Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – L. VŠstra Lundby

 

L 259 Hagagatan (1)¡ 1910 — S

1913 Œrs stadsplan innehšll en fšrbindelse frŒn korsningen mellan Sšrbygatan (SmŒlandsvŠgen) och BurenskšldsvŠgen till ungefŠr den punkt pŒ Skeningegatan (SkŠnningevŠgen) dŠr nu PrŠstgŒrdsliden bšrjar. Denna Hagagatan blev dock aldrig utlagd, Šven om vissa delar av strŠckningen fanns i form av brukningsvŠgar och andra spontant uppkomna stigar eller vŠgavsnitt. I 1934 Œrs stadsplan tillkom Folkungagatan, ungefŠr motsvarande Hagagatan norr om Dackegatan samt Nils Dackes gata. Den ŒterstŒende strŠckningen av Hagagatan blev tillsammans med DjŠknegatan den nya Dackegatan. Haga var den byggnad som den s k Mjšlbykungen Carl Gšran Hagelin (1827–1892) uppfšrde som residens pŒ sin Šgandes Mjšlby klostergŒrds Šgor, strax norr om den planerade Hagagatans norra slut. Haga Œterkom i 1934 Œrs stadsplan som namn pŒ en annan likabenŠmnd gata samt Hagaplan, bŒda placerade pŒ KlostergŒrdens Šgor men ingen av dem utlagd.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 260 Nils Dackes gata¡ 1910 — S

Den nuvarande Folkungagatans strŠckning sšder om Dackegatan var i 1913 Œrs stadsplan avsedd bli Nils Dackes gata, efter smŒlandsbšndernas upprorsledare. Gatunamnet togs aldrig i bruk, men bondeledarens namn blev i den efterfšljande stadsplanen fšrevigat genom Dackegatan.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 261 Folkungagatan* 1927 — 595 32 (nr 9–35, 16–28), 33 (nr 37, 30) S

Medlemmar av den medeltida svenska kungaŠtt, som regerade Œren 1250–1363 och felaktigt kommit att kallas FolkungaŠtten, Šgde kvarnar i Mjšlby och hade Šven pŒ annat sŠtt anknytning till orten. Inte minst genom nŠrheten till Šttens stamsŠte BjŠlbo och till den av dess medlemmar starkt influerade staden SkŠnninge har Folkungaminnet hŒllits vid liv i Mjšlby med omnejd. Liknande Šr fallet i residensstaden, bl a till fšljd av Birger jarls son och tvŒ bršder som alla var biskopar av Linkšping. €ven om historievetenskapsmŠn redan pŒ 1800-talet kunde pŒvisa att folkungar som benŠmning pŒ den rŠttare s k BjŠlboŠttens medlemmar Šr en sentida fšrvanskning, har egennamnet tagits i ansprŒk fšr ortnamnsbildning under 1900-talet. SŒlunda infšrdes ett territoriellt namn bildat dŠrav fšrsta gŒngen 1939, dŒ Mjšlby domsaga namnŠndrades till Folkungabygdens domsaga efter att den utvidgats med SkŠnninge stad. Vid den stora kommunindelningsreformen 1952 bildades med VŠderstad som centralort Folkunga landskommun, dock utan att innefatta BjŠlbo eller nŒgon annan plats dŠr Štten residerat. Fšrebilden till gatunamnet i Mjšlby hŠmtade 1927 Œrs namnkommittŽ mŒhŠnda frŒn Linkšping eller Stockholm, dŠr sŒ benŠmnda gator redan fanns, i det senare fallet sedan 1885. Grunden fšr sjŠlva gatan var en brukningsvŠg pŒ Lundby bys mark. I 1913 Œrs stadsplan fšrekom ungefŠr samma gatustrŠckning, dŒ i form av de aldrig utlagda Nils Dackes gata och stšrre delen av Hagagatan. Sšderut anlades Folkungagatan i en fšrsta etapp till BurenskšldsvŠgen och dŠrefter snart till MŒrtensgatan, men den var planerad att fortsŠtta dŠrefter Šnda till stadsplanegrŠnsen med en strŠckning nŒgot šstligare Šr den nuvarande. I samband med den utbyggnad av LundbyomrŒdet som pŒbšrjades i slutet av 1950-talet drogs Folkungagatan fram till StjŠrngatan och den nya Folkungaplan. Senare har gatan avdelats vid Lundbyparken, mellan MŒrtensgatan och StjŠrngatan, fšr att fšrhindra genomfartstrafik. Norrut var det stadsplanens avsikt att gatan skulle fortsŠtta šver KungsvŠgen och ansluta till SkŠnningevŠgen, ungefŠr mitt emot dŠr nu PrŠstgŒrdsliden har sin utfart. Av detta avsnitt var dock endast den sydligaste delen utlagd, och den fick lŠmna plats fšr den nya strŠckningen av SmŒlandsvŠgen– SkŠnningevŠgen, som togs i bruk 1967. I samband dŠrmed avstŠngdes ocksŒ Folkungagatans fšrbindelse med KungsvŠgen pŒ dennas sšdra sida.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

L 262 Folkungaplan (2)* 1959 — 595 33 S

I slutet av Folkungagatan anlades samtidigt med dennas fullbordande i sšder ett torg som en centralpunkt i det nyanlagda bostadsomrŒdet pŒ LundbygŠrdet. Namnet Folkungaplan fšrekom Šven i 1934 Œrs stadsplan, dŠr det betecknade en stor šppen plats kring nuvarande Kungshšgagatan.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 263 DjŠknegatan¡ 1910 — M, S

Den nuvarande Dackegatans šstra del, frŒn Folkungagatan till ungefŠr i hšjd med Dackeplan, var i 1913 Œrs stadsplan upptagen som DjŠknegatan. Den aldrig utlagda gatan strŠckte sig genom ett omrŒde med kvartersnamn frŒn skolans vŠrld: DjŠknen, Karbasen, Gymnasisten, Magistern och PlugghŠsten. FšrslagsstŠllaren Erik HŸbe anade knappast att en gymnasieskola – Dackeskolan – pŒ 1970-talet skulle ligga invid kvarteret Gymnasisten. I 1934 Œrs stadsplan efterfšljdes DjŠknegatan av Dackegatan, som ocksŒ innefattade en del av den fšrutvarande Hagagatan.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 264 Dackegatan* 1927 — 595 32 M, S

Den smŒlŠndske bondeupprorsledaren Nils Dacke har lŠmnat spŒr i namnfloran pŒ flera orter i sšdra Sverige, dŠr man antar att han dragit fram med sin allmogehŠr. Om nŒgot i den lokala historien fascinerat mjšlbyborna, sŒ fšrefaller det vara hŠndelserna 1543, dŒ smŒlŠndska och Šven en del anslutande šstgštska bšnder hŠrjade i trakten och drabbade samman med den kungliga motstŒndarens trupper vŠster om Mjšlby. Redan i 1913 Œrs stadsplan hugfŠstes detta i gatunamnet Nils Dackes gata, vilket dock aldrig togs i bruk. I samma omrŒde tillkom i stŠllet genom nŠsta stadsplan Dackegatan, senare Œtfšljd av Dackeplan. Kungasidan i striden blev fšrst 1997 uppmŠrksammad med gatunamn: Brahegatan, Sparregatan och Trollegatan, efter tre hŠrfšrare som bevisligen var pŒ platsen 1543, vilket Šr ifrŒgasatt nŠr det gŠller Dacke. Att striden stod just hŠr Šr ett utslag fšr tillfŠlligheter, men lŠget vid …stra HolavedsvŠgen lŠngs vilken bondehŠren ryckte fram, nŠrheten till Vadstena varifrŒn de kungliga trupperna kom och terrŠngfšrhŒllandena i švergŒngen mellan skog och šppnare landskap spelade fšrmodligen in. I den Šldre stadsplanen motsvarades Dackegatan av dels DjŠknegatan (nordvŠst om Folkungagatan), dels Hagagatans sšdra del (mellan Folkungagatan och korsningen mellan SmŒlandsvŠgen och BurenskšldsvŠgen). Detta senare avsnitt av Dackegatan utplŒnades nŠr SmŒlandsvŠgen fick sin nya strŠckning 1967, i det nŠrmaste pŒ samma plats men i ett betydligt lŠgre plan. En smalare del av den gamla vŠgbanan lŠmnades som gŒngvŠg. Dessfšrinnan hade gatan 1960 pŒ strŠckan Folkungagatan–Kungshšgagatan blivit omlagd, sŠnkt och asfalterad. …sterut fšrlŠngdes den efter hand till Lundbygatan och slutligen Ramstadgatan samt gav namn Œt Dackeskolan, som tidigare var …stergštlands lŠns landstings centrala verkstadsskola.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

L 265 Dackeplan* 1948 — 595 32 M

I ett omrŒde av flerfamiljshus invid grŠnsen mellan Mjšlby och Hšgby fšrsamlingar anlades 1949– 1950 ett torg pŒ KungsvŠgens sšdra sida mellan denna och Dackegatan. I anslutning till den sistnŠmnda fick det namnet Dackeplan.

BN 1948-07-07 ¤ 161, DK 1948-09-10 ¤ 210, SF 1948-09-13 ¤ 125.

 

L 266 Kungshšgagatan (3)* 1946 — 595 32 M, S

Den tredje namngivningen av en gata i Mjšlby efter Kungshšgarna eller Kungshšga har alltjŠmt giltighet. 1946 kunde gatunamnet tas i ansprŒk fšr denna gata, eftersom den planerade gata som dŒ var Œsatt namnet berŠknades bli Šndrad eller slopad genom en stadsplaneŠndring.

BN 1946-03-06 ¤ 50, DK 1946-03-07 ¤ 52, SF 1946-03-11 ¤ 36.

 

L 267 Folkungaplan (1)¡ 1927 — M

Efter den kungliga s k FolkungaŠtten med lokal fšrankring i MjšlbyomrŒdet namngavs i 1934 Œrs stadsplan en av den unga stadens storstilade projekt, som aldrig fšrverkligades. Denna Folkungaplan tŠnktes uppta stšrre delen av Mjšlby munkegŒrds plana markomrŒde omkring nuvarande Kungshšgagatan. Genom den planerade Hagagatan skulle Folkungaplan fšrbindas med en liknande stor plan pŒ nŠsta hšjdplatŒ norrut, Hagaplan. Ingendera realiserades, men pŒ respektive plats minner i dag namnen Folkungaparken och Hagaparken om planerna. 1927 Œrs namnkommittŽ gjorde oombedd fšljande tillŠgg till sitt namnfšrslag: "Den stort tilltagna Folkungaplanen, hvars omrŒde vŠl lŠmpar sig fšr bebyggande och indelande i tomter, dŒ omrŒdet torde kunna berŠknas till ett vŠrde af cirka 30 000 kronor, enligt nuvarande tomtpris, anse kommitterade fšr obehšflig, dŒ flera andra šppna platser i denna stadsdel finnas." Namnet Folkungaplan kom 1959 till anvŠndning i samma stadsdel fšr en ny plan, som verkligen anlades.

NK skr 1927-03-21, Karta 1932 infšr 1934 Œrs stadsplan.

 

L 268 Ryttargatan¡ 1910 — M, S

Ryttargatan skulle enligt 1913 Œrs stadsplan strŠcka sig mellan de fšreslagna Bobergsgatan och Huljegatan samt korsa BurenskšldsvŠgen strax norr om den nuvarande Kungshšgagatan. Gatan, som aldrig blev verklighet, fick sitt namn efter den intilliggande Ryttarhagen (om detta namn se Ryttarhagsleden). Anknytande namn gavs Œt flera gator och kvarter ned mot kvarnbyn.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 269 Huljegatan (1)¡ 1910 — M

Med en strŠckning ungefŠr frŒn nuvarande Dackeplan och vŠsterut utstakades i 1913 Œrs stadsplan Huljegatan, vilken dock aldrig blev utlagd. Samma gatunamn antogs lŒngt senare som namn pŒ en av gatorna i Hulje industriomrŒde. Ortnamnet Hulje – kŠnt sedan 1353 dŒ det skrevs Holšghš – betecknar den by mot vilken Mjšlbys stadsplanelagda omrŒde lŠnge hade sin vŠstgrŠns. Senare har tŠtorten expanderat pŒ byns forna marker, tillhšrande Hšgby fšrsamling (tidigare VŠstra Skrukeby).

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 270 Ramstadgatan (1)¡ 1910 — S, M

Till byn Ramstad i BjŠlbo socken hšrde en utjord – kallad Ramstalyckorna – som lŒg norr om den forna vŠgfšrbindelsen mellan Kungshšga och Egebybacken, i dag delvis kvarlevande i gatorna Fridhemsgatan och Hšgliden. Den fšrsta av tvŒ gator som fŒtt namn efter denna utjord fšrekommer, med bšrjan i 1910 Œrs namnfšrslag, under olika namnformer: Ramstagatan, Ramstadgatan och Ramstadsgatan. PŒ fšrslag av 1927 Œrs kommittŽ namnŠndrades den icke utlagda gatan till Hšgbygatan. Fšrst under namnet Lundbygatan fšrverkligades en mindre del av gatustrŠckningen, som ursprungligen motsvarade municipalsamhŠllets hela rŠtlinjiga vŠstgrŠns, frŒn den Šldre Lundbygatans slut till kyrkogŒrdsinfarten vid den nutida Hšgliden.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 271 Hšgbygatan¡ 1927 — S, M

Samtidigt som 1927 Œrs namnkommittŽ utmšnstrade namnet Hšgbyliden, infšrde den Hšgbygatan som benŠmning pŒ den dittillsvarande Ramstadgatan, som inte var utlagd. Den planerade gatan var linjalrak och sammanfšll med den vŠstra stadsplanegrŠnsen. 1946 švergav stadsplanen bŒde denna gatustrŠckning och dess namn. Ett kortare avsnitt realiserades som en ny gata med namnet Lundbygatan.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

L 272 Lundbygatan (2)* 1946 — 595 32 S

1946 fšrutskickades namnet Lundbygatan, som fšrekommit i stadsplanen sedan 1913, bli ledigt. En planŠndring berŠknades medfšra att den gata som avsetts aldrig skulle komma att byggas. Namnet togs sŒlunda i ansprŒk fšr en ny gata mellan Dackegatan och BurenskšldsvŠgen, som senare planenligt blev fšrlŠngd till MŒrtensgatan. StrŠckningen ingŒr i vad som i 1934 Œrs stadsplan var planerat som Hšgbygatan, i 1913 Œrs plan kallad Ramstadgatan. Lundby by, pŒ vars marker gatan delvis lšper, var Sšrby sockens nordligaste och Šr nu sŒ gott som helt tagen i ansprŒk fšr utbyggnaden av Mjšlby tŠtort. Byns Šgor strŠckte sig mycket nŠra inpŒ Mjšlby kvarnby; by- och sockengrŠnsen gick bl a genom nuvarande Mjšlby kšpcentrum och alldeles invid KungsvŠgen dŠr denna nu mšter SmŒlandsvŠgen och SkŠnningevŠgen. Fšrutom Lundby by har Šven enskilda gŒrdar fŒtt sina namn infšrlivade i gatunamn: PilgŒrdsgatan, StorgŒrdsgatan och SkattegŒrdsgatan. €ven …degŒrdsringen har funnits med i NBs sonderingar infšr nya namn.

BN 1946-03-06 ¤ 50, DK 1946-03-07 ¤ 52, SF 1946-03-11 ¤ 36.

 

L 273 Ramstadgatan (2)* 1963 — 595 40 V, S

NB ansŒg det lŠmpligt att anknyta till ett gammalt befintligt ortnamn, nŠr man 1963 skulle namnge en ny gata. Denna strŠckte sig i kanten av bostadsomrŒdet Tunet och fortsatte sšder om KungsvŠgen till BurenskšldsvŠgen, delvis sammanfallande med en tidigare befintlig infart till det grustag som numera rymmer kommunens gatufšrvaltning. Namnet Ramstadgatan hade redan tidigare fšrekommit i en stadsplan, dock utan att fšrverkligas. Uttal med kort respektive lŒng fšrsta vokal fšrekommer omvŠxlande.

NB skr 1963-03-20, DK 1963-04-25 ¤ 149, SF 1963-05-20 ¤ 79.

 

L 274 Ekgatan* 1947 — 595 32 (nr 1–13, 2–6), 33 (15–41, 8–16) S

L 275 Almgatan* 1947 — 595 32 S

L 276 Bjšrkgatan* 1947 — 595 32 (1–13, 2–14), 33 (nr 15–37, 16–36) S

L 277 Askgatan* 1947 — 595 33 S

L 278 Kastanjegatan* 1957 — 595 33 S

L 279 Poppelgatan* 1957 — 595 33 S

L 280 Bokgatan¡ 1947 — S

L 281 Lindgatan¡ 1947 — S

Gatorna pŒ den vŠstligaste delen av Lundby bys gŠrden lŠngs KungshšgaŒsen har givits namn efter trŠd. Exploateringen av omrŒdet inleddes med tvŠrgator till BurenskšldsvŠgen, vilka strŠckte sig ett kvarter frŒn denna. Fšrst ut att byggas var vid 1940-talets mitt Bjšrkgatan och Almgatan, som fšljdes av Ekgatan. Dessa tre namn samt Askgatan, Lindgatan och Bokgatan beslutades 1947. De bŒda senare har aldrig tagits i bruk, och i dag skulle fšrmodligen Lindgatan anses fšr snarlik det Œr 1950 tillkomna namnet Lindergatan. Lind- och Bokgatorna planerades gŒ frŒn Ekgatan till Bjšrkgatan, parallellt med och sšder om MŒrtensgatans nuvarande vŠstligaste strŠckning. Bebyggelsen utvidgades och gatunŠtet utstrŠcktes senare Œt sydvŠst, varvid SF tio Œr efter den fšrsta namngivningen beslutade att de nya gatorna skulle kallas Kastanjegatan och Poppelgatan samt Askgatan, som inte fullfšljts i den fšrsta etappen. Samtidigt fšrlŠngdes de tre fšrst anlagda gatorna, varav Bjšrk- och Ekgatorna till bostadsomrŒdets fulla lŠngd.

BN 1947-07-16 ¤ 118, DK 1947-07-22 ¤ 211, SF 1947-07-25 ¤ 122, BN 1957-05-02 ¤ 120, DK 1957-07-11 ¤ 138, SF 1957-07-11 ¤ 81.

 

L 282 Axel TrŠffs gata (1)¡ 1959 — S

En kortare tid efter att fabrikšr Axel TrŠff (1875–1958) avlidit skrev NB till SF att man "ansŒg det naturligt, att en gata uppkallades efter den framstŒende kommunalmannen Axel TrŠff". Den gata som fšreslogs var den nuvarande StjŠrngatan. I SF uppstod dock diskussioner om valet av gata och Šrendet Œterremitterades till NB, som fšrklarade sig vidhŒlla sitt fšrslag, vilket DK bitrŠdde. Vid nŠsta behandling i SF yrkade folkpartisten Harry Magnusson med instŠmmande av socialdemokraten Manne Karlsson, att namnet Kvarngatan skulle Šndras till Axel TrŠffs gata. Den sistnŠmndes och tillika TrŠffs partibroder Wille Hammar yrkade bifall till NBs och DKs fšrslag. SF fšljde den linje som dels gav gatan šster om kyrkan det tredje namnet i historien, dels pŒkallade ett nytt namn pŒ LundbyomrŒdets nyanlagda huvudgata med infart frŒn SmŒlandsvŠgen.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, NB skr 1959-03-09, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 283 StjŠrngatan (3)* 1959 — 595 33 S

Sedan SF bestŠmt sig fšr att ge namnet Axel TrŠffs gata Œt den dittillsvarande Kvarngatan, fordrades ett nytt namn pŒ den gata som ursprungligen var Šmnad fšr den framlidne kommunalmannen. Inspirationen hŠmtades frŒn de intilliggande kvarteren, som givits namn som Solen, MŒnen och StjŠrnan. HŠrigenom gavs fšr tredje gŒngen en gata i Mjšlby namnet StjŠrngatan. Ursprunget till gatans strŠckning var en brukningsvŠg pŒ LundbygŠrdet, utgŒende frŒn landsvŠgen mot SmŒland, SmŒlandsvŠgen.

NB skr 1959-03-09, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 284 Birgittagatan* 1959 — 595 33 S

SF ansŒg 1959 att "det kunde anses lŠmpligt att en gata Šven i Mjšlby uppkallades efter …stergštlands genom tiderna stšrsta kvinna". Genom sina nio uppenbarelsebšcker, instiftande av S:t Augustini frŠlsarorden (Birgittinorden) och helgonfšrklaringen 1391 Šr lagmansdottern och -hustrun Birgitta Birgersdotter (1303–1373), den heliga Birgitta, ocksŒ Sveriges mest ryktbara kvinna genom seklerna. UlvŒsa, Alvastra och Vadstena var hennes lokala fšrankring i vŠstra …stergštland. Som aktšr pŒ den internationella arenan verkade hon i Rom och vallfŠrdade hon till bŒde Santiago de Compostela och Jerusalem. Hennes verk fortsattes av dottern Katarina, som ocksŒ Šgnats ett gatunamn i Mjšlby.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 285 Katarinas grŠnd* 1959 — 595 33 S

NŠr den heliga Birgitta fick sin gata, anvisades i nŠrheten ocksŒ en grŠnd till minne av hennes dotter, Katarina Ulfsdotter (1331–1381). Efter Birgittas dšd 1373 tog hon sig an uppgiften att organisera och leda det av modern grundade klostret i Vadstena samt att understšdja Birgittas kanonisationsprocess. Katarina fick sjŠlv tidigt helgonrykte, och hennes hšgtidliga translation firades i Vadstena 1489. PŒ grund av reformationen blev hon dock aldrig kanoniserad. Till Mjšlby har Katarina en sŠrskild anknytning genom att ett av de mirakel som anfšrdes infšr hennes helgonfšrklaring utspelades i kvarnbyn, nŠr hennes reliker flyttades: "PŒ samma dag, som hennes grav ršrdes och benen upptogs, fšll i Mjšlby socken ett piltebarn, ett halvt Œr gammalt, neder i fallande stršm och sšktes ivrigt av fšrŠldrarna i tvŒ dygn och kunde ej ses, Šn mindre finnas. Tredje dagen vid middagen funno de barnet levande och helbrŠgda hŒlla sig vid en stock eller stštta, som stod under byggnaden, dŠr stršmmen var som stridast. DŒ de glada togo upp honom och sporde, huru han dŠr sŒ lŠnge sitt liv behŒllit tvŠrtemot allt deras hopp och tršst, svarade pilten med rent och klart mŒl, fast han tillfšrne talade lŠspande som barn plŠga, och sade: Genast jag fšll frŒn bron ned i stršmmen, kom en všrdnadsfull fru i vita klŠder och tog mig under sin mantel, hŒllandes mig intill pŒlen eller stšttan och vaktade mig, sŒ att vattnet mig inte kunde skada. Och hon sade att hon hette fru Katarina frŒn Vadstena och bad mig sedan komma till henne. Just som I fingen mig se och togen mig upp ur vattnet, fšrsvann den goda frun bort frŒn mina šgon. Detta kungjorde piltens fšrŠldrar fšr alla sina grannar och kommo med honom till S:ta Karins grav i Vadstena och bekrŠftade detta jŠrtecken med vittnen och eder, offrade sitt offer och foro glada hem, prisande Gud i hans helga brud och dotter."

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 286 Dalagatan¡ 1910 — S

Inom motivkretsen šstgštska hŠrader namngavs i 1913 Œrs stadsplan Dalagatan efter hŠradet Dal mellan TŒkern och VŠttern. Gatan, som aldrig utlades, hade sin strŠckning mellan den planerade Ramstadgatan och Nils Dackes gata med bšrjan strax sšder om Askagatans slut. I nŠsta stadsplan var Dalagatan utmšnstrad. DŠr fanns dock en fšreslagen Dalgatan med helt annorlunda bakgrund och lŠge.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 287 Bobergsgatan¡ 1910 — S

I 1913 Œrs stadsplan namngavs tre gator pŒ LundbyomrŒdet – ingen av dem utlades – efter hŠrader i vŠstra …stergštland: Bobergsgatan, Askagatan och Dalagatan. Den fšrstnŠmnda tŠnktes fŒ en strŠckning parallellt med dagens MŒrtensgatan, frŒn Folkungagatan till i hšjd med Lundbygatan. I 1934 Œrs stadsplan efterfšljdes gatan av Domaregatan.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 288 Domaregatan (1)¡ 1927 — S

Den brukningsvŠg som fšregick Folkungagatan svŠngde i sydvŠst vinkelrŠtt upp mot Ryttarhagen pŒ KungshšgaŒsen. Det avsnitt av vŠgen som avgrŠnsades av Folkungagatan och den planerade Hšgbygatan vid stadsplanegrŠnsen och gick parallellt med MŒrtensgatan, sšder om denna, fšrekom i 1913 Œrs stadsplan som Bobergsgatan. I den nya planen 1934 fick gatan namnet Domaregatan med anledning av sin riktning mot den mŠktiga domarringen i Ryttarhagen. Gatan anlades aldrig, och det senare namnet togs 1979 i ansprŒk fšr en helt annan gata.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

L 289 Askagatan¡ 1910 — S

Som ett av tre hŠrader fick Aska en gata benŠmnd efter sig pŒ LundbyomrŒdet i 1913 Œrs stadsplan. Den skulle strŠcka sig frŒn strax sšder om den nuvarande Sšrbygatans norra slut, šver BlŒklintskolans tomt till Folkungagatan. DŠr skolan nu har sin gŒrd avsŒgs en park anlŠggas pŒ šmse sidor om Askagatan. Inget av detta fšrverkligades. Gatunamnet skall inte fšrvŠxlas med Askgatan, som senare tillkom i samma stadsdel.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 290 Jarlaplan¡ 1932 — S

Till platsen fšr den nuvarande BlŒklintskolans gŒrd med tillhšrande gršnyta fšrlade 1934 Œrs stadsplan Jarlaplan, som skulle strŠcka sig fram till Sšrbygatan. PŒ samma yta planerades i den fšregŒende stadsplanen ett parkomrŒde pŒ šmse sidor om en genomkorsande gata, Askagatan. Namnet Jarlaplan skall ses i sammanhang av Folkungagatan, gŒende omedelbart vŠster om planen. Stamfader fšr den kungliga dynasti som givit namn Œt gatan var innehavaren av det mŠktiga jarlaŠmbetet, BjŠlbosonen Birger jarl.

Karta 1932 infšr 1934 Œrs stadsplan.

 

L 291 BoxholmsvŠgen (2)¡ 1910 — S

1910 Œrs fšrslag till gatunamn fšr municipalsamhŠllet innehšll namnet BoxholmsvŠgen fšr nuvarande Sšrbygatan. Efter fšrslagets remiss till allmŠnheten Šndrades dock detta till MiskarpsvŠgen, som faststŠlldes i och med 1913 Œrs stadsplan. Mjšlbys grannkommun i sšder – liksom kšpingen, municipalsamhŠllet och bruket med samma namn – har sŒledes aldrig fŒtt bilda ett officiellt gatunamn i Mjšlby, men i folkmun anvŠndes BoxholmsvŠgen fordom som benŠmning pŒ dagens SmŒlandsvŠgen.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 292 MiskarpsvŠgen¡ 1910 — S

MiskarpsvŠgen var i 1913 Œrs stadsplan namnet pŒ den nuvarande Sšrbygatan, ursprungligen fšreslagen som BoxholmsvŠgen. GŒrden Miskarp, belŠgen inom fv Sšrby socken, har fŒtt sin mark tagen i ansprŒk fšr Mjšlby golfbana. Genom gŒrdens lŠge sydvŠst om tŠtorten tjŠnade en blick i dess riktning som underlag fšr mjšlbybors vŠderprognoser; det som kunde iakttas i "MiskarpavrŒa" var snart en realitet i byn eller stan.

BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

L 293 Sšrbygatan (2)* 1927 — 595 33 S

NŠr namnet pŒ landsvŠgen till Sšrby och SmŒland Šndrades frŒn Sšrbygatan till SmŒlandsvŠgen 1934, fick den nuvarande Sšrbygatan, som lšper nŠrmast parallellt, šverta det gamla namnet. Denna gata bar i 1913 Œrs stadsplan namnet MiskarpsvŠgen samt hade under arbetet med planen fšrst fšreslagits som BoxholmsvŠgen, dvs samma namn som inofficiellt brukades om den gamla Sšrbygatan. Fram till den stora exploateringen av LundbyomrŒdet, som inleddes i slutet av 1950-talet, var Sšrbygatan utlagd endast till dŠr dagens StorgŒrdsgatan mynnar ut, Šven om avsikten i 1934 Œrs stadsplan var att den skulle nŒ Šnda till den planerade men aldrig realiserade Lundbygatan, som utgjorde stadsplanegrŠns i sšder. Med tiden fšrlŠngdes Sšrbygatan Šnda till Dag Hammarskjšlds gata, i vilken den švergŒr med en bšj. I motsatt Šnda gick gatan ursprungligen snett ut pŒ SmŒlandsvŠgen, men av trafiksŠkerhetsskŠl Šr dess norra del nu ŒtervŠndsgata med infart sšderifrŒn.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

L 294 StorgŒrdsgatan (2)¡ 1927 — S

Den av de tre gatorna genom tiderna med namnet StorgŒrdsgatan som aldrig blev utlagd var i 1934 Œrs stadsplan efterfšljare till den i 1913 Œrs plan fšrekommande Viringegatans del vŠster om Sšrbygatan (SmŒlandsvŠgen). Denna upplaga av StorgŒrdsgatan skulle gŒ i riktning rakt mot sin namngivare, Lundby storgŒrd pŒ hšjden invid dagens infart till Lundbybadet. Gatans strŠckning var nŒgot sydligare Šn den vinklade norra delen av nuvarande StorgŒrdsgatan och dess fortsŠttning šsterut placerade sig alldeles norr om dagens Katarinas grŠnd.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

L 295 StorgŒrdsgatan (3)* 1959 — 595 33 S

Dagens StorgŒrdsgatan har sitt namn gemensamt med tvŒ Šldre gator. Detta gŠllde fšrst fšr nuvarande Villagatan och blev dŠrefter fšrslag till namn pŒ en aldrig anlagd gata vŠsterut frŒn SmŒlandsvŠgen. I alla tre fallen Šr gatunamnets ursprung Lundby storgŒrd.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 296 HŠllebygatan* 1959 — 595 33 S

Gatan har fŒtt sitt namn efter ett omrŒde i gatans nŠrhet som pŒ en karta frŒn 1768 Šr benŠmnt HŠlleby Šgor. Kartan uppges vid gatunamnets tillkomst (1959) vara fšrvarad pŒ pastorsexpeditionen. DŠr kan den dock inte Œterfinnas, ej heller i det material som levererats till Landsarkivet i Vadstena. Ortnamnet har inte kunnat pŒtrŠffas i andra kŠllor och det Šr inte kŠnt vilken fastighet som namnet betecknar; hela omrŒdet mellan SvartŒn och sockengrŠnsen vid Ryttarhagen upptas sedan urminnes tid av Lundby by. I det tryckta protokollet med SFs beslut den 16 mars 1959 har just namnet HŠllebygatan tappats bort. MŒhŠnda existerar sŒledes varken HŠlleby eller HŠllebygatan! Gatan bšrjade ursprungligen vid planen i StorgŒrdsgatans slut men Šr nu avkortad med strŠckan genom parkomrŒdet šster om Sšrbygatan.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 297 Smedjegatan* 1959 — 595 33 S

Gatan mellan kvarteren StŠdet och TŒngen i ett omrŒde pŒ LundbygŠrdet med denna typ av kvartersnamn fšreslogs av NB fŒ namnet Smedjegatan. Vid behandlingen i SF ansŒg Harry Magnusson att det vore lŠmpligare med Smedgatan, men nŒgon Šndring i det ursprungliga fšrslaget gjordes inte.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 298 Kantoriegatan¡ 1959 — S

Mark i omrŒdet donerades under medeltiden till en "cantoria" i Linkšpings domkyrka, dvs en tjŠnst som kantor. Gatan fšreslogs dŠrfšr fŒ namnet Kantoriegatan. DK genomfšrde dock en sprŒklig fšrenkling till Kantorsgatan, som blev SFs beslut.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 299 Kantorsgatan* 1959 — 595 33 S

Det fšreslagna namnet Kantoriegatan justerades av DK till det slutligen antagna Kantorsgatan. I stŠllet fšr den avsedda anspelningen pŒ en tjŠnst som domkyrkokantor har den lokala folketymologin velat knyta gatunamnets ursprung till Mjšlby fšrsamlings mŒngŒrige kantor, musikdirektšren Birger NorŽn (1916–1996), som bodde invid parkomrŒdet šster om Kantorsgatan.

DK 1959-01-09 ¤ 19, SF 1959-01-19 ¤ 12, DK 1959-03-13 ¤ 78, SF 1959-03-16 ¤ 44.

 

L 300 Dag Hammarskjšlds gata* 1962 — 595 33 S

Fyra mŒnader efter att Fšrenta nationernas generalsekreterare Dag Hammarskjšld (1905–1961) hade omkommit nŠr hans flygplan stšrtade i sšdra Afrika, fšreslog Mjšlby stads NB – bestŒende av fv riksdagsmannen Nils G Strandler, kontraktsprosten Martin Leby och kommunalborgmŠstaren Ragnar Bendt – att han skulle hedras med ett gatunamn: "Vi anse det tilltalande och vŠlmotiverat, att Mjšlby i likhet med mŒnga stŠder inom och utom landet pŒ sŒ sŠtt hugfŠster minnet av en landsman, som genom sina insatser i FN blivit en allmŠnt aktad internationell centralgestalt." SŒ blev ocksŒ fallet och valet fšll pŒ en gata som stod i begrepp att lŠggas ut senare under Œret 1962. PŒ beredningsstadiet skall fšrst ett annat namn ha fšrekommit, men detta Šr ej dokumenterat. Den lŒnga Dag Hammarskjšlds gata blev den sista och yttersta i det stora bostadsomrŒdet Lundby vŠster om SmŒlandsvŠgen, och den fšrenade Šndarna pŒ Bjšrkgatan, Ekgatan, Birgittagatan och Sšrbygatan. Ofta, framfšr allt i tal, dras gatunamnet samman till formen Dag Hammarskjšldsgatan.

NB skr 1962-01-25, DK 1962-02-09 ¤ 70, SF 1962-02-19 ¤ 36.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson