster om nuvarande VifolkavallsvŠgen och rakt mot mangŒrdsbyggnaden.

BN 1994-05-16 ¤ 81.

 

Q 401 AlbacksvŠgen* 1972 — 595 50 M

PŒ hšsten 1962 sattes punkt fšr AlbackselŠndet, dvs riksettans olycksdrabbade passage under stambanan vid Albacken. Den smala, backiga och kraftigt vinklade underfarten lŠmnades fšr en trafikvŠnligare strŠckning av E 4, som senare fick namnet LinkšpingsvŠgen. Den ersatta delen av riksvŠgen fšrvandlades till namnlšs lokalvŠg. Tio Œr senare gavs den pŒ stadsarkitektens fšrslag namn efter det jordbruk – inom Norra Berga by – och den bebyggelsesamling av ursprungligen torp lŠngs landsvŠgen, som bŒda blivit kallade Albacken. Detta ortnamn har ocksŒ šverfšrts pŒ den stadsdel och det industriomrŒde som genomkorsas av AlbacksvŠgen. Medan vŠgen i dag lšper ut pŒ VifolkavallsvŠgen, var den pŒ riksettans tid en direkt fortsŠttning av KungsvŠgen frŒn centrum.

SI skr 1972-04-28, KS 1972-08-02 ¤ 329, KF 1972-08-22 ¤ 224.

 

Q 402 SpŠnnarhemsvŠgen¡ 1979 — M

SpŠnnarhem Šr en bebyggelsesamling lŠngs vŠgen till Sya i hšjd med Vifolkavallen. Den tillhšrde Mjšlby by och hade karaktŠr av utjord men utgjorde senare en fristŒende fastighetsgruppering. Ortnamnet fšrekommer i Šldre handlingar som SpŠnnartomten och allra tidigast – i slutet av 1600-talet – Spinnetomten. NŠr den befintliga vŠg, som gŒr i halvcirkel frŒn AlbacksvŠgen och utgšr en Šldsta bevarad strŠckning av riksettan, skulle namnges, fšreslog NB att SpŠnnarhem skulle inspirera. I KF ansŒg Bengt TŠgtstršm att vŠgen var belŠgen fšr lŒngt frŒn SpŠnnarhems bebyggelse fšr att fŒ namn dŠrefter. PŒ hans yrkande Œterremitterade fullmŠktige Šrendet till NB, vars nya fšrslag EgebytorpsvŠgen senare antogs.

NB 1979-08-22 ¤¤ 10–15, KS 1979-11-28 ¤ 536, KF 1979-12-18 ¤ 212, NB 1980-01-24 ¤ 2, KS 1980-02-13 ¤ 75, KF 1980-02-26 ¤ 10.

 

Q 403 EgebytorpsvŠgen* 1979 — 595 50 M

En Šldre strŠckning av riksettan i Mjšlbys šstra utkant, som bildar en halvcirkel frŒn AlbacksvŠgen, var lŠnge namnlšs. Innan tŠtbebyggelsen nŒtt omrŒdet utgjorde vŠstra halvan av vŠgavsnittet grŠns mellan SpŠnnarhem och Egebytorp, i šstligaste delen av dessas respektive Šgor. NB fšreslog att gatunamn skulle ges efter det fšrra fastighetsnamnet – SpŠnnarhemsvŠgen – men efter att KF Œterremitterat Šrendet Šndrade beredningen sig till det senare, som antogs av fullmŠktige. Egebytorp blev efter ett nytt laga skifte namnet pŒ delen sšder om SvartŒn av Egeby by. Utan att fastighetsbeteckningen Egebytorp Šndrades gav kronofogde Cnattingius sin egendom dŠr namnet Egebylund. I och med att detta 1994 upptogs i ett gatunamn pŒ infarten till gŒrden frŒn LinkšpingsvŠgen, Šr en och samma gŒrd fšrevigad i tvŒ olika gatunamn samtidigt: EgebytorpsvŠgen och EgebylundsvŠgen. Den nŠrmaste anledningen till namnet EgebytorpsvŠgen var att ett torp pŒ gŒrdens Šgor, belŠget intill vŠgen, ocksŒ kallades Egebytorp.

NB 1979-08-22 ¤¤ 10–15, KS 1979-11-28 ¤ 536, KF 1979-12-18 ¤ 212, NB 1980-01-24 ¤ 2, KS 1980-02-13 ¤ 75, KF 1980-02-26 ¤ 10.

 

Q 404 AlsnŠsvŠgen* 1979 — 595 50 M

I samband med utbyggnad av ett litet omrŒde med villor lŠngs tvŒ ŒtervŠndsgator frŒn EgebytorpsvŠgen gavs den ena namn efter den intilliggande lŠgenheten AlsnŠs.

NB 1979-08-22 ¤¤ 10–15, KS 1979-11-28 ¤ 536, KF 1979-12-18 ¤ 212.

 

Q 405 SteningevŠgen* 1979 — 595 50 M

NŠr ett mindre omrŒde inom stadsdelen Albacken planlades fšr ny smŒhusbebyggelse, bildades detta gatunamn efter namnet pŒ lŠgenheten Steninge i gatans nŠrhet.

NB 1979-08-22 ¤¤ 10–15, KS 1979-11-28 ¤ 536, KF 1979-12-18 ¤ 212.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson