Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – I. Sšdra Eldslšsa

 

I 216 Eldslšsaleden* 1978 — 595 54 M

Den nya trafikleden mellan HargsvŠgen och JŠrnvŠgsgatan – utlagd i etapper 1979–1980 med bšrjan i vŠster – gavs pŒ gatuchefens fšrslag namnet Eldslšsaleden, efter den anrika by dŠr den drogs fram. FarhŒgor framfšrdes om att likheten med namnet …stra EldslšsavŠgen skulle bli fšr stor. NB och KF ansŒg dock att skillnaden var tillrŠcklig, och dessutom uttalades att leden inte skulle komma att vara adress till nŒgon fastighet.

NB 1978-01-10 ¤ 1, NB 1978-10-04 ¤ 3, KS 1978-11-15 ¤ 840, KF 1978-11-28 ¤ 244 b.

 

I 217 GršnsaksvŠgen* 1978 — 595 54 M

I 218 MorotsgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 219 SalladsgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 220 SparrisgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 221 €rtgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 222 TomatgrŠnd* 1989 — 595 54 M

Namnet pŒ den šstligaste av tre matargator i bostadsomrŒdet lŠngs Eldslšsaleden antyder motivkretsen fšr de till gatan anslutna grŠnderna: gršnsaker. Under beslutsprocessens gŒng 1978 avstyrkte KN gršnsaksfšrslaget, "vilket nŠmnden finner komiskt", och fšreslog i stŠllet vŠxtnamn med anknytning till sŠdeshantering. NB konstaterade att sŠdesslag fšrekommer i gatunamn pŒ annat hŒll i kommunen och att mŒlet Šr att undvika identiska eller fšrvŠxlingsbara namn inom dennas grŠnser samt replikerade: "Den komiska effekten av de fem fšreslagna gatunamnen (om man lŠser dem ett och ett i stadsbilden) torde enligt namnberedningens uppfattning vara mycket mŒttlig. Vid upplŠsning av samtliga namn i en fšljd pŒ ett kulturnŠmndssammantrŠde, kan rŠtt upplŠsare sŠkerligen uppnŒ humorns hšjder." BN tillstyrkte NBs fšrslag, vilket ocksŒ blev KFs beslut. I samband med en planŠndring tillkom ytterligare en tvŠrgata, vars strŠckning sammanfšll med ett avsnitt av den forna landsbygdsvŠgen till …stra Eldslšsa i …stra EldslšsavŠgens fšrlŠngning. Den nya gatan skulle kunna ses som en rŠtvinklad fortsŠttning pŒ GršnsaksvŠgen, men man valde 1989 att ge den ett sŠrskilt namn enligt samma princip som fšr švriga tvŠrgator: TomatgrŠnd efter det intilliggande kvarteret. …vriga namn lŠngs GršnsaksvŠgen Šr: MorotsgrŠnd, SalladsgrŠnd, SparrisgrŠnd och €rtgrŠnd. I en skrivelse till NB invŠnde stadsarkitekten redan 1977 att namnfšrslaget inte genomgŒende grundade sig pŒ gršnsaker utan att ocksŒ pŒ rotfrukten morot.

NB 1977-12-13 ¤ 27, NB 1978-01-10 ¤ 1, NB 1978-10-04 ¤ 3, KS 1978-11-15 ¤ 840, KF 1978-11-28 ¤ 244 b, NB 1989-09-06 ¤ 16, KS 1989-10-18 ¤ 321, KF 1989-11-21 ¤ 168.

 

I 223 BlomstervŠgen* 1978 — 595 54 M

I 224 VildrosgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 225 MaskrosgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 226 KlšvergrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 227 MandelblomsgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 228 KaprifolgrŠnd* 1978 — 595 54 M

Den mellersta matargatan frŒn Eldslšsaleden fick namnet BlomstervŠgen, som anger motivkretsen fšr namnen pŒ de tvŠrgator som kom till vid den fšrsta exploateringen av omrŒdet i slutet av 1970-talet: VildrosgrŠnd, MaskrosgrŠnd, KlšvergrŠnd, MandelblomsgrŠnd och KaprifolgrŠnd. Fšr fyra grŠnder vŠster om BlomstervŠgen antogs senare namn med ytterligare šrter som fšrled, se AklejagrŠnd.

NB 1977-12-13 ¤ 27, NB 1978-01-10 ¤ 1, NB 1978-10-04 ¤ 3, KS 1978-11-15 ¤ 840, KF 1978-11-28 ¤ 244 b.

 

I 229 AklejagrŠnd* 1991 — 595 54 M

I 230 GškŠrtsgrŠnd* 1991 — 595 54 M

I 231 RanunkelgrŠnd¡ 1991 — M

I 232 SvalšrtsgrŠnd¡ 1991 — M

I samband med exploatering av en ny del av bostadsomrŒdet lŠngs Eldslšsaleden – vŠster om BlomstervŠgen – skapades nya kvarter och mellan dem fyra nya gator. DŠr fanns sedan tidigare kvarteret Kabbelekan, benŠmnt efter blomman som tillhšr ranunkelvŠxterna, dvs smšrblomvŠxterna. FrŒn samma familj hŠmtades dŠrfšr inspirationen till gatunamnen RanunkelgrŠnd, AklejagrŠnd – efter den šrt som uti visans hage Šr mera kŠnd som akvileja – och SvalšrtsgrŠnd. Samma bakgrund angavs Šven fšr det samtidigt beslutade namnet GškŠrtsgrŠnd. GškŠrten, Šven kallad kŠringtand, tillhšr dock familjen ŠrtvŠxter. Det gšr ocksŒ arterna inom klšverslŠktet, som redan tidigare bidragit med namnet KlšvergrŠnd pŒ GškŠrtsgrŠnds fortsŠttning šster om BlomstervŠgen.

NB 1991-08-14 ¤ 1, KS 1991-09-04 ¤ 180, KF 1991-09-24 ¤ 115.

 

I 233 GrŠsvŠgen* 1978 — 595 54 M

I 234 TimotejgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 235 KvickrotsgrŠnd* 1978 — 595 54 M

I 236 €ngskavlegrŠnd¡ 1978 — M

I 237 €ngsullsgrŠnd* 1978 — 595 54 M

1977 fattade NB ett principbeslut om att gator och kvarter inom det nya omrŒdet med merendels smŒhus lŠngs Eldslšsaleden borde fŒ namn pŒ tre olika teman, ett fšr varje delomrŒde med en infartsgata frŒn leden: grŠs, blommor och gršnsaker. ret dŠrpŒ tillkom fšljdriktigt GrŠsvŠgen med tvŠrgatorna TimotejgrŠnd, KvickrotsgrŠnd och €ngsullsgrŠnd. Under namnfrŒgans behandling fšreslog KSs Šrendeberedning – anfšrd av kommunalrŒdet och lantbrukaren Carl Gustaf Pantzar (c) – att KvickrotsgrŠnd, eftersom det bildats av namnet pŒ ett ogrŠs, skulle bytas mot €ngskavlegrŠnd. Bšrje Bergvall (s) och Erling Gškstorp (c) yrkade dock i KS att NBs fšrslag skulle antas i sin helhet, vilket ocksŒ blev sŒvŠl KSs som KFs beslut. Innan NB bestŠmde sig fšr vŠxttemat, diskuterade ledamšterna alternativa teman fšr namngivningen, bl a militŠra titlar och lokala ortnamn, sŒsom Kyrkberget, Texasberget och VinterkŠllan.

NB 1977-12-13 ¤ 27, NB 1978-01-10 ¤ 1, NB 1978-10-04 ¤ 3, KS 1978-11-15 ¤ 840, KF 1978-11-28 ¤ 244 b.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson