Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – Inledning

Gatunamn Šr med oss šverallt och alltid. Ingen som bor eller vistas i en stad undgŒr dem – de beršr var och en. De Šr det šverlŠgsna hjŠlpmedlet fšr att hitta i tŠtorten, pŒpassligt nŠrvarande nŠr vi slŒr upp i telefonkatalogen eller letar pŒ stadskartan. Vi har ett gatunamn i vŒr adress, som vi dagligen ser bl a pŒ vŒra postfšrsŠndelser. Vi fšrflyttar oss pŒ gator vars namn vi kan lŠsa pŒ skyltar i gathšrnen. Men vet vi vad som dšljer sig bakom vŒrt eget och andra gatunamn? De har alla sin historia, som ibland leder mŒnga hundra Œr tillbaka, och tillsammans fŒngar de in bygdens hela historia.

Mjšlbys alla 405 gatunamn behandlas i boken Mjšlbys gatunamn genom tiderna, som snarast berŠttar Mjšlbys historia speglad i gatunamnen. Den handlar om hur Mjšlby uppkommit och utvecklats frŒn en medeltida kvarnby, via 1800-talets jŠrnvŠgssamhŠlle till dagens kommuncentrum. Kunskap fšrmedlas om lokalsamhŠllets bestŒndsdelar: naturfšrutsŠttningar, befolkningsutveckling, bebyggelse, kommunikationer, nŠringsliv, politik, fšrvaltning, religion, kulturliv, ortnamn, dialekt, personer, slŠkter osv. Mjšlbys gatunamn genom tiderna Šr den stšrsta forskningsuppgift som nŒgonsin utfšrts inom Mjšlbys historia. Arbetet Šr tvŠrvetenskapligt och vill ge lŠsaren en helhetsbild, fšrklara samband och skapa fšrstŒelse.

MŒnga gatunamn har en historia som hittills varit okŠnd. En del namn grundar sig pŒ misstag och andra pŒ humor. Ett stort antal gator har bytt namn, och det finns exempel pŒ bŒde fšrsvunna och nyfunna gator. I boken avlivas flera myter som mjšlbyborna har odlat kring sina gatunamns innebšrd.

Fšrord

Fšr att tillhandahŒlla funktionsdugliga adresser till bebyggelsen i en tŠtort, Šr det sedan lŠnge kutym att gator och torg ges egennamn. Det kan ske av ortsbefolkningen inofficiellt och med sedvanans hjŠlp eller – i senare tid sŒ gott som uteslutande – genom beslut av kommunal myndighet. Dessa s k gatunamn bildar en synbar del av ortens historia. Genom att de Šr tillkomna i olika tidssammanhang speglar de ett historiskt fšrlopp, som ofta nŒr Šven utanfšr sjŠlva namn- och bebyggelsehistorien. DŠrtill Šr det inte ovanligt att inspiration till namngivningen hŠmtats just ur den lokala historien.

I denna bok presenteras resultatet av ett arbete som pŒgŒtt under tjugo Œr. Som gymnasist bšrjade jag i slutet av 1970-talet att kartlŠgga Mjšlbys gatunamn genom tiderna och de olika namnens tillkomsthistoria. De fšrsta tryckta bidragen till en Mjšlbys gatunamnshistoria lŠmnade jag i artikeln "Mjšlbygata fick namn efter instŠlld mŠssa" i …stgšta Correspondenten den 19 december 1981 och i uppsatsen "Kring gatunamn i Mjšlby" i Mjšlby kommuns hembygdsrŒds Œrsbok 1982. BŒda framstŠllningarna byggde pŒ mitt tal pŒ hembygdens dag i Mjšlby den 13 augusti 1981.

DŠrefter har arbetet fortsatt med en allt mera ingŒende och heltŠckande undersškning, som nu slutfšrts. Bokens utgivning var planerad till december 1998, det Œr dŒ jŠmnt ett och ett kvarts sekel fšrflutit sedan jŠrnvŠgen kom till den gamla kvarnbyn och inledde den fšrŠndring som skulle ge upphov till stadsplanelagd bebyggelse och dŠrmed gatunamn. PŒ grund av min švriga verksamhet har dock arbetets fullbordan fšrskjutits in pŒ det nya Œret.

Flera personer har generšst och intresserat stŠllt sig till fšrfogande under forskningsarbetet. Ett varmt tack framfšrs till de i kŠllfšrteckningen upptagna intervjupersonerna, som har bidragit med vŠrdefull information som inte stŒr att finna i annat kŠllmaterial, och dŠrtill ett flertal andra mjšlbybor som lŠmnat enskilda upplysningar.

I sŠrskild tacksamhetsskuld stŒr jag till Mjšlby kommuns byggnadschef Lars Forsberg, som med stšrsta beredvillighet tillhandahŒllit byggnadskontorets samlade kŠllmaterial och sitt eget kunnande, till bygdens mŒngŒrige och hŠngivne fornvŒrdare Olof Magnusson, som osjŠlviskt delat med sig av sina aldrig sinande nya lokalhistoriska upptŠckter, samt till Mjšlby hembygdsfšrening, som stŠllt Šldre mjšlbybilder till fšrfogande.

Dessutom och inte minst innesluts i tacksamheten mina fšrŠldrar, Britt och Sšren Andersson. De har under hela arbetets gŒng dels givit mig tillgŒng till en stor mŠngd bakgrundsinformation i form av vad de sjŠlva erfarit av Mjšlby allt sedan deras egen barndom i staden, dels aldrig sparat sin mšda fšr att hjŠlpa mig i de mŒnga praktiska gšromŒl som varit fšrknippade med gatunamnsarbetet.

Fšrutom att gatunamnen utgšr en framtrŠdande bestŒndsdel i Mjšlbys historia, avser historieskrivningen kring dem ocksŒ bebyggelseplanering och gatunamnsgivning som uppgifter och verksamheter fšr den kommunala administrationen – ytterst fullmŠktige – inom Mjšlby kommun och dess fšregŒngare. Forskningen har dock inte utfšrts pŒ uppdrag av kommunen utan Šr ett helt privat initiativ och projekt.

Boken Mjšlbys gatunamn genom tiderna, som utges jŠmnt tvŒ decennier efter min fšrsta mjšlbyhistoriska bok, Šr mitt bidrag till att mjšlbybor och mjšlbyŠttlingar i hšgre grad skall lŠra kŠnna sin respektive sina fšrfŠders hembygd, sŠrskilt infšr Mjšlbys stora jubileumsdag den 1 januari 2000, dŒ staden fyller 80 och municipalsamhŠllet 100 Œr.

FrŒgestŠllning och avgrŠnsning

Ett ortnamn Šr en benŠmning pŒ en bestŠmd geografisk lokalitet. Ortnamnen kan vara naturnamn – betecknande exempelvis vattendrag, šar, hšjder och skogar – eller bebyggelsenamn. Till den senare kategorin hšr bl a namn pŒ fastigheter (t ex byar, gŒrdar, torp), administrativa indelningar (t ex hŠrader, socknar, kommuner) och tŠtorter. Inom en tŠtorts bebyggelse fšrekommer i sin tur ortnamn pŒ en rad fšreteelser, sŒsom stadsdelar, industriomrŒden, parker, broar, offentliga byggnader och anlŠggningar, enskilda hus och tomter. Funktionen hos de olika typerna av ortnamn Šr densamma: att bidra till orienteringen i landskapet eller bebyggelsen.

Fšr den rumsliga fixeringen i en tŠtort finns en lagreglerad form av ortnamn: kvartersnamn. Fšr att i det praktiska livet ange positioner i tŠtorten Šr dock gatunamn den helt dominerande ortnamnstypen; sŒdana fšrekommer i den muntliga sŒvŠl som skriftliga vardagskommunikationens lŠgesangivelser, pŒ gatuskyltar och kartor, som adresser pŒ postfšrsŠndelser, i telefonkatalogen och andra adressfšrteckningar, i annonser osv. DŠrfšr Šr gatunamnen denna undersšknings objekt. Med gatunamn fšrstŒs inte endast namn som innehŒller ordet gata som efterled utan alla ortnamn pŒ fšrbindelseutrymmen som kan ha funktionen av adress, oaktat de upptrŠder som vŠg, grŠnd, stig, backe, lid, led, ring, gŒng, trappa eller till och med torg, plan eller vall. Utanfšr denna avgrŠnsning faller sŒledes exempelvis parker, broar och vŠgportar, som dock i sig kan hŠrbŠrgera en definitionsenlig bŠrare av ett gatunamn (t ex VasavŠgen i Vasaparken, BurenskšldsvŠgen pŒ Burenskšldsbron respektive KungsvŠgen genom Kungsporten).

Det fšreliggande arbetets syfte Šr att beskriva och fšrklara gatunamnen i tŠtorten Mjšlby, inplacerade i sitt allmŠnna lokalhistoriska och sŠrskilda bebyggelsehistoriska sammanhang. Undersškningen inriktas pŒ sŒvŠl de enskilda namnen – deras tillkomst, betydelse och form – som den helhet ortens gatunamnsgivning utgšr. Ambitionen Šr att kartlŠggningen skall innefatta alla gatunamn – etablerade genom hŠvd eller offentligrŠttsligt beslut – genom tiderna. SŒlunda omsluts bŒde det aktuella namnfšrrŒdet och upphšrda namn samt fšrslag som inte blivit fšrverkligade.

Till grund fšr sškandet efter kunskap om Mjšlbys gatunamnshistoria ligger fšljande frŒgestŠllningar: Vilka gator – utlagda sŒvŠl som endast planlagda – har fšrekommit i tŠtorten och vilken Šr respektive gatas belŠgenhet och avgrŠnsning? Vilka av gatorna har blivit realiserade? Vilka namn har gatorna Œsatts och vilken status har respektive namn (inofficiellt, fšrslag, slutgiltigt faststŠllt)? Vilka namn har kommit i praktiskt bruk? Hur ser namnens tillkomst- och utvecklingshistoria ut (namngivningsanledning, beslutsprocess, eventuell fšrŠndring av gatans strŠckning och namnets giltighet)? Har gatorna bytt namn? NŠr har namnen tillkommit och eventuellt fšrsvunnit? Hur kan namnen fšrklaras etymologiskt (namnens innehŒllsliga ursprung och betydelse)? Hur Šr namnen uppbyggda som sprŒkliga uttryck? Finns avvikelser i namnens stavning eller uttal? PŒ aggregerad nivŒ bildar svaren underlag fšr att finna mšnster i ortens gatunamnsflora, bl a šver tiden, med avseende pŒ namngivningsformer, ordbildning, inspirationskŠllor osv.

Gatunamnet Šr den term som anvŠnds som benŠmning pŒ det begrepp som fšreligger av ett visst fenomen i den planerade eller reella geografin i form av en avgrŠnsad strŠcka av tŠtortens gatunŠt. SŠttet att i praktiken definiera sŒdana avsnitt, "gator", Šr dock inte entydigt. Dels tillŠmpas parallellt olika principer fšr gatuindelning, dels har avgrŠnsningen av enskilda gator Šndrats med Œtfšljande variation i respektive terms referens, med eller utan samtidig fšrŠndring av de beršrda fenomenens fysiska gestaltning. Fšr en vetenskaplig hantering av undersškningsobjekten fordras ett konsekvent fšrhŒllningssŠtt till nŠr ett begrepp som utgšr en enhet skall anses fšreligga och dŠrmed vid vilken grŠns begreppsfšrŠndringar medfšr uppkomst av nya enheter.

Antingen kan termen (ett namn som betecknar ett visst gatuavsnitt) eller fenomenet (en gata som benŠmns pŒ ett visst sŠtt) lŠggas till grund fšr undersškningsenhetens definition. Vanligen šverensstŠmmer den "naturliga" avgrŠnsningen av en gata (exempelvis en sammanhŠngande, ovinklad strŠckning frŒn bšrjan till slut, utan pŒverkan av korsande gator) med vad ett visst namn Œsyftar, men Œtskilliga avvikelser fšrekommer. TvŒ eller flera pŒ detta sŠtt betraktade gator kan ha gemensamt namn, och av en annan kan olika delar bŠra var sitt namn. Med hŠnsyn tagen Šven till tidsdimensionen kan en och samma gata ha burit mer Šn ett namn (synonymer) eller samma namn ha fšrekommit pŒ mer Šn en gata (homonymer). Ibland har bŒde term och fenomen reviderats samtidigt. FšrŠndring i gatunŠtet Šr en sŠrskild anledning till uppkomst av avvikelser, t ex avdelning av en gata i samband med trafikomreglering utan motsvarande namnŠndring.

I avsaknad av den totala šverensstŠmmelsen mellan termer och enhetliga fenomen har det fšr denna undersšknings syfte ansetts mest ŠndamŒlsenligt att lŒta gatunamnet och inte gatan utgšra undersškningsenheten, vars exakta referens i geografin alltsŒ kan variera. En viktig anledning till det valet Šr att namnets i hšgre grad Šn gatans egenskaper studeras. Dessutom undviks stŠllningstagande till vad som generellt skall anses avgrŠnsa en gata och vid vilken grad av fšrŠndring dŠrav som ett nytt begrepp uppstŒr – vid fšrlŠngning eller avkortning, delning eller sammanlŠggning (avseende jŠmbšrdiga enheter eller i form av avsšndring respektive inkorporering), fšrflyttning av gatans strŠckning, anlŠggande av en ny gata pŒ samma yta som en tidigare, osv. Den lšsning som antagits innebŠr att en gata Šr det som fšr tillfŠllet betecknas med ett visst gatunamn. En ny enhet uppkommer nŠr ett nytt namn ŒsŠtts nŒgon del av gatunŠtet, oavsett om det samtidigt vidtas nŒgon fšrŠndring i gatugeografin. Slavningsvarianter och andra smŠrre sprŒkliga avvikelser anses inte innebŠra ett nytt namn, sŒvida inte Šndringen legitimerats genom uttryckligt beslut.

FšrhŒllandet att varje gatunamn konstituerar en enhet implicerar ett krav pŒ kontinuitet i tid och mm. Inte endast synonymer utan ocksŒ homonymer bildar sŒledes egna enheter, eftersom deras referenser uppvisar en kronologisk respektive korologisk variation. Detta gŠller Šven dŒ en gata har ŒterfŒtt ett namn som fšrekommit pŒ densamma i en tidigare period. Kontinuitetsvillkoret kan i ett motsatt extremfall mšjliggšra att ett under en obruten tidsfšljd gŠllande namn betecknar helt olika gatuavsnitt vid skilda tidpunkter, om det mellan dessa genomfšrts en stegvis fšrskjutning av termens referens.

Fšr att ett namn skall upptas som en egen enhet tillŠmpas ocksŒ ett etableringsrekvisit, som exkluderar bl a namn som endast funnits som en enskild persons fšrslag. Kvalificerade namn Šr de som har kommit i bruk samt de som beslutats eller officiellt framfšrts som fšrslag av ett kommunalt subjekt med en formell funktion i namngivningsprocessen, sŒsom fullmŠktigefšrsamlingen, beredande organ eller fšredragande tjŠnsteman.

KŠllmaterial och undersškningsmetod

Fšr att besvara undersškningens frŒgestŠllningar har fšr varje enhet, dvs vart och ett av drygt 400 konstaterade gatunamn, anskaffats vŠrden pŒ ett 40-tal variabler, som operationaliserar de begrepp varav frŒgestŠllningarna Šr uppbyggda; vissa variabler, t ex namnets etymologi, kan dŠrtill i sig rymma en mŠngd vŠrden fšrdelade pŒ allehanda subvariabler. Efter genomfšrda mŠtningar (alla former av datainsamling) och i fšrekommande fall kodningar har all information lagrats i en gatunamnshistorisk databas, upprŠttad sŠrskilt fšr denna studie. PŒ bŒde enhetsnivŒ och hela namnbestŒndets aggregerade nivŒ har materialet i databasen analyserats, bl a utifrŒn datoriserade bearbetningar, och lagts till grund fšr sŒvŠl deskriptiva redovisningar som fšrklaringar i form av orsakssamband och dŠrur sprungna mšnster. De omkring 10 000 vŠrden som slutligen kommit till anvŠndning fšr beskrivning och analys tillhšr fšljande grundvariabler och dŠrifrŒn hŠrledda variabler:

Grundvariabler                                                                              HŠrledda variabler

Namn                                                                                                Stavningsvarianter

                                                                                                            Uttalsvarianter

                                                                                                            Efterled

                                                                                                            Ordstruktur

                                                                                                            Bindning mellan fšr- och efterled

                                                                                                            Fšrekomst av samma namn pŒ annan gata (homonymer)

                                                                                                            Kronologiskt ordningsnummer vid flerfaldig fšrekomst av samma namn

Datering av namnet (Šldsta belŠgg)

Gatans geografiska lŠge och utstrŠckning                             Geografiskt omrŒde

                                                                                                            Lšpnummer i redovisning

                                                                                                            Typ av bebyggelseomrŒde

                                                                                                            Fšrsamlingstillhšrighet

                                                                                                            Postnummer

Gatans karaktŠr

FšrŠndring av gatubegreppet

Gatans faktiska existens (utlŠggning, upphšrande)          

Beslut om gatunamnet (inkl beslutsprocess)                        Namnets status

Namnet taget i praktiskt bruk                                                   Namnets status

Namnet upphšrt                                                                            Namnets status

                                                                                                            Namnbyte (synonymer)

Anledning till namngivningen

Namnets etymologi

KŠllor

 

UtifrŒn vilken information som eftersšks ges i det fšljande en systematisk šversikt av det material som utgšr undersškningens kŠllor, hur dessa anvŠnds och de kŠllkritiska problem som kan vara fšr knippade med informationsutvinningen. €ven huvudtyperna av analyser av insamlade data beršrs. Eventuella švervŠganden kring validitet och reliabilitet hos olika operationaliseringar redovisas i samband med behandlingen i sak av respektive variabel. Detsamma gŠller uppsŠttningen variabelvŠrden.

Den kommunala huvudmannen i Mjšlby har under Œrens lopp inte givit upphov till nŒgon kontinuerlig dokumentation av uppgifter om gatunamnsgivningen, sŒsom en liggare eller ett kortregister dŠr beslutsdata och bakgrundsinformation efter hand noteras. I ortnamnssamlingen vid SprŒk- och folkminnesinstitutet i Uppsala, dŠr belŠgg samlas fšr ortnamn inom ett omrŒde dŠr Mjšlby ingŒr, saknas ocksŒ uppteckningar av gatunamn frŒn orten. Inte heller har nŒgon tidigare forskning uppmŠrksammat vare sig gatunamnens eller gatunŠtets historia i Mjšlby. HŠrigenom har den nu genomfšrda undersškningen helt varit hŠnvisad till primŠrkŠllor, vilka upprŠttats fšr andra syften Šn att skriva gatunamnshistoria men som pŒ olika sŠtt kan fšrmedla information av relevans fšr namnen.

Undersškningens empiriska material har i huvudsak hŠmtats frŒn fšljande slag av kŠllor: kommunala protokoll med tillhšrande handlingar fšr olika beršrda organ inom Mjšlby municipalsamhŠlle, stad och kommun; stadsplaner och andra planer fšr bebyggelsen; handritade och tryckta de facto-kartor; byggnadsfšrvaltningens beslut och handlingar i plan- och byggnadsŠrenden; gatufšrvaltningens register šver gatuarbeten; folkbokfšringsmaterial i form av fšrsamlingsbšcker i Mjšlby pastorats arkiv och mantalslŠngder i Mjšlby hembygdsfšrenings arkiv; telefonkataloger och andra adressfšrteckningar; tillŠmpade omnŠmnanden av gatunamn i fšretrŠdesvis samtida texter, sŒsom kommunala protokoll, tidningsartiklar och annonser; bakgrundsinformation i lokalhistorisk och biografisk litteratur; observationer pŒ plats av samtliga befintliga gator; fotografier av bebyggelsemiljšer; intervjuer med tjŠnstemŠn och fšrtroendevalda som deltagit i namnens tillkomstprocess samt med Šldre ortsbor, bl a i fšljd av efterlysningar som framfšrts via massmedia. Fšr viss information har Šven utnyttjats material hos LantmŠterimyndigheten i Linkšping (Šldre kartor šver det nuvarande tŠtortsomrŒdet), SprŒk- och folkminnesinstitutet i Uppsala (belŠgg fšr ortnamn ingŒende i gatunamn), Statistiska centralbyrŒn (befolkningsstatistik) och Posten (ortens postnummerindelning, vilken samtidigt kunnat utškas med en del fšrbisedda gator). Tidningar, telefonkataloger och en del annat tryck har hŠmtats ur Kungliga bibliotekets samlingar i Stockholm. Visst tidningsmaterial har varit tillgŠngligt i form av Mjšlby hembygdsfšrenings omfattande klippsamling, som upprŠttats och kompletterats till och med 1968 av Greta Wahlgren och nu fšrvaras i Mjšlby kommuns kultur- och fritidskontors arkiv.

1. NamnbestŒnd. Fšr att kartlŠgga vilka gatunamn som nŒgon gŒng fšrekommit, oaktat deras status, Šr sjŠlvfallet samtliga kŠllor dŠr namn nŠmns relevanta. Det totala kŠllmaterialets namnbelŠgg Šr ocksŒ grund fšr datering och fšr kŠnnedom om eventuella variationer i stavningen och i viss mŒn uttalet, varvid naturligt nog de muntliga kŠllorna framfšr allt Šr av betydelse.

2. Gatubegreppen. Kartor Šr grundlŠggande fšr information om den geografiska definitionen av respektive gata och fšrekommer av tvŒ principiellt olika slag: de facto-kartor och planer (se nŠrmare redogšrelse nedan). De fšrra beskriver en konstaterad bild av verkligheten och de senare ett avsett tillstŒnd. I praktiken kan dock grŠnsen mellan kategorierna vara flytande; fšrutom att befintliga gator som skall bestŒ sjŠlvfallet ocksŒ Šr medtagna i planer, upptar de facto-kartor ibland Šven šnsketillstŒnd, som inte vid karteringen och ofta inte heller senare realiserats. FšrŠndringar i gatunŠtet och dess indelning har fšljts genom att befintliga kartor jŠmfšrts i tidsordning. Fšr att nŒ stšrre sŠkerhet Šn vad kartans bild kan ge – vad gŠller att en gata verkligen blivit utlagd och eventuellt igenlagd, dess exakta lŠge, strŠckning och karaktŠr, nŠr fšrŠndringar Šgt rum, osv – har ytterligare kŠllor kommit till anvŠndning, sŒsom direkt observation av nutida fšrhŒllanden, intervjuer, fotografier och skriftliga miljšredogšrelser, dŠr det faktiska tillstŒndet framskymtar. Till den sistnŠmnda kategorin hšr allt ifrŒn beskrivningar i tidningar och i kommunala protokoll och handlingar, sŠrskilt inom byggnads- och gatufšrvaltningarna, till lokalhistoriska uppteckningar. En gatas existens kan ocksŒ verifieras genom belŠgg fšr att dess namn varit i bruk, och ibland framgŒr av namngivningsbeslutet att gatan Šr utlagd.

3. Namnens tillkomstprocess. Fšr den stora majoritet av gatunamnen som tillkommit inom ramen fšr den offentliga namngivningsmakten Œterspeglas namngivningsprocessens olika steg i kommunala protokoll och handlingar. €ven om informationen oftast Šr den minsta mšjliga, kan i de flesta fall varje namn ledas tillbaka i de skriftliga kŠllorna till en namngivningsanledning och fšljas frŒn fšrslag via yttrande av ett eller flera beredande organ, eventuella debatter och Œterremisser till slutgiltigt avgšrande i den beslutande fšrsamlingen. I beslutsmaterialet kan vanligen ocksŒ ett namns upphšrande konstateras, i synnerhet om det ersŠtts med ett nytt. En totalgenomgŒng har gjorts av protokoll och handlingar under den senaste 100-Œrsperioden fšr Mjšlby municipalsamhŠlles, stads, och kommuns fullmŠktige, styrelse, byggnadsnŠmnd samt allmŠnna och fšr namnfrŒgor sŠrskilda beredningsorgan. I den mŒn Šven andra subjekt ingŒtt i beslutsprocessen, t ex stadsingenjšren och under en period kulturnŠmnden, har naturligtvis ocksŒ dokumentation dŠrifrŒn beaktats. I municipalsamhŠllets arkiv, dŠr Šven municipalstŠmmans protokoll och handlingar studerats, finns bestŒndsluckor, som gšr det officiella kŠllmaterialet fšr de fšrsta Œren av seklet ofullstŠndigt. En šversiktlig genomgŒng av handlingar tillhšrande Mjšlby och Hšgby landskommuner, som till och med 1899 (i vissa avseenden 1919) respektive 1951 administrerade olika delar av tŠtortens aktuella eller blivande utbredningsomrŒde, har inte pŒvisat nŒgot omnŠmnande av gatunamn. Eftersom gatunamnens tillkomst i mŒnga fall har samband med stadsplanefrŒgor, har ocksŒ planmaterial i byggnadsfšrvaltningens arkiv anlitats. FrŒn den tid dŒ Mjšlby kommun existerat fšrekommer ett nŒgot fylligare kŠllmaterial i form av sŠrskilda pŠrmar med kopior av alla namnbeslut och dŠrtill hšrande handlingar, som dessutom under respektive beredning kompletterats med en del inofficiella anteckningar.

4. Namnens realisering. Att avgšra om tillkomstprocessen fšr ett namn fullbordats genom att detta ocksŒ tagits i bruk, Šr inte alltid enkelt. Den oklara grŠnsen mellan plan och verklighet i kartmaterialet pŒkallar ytterligare kŠllor med uttryckliga belŠgg fšr praktisk anvŠndning av gatunamnen. Detta material kan ofta Šven bidra till datering av nŠr namnet togs i och eventuellt ur bruk. Fšrutom de facto-kartor – med deras kŠnda svagheter – Šr olika former av adressangivelser betydelsefulla som stšd fšr att ett gatunamn verkligen tillŠmpats. Avsaknaden av systematiska och nŒgorlunda fullstŠndiga fšrteckningar Šr dock pŒtaglig fšr Šldre tider. Det officiella fastighetsregistret, fšrt och fšrvarat av Mjšlby tingsrŠtt, innehŒller inga gatuadresser, och Postverkets inaktuella adressbšcker fšr postutdelningen finns inte bevarade. €ven i folkbokfšringen letar man fram till ett par decennier in pŒ 1900-talet fšrgŠves efter gatuangivelser; fšrsta gŒngen gatunamn fšrekommer Šr i den fšrsamlingsbok som avser tiden 1921–1930 (Mjšlby fšrsamling Alla: 18–22). DŠri Šr befolkningen i det stadsplanelagda omrŒdet alltjŠmt ordnad kvartersvis, men gatunamnen Šr tillfšrda vid sidan av fastighetsbeteckningarna. UngefŠr samtidigt bšrjar gatunamn upptrŠda i mantalslŠngderna. Mšjligheten att genom dessa kŠllor belŠgga de befintliga gatunamnen i staden frŒn 1920-talet gŠller dock inte de bebyggelseomrŒden dŠr inga fysiska personer fanns folkbokfšrda, dvs framfšr allt industriomrŒden. LŠnsstyrelsens handelsregister skulle hŠr kunna vara en kompletterande kŠlla men visar sig vid genomgŒng inte tillfšra nŒgon ytterligare information. Den fšrsta tryckta adressfšrteckningen fšr orten, "Adress- och Annons-Kalender fšr Mjšlby" frŒn 1902, saknade gatunamn. SŒ var ocksŒ fallet med abonnentfšrteckningen i "Mjšlby Telefonkatalog" fram till sŒ sent som 1930-talet, och i rikstelefonkatalogen upptogs Mjšlby vid denna tid Šnnu under "…vriga stationer", fšr vars abonnenter inga gatuadresser redovisades. €ldre adressuppgifter i tryck Œterfinns framfšr allt i annonser, fšrekommande i tidningar, bšcker och Šven telefonkataloger. I mŒnga fall saknas dock helt adress i annonserna, och om sŒdan fšrekommer uttrycks den Šnnu pŒ 1930-talet inte sŠllan med nŒgon annan angivelse Šn gatunamn. I samband med den omfattande namnrevision som genomfšrdes i Mjšlby vid 1930-talets mitt intogs i stadsfullmŠktiges handlingar en šversŠttning frŒn de gamla till de nya adresserna fšr alla fastigheter inom stadsplanebebyggelsen, dessutom med angivande av Šgare. Med stor sŠkerhet kan man dŠrigenom sluta sig till att de genom fullmŠktiges beslut upphšrda namnen i fšrteckningen verkligen har varit i bruk. Som kompletterande kŠllor har Šven anvŠnts andra samtida omnŠmnanden, som sporadiskt fšrekommer i kŠllor liknande dem som utnyttjats fšr att faststŠlla en gatas existens. Det fordras dock vaksamhet mot att det ibland i kommunala protokoll och handlingar fšrekommer att Šven icke realiserade gatunamn – framfšr allt avseende outlagda gator – anvŠnds fšr lŠgesbeskrivningar, i šverensstŠmmelse med stadsplanens namnskick. I begrŠnsad omfattning har empiriskt stšd hŠmtats frŒn fotografier, dŠr uppsatta gatuskyltar fšrekommer, och intervjuer med Šldre personer; emellertid finns inte lŠngre nŒgon person kvar som minns fšrhŒllandena fšre den fšrsta officiella namngivningen pŒ 1910-talet och dŠrmed skulle kunna bidra med information om den tid fšr vilken ovissheten Šr stšrst. Till de krav som mŒste stŠllas pŒ kŠllorna hšr att de genom klargšrande av vilken gata ett namn avser utesluter fšrvŠxling av homonymer. En sŠrskild risk dŠrfšr fšreligger vid namnbyten dŠr ett tidigare giltigt namn pŒ en gata šverfšrs till en annan gata.

5. Etymologi. De officiella kŠllor som omvittnar gatunamnens tillkomst – kommunala protokoll med tillhšrande handlingar – saknar till stor del explicit information om bakgrunden till de namn som fšreslŒs och beslutas. Fšrst under senare Œr fšrekommer kortare motiveringar, dock inte alltid, och all namnen inom Mjšlbys tvŒ dominerande namngivningsprojekt tidigare under 1900-talet finns inga som helst fšrklaringar. €ven om en del – framfšr allt yngre – gatunamns etymologi kan utlŠsas i kŠllorna, framgŒr det endast i enstaka fall varfšr fšrslagsstŠllare och beslutsfattare stannat fšr just det namnet och inget annat eller varfšr just den gatan givits det namnet. PŒ motsvarande sŠtt fšrblir okunnigheten i allmŠnhet total om varfšr ett gatunamn byts ut. Eftersom endast beslutsprotokoll fšrs i de kommunala fora som hanterar namnfrŒgorna, har inte nŒgon eventuellt belysande debatt fšrmedlats till eftervŠrlden. Till skillnad frŒn vad som kan vara fallet med andra kommunala frŒgor, pŒtrŠffas inte heller nŒgot fylligare material i tidningsartiklar i anslutning till namnŠrendenas behandling. Information som kan lŠmnas av personer som deltagit i beslutsprocessen som politiker eller tjŠnstemŠn Šr sjŠlvfallet av stort vŠrde, sŠrskilt i de avseenden dŠr skriftlig dokumentation saknas. NŒgra nyckelpersoner har intervjuats, men flera av dem som haft avgšrande inflytande pŒ namngivningen Šr avlidna. Bland dem som under senare Œr ingŒtt i namnberedningen har flera haft en mera passiv roll, ofta under en fšrhŒllandevis kort uppdragsperiod och under en tid dŒ endast ett fŒtal nya namn tillkommit. Dessutom har en del av beredningens ledamšter haft sitt engagemang inriktat pŒ namngivningen i andra delar av kommunen Šn Mjšlby tŠtort. Kontakt med barn till stadens Šldre namnfŠder har endast givit ett marginellt tillskott av information. SŒlunda har uppgiften att fšrklara namnens innehŒllsliga bakgrund i hšg grad varit beroende av egna analyser och slutsatser av information som omger de olika namnen, och arbetet har bl a inneburit fšrsšk att rekonstruera vad som kunnat vara inspirationskŠllor fšr namngivarna. Dit hšr exempelvis terrŠngfšrhŒllanden, bebyggelse, verksamheter och befintliga ortnamn i omrŒdet vid olika tider samt annan information som fšrmedlas av Šldre kartor och ortsbeskrivningar.

6. Bakgrundsinformation. AllmŠnna beskrivningar av den lokala historien och redogšrelser fšr fšrhŒllanden som ansluter all olika gatunamn grundar sig delvis pŒ lokalhistorisk och biografisk litteratur, dŠribland resultat av egen tidigare forskning. Kompletterande information, sŠrskilt avseende bebyggelseutvecklingen, har insamlats vid systematisk genomgŒng av huvuddelen av det befintliga kartmaterialet fšr Mjšlby under de senaste 230 Œren, frŒn ortnamnsuppteckningar och genom intervjuer med ortsbor. Med utgŒngspunkt i sŒvŠl nya som fšrut kŠnda data har i vissa fall gjorts nya analyser, som format en reviderad historieskrivning.

Kartmaterial. Den Šldsta bevarade kartan, utvisande bŒde bebyggelse och jordindelning, šver kŠrnomrŒdet i tŠtorten Mjšlby Šr den som upprŠttades Šr 1770 vid "Mšlby kyrkobys storskiftesdelning" och faststŠlldes den 12 februari Œret dŠrpŒ. Den utgŒr sŒledes ifrŒn situationen alldeles fšre den šdelŠggande branden i Mjšlby den 28 maj 1771. FrŒn 1700-talets senare del finns Šven ett antal partiella kartor šver vissa kvarnar och delar av byns marker, NŠsta kompletta kartbild av byn tecknades 1828 med anledning av laga skifte, faststŠllt 1829. €ven fšr angrŠnsande byar, som senare kommit att upplŒta mark Œt den vŠxande tŠtorten, finns skifteskartor bevarade. Efterfšljarna till de agrara kartorna šver Mjšlby beskriver fortsŠttningsvis en helt annan typ av ort, prŠglad av jŠrnvŠgens framdragning 1873. Fram till l960-talet Šr fšrekomsten av de facto-kartor šver tŠtorten mycket knapp, och merparten av de kartor som tillkommit Šr planer. Den "Charta šfver Mjšlby bys inŠgor uti …stergštland, Wifolka hŠrad och Mjšlby socken", som upprŠttades vid laga skiftet 1828 "af J E Lagergren genom F W Bergman", bildade 1884 underlag fšr inritning av ett rutnŠt med tomter pŒ Mjšlby gravgŒrds mark, dvs ett omrŒde mellan nuvarande KungsvŠgen och BockarpsvŠgen. Dessfšrinnan hade kommissionslantmŠtaren E A U Gustafson 1875 upprŠttat en "Plan šfver Byggnadstomter vid Mjšlby", som avsŒg omrŒdet nŠrmast omkring jŠrnvŠgsstationen. Denna plan renoverades 1897 av vice kommissionslantmŠtaren Gustaf Wilhelm MŸntzing, som detta Œr Šven pŒbšrjade arbetet med Mjšlbys fšrsta stadsplan, som skulle gŠlla fšr det tŠtbebyggda omrŒde som frŒn nyŒret 1900 avgrŠnsades som municipalsamhŠlle. SŒledes upprŠttade MŸntzing 1897 och 1898 en "Karta šfver Mjšlby stationssamhŠlle uti Mjšlby socken, Vifolka hŠrad och …stergštlands lŠn". Detta var den fšrsta sŠrskilda karteringen av den tŠtort som kvarnbyn fšrvandlats till efter jŠrnvŠgens tillkomst, och kartan utgjorde Mjšlbys fšrsta stadsplan, gillad den 13 november 1903. Trots att det Šr frŒga om en plan, rymmer MŸntzings storskaliga karta en hel del detaljerad information om den befintliga bebyggelsen. Kort efter stadfŠstelsen inleddes en stadsplanerevision, som resulterade i att en ny "Karta šfver Mjšlby stationssamhŠlle uti Mjšlby socken" upprŠttades 1904–1905 av A O Lindquist och antogs den 28 oktober 1907 av municipalstŠmman under kvarndisponenten Wilhelm Edlunds ordfšrandeskap. TvŒ Œr senare fick Kommunaltekniska byrŒn i Stockholm i uppdrag att utarbeta Šnnu en stadsplan, fšr vilket ŠndamŒl byrŒns innehavare civilingenjšr Nils Gellerstedt 1909–1911 upprŠttade den stadsplanekarta, som antogs av municipalstŠmman den 22 november 1912 och faststŠlldes av Kungl Maj:t den 2 maj 1913, Gellerstedt producerade ocksŒ den fšrsta de facto-kartan šver tŠtorten, i form av "BrandfšrsŠkringskarta šver Mjšlby municipalsamhŠlle", som utvisar hur lŒngt bebyggelsen hunnit 1912. NŠsta bild av den faktiska situationen hŠrršr frŒn 1915, dŒ Gustaf Sjunnesson med utgŒngspunkt i den senast faststŠllda stadsplanen ritade en "Karta šfver Mjšlby i fšrminskad skala". PŒ ett samma Œr daterat exemplar av denna, med pŒskriften "tillhšr underdŒnig ansškan om stadsrŠttigheter fšr Mjšlby", har befintliga gatustrŠckningar och byggnader kolorerats fšr hand. €ven nŠsta genomgripande stadsplanerevision anfšrtroddes Gellerstedt, som 1923–1928 utarbetade sitt fšrslag i kartform. Flera Šndringar i fšrslaget och dŠrmed i kartmaterialet vidtogs Œren dŠrefter – bl a 1930, 1932 och 1934 – innan planen slutligen antogs av staden och den 13 april 1934 faststŠlldes av Kungl Maj:t. NŒgon total stadsplanerevision har inte genomfšrts hŠrefter, och varje fšrŠndring och utvidgning under tŠtortens kraftiga expansion dŠrefter har skett som tillŠgg till 1934 Œrs plan. Genom plan- och bygglagen 1987 ersattes begreppet stadsplan med detaljplan, som avser en hel tŠtort eller delar dŠrav under det att en šversiktsplan gŠller hela kommunens markanvŠndning. Medan stadsplanen skulle faststŠllas av regeringen eller lŠnsstyrelsen, antas detaljplanen av kommunfullmŠktige eller byggnadsnŠmnden. Den fšrsta tryckta – dessutom fŠrgtryck ta – kartan šver tŠtorten Šr distriktslantmŠtaren Sigfrid Wolkes "Karta šver Mjšlby stad" frŒn 1921 i liten skala, fšr att rymma hela socknens omrŒde som upphšjts till stad. Kartan Šr i grunden ett utdrag ur Rikets allmŠnna kartverks s k ekonomiska konceptkarta frŒn Œr 1876, som kompletterats med inritning av det stadsplanelagda omrŒdets gatunŠt enligt den dŒ gŠllande stadsplanen. 1949 inleddes en serie av moderna de facto-kartor i form av fŠrgtryckta s k adresskartor i skala 1:4 000 – senare 1:5 000 – med utfšrlig information om bl a gatu- och kvartersnamn samt tomtindelning. Nya upplagor har utgivits 1961, 1965, 1968, 1974, 1980 och senast 1988. En viss uppfattning om bebyggelsens utbredning och gators befintlighet kan man fŒ av de tryckta kartor i mindre skala som beskriver det landskap vari Mjšlby Šr belŠget. Den fšrsta dŠrav, den nŠmnda ekonomiska kartan, karterades 1876 och utgavs 1880 i form av ett blad fšr Gšstrings och Vifolka hŠrader. DŠrefter fšljde "Generalstabens karta šfver Sverige", uppmŠtt 1877 och 1878 och publicerad 1882. Denna utkom 1929 i en Œr 1926 reviderad version. PŒ grundval av flygfotografering 1945 kartlades 1948 och utgavs 1950 de tvŒ blad av "Ekonomisk karta šver Sverige" som tŠcker tŠtorten Mjšlby. Den s k topografiska kartan trycktes fšr MjšlbyomrŒdet fšrsta gŒngen 1963 och reviderades genom pŒtryck 1973. Nya upplagor publicerades 1981 och 1992, den senare under namnet "Gršna kartan". Bortsett frŠn ett fŒtal namn pŒ 1897 Œrs reviderade version av 1875 Œrs "Plan šfver Byggnadstomter vid Mjšlby", upptrŠder den fšrsta kartan med utsatta gatunamn 1910 i form av ett fšrslag infšr den stadsplan som dŒ var under utarbetande. Eftersom 1912 Œrs namnfšrsedda brandfšrsŠkringskarta tillkom innan gatunamnen formellt vunnit rŠttskraft genom stadsplanens faststŠllelse 1913, Šr 1949 Œrs adresskarta den fšrsta de facto-karta som redovisar gŠllande gatunamn.

UtifrŒn undersškningens frŒgestŠllningar har analyser gjorts av det empiriska materialet dels pŒ enhetsnivŒ fšr att nŒ kunskap i olika avseenden om det enskilda gatunamnet, dels pŒ helhetens nivŒ med hjŠlp av sŒvŠl kvantitativa som kvalitativa metoder i syfte att klarlŠgga orsaksrelationer mellan variabler och dŠrmed teckna en sammanhŒllen bild av gatunamnshistorien.

I den empiriska kartlŠggningens fšrlŠngning har uppgjorts ett fšrslag till ny namngivning. Detta grundar sig pŒ dels observerade inkonsekvenser i den befintliga namngeografin, dels en ambition att sŒ allsidigt som mšjligt genom gatunamnen spegla lokalsamhŠllet och dess historia.

Disposition och anvisningar

Redovisningen av den genomfšrda undersškningen disponeras sŒ att den i hšg grad avspeglar de frŒgestŠllningar och den variabeluppsŠttning som format studien.

I ett bakgrundskapitel skisseras bebyggelsens och gatunŠtets framvŠxt. FramstŠllningen tar sin bšrjan i en diskussion av frŒgan om Mjšlbys uppkomst och en analys av ortnamnets historia. Redogšrelsen fšr den fortsatta bebyggelseutvecklingen utgŒr frŒn den geografiska utbredningen av den moderna tŠtorten, den delade flerkŠrnestaden. Det agrara Mjšlby beskrivs med avseende pŒ kvarnbyns bebyggelse, vŠgar inom byn, gŒrdarnas marker, torpbebyggelse i periferin samt byns Šgare. HŠrefter tecknas bilden av hur byn stegvis omvandlats till dagens kommuncentrum via begynnande industri och handel, tillkomsten av stationssamhŠllet, municipalsamhŠllet och staden samt dennas utvidgning. Vidare anlŠggs tre sŠrskilda perspektiv pŒ bebyggelse- och gatuhistorien: lokaliseringen av lokalsamhŠllets olika funktioner, strŠvandena att šverbrygga Œ- och jŠrnvŠgsbarriŠrerna genom tŠtorten samt den fšrŠnderliga hanteringen av ortens trafikstršmmar, frŒn genomfart via ringled till fšrbifart. Sammanfattningsvis konstrueras en stadsdelsindelning pŒ bebyggelsehistoriska grunder.

Den processuella sidan av gatunamnshistorien, dvs under vilka former och aktšrers inverkan gatorna givits namn, uppmŠrksammas i ett kapitel om hur namngivningsprocessen gestaltat sig och fšrŠndrats šver tiden.

Redovisningen av den flerdimensionella analysen av den helhet som Mjšlbys gatunamnsbestŒnd utgšr Šgnas fšrst sprŒkbyggnadsaspekter pŒ gatunamnen i ett kapitel om ordbildning, avseende namnens ordstruktur, efterleder, bidningsformer, stavning och uttal. Den mest sammansatta dimensionen i namnhistorien Šr den etymologiska, och i ett sŠrskilt kapitel studeras innehŒllsbakgrunden till namngivningen. Slutligen avhandlas olika typer av oregelbundenheter, sŒsom synonymer och homonymer, variationer i principerna fšr gatuindelning, omdefinitioner av namnens referenser, gators upphšrande samt misstag som givit upphov till gatunamn.

Bokens idiografiska huvuddel upptar en redogšrelse fšr vart och ett av de drygt 400 gatunamnen i Mjšlby genom tiderna. Namnen Šr grupperade efter sina bŠrares hemvist i nŒgot av de 16 geografiska omrŒden som avgrŠnsats. Dessa stadsdelar Šr inbšrdes ordnade i en rumslig fšljd som bšrjar med de hŠvdvunna huvudstrŒken genom byn och deras betydelsefulla korsning pŒ SvartŒns vŠnstra strand. Inom varje stadsdel fšljer gatorna efter varandra sŒ att tŠtortens totala gatubestŒnd lŠnkas samman till en fšljd med sŒ fŒ avbrott som mšjligt. PŒ gatans plats ordnas synonymer kronologiskt. Fšr gator som givits namn pŒ ett gemensamt tema och Šr belŠgna intill varandra behandlas gatunamnen i en gemensam notis.

Fšr att frŠmja mšjligheterna att anlŠgga helhetsperspektiv pŒ ortens gatunamn och fšr att underlŠtta sškning bland namnen, Œterfinns nŒgra fšrteckningar šver gatunamnen dŠr dessa ordnats bl a alfabetiskt, kronologiskt, efter status och efter postnummer. Vidare lŠmnas en šversikt av de personer som i olika organ och befattningar haft en officiell roll vid namnŠrendenas beredning samt en fšrteckning šver kŠllor och litteratur som kommit till anvŠndning.

En karta šver det aktuella gatunŠtet och dess namn tjŠnar som utgŒngspunkt fšr den geografiska inplaceringen, Šven av de upphšrda och de aldrig realiserade namnens gator, vars lŠgesangivelser i de namnhistoriska notiserna uttrycks i termer av nu befintliga gator.

Fšrslag till nya gatunamn och andra fšrŠndringar i namnskicket framfšrs i ett separat kapitel.

Varje namnnotis bestŒr av en eller i vissa fall flera rubrikrader, en lšpande text samt kŠlluppgifter. PŒ rubrikraden Œterges gatunamnet med fet stil. Detta fšregŒs av en unik beteckning fšr namnet, bestŒende av en bokstav fšr det geografiska omrŒde som namnet hŠnfšrts till och ett lšpnummer i en gemensam serie fšr hela namnbestŒndet. Om ett och samma namn fšrekommer pŒ mer Šn en gata, fšljs gatunamnet av ett kronologiskt ordningsnummer inom parentes. HŠrefter utmŠrks namnets status med nŒgot av tecknen ^ (inofficiellt namn), * (befintligt namn),   (upphšrt namn) och ¡ (ej realiserat namn). Den Šldsta dateringen av namnet redovisas i form av Œrtal. Detta avser i allmŠnhet det fšrsta tillfŠlle dŒ namnet dokumenterats i den officiella beslutsprocessen. Om Œrtalet omges av parentestecken gŠller dateringen i stŠllet den Šldsta konstaterade iakttagelsen av namnet utan att det Šr frŒga om ett moment i namngivningen, innebŠrande att namnet kan ha funnits fšre det angivna Œret.

Utšver namnets omrŒdestillhšrighet, som inleder rubrikraden, Œterfinns lŠngst till hšger pŒ denna ytterligare en eller tvŒ geografiska bestŠmningar: fšr de nuvarande gatunamnen den moderna adresseringens postnummer, som betecknar tillhšrighet till ett av ortens adressblock, samt fšr alla namn fšrsamlings- eller sockentillhšrighet. Denna anges enligt den Šldre indelning som gŠllde fšre de sammanlŠggningar och grŠnsŠndringar som lett fram till dagens uppdelning av tŠtorten pŒ Mjšlby och Hšgby fšrsamlingar: M = Mjšlby socken (Mjšlby, Eldslšsa och Egeby), nu Mjšlby fšrsamling; S = Sšrby socken (Lundby och Sšrby), nu Mjšlby fšrsamling; H = Hšgby socken (Slomarp och LŠrketorp), nu Mjšlby fšrsamling; V = VŠstra Skrukeby socken (Hulje och Viringe), nu Hšgby fšrsamling. Denna indelning bortser frŒn att Lundby komministerbostŠlle inom Sšrby sockens rŒgŒng formellt rŠknades till Mjšlby socken.

Namnnotisens textframstŠllning behandlar sŠrskilt namnets etymologi, ibland med litet utfšrligare bakgrundsteckning av fšrhŒllanden som har anknytning till namnet och vad det betecknar. SŠrskilda inslag i beslutsprocessen, sŒsom debatter och alternativa fšrslag, redovisas. Om namnet inte tillkommit i samband med planering av gatunŠtets utvidgning eller fšrŠndring, beskrivs anledningen till namngivningen. Fšr de gatunamn som nu inte Šr i bruk definieras gatans geografiska lŠge och utstrŠckning. I fšrekommande fall redovisas ocksŒ information om tidigare och senare namn pŒ samma gata, tidpunkter fšr namnbyten, stavnings- och uttalsvarianter, fšrekomst av samma namn pŒ en eller flera andra gator, namnets respektive gatans status (om de endast planerats och aldrig realiserats), kvantitativa och kvalitativa fšrŠndringar av den gata som namnet avser, exempelvis gŠllande utlŠggning, strŠckning och funktion samt eventuell stegvis utbyggnad och igenlŠggning. NŠr det har relevans fšr exempelvis gatunamnets etymologi uppmŠrksammas Šven omstŠndigheter sŒsom gatans karaktŠr och typen av bebyggelseomrŒde dŠr den Šr belŠgen.

KŠllangivelserna omfattar framfšr allt det kommunala material som beskriver beredning och beslut i respektive namnŠrende. NŠr en generell namnrevision inneburit att ett namn bibehŒllits ofšrŠndrat, anges inte revisionens kŠllor, och fšr beslut om att ett gatunamn skall ersŠttas med ett annat hŠnvisas till kŠlluppgifter under det nya namnet. KŠllor och litteratur, varur hŠmtats bakgrundsinformation till namnnotiserna, fšrtecknas i bokens samlade kŠll- och litteraturfšrteckning.

Vad gŠller gatunamnens ortografi, anvŠnds i namnnotisens rubrik och i fšrteckningar den stavning som fšrekommer i den officiella dokumentationen i samband med tillkomstbeslutet. Det gŠngse sŠttet, att vid Œtergivning av medeltida varianter av ortnamn transkribera stavningen av de sŠrskilt betecknade Š- och š-ljuden med ¾ respektive ¿, tillŠmpas inte, till fšrmŒn fšr ett konsekvent bruk av bokstŠverna Š och š oavsett tid.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson