Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – K. …stra Lundby

 

K 238 Kullabergsgatan* 1927 — 595 30 S

PŒ vŠstra sidan av SvartŒn skjuter sšder om BurenskšldsvŠgen urberget upp och bildar ett par markerade hšjder. Den ena kallades fšrr Lundby kulle och pŒ den Šr Folkets park anlagd. Den andra Šr Kullaberg i utkanten av omrŒdet Egna hem. Kullabergsgatan, som Šr GŠstgivaregatans fortsŠttning pŒ andra sidan BurenskšldsvŠgen, planlades och namngavs i och med 1934 Œrs stadsplan. Dess strŠckning bildade dŒ en vinkel mellan GŠstgivaregatans slut och PilgŒrdsgatan. I praktiken blev Kullabergsgatan bara infarten frŒn BurenskšldsvŠgen till Folkets park, dŠr den avslutas med en stšrre plan som anvŠnds som parkeringsplats. FortsŠttningen till PilgŒrdsgatan Šr gŒng- och cykelvŠg. I 1913 Œrs stadsplan var gatustrŠckningen lŠngs Œn planerad som en del av StorgŒrdsgatan (nu Villagatan), som skulle fšrbinda Sšrbygatan (SmŒlandsvŠgen) med BurenskšldsvŠgen.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

K 239 PilgŒrdsgatan* 1910 — 595 30 S

En av Mjšlbys smalaste och mest undanskymda gator Šr PilgŒrdsgatan, men ursprungligen var den i bŒde 1913 och 1934 Œrs stadsplaner tŠnkt som en lŒng fšrbindelselŠnk frŒn BurenskšldsvŠgen Šnda till municipalsamhŠllets sydgrŠns nere i nuvarande Lundbybadet. Till gatan skulle anslutas GesŠllgatan och dŒvarande StorgŒrdsgatan (senare Villagatan) liksom enligt 1934 Œrs plan Kullabergsgatan och de aldrig anlagda Riddaregatan och Nygatan. FrŒn tid till annan har gatans planerade – men aldrig faktiska – strŠckning nŠrmast BurenskšldsvŠgen varit litet vŠstligare, dvs nŒgot bšjd upp mot korsningen med SmŒlandsvŠgen. Gatan har sitt namn efter den sedan lŠnge fšrsvunna Lundby pilgŒrd, pŒ vars forna Šgor den ryms.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 240 Kungshšgagatan (1)  1910 — S

Kungshšga Šr den lokala varianten – bestŠmd form pluralis – av ortnamnet Kungshšgarna. Dess etymologi och Œlder Šr okŠnda. Namnet betecknar framfšr allt ett bebyggelseomrŒde – fram till indelningsverkets upphšrande marken till de fyra ryttartorpen under Hulje vŠster-, mellan-, norr- respektive šstergŒrd – pŒ šmse sidor om den nuvarande KungsvŠgen, i den šstra utkanten av Hulje by, som tillhšrde VŠstra Skrukeby fšrsamling fšre dennas inkorporering med Hšgby. PŒ andra hŒll, t ex i Gamla Uppsala, avser benŠmningen gravhšgar, och sŒdana finns fšrvisso pŒ den hšjdstrŠckning dŠr ortnamnet har sin referens. OcksŒ namnet Hšgby pŒ den intilliggande byn och socknen antas syfta pŒ en gravhšg. Hšgarnas kungliga anknytning ŒterstŒr att fšrklara. Namnet Kungshšgabacken fšrekommer 1875 och avser den Œs i Hšgby nuvarande fšrsamling som var genombruten av den allmŠnna landsvŠgen, dvs dagens KungsvŠgen och dess fortsŠttning mot Hogstad. I VŠstra Skrukeby och Hšgby socknar fšrekommer inte Kungshšga som officiell fastighetsbenŠmning. Eftersom det var sŒ nŠra till Mjšlby by – bara šver sockengrŠnsen och Liabacken ner – sškte sig Kungshšgas invŒnare ofta dit. Dessa kontakter innebar ocksŒ att Kungshšgabor upptrŠdde som faddrar vid dop i mjšlbyfamiljer. I Mjšlby fšrsamling var prŠsten inte bunden av – och hade fšrmodligen heller inte nŠrmare kŠnnedom om – den officiella fastighetsindelningen i Hšgby, som dŒ tillhšrde ett annat pastorat. Det medfšrde att dopvittnen som kom frŒn andra sidan grŠnsen, efter muntlig utsaga, antecknades som hemmahšrande i Kungshšga. Fšrsta gŒngen detta pŒtrŠffas i Mjšlbys fšdelsebok Šr 1861, men sŠkerligen Šr namnet Šldre Šn sŒ. 1979 blev Kungshšga ett officiellt ortnamn genom namngivning av kvarteret norr om Ryttarhagsleden, mitt emot nuvarande GymnasievŠgen. Dessfšrinnan hade namnet infšrlivats i benŠmningarna Kungshšgahemmet, Kungshšgaskolan och tre gŒnger Kungshšgagatan. I dagligt tal kallas nŠmnda gymnasieskola "Kungshšga". Detta trivialnamn uttalas dock med grav accent och omrŒdesnamnet pŒ lokalt vis med akut. Den fšrsta Kungshšgagatan – med šst-vŠstlig riktning šver LundbygŠrdet mot Kungshšgarnas fornminnesomrŒde – bestod ursprungligen av nuvarande HŠlsogatan. Den bšrjade vid Kullaberg och strŠckte sig alltsŒ i vŠster till Sšrbygatan (SmŒlandsvŠgen) men fšrlŠngdes sedan stegvis pŒ andra sidan denna. I en fšrsta etapp planerades den till Nils Dackes gata, dvs nuvarande Folkungagatan. Genom 1934 Œrs stadsplan Šndrades namnet till MŒrtensgatan, som efter avsšndring av Kungshšgagatans ursprungliga avsnitt som HŠlsogatan numera enbart betecknar gatustrŠckningen vŠster om SmŒlandsvŠgen.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 241 MŒrtensgatan* 1927 — 595 32 S

1927 Œrs namnkommittŽ tog initiativet till att det befintliga namnet Kungshšgagatan byttes mot MŒrtensgatan. Fšrledens egennamn hŠrršr frŒn en trŠdgŒrdsmŠstare som hade sin enligt uppgift vŠlskštta ršrelse – "MŒrtens trŠdgŒrd" – fšrlagd till den blivande gatans nŠrhet. 1880 Œrs ekonomiska karta, kartlagd 1876, utvisar invid SmŒlandsvŠgen, pŒ Lundby bys mark nŠra sockengrŠnsen till Mjšlby, tvŒ torp med namnet TrŠdgŒrdsholm. Omkring 1960 Šndrades MŒrtensgatans strŠckning pŒ vŠstra sidan av SmŒlandsvŠgen, sŒ att utfarten pŒ denna blev gemensam med Sšrbygatans. Senare borttogs det tillagda gatuavsnittet, varefter MŒrtensgatan helt saknade fšrbindelse med SmŒlandsvŠgen vŠsterifrŒn. DŠrmed var gatan i praktiken tudelad, vilket 1981 befŠstes genom att den šstra delen – den ursprungliga Kungshšgagatan – gavs namnet HŠlsogatan. Vid tillkomsten av namnet MŒrtensgatan strŠckte sig gatan vŠsterut till Folkungagatan, varifrŒn den senare fšrlŠngts till Bjšrkgatan. OcksŒ i vŠster har gatan avdelats, dock utan att namnfšrhŒllandena Šndrats: mellan Ekgatan och Almgatan Šr numera endast cykeltrafik tillŒten.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

K 242 HŠlsogatan* 1981 — 595 30 S

Den ursprungliga delen av den Šldsta Kungshšgagatan, som strŠckte sig šsterut frŒn nuvarande SmŒlandsvŠgen i den norra kanten av Egna hem, avsšndrades 1981 frŒn efterfšljaren MŒrtensgatan. Det skedde sedan dennas fšrbindelse med SmŒlandsvŠgens vŠstra sida avskurits av trafiksŠkerhetsskŠl. Den nybildade gatan fick namnet HŠlsogatan efter landstingets hŠlsovŒrdscentral, till vilken gatan har som huvuduppgift att vara infart. Numera bevarar gatunamnet ett historiskt fšrhŒllande, eftersom verksamheten i dag bedrivs under namnet Mjšlby vŒrdcentral. Till de nuvarande lokalerna flyttade hŠlsovŒrdscentralen frŒn Kyrkogatan, dŠr den šppnats 1961 som en av de fšrsta i landet.

NB 1981-01-20 ¤ 5, KS 1981-03-11 ¤ 113, KF 1981-03-24 ¤ 51.

 

K 243 Hantverkaregatan* 1910 — 595 30 S

Men anknytning till yrkesutšvare som bodde i det under slutet av 1800-talet anlagda smŒhusomrŒdet Egna hem gavs en av gatorna dŠr namnet Hantverkaregatan och en annan GesŠllgatan. Hantverkaregatan hade fšrr fšrbindelse i norr med HŠlsogatan (tidigare MŒrtensgatan och dessfšrinnan Kungshšgagatan), men Šr dŠr numera avstŠngd fšr in- och utfart.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 244 GesŠllgatan* 1910 — 595 30 S

GesŠllgatan Šr allt sedan 1913 Œrs stadsplan namnet pŒ en mindre tvŠrgata till Hantverkaregatan. Bakgrunden till bŒda namnen Šr att omrŒdet – Egna hem – hade flera invŒnare med hantverksyrken.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 245 StorgŒrdsgatan (1)  1910 — S

Efter Lundby storgŒrd har tre gator blivit namngivna, tvŒ av dem utlagda. Alla har de haft sin strŠckning i nŠrheten av StorgŒrdens mangŒrdsbebyggelse pŒ hšjden vid dagens infart till Lundbybadet. Den fšrsta StorgŒrdsgatan motsvarade dagens Villagatan, och i šster planerades den fortsŠtta genom Folkets park och dŠrefter som den nord-sydliga strŠckningen av nuvarande Kullabergsgatan fram till BurenskšldsvŠgen. Vid den stora namnrevisionen pŒ 1930-talet namnŠndrades den befintliga gatan till Villagatan.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 246 Villagatan* 1927 — 595 30 S

Den sydligaste av de utlagda gatorna i villaomrŒdet Egna hem namnŠndrades genom 1934 Œrs stadsplan frŒn StorgŒrdsgatan till Villagatan. Samtidigt instŠlldes planerna pŒ en fortsŠttning av gatan genom Folkets park till BurenskšldsvŠgen.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

K 247 Viringegatan (1)¡ 1910 — S

TvŒ gator har namngivits efter gŒrden Viringe i den šstra delen av Hšgby (tidigare VŠstra Skrukeby) socken. GŒrdens bebyggelse lŒg mellan nuvarande Ryttarhagsleden och E 4, innan den slutgiltigt jŠmnades med marken pŒ 1980-talet. Den Šldre Viringegatan, som till skillnad frŒn den yngre aldrig blev utlagd, fšreslogs i 1913 Œrs stadsplan strŠcka sig ungefŠr parallellt med nuvarande Katarinas grŠnd, strax norr om denna, med fortsŠttning šver Sšrbygatan (SmŒlandsvŠgen) och som dagens infart till Lundbybadet fram till PilgŒrdsgatans fšreslagna fšrlŠngning. I 1934 Œrs stadsplan fšrekommer gatan uppdelad i en del vŠster och en annan šster om SmŒlandsvŠgen: StorgŒrdsgatan respektive Riddaregatan.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 248 Riddaregatan¡ 1927 — S

Riddaregatan var i 1934 Œrs stadsplan efterfšljare till delen šster om SmŒlandsvŠgen av den i 1913 Œrs plan fšrekommande Viringegatan. Gatan var planlagd invid kvarteret Riddaren, pŒ platsen fšr dagens namnlšsa och pŒ kvartersmark belŠgna infart frŒn SmŒlandsvŠgen till Lundbybadet. Riddaregatan kvarstod i stadsplanen fram till att denna Šndrades i samband med projekteringen av stadens tempererade utomhusbad, som invigdes 1969. Gatu- och kvartersnamnen ingŒr i en grupp namn som bildats av benŠmningar pŒ krigsfolk.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

K 249 backen¡ 1910 — S

Strax norr om municipalsamhŠllets sydgrŠns, i det omrŒde som numera upptas av Lundbybadet, planerades backen i den starkt sluttande terrŠngen ned mot SvartŒn. Den aldrig anlagda gatan skulle enligt 1913 Œrs stadsplan strŠcka sig mellan Lundbygatan och PilgŒrdsgatans sšdra fšrlŠngning, vilka inte heller realiserades.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 250 Lundbygatan (1)¡ 1910 — S

En gata som avsŒgs sammanfalla med municipalsamhŠllets sšdra grŠns fick i 1913 Œrs stadsplan namnet Lundbygatan. Den skulle anlŠggas pŒ Lundby bys Šgor strax sšder om nuvarande StjŠrngatan och ungefŠr parallellt med denna. …ster om Sšrbygatan (SmŒlandsvŠgen) planerades den fortsŠtta ned i den ravin dŠr nu Lundbybadet finns, fšr att vika av vinkelrŠtt norrut till den planerade Viringegatan. I stadsplanen 1934 strŠckte sig Lundbygatan endast vŠster om SmŒlandsvŠgen med fortsŠttning till den vŠstra stadsplanegrŠnsen, som utgjordes av den planerade Hšgbygatan. Dessa bŒda gator tŠnktes mšta varandra dŠr i dag Folkungaplan har sitt sydšstra hšrn. 1946, dŒ det stod definitivt klart att Lundbygatan inte skulle komma att lŠggas ut, togs namnet i ansprŒk fšr den gata som i dag kallas sŒ. Ortnamnet Lundby omnŠmns fšrsta gŒngen i bevarade kŠllskrifter Œr 1369, dŒ det hade samma stavning som i vŒr tid. Det lokala uttalet Šr 'Lunnby' (korta vokaler).

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

K 251 Kapellgatan* 1967 — 595 31 S

I Mjšlby pastorat har en komministertjŠnst alltid varit fšrlagd till Sšrby annexfšrsamling – Šven efter att denna 1791 uppgŒtt i moderfšrsamlingen – med prŠstgŒrd i Lundby by. NŠr tŠtorten expanderade kraftigt vŠsterut frŒn slutet av 1950-talet, mŒngdubblades antalet invŒnare i LundbyomrŒdet. DŠrmed fann Mjšlby fšrsamling behov av en gudstjŠnstlokal ocksŒ i den vŠxande vŠstra delen av Mjšlby. Det ledde till att man 1962 i prŠstgŒrdens flygelbyggnad inrŠttade Lundby kapell, som kom att šverta en del av arvet frŒn Sšrby kyrka och fšrsamling. Fem Œr efter sin tillkomst fick kapellet namnge den gata som leder frŒn SmŒlandsvŠgen till prŠstgŒrden.

NB skr 1967-02-09, DK 1967-03-02 ¤ 77, SF 1967-03-20 ¤ 52.

 

K 252 VŠstra RingvŠgen  1969 — S

Planerna pŒ en ringled i den yttre delen av stadsbebyggelsen ledde till att en fortsŠttning pŒ den ursprungliga RingvŠgen, belŠgen šster om Œn, anlades pŒ den vŠstra sidan och fick samma namn som modergatan. VŠster om SmŒlandsvŠgen avsŒgs leden fortsŠtta parallellt med och mellan Svarvargatan och Dag Hammarskjšlds gata. Eftersom nŒgon fšrbindelse šver Œn mellan de bŒda delarna av RingvŠgen inte fanns, infšrdes av praktiska skŠl 1969 namnen …stra respektive VŠstra RingvŠgen. Sedan ringvŠgsplanerna švergivits, Œterfick 1979 den šstra strŠckningen sitt gamla namn och gavs samtidigt den vŠstra namnet SkattegŒrdsgatan.

NB 1969-09-22 ¤ 4, BN 1969-10-01, DK 1969-10-14 ¤ 885, SF 1969-10-27 ¤ 178.

 

K 253 SkattegŒrdsgatan* 1979 — 595 31 S

Efter RingvŠgen och VŠstra RingvŠgen Šr SkattegŒrdsgatan det tredje namnet i ordningen pŒ den gatustrŠckning som fšrst byggdes som en del – mellan SvartŒn och SmŒlandsvŠgen – av en planerad ringled. NŠr dessa planer švergivits till fšrmŒn fšr en fšrlŠngning av JŠrnvŠgsgatan šver Œn, fick gatan 1979 sitt nuvarande namn efter Lundby skattegŒrd. MangŒrdsbyggnaden till denna lŒg ungefŠr dŠr gatan nu svŠnger i riktning mot dagens ringled. Fšr att bereda plats fšr gatan, flyttades huset 1968 till Lundbyvallen, dŠr det tjŠnar som klubbhus fšr Mjšlby Sšdra IF. I vŠster har SkattegŒrdsgatans strŠckning Šndrats sŒ att den numera har utfart pŒ JŠrnvŠgsgatan i stŠllet fšr SmŒlandsvŠgen.

NB 1979-01-25 ¤ 5, KS 1979-04-04 ¤ 148, KF 1979-04-24 ¤ 65.

 

K 254 JonsbergsvŠgen* 1990 — 595 92 S

Ett tidigare obenŠmnt avsnitt av den gamla strŠckningen av riksvŠg 32, mellan JŠrnvŠgsgatan och HŠstholmsjŠrnvŠgen, gavs 1990 namnet JonsbergsvŠgen. Fšrleden avser en av fastigheterna invid vŠgen. Namnet, tidigare Šven skrivet Johnsberg, har ocksŒ kommit att beteckna hela det lilla bebyggelseomrŒdet vid sšdra delen av vŠgen. HŠr fanns fšrr bl a ett epidemisjukhus. Fšrmodligen har ortnamnet sitt ursprung i namnet pŒ en invŒnare.

NB 1990-10-04 ¤ 13, KS 1990-11-07 ¤ 280, KF 1990-11-23 ¤ 144.

 

K 255 Kruthusgatan* 1990 — 595 92 S

Mot bakgrund av att den anrika jŠrnhandelsfirman Hagelin & Co i ett bergsparti i gatans nŠrhet hade ett kruthus fšr fšrvaring av sprŠngŠmnen, fšreslog NB kvartersnamnet Kruthuset och gatunamnet Kruthusgatan.

NB 1990-10-04 ¤ 13, KS 1990-11-07 ¤ 280, KF 1990-11-23 ¤ 144.

 

K 256 SkiftesvŠgen¡ 1990 — S

I anslutning till ett planfšrslag fšr exploatering av mark som tidigare utgjort Lundby backgŒrds och šdegŒrds Šgor – inom den triangel som bildas av JonsbergsvŠgen, JŠrnvŠgsgatan och HŠstholmsjŠrnvŠgen – fšreslog NB gatunamn med anknytning till jordbruket. Det planerade, men aldrig realiserade, bostadsomrŒdets huvudgata, som skulle utgŒ vinkelrŠtt frŒn JonsbergsvŠgen, blev kallad SkiftesvŠgen.

NB 1990-10-04 ¤ 14.

 

K 257 …degŒrdsringen¡ 1990 — S

I ett omrŒde med smŒhusbebyggelse pŒ Lundby back- och šdegŒrdars forna marker avsŒgs, enligt en aldrig fšrverkligad plan, en gata bŒde bšrja och sluta i SkiftesvŠgens šstra Šnda och formas efter kilen mellan JŠrnvŠgsgatan och HŠstholmsbanan. Efter en av de fšrsvunna gŒrdarna och efter sin form Œsattes gatan namnet …degŒrdsringen.

NB 1990-10-04 ¤ 14.

 

K 258 Sšrbyleden¡ 1983 — S

Infšr namnŠndring av RyttarhagsvŠgen med anledning av att denna skulle fŒ karaktŠren av fšrbifart mellan Sšrby och Kungshšga, diskuterade NB – innan namnet Ryttarhagsleden till sist antogs – bl a fšrslaget Sšrbyleden. Detta namn beslutade dock NB att reservera till en kommande exploatering pŒ Sšrby bys forna Šgor.

NB 1983-08-24 ¤ 8.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson