Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – N. Lundby, Sšrby, Skrukeby och Hulje industriomrŒden

 

N 330 Svarvargatan* 1964 — 595 35 S, V

Svarvargatan tillkom 1964 som en lokalgata inom Lundby industriomrŒde men har efter hand utvecklats till en av tŠtortens stora trafikleder. Den utgick fšrst frŒn Hallevadsgatan, som dŒ fortsatte norrut i en bŒge till SmŒlandsvŠgen, och drogs med tiden fšrbi SvŠnggatan och anslšts rŠtvinkligt till Dag Hammarskjšlds gata, mellan Ekgatan och Birgittagatan. Denna anslutning togs bort nŠr Svarvargatan fšrlŠngdes till den nya Ryttarhagsleden. I dag Šr Svarvargatans vŠstliga slutpunkt rondellen sšder om den nya planskilda korsningen mellan E 4 och riksvŠg 32, och den har sŒledes inkorporerat en del av SŒgverksgatan. Fšr trafik pŒ E 4 sšderifrŒn Šr Svarvargatan numera infartsled till centrala Mjšlby. I šster utstrŠcktes gatan 1979 till SmŒlandsvŠgen fšr att dŠr švergŒ i den samtidigt fšrlŠngda JŠrnvŠgsgatan. Under en kortare period tjŠnade Svarvargatan som riksvŠg 32, mellan i sšder SmŒlandsvŠgen och i norr Ryttarhagsleden, innan denna hunnit fšrlŠngas till SmŒlandsvŠgens nya sydpunkt.

NB skr 1964-08-28, DK 1964-10-01 ¤ 292, SF 1964-10-19 ¤ 170, NB 1979-01-25 ¤ 5, KS 1979-04-04 ¤ 148, KF 1979-04-24 ¤ 65.

 

N 331 Hallevadsgatan* 1962 — 595 35 S, V

Den fšrsta gatan som anlades pŒ Lundby industriomrŒde var Hallevadsgatan. Den bestod fšrst av den nuvarande gatustrŠckan lŠngs med SmŒlandsvŠgen och hade tillfart frŒn denna, norr om Svarvargatans nuvarande Šndpunkt i šster. I och med att Svargargatan fick karaktŠren av stšrre trafikled Šndrades Hallevadsgatans strŠckning till att utgŒ frŒn den. Efter hand som industriomrŒdet byggdes ut fšrlŠngdes gatan – vinkelrŠtt frŒn sin sydspets – vŠsterut, dŠr den slutligen nŒtt Truckgatan. Med samma bšrjan vid SmŒlandsvŠgen som ursprungligen Hallevadsgatan strŠckte sig den gamla grusvŠgen till Hallevadet i vŠstlig riktning snett šver industriomrŒdet. VŠgen bevarades lŠngst som en diagonal i det kvarter som rymmer Lundbyskolan. Gatunamnet Hallevadsgatan anknyter till jord- och skogsbruksfastigheten Hallevadet i Hšgby (ursprungligen VŠstra Skrukeby) socken, dit HallevadsvŠgen ledde. NB motiverade namnvalet med att det "liksom en del andra gatunamn Œ LundbyomrŒdet har historisk anknytning till omrŒdet".

NB skr 1962-01-25, DK 1962-02-09 ¤ 70, SF 1962-02-19 ¤ 36.

 

N 332 SvŠnggatan* 1962 — 595 35 S

SvŠnggatan fick sitt namn efter strŠckningen "runt omkring kv[arteret] Borret", med vinkelrŠta "svŠngar" frŒn en rakstrŠcka till nŠsta. Ursprungligen utgjordes gatan av en U-formad strŠckning pŒ sšdra sidan av Hallevadsgatan. DŠrutšver inbegreps fortsŠttningen sšderut frŒn gatans sydšstra hšrn till HŠstholmsbanan. Invid jŠrnvŠgen fanns fšrst en vŠndplan, men nŠr Sšrby industriomrŒde exploaterades fick gatan en fortsŠttning sšderut šver banan. Den strŠckningen blev senare Transformatorgatan. Dessfšrinnan hade 1964 SvŠnggatans vŠstra arm fšrlŠngts norrut frŒn Hallevadsgatan till Svarvargatan.

NB skr 1962-01-25, DK 1962-02-09 ¤ 70, SF 1962-02-19 ¤ 36, NB skr 1964-08-28, DK 1964-10-01 ¤ 292, SF 1964-10-19 ¤ 170.

 

N 333 Transformatorgatan* 1974 — 595 35 S

I samband med stadsplanelŠggningen av Sšrby industriomrŒde gavs 1974 gatan mellan HŠstholmsbanan och riksvŠg 32 namnet Transformatorgatan. Grunden fšr denna gata var dels norrifrŒn en fortsŠttning pŒ SvŠnggatan, dels i sšder ett šst-vŠstligt avsnitt av den gamla grusvŠgen frŒn Sšrby till Miskarp. FrŒn mštet mellan dessa bŒda delar fortsatte vŠgen till Miskarp, innan riksvŠg 32 fick sin nuvarande strŠckning vŠster om Mjšlby. I norr betraktades gatan tidigare som en fortsŠttning pŒ SvŠnggatan. Denna avsŒgs dock stŠngas fšr trafik šver jŠrnvŠgen, vilket pŒkallade ett sŠrskilt namn pŒ strŠckningen sšder dŠrom. NŠr planerna Šndrades sŒ att trafik Œter skulle ledas šver spŒren, fšreslog stadsarkitekten 1975 att namnet Transformatorgatan skulle utstrŠckas till att gŠlla Šven fortsŠttningen till Hallevadsgatan i form av en del av den dittillsvarande SvŠnggatan. Ursprunget till gatunamnet Šr fšretaget Union Securus, numera ABB Transformers, med tillverkning av bl a transformatorer i sina lokaler vid gatan.

SI skr 1974-02-04, BN 1974-09-16 ¤ 401, KN 1974-08-12 ¤ 179, KS 1974-10-16 ¤ 887, KF 1974-10-29 ¤ 246.

 

N 334 Lockarpsgatan* 1979 — 595 35 S

Denna gata mellan Hallevadsgatan och HŠstholmsbanan var tidigare en del av vŠgen till Hallevadet – den icke stadsplanelagda s k HallevadsvŠgen – med fortsŠttning šver jŠrnvŠgen. Fšrleden syftar pŒ en av gŒrdarna lŠngs HallevadsvŠgen i Hšgby (tidigare VŠstra Skrukeby) socken.

NB 1979-08-22 ¤¤ 10–15, KS 1979-11-28 ¤ 536, KF 1979-12-18 ¤ 212.

 

N 335 Truckgatan* 1977 — 595 35 V

En nyanlagd fšrbindelse mellan Hallevadsgatan och SvŠnggatan, som utgšr vŠstgrŠns fšr BT Industries vidstrŠckta industriomrŒde. Fšretaget Šr den stšrsta privata arbetsgivaren i kommunen, och efter dess karaktŠristiska och internationellt vŠlkŠnda produkttyp fick gatan namnet Truckgatan, i likhet med den tidigare namngivningen av det intilliggande kvarteret Trucken.

NB 1977-04-04 ¤ 12, KS 1977-04-13 ¤ 310, KF 1977-04-26 ¤ 156.

 

N 336 SŒgverksvŠgen¡ 1979 — V

FrŒn Œr 1544 Šr det kŠnt att material till slottsbygget i Vadstena fšrŠdlades vid en vattendriven sŒg i Mjšlby. SŒgarna vid SvartŒns fall var ett viktigt komplement till mjšlkvarnarna i det lokala nŠringslivet. Efter jŠrnvŠgens tillkomst blev trŠindustrin en av ortens mest framtrŠdande branscher. NŠr Mjšlby trŠfšrŠdling lŠmnade kvarteret Oljekrukan vid KungsvŠgen fšr att bereda plats fšr ett nytt bostadsomrŒde, flyttade verksamheten till en tomt vid HŠstholmsbanan i Mjšlbys vŠstra utkant. I samband med stadsplanen fšr sŒgverkstomten fšreslog NB kvartersnamnet SŒgverket och gatunamnet SŒgverksvŠgen. Genom en felskrivning i KSs protokoll beslutade emellertid KF att ge vŠgen namnet SŒgverksgatan.

NB 1979-01-25 ¤ 3, KS 1979-04-04 ¤ 149, KF 1979-04-24 ¤ 66.

 

N 337 SŒgverksgatan* 1979 — 595 35 V

Den gata som genom ett misstag fick namnet SŒgverksgatan – inte SŒgverksvŠgen som NB fšreslagit – strŠckte sig ursprungligen genom ett skogsparti frŒn Svarvargatans slut vid RyttarhagsvŠgen (Ryttarhagsleden) och fram till det samtidigt med gatan tillkomna sŒgverket invid HŠstholmsbanan. Efter dragningen av riksvŠg 32 vŠster om tŠtorten med en rondell sšder om riksvŠgens korsning med E 4, justerades SŒgverksgatan sŒ att den numera bšrjar vid Brahegatan invid rondellen. Enligt gŠllande plan skall tillfart till sŒgverket ske via den Šnnu ej utlagda Trollegatan och dŠrmed SŒgverksgatan upphšra.

NB 1979-01-25 ¤ 3, KS 1979-04-04 ¤ 149, KF 1979-04-24 ¤ 66.

 

N 338 Brahegatan* 1997 — 595 35 V

N 339 Sparregatan* 1997 — 595 35 V

N 340 Trollegatan¡ 1997 — V

Infšr anlŠggande av Skrukeby industriomrŒde invid den nya korsningen mellan motorvŠgen E 4 och riksvŠg 32 fšreslog Per Andersson och Gšran Sparrlšf, ordfšrande respektive sekreterare i Mjšlbyhistoriska sŠllskapet, pŒ byggnadschefens fšrfrŒgan gatu- och kvartersnamn med anknytning till drabbningen mellan Nils Dackes bondehŠr och de kungliga trupperna – det s k slaget vid Mjšlby eller Skrukeby – Œr 1543 under Dackefejden. BN antog tre gatunamn som bildats av slŠktnamn tillhšrande fŠltherrar som deltog pŒ den kungliga sidan: Brahegatan, Sparregatan och Trollegatan. Striden stod pŒ KungshšgaŒsen och i anslutning till hŒlvŠgen …stra HolavedsvŠgen. Kungens styrka, ledd av Lars Siggesson (Sparre) (d 1554), kom frŒn sitt lŠger i Vadstena till stridsomrŒdet via Skrukeby, varfšr det inte Šr osannolikt att just marken fšr industriomrŒdet betrŠtts av trupperna. Innan de gick till anfall, delades skyttarna i tvŒ grupper, den ena anfšrd av Arvid Trolle (1503–1549) och den andra av Lars Siggesson. I den senare fanns ocksŒ kung Gustavs systerson Per Brahe d Š (1520–1590). NŠr striden vŠl inleddes intrŠffade det fatala att Trolles grupp avancerade fšr snabbt och kom i skottlinjen fšr den andra. Av fŠltherrarna hade Per Brahe blivit riksrŒd 1542 och Œret dŠrpŒ šverste fšr krigsfolket mot Dacke. Han blev rikshovmŠstare och Sveriges fšrste greve 1561 med Visingsborg som grevskap, šverbefŠlhavare fšr den svenska hŠren i …stergštland 1568 (dŒ danskarna anfšrda av Daniel Rantzau hŠrjade i Mjšlbytrakten under nordiska sjuŒrskriget) och senare riksdrots och stŒthŒllare pŒ Stockholms slott. Mycket av den kunskap som finns om striden 1543 hŠrršr frŒn Per Brahes bevarade kršnika. Riddaren, riksrŒdet och riksmarsken Lars Siggesson fick ocksŒ erfara ett hŠndelserikt liv. Han var jŠmte Gustav Eriksson (Vasa) en av de sex svenska herrar som Sten Sture d y 1518 lŠmnade som gisslan Œt Kristian II. Han stod vidare i spetsen fšr den lŸbska undsŠttningsflottan 1522, deltog i expeditionen 1523 mot sšdra Norge och intog stšrsta delen av BohuslŠn, bar rikssvŠrdet och slogs till riddare vid kung Gustavs kršning 1528 och bevistade mštet i Bršmsebro mellan Gustav I och Kristian III. 1537 hšll han konungarŠfst i det oroliga SmŒland med sŒdan hŒrdhet att den anses som en av anledningarna till Dackeupproret, vilket han alltsŒ fick hantera utanfšr Mjšlby. Lars Siggesson blev stamfader fšr hela den talrika kretsen av adliga, friherrliga och grevliga Štter Sparre. DŠrigenom finns kvarvarande Šttlingar till honom i Mjšlby, inom Štten Ehrenkrona. Arvid Trolle, varefter den Šnnu ej utlagda Trollegatan lŠngs HŠstholmsbanan har sitt namn, var amiral pŒ flottan mot lŸbeckarna 1534 och fŠltšverste under Dackefejden. Lars Siggesson var gift med en kusin till Trolle, Brita Trolle (d 1566). Per Brahes dotter Ebba (1555–1635) giftes bort med Lars Siggessons son, riksrŒdet och rikskanslern Erik Larsson Sparre (1550–1600), som blev halshuggen vid Linkšpings blodbad.

BN 1997-06-16 ¤ 69.

 

N 341 Huljegatan (2)* 1976 — 595 94 V

Inom Hulje bys omrŒde i Hšgby socken etablerades efter hand smŒindustrier vid den stora grusŒsstrŠckningens fot, bl a en betongindustri. Den ursprungliga vŠgen genom industriomrŒdet har senare avdelats, och den sšdra delen gavs 1976 namnet Huljegatan. Detta hade redan i 1913 Œrs stadsplan fšreslagits fšr en annan, aldrig utlagd gata i municipalsamhŠllet.

NB 1976-02-12 ¤ 5, NB 1976-04-29 ¤ 10, KS 1976-06-09 ¤ 597, KF 1976-08-24 ¤ 166.

 

N 342 LundŒsgrŠnd* 1976 — 595 94 V

LŠgenhetsnamnet LundŒs ingŒr som fšrled i namnet pŒ en kortare gata som utgšr infart till bostadsfastigheter inom Hulje industriomrŒde.

NB 1976-02-12 ¤ 5, NB 1976-04-29 ¤ 10, KS 1976-06-09 ¤ 597, KF 1976-08-24 ¤ 166.

 

N 343 Hagalundsgatan* 1976 — 595 94 V

I Huljegatans fšrlŠngning norrut lšper Hagalundsgatan, som ursprungligen var en del av vŠgen genom det omrŒde av smŒindustrier som fick namnet Hulje efter byn. Fšrutom gatans huvudstrŠcka innefattas i gatunamnet Šven anslutningen mellan denna och KungsvŠgens fšrlŠngning fram till den nya strŠckningen av riksvŠg 32. I samband med den Šndrade dragningen av riksvŠgen justerades ocksŒ Hagalundsgatans utfart. Hagalund Šr namnet pŒ en lŠgenhet, som Šr avsšndrad frŒn en av HuljegŒrdarna.

NB 1976-02-12 ¤ 5, NB 1976-04-29 ¤ 10, KS 1976-06-09 ¤ 597, KF 1976-08-24 ¤ 166.

 

N 344 OmlastarevŠgen* 1981 — 595 94 V

Kvarteren i Hulje industriomrŒde har givits namn med anknytning till verksamheten dŠr. En utvidgning av omrŒdet medfšrde att kvarteret Betongen delades genom framdragning av en ny gata norrut frŒn Hagalundsgatan. Det nya kvarter som uppkom fick namnet Omlastaren och den nya gatan OmlastarevŠgen. Bakgrunden var den dŒ nya ordningen fšr sophantering, som innebar att mjšlbybornas avfall hŠr omlastades fšr vidare transport till GŠrstadverket i Linkšping.

NB 1981-05-27 ¤ 8, NB 1982-04-07 ¤ 4, KS 1982-05-26 ¤ 239, KF 1982-06-22 ¤ 111.

 

N 345 JordbergsvŠgen¡ 1981 — V

En planerad gata vid Hulje industriomrŒde, vŠster om dagens strŠckning av riksvŠg 32, fšreslogs av NB fŒ namnet JordbergsvŠgen efter det lokala ortnamnet Jordberget. Emellertid Šndrades stadsplanen och namnfšrslaget fšrlorade sin aktualitet.

NB 1981-05-27 ¤ 8.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson