Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – H. Norra Eldslšsa

 

H 194 FŒgelsŒngsvŠgen* 1964 — 595 53 M

H 195 FŒgelleden¡ 1964 — M

H 196 SŒngarleden* 1964 — 595 53 M

H 197 BlŒmesstigen* 1967 — 595 53 M

H 198 Duvstigen* 1964 — 595 53 M

H 199 Domherrestigen* 1964 — 595 53 M

H 200 Ršdhakestigen* 1964 — 595 53 M

H 201 NštvŠckestigen* 1964 — 595 53 M

H 202 LšvsŒngarstigen* 1964 — 595 53 M

H 203 Svalstigen* 1964 — 595 53 M

H 204 Traststigen* 1964 — 595 53 M

H 205 KungsfŒgelstigen* 1964 — 595 53 M

H 206 Bofinkstigen* 1967 — 595 53 M

H 207 NŠktergalsstigen* 1964 — 595 53 M

H 208 Spovstigen¡ 1967 — M

H 209 GŠrdsmygsvŠgen* 1967 — 595 53 M

Vid mitten av 1960-talet bšrjade ett stšrre omrŒde, som tillhšrt …stra Eldslšsa by, att bebyggas med enfamiljshus. Gatorna och kvarteren i det nya omrŒdet gavs namn pŒ temat fŒglar. Bebyggelsen organiserades med tvŒ huvudgator – den delvis tidigare befintliga men fšrut namnlšsa FŒgelsŒngsvŠgen och den dŠrifrŒn utgŒende SŒngarleden – samt ett antal tvŠrgator till dessa. I tvŠrgatornas namn ingŒr en inhemsk fŒgelart som fšrled, fšljd – med ett undantag – av den genomgŒende efterleden -stigen. FrŒn FŒgelsŒngsvŠgen utgŒr BlŒmesstigen, Duvstigen, Domherrestigen och Ršdhakestigen. De till SŒngarleden anknutna gatorna Šr NštvŠckestigen, LšvsŒngarstigen, Svalstigen, Traststigen, KungsfŒgelstigen, NŠktergalsstigen, Bofinkstigen och GŠrdsmygsvŠgen. Anledningen till att den sistnŠmnda – som NB fšrst fšreslog fŒ namnet Spovstigen – har en avvikande efterled Šr att den gatan Šr betydligt lŠngre Šn "stigarna", om Šn i likhet med dessa ŒtervŠndsgata. BlŒmesstigen, Bofinkstigen och GŠrdsmygsvŠgen, de tre nŠrmast HargsvŠgen, tillkom fem Œr senare Šn de švriga. DŒ fšrlŠngdes ocksŒ de tidigare befintliga MŒnegatan och LjungkullevŠgen och fick sšder om FŒgelsŒngsvŠgen samma karaktŠr som tvŠrgatorna med fŒgelnamn. Namngivningen av den lŠngsta av omrŒdets huvudgator komplicerades av att fŒgeltemat redan satt spŒr annorstŠdes i Mjšlbys gatunamnsfauna. SŒlunda invŠnde BN mot det ursprungliga fšrslaget att "namnet FŒgelleden har fšr stor likhet med FŒgelgatan, vilket kan medfšra fšrvŠxling vid anmŠlan till brandkŒren om eldsvŒda". DK tillstyrkte ŠndŒ fšrslaget, som antogs av SF. Redan innan fullmŠktigebeslutet om namnet FŒgelleden fattades den 7 september 1964 hade NB den 28 augusti tillskrivit SF och Œberopat att det "Œt namnberedningen uppdragits att fšreslŒ annat namn Œ FŒgelgatan med anledning av att en gata Œ …stra EldslšsaomrŒdet erhŒllit namnet FŒgelleden". Detta uppdrag kan dock inte i protokollen utlŠsas ha kommit frŒn SF. NB fšreslog i alla hŠndelser namnŠndring av FŒgelgatan till TjŠdervŠgen. FrŒn fastighetsŠgarna vid FŒgelgatan inkom dŠrefter en skrivelse om att de ville behŒlla sin gatas namn. I SF fšretrŠdde tvŒ socialdemokrater var sin uppfattning. MŠtningsingenjšr Einar Rosell yrkade att FŒgelgatan skulle behŒllas och i stŠllet ett nytt namn utarbetas fšr FŒgelleden. Redaktšr Wille Hammar ville dŠremot att NBs fšrslag skulle godkŠnnas. SF beslutade enligt Rosell. NB fšreslog dŠrefter namnet SŒngarleden, som faststŠlldes av SF.

NB skr 1964-05-19, BN 1964-06-03 ¤ 173, DK 1964-08-06 ¤ 248, SF 1964-09-07 ¤ 135, NB skr 1964-08-28, DK 1964-10-01 ¤ 292, SF 1964-10-19 ¤ 170, NB skr 1964-11-19, DK 1964-12-03 ¤ 370, SF 1964-12-21 ¤ 223, NB skr 1967-02-09, NB skr 1967-03-07, BN 1967-03-08 ¤ 76, BN 1967-03-19 ¤ 82, NB 1969-03-07 ¤ 1, DK 1969-04-01 ¤ 321, SF 1969-04-21 ¤ 73.

 

H 210 …stra EldslšsavŠgen* 1964 — 595 53 M

Innan tŠtortens expansion sšder ut hunnit sŒ lŒngt, utgick vŠgen till …stra Eldslšsa frŒn VŠstra HargsvŠgen. Efter det kilformiga tomtomrŒde som vŠgskŠlet bildade kallades torpbebyggelsen dŠr fšr Snippen. SjŠlva vŠgskŠlet fšrsvann nŠr SŒngarleden drogs fram till HargsvŠgen. Det nŠrmaste avsnittet av vŠgen till …stra Eldslšsa, kantad av Šldre smŒhusbebyggelse, blev en stadsplanelagd gata utgŒende frŒn SŒngarleden och fick det beskrivande namnet …stra EldslšsavŠgen. Sšderut avskars vŠgen nŠr ytterligare bostadsomrŒden anlades lŠngs den nya Eldslšsaleden. Det anrika ortnamnet Eldslšsa uttalas av lokalbefolkningen med stumt d.

NB skr 1964-05-19, BN 1964-06-03 ¤ 173, DK 1964-08-06 ¤ 248, SF 1964-09-07 ¤ 135.

 

H 211 BanmŠstarevŠgen* 1973 — 595 53 M

H 212 Stinsgatan* 1978 — 595 53 M

H 213 TŒgmŠstarevŠgen* 1973 — 595 54 M

H 214 LokmŠstarevŠgen* 1973 — 595 54 M

Fyra tvŠrgator till HargsvŠgen pŒ dess šstra sida, vilka som liggande utanfšr planlagt omrŒde tidigare varit namnlšsa, fick pŒ 1970-talet officiella namn efter yrken inom jŠrnvŠgsnŠringen, i likhet med kvarter som Rallaren, Bromsaren och Stinsen. OmrŒdet var ursprungligen torpbebyggelse – Eldslšsatorpen och Solskinatorpen – pŒ …stra Eldslšsas utmarker invid grŠnsen mot Mjšlby by. I detta oreglerade omrŒde utanfšr municipalsamhŠllet byggde en hel del "jŠrnvŠgare" egna hem och undvek dŠrmed bŒde byggnadsstadgan och municipalskatten. 1973 namngavs tre av gatorna pŒ fšrslag av stadsarkitekten, alla med mŠstarbenŠmningar: BanmŠstarevŠgen, TŒgmŠstarevŠgen och LokmŠstarevŠgen. Fem Œr senare uppkom behov av ytterligare ett namn i omrŒdet, pŒ gatan i SŒngarledens fortsŠttning šster om HargsvŠgen fram till den dŒ nyfšrlŠngda Vattugatan. €ven om temat var detsamma, fick det nya namnet Stinsgatan en avvikande karaktŠr pŒ bŒde fšr- och efterleden. Denna gata anlades pŒ den vŠstligaste delen av en gammal brukningsvŠg som fortsatte šsterut šver ett fŠlt och vidare in i skogen. Den nordligaste och lŠngsta av gatorna, BanmŠstarevŠgen, fšreter en mera sammansatt strŠckning Šn de švriga. Den fšrdelar sig pŒ bŒda sidor av Vattugatan och utgšrs av tre rakstrŠckor i ungefŠrligen rŠt vinkel mot varandra. DŠrtill kommer en mindre avstickare i šster, som fšrr hade infart frŒn en obenŠmnd och senare upphšrd gata som utgick frŒn Vattugatan och var parallell med BanmŠstarevŠgens sšdra strŠcka. Ursprungligen nŒdde tvŒ av BanmŠstarevŠgens armar ned till HargsvŠgen, men avsnittet mellan denna och Vattugatan pŒ den norra av de bŒda Šr numera igenlagt.

SI skr 1973-01-03, BN 1973-01-22, KN 1973-03-12 ¤ 47, KS 1973-04-18 ¤ 155, KF 1973-05-22 ¤ 95, NB 1978-01-10 ¤ 2, KS 1978-11-15 ¤ 839, KF 1978-11-28 ¤ 244 c.

 

H 215 RothemsvŠgen* 1964 — 595 54 M

Rothemmet Šr en liten sjŠlvstŠndig jordbruksfastighet strax utanfšr tŠtortens sydostligaste bebyggelse, dŠr RothemsvŠgen Šr gatunamn. GŒrden ligger nu avsides men fšrr genomlšptes den av den slingrande landsvŠgen till VŠstra Harg. Folketymologin – eller folkhumorn – i staden har velat fšrklara gatunamnet med att villor vid gatan Šr hem fšr personer som fšrknippas med rot: tre av stadens tandlŠkare hade sina bostŠder dŠr, Bror Drevinger, Jan Holstenson och Sven-Arne …hrn.

NB skr 1964-08-28, BN 1964-09-02 ¤ 252, DK 1964-10-01 ¤ 292, SF 1964-10-19 ¤ 170.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson