Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Fšrvillande namnbyten pŒ Mjšlbys gator

Den till synes sjŠlvklara principen en gata–ett namn har mŒnga undantag. Vissa partier i gatunamnshistorien kan till och med ge intryck av att det i stŠllet Šr ett undantag att ett unikt och icke fšrvŠxlingsbart gatunamn gŠller fšr en viss gata, ofšrŠndrat i tid och rum.

En serie av exempel pŒ oregelbundenheter rullas upp i fšljd av bl a den mŒngŒriga strŠvan att šverbrygga SvartŒn i Mjšlbys sšdra utkant. Planerna pŒ en ringvŠg med bro šver Œn fšranledde namnŠndring av dŒvarande StjŠrngatan till RingvŠgen. Denna gatas fortsŠttning lades senare planenligt ut pŒ andra sidan Œn. NŠr den felande bron mellan gatans bŒda delar dršjde, pŒkallades i orienteringssyfte en namnuppdelning pŒ …stra och VŠstra RingvŠgen. Efter att den genomfšrts stod det klart att ringledsplanerna aldrig skulle fšrverkligas, varfšr VŠstra RingvŠgen bytte namn till SkattegŒrdsgatan efter en av gŒrdarna i Lundby by och …stra RingvŠgen Œterfick sitt nŠrmast fšregŒende namn – inte sitt ursprungliga namn StjŠrngatan. Detta hade nŠmligen, under den tid som namnturerna pŒgŒtt, blivit upptaget av en gata pŒ LundbygŠrdet, vilken fšrst planerades som Axel TrŠffs gata. Det namnet Œsattes i stŠllet den gata som dittills kallats Kvarngatan och dessfšrinnan Svartmansgatan. Som ersŠttning fšr den šverbryggande RingvŠgen tillkom med tiden en annan fšrbindelse lŠngre sšderut i form av en fšrlŠngning av JŠrnvŠgsgatan Šnda till SmŒlandsvŠgen. Den nytillkomna strŠckningen fick samma namn som sin betydligt kortare stamgata. Innan denna i sin tur fick namnet JŠrnvŠgsgatan var den en del av SyavŠgen, Šven kallad Linkšpingsgatan och LinkšpingsvŠgen. SyavŠgens efterfšljare Šr uppdelad pŒ tre namnbŠrande gator: JŠrnvŠgsgatan, LinkšpingsvŠgen (ej att fšrvŠxla med sin Šldre namne) och mellan dem den šstra halvan av KungsvŠgen, vars huvuddel genom stadens centrum tidigare hette Hogstagatan och Šven kallades Storgatan och HogstavŠgen. I KungsvŠgens šstra Šnda fšregicks LinkšpingsvŠgen av tvŒ Šldre strŠckningar, som numera bŠr namnen AlbacksvŠgen respektive EgebytorpsvŠgen. Den sistnŠmnda hŠrleder sitt namn till gŒrden Egebytorp, senare kallad Egebylund, som Œterfinns i gatunamnet EgebylundsvŠgen. I vŠster fick KungsvŠgen, den forna riksettan, med tiden en norrgŒende fortsŠttning under sin efterfšljare, E 4, fšrbi Hulje med riktning mot SkŠnninge. Denna strŠckning var en tid riksvŠg 32, vilken funktion tidigare fullgjorts av den gata som sšder om KungsvŠgen kallas SmŒlandsvŠgen och norr dŠrom SkŠnningevŠgen. SmŒlandsvŠgen hette tidigare Sšrbygatan men kallades Šven BoxholmsvŠgen och EksjšvŠgen samt har fŒtt sin nordligaste del avsšndrad och namnŠndrad till Jerikodalsgatan, vilket namn fšregicks av fšrslaget Jerikogatan. Detta namn avsŒg tidigare den nuvarande Lilla gatan, som har sitt attribut fšr att skiljas frŒn gatan, tidigare kallad Pukslagaregatan och fšreslagen som HagelinsvŠgen. gatan var i ett tidigare skede namnet pŒ nuvarande BurenskšldsvŠgen. SkŠnningevŠgen hade fšrut namnen Skeningegatan och SkeningevŠgen, och i likhet med SmŒlandsvŠgen fick den se sin strŠckning nŠrmast KungsvŠgen frigšras och bilda en ny gata, kallad Kanikegatan, vilket namn fšrut gŠllt fšr en annan gata i nŠrheten. Innan JŠrnvŠgsgatan bar namnet SyavŠgen kallades den …stra JernvŠgsgatan, till skillnad frŒn Westra JernvŠgsgatan, som var namnet pŒ den gata som sedan i folkmun kallades Magasinsgatan men namnŠndrades till TrŠnggatan, fšr att slutligen fŒ det officiella namnet Magasinsgatan. Den fšrst omtalade RingvŠgen planerades att fortsŠtta Šven vŠster om SmŒlandsvŠgen Šnda till KungsvŠgen vid Kungshšga, men pŒ grund av problem med gatunumreringen blev den del av ringleden som byggdes i nordvŠst kallad RyttarhagsvŠgen och sedan namnŠndrad till Ryttarhagsleden, fšr att fšrlŠngas till Sšrby – och dŠrvid utan framgŒng fšreslŒs som Sšrbyleden – samt slutligen Œter avkortas till sin tidigare lŠngd. Fšrbindelsen mellan JŠrnvŠgsgatans nya slut och Ryttarhagsleden fšrverkligades i form av en anpassning av den befintliga Svarvargatan, som tidigare fšrband Hallevadsgatan med Dag Hammarskjšlds gata och som i vŠster senare infšrlivade en del av SŒgverksgatan, som ursprungligen beslutats bli SŒgverksvŠgen. Det var Ryttarhagsleden och Svarvargatan som tillsammans med KungsvŠgens fšrlŠngning tjŠnstgjorde som riksvŠg 32. I dag utgšr Brahegatan, Svarvargatan, JŠrnvŠgsgatan, šstra delen av KungsvŠgen samt LinkšpingsvŠgen en enda sammanhŠngande gatustrŠckning, som pŒtagligt avviker frŒn principen en gata–ett namn. En parallell till RingvŠgen Šr Nygatan, som ingick i en ambition att fšrbinda omrŒdena pŒ šmse sidor av bŒde Œn och jŠrnvŠgen. Av detta nytŠnkande blev inget annat Šn en grusbelagd strŠcka mellan Kyrkogatan (tidigare KlostergŒrdsgatan) och Sšdra StrandvŠgen (tidigare StrandvŠgen). Denna Nygatan tillkom genom 1934 Œrs stadsplan, men namnet fšll i glšmska och aktiverades inte fšrrŠn 1998. DŠrfšr gšr det alltjŠmt skŠl fšr sin fšrled.

Den grundlŠggande, om Šn outtalade, principen fšr indelning av Mjšlbys gatunŠt i namnbŠrande enheter Šr att varje sŒdan gata utgšrs av en sammanhŠngande, ovinklad strŠckning frŒn bšrjan till slut, utan pŒverkan av korsande gator. Det finns dock Œtskilliga exempel pŒ avvikelser, dŠr tvŒ egentliga gator fŒtt ett gemensamt namn eller delar av en och samma gata bŠr olika namn, samt pŒ att avgrŠnsningen av gator eller gatunamns giltighet Šndrats, med eller utan fysisk justering av sjŠlva gatorna.

De tydligaste fallen av rent terminologisk Šndring av gatuindelningen Šr bildandet av KungsvŠgen genom sammanlŠggning av Hogstagatan och norra delen av SyavŠgen, vars Œterstod blev JŠrnvŠgsgatan, samt VŠstra HargsvŠgens uppdelning pŒ HargsvŠgen och VasavŠgen. Ett speciellt fall av stegvis omdefinition Šr Vattugatan, som i dag Šr lŠngre Šn nŒgonsin men inte till nŒgon del bestŒr av sin ursprungliga strŠckning.

Sakernas tillstŒnd i stadslandskapet – att fšrŠndringar skett eller att planerade sŒdana inte skett – har i nŒgra fall medfšrt uppdelning pŒ tvŒ namnbŠrande enheter som en anpassning till den reella gatubilden. NŠr det gŠller RingvŠgen och StrandvŠgen har det gamla namnet ersatts med tvŒ nya: …stra RingvŠgen och VŠstra RingvŠgen respektive Norra StrandvŠgen och Sšdra StrandvŠgen. KaraktŠren av avsšndring har de namnŠndringar dŠr en mindre del av gatan givits ett nytt namn och avskilts frŒn huvuddelen, som behŒllit det Šldre namnet: Jerikodalsgatan frŒn SmŒlandsvŠgen, Kanikegatan frŒn SkŠnningevŠgen, Kummelgatan frŒn Jungfrugatan, Torngatan frŒn Vattugatan, LjungkullevŠgen frŒn VasavŠgen, VŒrlšksgatan frŒn Floragatan samt HŠlsogatan frŒn MŒrtensgatan. I andra liknande situationer har dŠremot anpassning av namngivningen inte Šgt rum: Lagmansgatan, Folkungagatan samt de Œnyo trafikomreglerade MŒrtensgatan och VasavŠgen. Vidare bestŒr fšljande gator av vardera tvŒ strŠckningar – en pŒ varje sida av en korsande eller tillstštande gata – vilka inte fšljer pŒ varandra som en sammanhŒllen gata: Runšgatan vid Egebygatan, NorrgŒrdsgatan vid Industrigatan samt Vifolkagatan och SommarhemsvŠgen, bŒda vid BockarpsvŠgen.

GatustrŠckor som mšts i form av ett L skall enligt den grundlŠggande indelningsprincipen bŠra var sitt namn. Exempel pŒ tillŠmpning hŠrav Šr GršnsaksvŠgen–TomatgrŠnd (medan Sšrbygatan–Dag Hammarskjšlds gata respektive BurenskšldsvŠgen–Ramstadgatan med sina svŠngda fšreningar snarare har samma karaktŠr som Transformatorgatan och dŠrmed kan klassificeras som i vartdera fallet en gata). I fšljande fall innefattas i stŠllet bŒda strŠckorna i ett namn: Sankt Persgatan, Kummelgatan, Kullabergsgatan, Hallevadsgatan, JškelvŠgen, RavinvŠgen, Fylkinggatan, GrŠsvŠgen, BlomstervŠgen, €rtgrŠnd, SvalšrtsgrŠnd, VŒrlšksgatan, Gršnegatan, Florettgatan, Hagalundsgatan samt KungsvŠgen, vars tvŒ delar sammanlŠnkas vid mštet med JŠrnvŠgsgatan. Att Šven flera Šn tvŒ strŠckor kan ges gemensamt namn, i motsats till exempelvis TŒgmŠstarvŠgen–RothemsvŠgen–LokmŠstarevŠgen, exemplifieras av BanmŠstarevŠgen, SvŠnggatan, Hšgliden, HultvŠgen och VifolkavallsvŠgen. OcksŒ inom benŠmningen Stora Torget ryms, fšrutom sjŠlva torget, tvŒ gator.

OmvŠnt finns nŒgra gatunamn som parvis eller till och med flera i fšrening betecknar vad som enligt gatudefinitionen Šr en enda gata. NamnvŠxlingar sker vid korsande gator och fšretrŠdesvis av historiska skŠl. Det mest sammansatta exemplet Šr den tidigare nŠmnda rŠckan Brahegatan, Svarvargatan, JŠrnvŠgsgatan, šstra delen av KungsvŠgen samt LinkšpingsvŠgen; tidigare ingick SŒgverksgatan i Brahegatans stŠlle. Vidare konstitueras sammanhŠngande gator av fšljande namnbŠrare: SmŒlandsvŠgen–SkŠnningevŠgen, HargsvŠgen–VasavŠgen (delen fšrbi Vasaplan)–Finnstugatan, SkogssjšbadsvŠgen–GlaciŠrvŠgen, OmlastarevŠgen–Hagalundsgatan (sšdra delen), Transformatorgatan–SvŠnggatan (šstra delen), SkattegŒrdsgatan–JonsbergsvŠgen, Gustaf Emils grŠnd–Fridhemsgatan, Brunnsviksgatan–…stgštagatan, RingvŠgen–VŒrlšksgatan (norra delen), AklejagrŠnd–MandelblomsgrŠnd, GškŠrtsgrŠnd–KlšvergrŠnd, RanunkelgrŠnd–MaskrosgrŠnd samt SvalšrtsgrŠnd–VildrosgrŠnd. I de fyra sista fallen, bestŒende av parvisa tvŠrgator till BlomstervŠgen, har den gata som nŠmns fšrst av de tvŒ tillkommit efter en stadsplaneŠndring och givits ett eget namn fšr att undvika omnumrering av fastigheterna lŠngs den befintliga gatustrŠckningen.

MŠngden av homonymer rymmer 28 ordbildningar, vilka fšrekommer som namn pŒ gator eller torg tvŒ gŒnger, fyra av dem till och med tre gŒnger: Axel TrŠffs gata [1959 ¡, 1959 *], BoxholmsvŠgen [1911 ^, 1910 ¡], Domaregatan [1927 ¡, 1979 *], Egebygatan [1910  , 1927 *], Fogdegatan [1927 ¡, 1950 *], Folkungaplan [1927 ¡, 1959 *], Hagagatan [1910 ¡, 1927 ¡], HargsvŠgen [1904 ^, 1927 *], Huljegatan [1910 ¡, 1976 *], Hšgliden [1910 ¡, 1963 *], Jerikogatan [1910 ¡, 1967 ¡], Kanikegatan [1910 ¡, 1967 *], KattkŠllegatan [^, 1910  , 1927 ¡], KlostergŒrdsgatan [1910  , 1927 ¡], Kungshšgagatan [1910  , 1927 ¡, 1946 *], LinkšpingsvŠgen [1899 ^, 1965 *], Lundbygatan [1910 ¡, 1946 *], Magasinsgatan [^, 1927 *], NorrgŒrdsgatan [1910  , 1927 *], Ramstadgatan [1910 ¡, 1963 *], RingvŠgen [1927  , 1979 *], StjŠrngatan [1910  , 1927 ¡, 1959 *], Stora Torget [^, 1939 *], StorgŒrdsgatan [1910  , 1927 ¡, 1959 *], Sšrbygatan [1910  , 1927 *], Vetagatan [1910  , 1932 *], Viringegatan [1910 ¡, 1973 *] och gatan [1897  , 1943 *].

NŒgra kollisionsnamn, dvs samtidigt gŠllande likalydande namn, har inte fšrekommit inom tŠtorten. DŠremot finns gatunamn som kan betraktas som fšrvŠxlingsnamn med hŠnsyn till likhet i uttal eller skrift. Exempel pŒ mšjliga risker Šr Domherrestigen, Domarringsgatan och Domargatan respektive SteningevŠgen och SkŠnningevŠgen. Av orealiserade fšrslag har bl a Askagatan och Lindgatan blivit obrukbara pŒ grund av sin likhet med de senare tillkomna och nu befintliga Askgtan respektive Lindergatan.

Det stora antalet namnbyten genom tiderna ger nedanstŒende samlade bild av synonymer och halvsynonymer bland Mjšlbys gatunamn. Tecknet = utmŠrker fullstŠndig och Å ungefŠrlig šverensstŠmmelse mellan det fšregŒende och det efterfšljande namnets referens, > anger att den efterfšljande gatan Šr avsšndrad frŒn den fšregŒende, < att den fšregŒende har infšrlivats med den efterfšljande samt >< att en del av den fšregŒende har infšrlivats med den efterfšljande. Tecknen har giltighet vid namnbytestillfŠllet, innebŠrande att strŠckningen kan ha Šndrats under den tid som gatan – i verkligheten eller enligt gŠllande plan – burit respektive namn.

HogstavŠgen [1904 ^] =                                Storgatan [1909 ^] =                                                                       Hogstagatan [1910  ] <                                                                       KungsvŠgen [1927 *]

SkeningevŠgen [1899 ^] =                              Skeningegatan [1910  ] =                                                                       SkŠnningevŠgen [1927 *] >                                                                       Kanikegatan (2) [1967 *]

EksjšvŠgen [1904 ^] =                                  BoxholmsvŠgen (1) [1911 ^] =                                                                       Sšrbygatan (1) [1910  ] =                                                                       SmŒlandsvŠgen [1927 *] >                                                                                               Jerikogatan (2) [1967 ¡] =                                                                       Jerikodalsgatan [1967 *]

Torget [^] =                                                GŠstistorget [^] =                                   Gamla Torget [^]

Pukslagaregatan [1927 ¡] Å                             HagelinsvŠgen [1943 ¡] =                         gatan (2) [1943 *]

Jerikogatan (1) [1910 ¡] Å                               Lilla gatan [1986 *]

Hallgatan [1910  ] =                                     MjšlnargrŠnd [1927 *]

Bryggaregatan [1910  ] Å                                BryggargrŠnd [1927 *]

Bryggaregatan [1910  ] >                                GarvargrŠnd [1927  ]

Kanikegatan (1) [1910 ¡] Å                             KlostergŒrdsgatan (2) [1927 ¡]

Grenediergatan [1910 ¡] <                             KlostergŒrdsgatan (2) [1927 ¡]

Talmansgatan [1910 ¡] Å                               Hagagatan (2) [1927 ¡]

StrandvŠgen [1910  ] >                                  Norra StrandvŠgen [1994 *]

StrandvŠgen [1910  ] >                                  Sšdra StrandvŠgen [1994 *]

Kyrktorget [1879 ^] =                                    Lilla Torget [^]

Kovallen [^] Å                                            Stortorget [1910  ] Å                                Stora Torget (2) [1939 *]

KlostergŒrdsgatan (1) [1910  ] =                       Kyrkogatan [1927 *]

Westra JernvŠgsgatan [1897  ] =                       Magasinsgatan (1) [^] =                                                                       TrŠnggatan [1910  ] =                                                                       Magasinsgatan (2) [1927 *]

gatan (1) [1897  ] =                                    BurenskšldsvŠgen [1910 *]

Stationsgatan [1910  ] =                                Fabriksgatan [1927 *]

BlŒkullegatan [1910  ] =                                Pumphusgatan [1927 ¡] =                                                                       BlŒkullegrŠnd [1927 *]

Stufrumsgatan [1901 ^] =                               Holmgatan [1910  ] =                                                                       NorrgŒrdsgatan (2) [1927 *]

Svartmansgatan [1910  ] =                             Kvarngatan [1927  ] =                             Axel TrŠffs gata (2) [1959 *]

David Kohlgatan [1910  ] =                          Industrigatan [1927 *]

PrŠstgŒrdsplan [1995 ¡] =                              Duvelundsplan [1995 *]

Gyldenklougatan [1910 ¡] =                           PrŠstgatan [1927 ¡]

LinkšpingsvŠgen (1) [1899 ^] =                     Linkšpingsgatan [1909 ^] =                                                                       SyavŠgen [1910  ] ><                                                                       KungsvŠgen [1927 *]

…stra JernvŠgsgatan [1897  ] <                       SyavŠgen [1910  ] >                                                                       JŠrnvŠgsgatan [1927 *]

Bankebergsgatan [1910 ¡] =                           Stargatan [1910 ¡]

Mantorpsgatan [1910 ¡] =                             SkogsvŠgen [1910 *]

Finnstugugatan [1910  ] =                             Finnstugatan [1927 *]

S:t Persgatan [1904  ] =                                 Sankt Persgatan [1992 *]

MŒns Perssons gata [1910 ¡] =                      Teatergatan [1910 ¡] =                                                                       Fšreningsgatan [1910 *]

Godtemplargatan [^] =                                 Niklas Eskilsgatan [1910  ] =                                                                       Parkgatan [1927 *]

Bockarpsgatan [1904 ^] =                              BockarpsvŠgen [1910 *]

NorrgŒrdsgatan (1) [1910  ] =                         …stgštagatan [1927 *]

GravgŒrdsgatan [1910  ] =                             Edlundsgatan [1942 *]

Pilgrimsgatan [1910 ¡] ><                             Berggatan [1927 *]

Pilgrimsgatan [1910 ¡] ><                             Dalgatan [1927 ¡]

FŒgelgatan [1932 *] =                                    TjŠdervŠgen [1964 ¡]

FasanvŠgen [1948 ¡] =                                  Granliden [1948 *]

Jungfrugatan [1910 *] >                                  Kummelgatan [1927 *]

Hulterstagatan [1910 ¡] <                               Vattugatan [1910 *] >                                                                       Torngatan [1964 *]

KattkŠllegatan (2) [1910  ] =                          Furugatan [1927 *]

SšdergŒrdsgatan [1910 *] >                            Vikingagatan [1927 *]

SšdergŒrdsgatan [1910 *] >                            BredgrŠnd [1927 *]

HargsvŠgen (1) [1904 ^] =                              VŠstra HargsvŠgen [1910  ] >                                                                       HargsvŠgen (2) [1927 *]

HargsvŠgen (1) [1904 ^] =                              VŠstra HargsvŠgen [1910  ] ><                                                                       VasavŠgen [1927 *]

UgglarpsvŠgen [1910 ¡] <                              VasavŠgen [1927 *] >                                                                       LjungkullevŠgen [1967 *]

BrogeslŠttsgatan [1910 ¡] =                            BrageslŠttsgatan [1915  ] Å                                                                       Bragegatan [1927 ¡] =                                                                       BragegrŠnd [1927 *]

KattkŠllegatan (1) [^] <                                 EldslšsavŠgen [1910  ] ><                                                                       Bondegatan [1910 *]

KattkŠllegatan (1) [^] <                                 EldslšsavŠgen [1910  ] ><                                                                       Gršnegatan [1927 *]

StjŠrngatan (1) [1910  ] =                               RingvŠgen (1) [1927  ] >                          …stra RingvŠgen [1969  ] =                                          RingvŠgen (2) [1979 *]

KattkŠllegatan (3) [1927 ¡] <                          Vintergatan [1910 *]

Floragatan [1927 *] >                                    VŒrlšksgatan [1979 *]

FŒgelleden [1964 ¡] =                                   SŒngarleden [1964 *]

Spovstigen [1967 ¡] =                                   GŠrdsmygsvŠgen [1967 *]

KvickrotsgrŠnd [1978 *] =                             €ngskavlegrŠnd [1978 ¡]

Kungshšgagatan (1) [1910  ] =                       MŒrtensgatan [1927 *] >                                                                       HŠlsogatan [1981 *]

StorgŒrdsgatan (1) [1910  ] >                          Villagatan [1927 *]

StorgŒrdsgatan (1) [1910  ] >                          Kullabergsgatan [1927 *]

Viringegatan (1) [1910 ¡] >                            Riddaregatan [1927 ¡]

Viringegatan (1) [1910 ¡] >                            StorgŒrdsgatan (2) [1927 ¡]

RingvŠgen (1) [1927  ] >                                VŠstra RingvŠgen [1969  ] =                                                                       SkattegŒrdsgatan [1979 *]

Hagagatan (1) [1910 ¡] ><                             Folkungagatan [1927 *]

Nils Dackes gata [1910 ¡] <                           Folkungagatan [1927 *]

Hagagatan (1) [1910 ¡] ><                             Dackegatan [1927 *]

DjŠknegatan [1910 ¡] <                                 Dackegatan [1927 *]

Ramstadgatan (1) [1910 ¡] =                           Hšgbygatan [1927 ¡] Å                                                                       Lundbygatan [1946 *]

Axel TrŠffs gata (1) [1959 ¡] =                        StjŠrngatan (3) [1959 *]                            

Bobergsgatan [1910 ¡] =                                Domaregatan (1) [1927 ¡]

BoxholmsvŠgen (2) [1910 ¡] =                        MiskarpsvŠgen [1910 ¡] =                                                                       Sšrbygatan [1927 *]

Kantoriegatan [1959 ¡] =                               Kantorsgatan [1959 *]

RyttarhagsvŠgen [1972  ] =                            Ryttarhagsleden [1983 *]

DrakgrŠnd [1973 ¡] =                                    Tyrs grŠnd [1973 ¡] =                              Ulls grŠnd [1973 *]

Yxgatan [1972 ¡] =                                       BŒtyxgatan [1972 *]

JŠrngrŠnd [1972 ¡] =                                     TrindyxgrŠnd [1972 *]

HolmgŒngen [1977 ¡] =                                 SkolgŒngen [1977 *]

SvŠnggatan [1962 *] ><                                 Transformatorgatan [1974 *]

SŒgverksvŠgen [1979 ¡] =                               SŒgverksgatan [1979 *]

Ekšgatan [1910  ] =                                     Brunnsgatan [1927  ] Å                                                                       PrŠstgŒrdsliden [1969 *]

Hšgbyliden [1910 ¡] Å                                  KŠllgatan [1927 ¡]

Slomarpsliden [1910 ¡] ><                            €ngsliden [1927  ]

Mjšlkullagatan [1910  ] ><                           €ngsliden [1927  ]

…jebrovŠgen [1899 ^] =                                SpŒngsholmsvŠgen [^] =                                                                       EgebyvŠgen [1904 ^] =                                                                       Vetagatan (1) [1910  ] =                                                                                                  VetavŠgen [1912 ^] =                                                                       Egebygatan (2) [1927 *]

Egebygatan (1) [1910  ] =                              Runšgatan [1927 *]

GeologvŠgen [1969 ¡] =                                GeologivŠgen [1969 *]

OlympiavŠgen [1927 ¡] =                               VifolkavallsvŠgen [1986 *]

SpŠnnarhemsvŠgen [1979 ¡] =                        EgebytorpsvŠgen [1979 *]

 

En mindre del av Mjšlbys mŒnga nu upphšrda gatunamn gŠllde fšr gator och torg som Šven de upphšrt att existera. SŒ Šr fallet med GŠstistorget (Torget, Lilla Torget, Gamla Torget), Fisktorget, Kyrktorget (Lilla Torget) och Kovallen. Igenlagda gator Šr TvŠrgrŠnd och Novisgatan samt de endast ofullstŠndigt utlagda LŠrkgatan, €ngsliden, Brunnsgatan, GarvargrŠnd, Samaritgatan och GrŒbršdragatan.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson