Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna – C. VŠstra kvarnbyn, Haga, Hšglid och Kungshšga

 

C 37 Hallgatan  1910 — M

NŠr gatunamnsfšrslagen infšr den nya stadsplanen framlades 1910, hade arbetet pŒbšrjats med att uppfšra KanikegŒrdens stora byggnadskomplex med en saluhall som frŠmsta begivenhet. Efter denna gavs gatan pŒ baksidan av detta det s k Miljonhuset namnet Hallgatan. Genom 1934 Œrs stadsplan byttes namnet mot det nuvarande, MjšlnargrŠnd. En folketymologisk tolkning har velat gšra gŠllande att gatunamnet i stŠllet skulle syfta pŒ affŠrsmannen, auktionisten m m Oscar Hall (1852–1947), som sedan 1904 var disponent i just KanikegŒrden. Hans yngre bror Adolf Th Hall (1857–1923) var en av Mjšlbys mera kŠnda kšpmŠn, som drev manufaktur- och diversehandel och senare Šven grossistršrelse pŒ den plats dŠr nu servicehuset Boken Šr belŠget. Saluhallen i KanikegŒrden blev fšr mjšlbyborna "Hallen". Detta ord fšrekommer ocksŒ som ortnamn pŒ andra sidan Œn. Kvarteret mellan nuvarande Norra StrandvŠgen och Œn gavs namnet Hallen efter en sŒ benŠmnd fastighet pŒ platsen. Det skedde lŒngt innan nŒgon ens vŠckt tanken att bebygga kvarteret med ett hus som skulle rymma livsmedelshallen Kungshallen.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

C 38 MjšlnargrŠnd* 1927 — 595 41 M

NŒgra grŠnder invid Kanikegatan eller dess fšregŒngare SkŠnningevŠgen har givits namn efter olika yrken: BryggargrŠnd, MjšlnargrŠnd, GarvargrŠnd och StenhuggargrŠnd. Det yrke som under Œrhundradena varit mest karaktŠristiskt fšr kvarnbyn Mjšlby fick genom 1934 Œrs stadsplan sin egen grŠnd i det omrŒde invid Œn dŠr kvarnarna en gŒng lŒg tŠtt. MjšlnargrŠnd avlšste det tidigare namnet Hallgatan.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 39 StenhuggargrŠnd* 1992 — 595 41 M

En av kvarnbyns grŠnder ned mot Œn, utgŒende frŒn nuvarande Kanikegatan, namngavs 1992. Namnets fšrled hŠmtades frŒn det stenhuggeri som varit inrymt i Mjšlby pilgŒrds byggnader invid grŠnden.

BN 1992-11-16 ¤ 335.

 

C 40 Bryggaregatan  1910 — M

PŒ den plats dŠr tidigare kvarnen Snuggan funnits anlades 1896 ett bryggeri. DŠrfšr fick fšrbindelsen mellan detta och Skeningegatan (senare SkŠnningevŠgen och dŠrefter Kanikegatan) namnet Bryggaregatan i 1913 Œrs stadsplan. Enligt denna tŠnktes gatan ocksŒ fortsŠtta pŒ andra sidan Skeningegatan till Hogstagatan (KungsvŠgen). Detta avsnitt, som aldrig blev fullstŠndigt utlagt, kallades i 1934 Œrs plan GarvargrŠnd, medan den befintliga delen av gatan namnŠndrades till BryggargrŠnd.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

C 41 BryggargrŠnd* 1927 — 595 41 M

Den del av Bryggaregatan som strŠckte sig frŒn SkŠnningegatan till bryggeriet vid Œn fick i 1934 Œrs stadsplan namnet BryggargrŠnd.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 42 GarvargrŠnd  1927 — M

Till de fšrsta binŠringar som etablerades i kvarnbyn hšrde ett garveri. Det var fšrlagt till en av tomterna pŒ den vŠnstra Œstranden, mellan NygŒrden och PilgŒrden. Garveriršrelsen švergick till att bli grosshandel med lŠdervaror och slutligen skor. Vid 1900-talets bšrjan Šgdes och drevs verksamheten av grosshandlare Karl Theorell (1858–1920), som i nŠrheten av det gamla garveriet hade sin skoaffŠr. 1927 Œrs namnkommittŽ fšreslog sŒlunda att "gatan mellan LyckŒsomrŒdet och Theorells tomt frŒn KungsvŠgen till KlostergŒrdsgatan" skulle ges namnet GarvargrŠnd. Senare avsŒgs gatan strŠcka sig frŒn den dŒvarande SkŠnningevŠgen (nu Kanikegatan), mitt emot BryggargrŠnd, och fram till KungsvŠgen. Gatan fullbordades aldrig enligt planen. Den norra delen, nŠrmast SkŠnningevŠgen, fanns dock sedan tidigare i form av en spontant uppkommen vŠg, och om denna anvŠndes namnet GarvargrŠnd. Den planerade GarvargrŠnd i fšrening med sin fortsŠttning BryggargrŠnd motsvarades i 1913 Œrs stadsplan av Bryggaregatan.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 43 Kanikegatan (1)¡ 1910 — M

PŒ KanikegŒrdens Šgor avsŒg 1913 Œrs stadsplan anlŠgga en gata i ravinen sšder om Hagaparken. Den skulle bšrja vid Skeningegatan (SkŠnningevŠgen) mitt emot nuvarande BryggargrŠnds utfart och fortsŠtta till municipalsamhŠllets vŠstgrŠns, dvs ungefŠr samma strŠckning som en i dag befintlig cykelvŠg. Gatan anlades dock aldrig, vilket Šven gŠller dess efterfšljare i 1934 Œrs plan, som skulle dras "frŒn SkŠnningevŠgen till Hagaplan" och kallas KlostergŒrdsgatan. Namnet Kanikegatan Œterupplivades 1967 och fick benŠmna den dŒ avsšndrade sydligaste strŠckningen av SkŠnningevŠgen, varifrŒn den Šldre Kanikegatan en gŒng var tŠnkt att utgŒ.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

C 44 Grenadiergatan¡ 1910 — M

I kretsen av gatunamn med militŠra personbenŠmningar i 1913 Œrs stadsplan fšrekommer Grenadiergatan. Den betecknade en icke realiserad gata, som skulle utgšra en bšjd fšrgrening frŒn den fšreslagna Kanikegatan. StrŠckningen motsvarar ungefŠr den svŠngda delen av cykelvŠgen vid den sydvŠstra nederkanten av Hagaparken.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

C 45 KlostergŒrdsgatan (2)¡ 1927 — M

Namnet KlostergŒrdsgatan, som blev šver nŠr Kyrkogatan bytte till sitt nuvarande namn genom 1934 Œrs stadsplan, fick i denna beteckna en aldrig fšrverkligad gata som skulle utgŒ frŒn dŒvarande SkŠnningevŠgen (nu Kanikegatan) och strŠcka sig šsterut, parallellt med KungsvŠgen och pŒ Mjšlby klostergŒrds mark. Till sin huvuddel sammanfšll den med den Šldre Kanikegatan. I stŠllet fšr dennas vŠstligaste del innefattade KlostergŒrdsgatan den fšrutvarande Grenadiergatan och nŒdde dŠrigenom den planerade Hagaplan vŠsterifrŒn. KlostergŒrden tillhšrde redan pŒ 1700-talet den gamla mjšlbyslŠkten Wistršm. Omkring 1830 fšrvŠrvades kvarn och gŒrd av mjšlnaren i HŒlan Olof Persson Hagelin (1797–1879), som senare šverlŠt egendomen pŒ sin son, Mjšlbykungen Carl Gšran Hagelin (1827– 1892). Genom dennes svŠrson Oscar Wistršm (1845–1919) Œterbšrdades KlostergŒrden 1885 till den fšrra ŠgarslŠkten. Fšrutom disponent i det Klosters kvarnaktiebolag som bildats, var Wistršm kassadirektšr i Vifolka sparbank och kommunalman. Ledningen av Klosters kvarn švertogs av den Šldste sonen, disponent Carl Wistršm (1880–1929).

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 46 Kungshšgagatan (2)¡ 1927 — M

En mycket kort gata, som planerades i nŠrheten av Kungshšga mellan den nya KlostergŒrdsgatans vŠstra halvcirkel och Hšgbygatan vid den dŒvarande stadsgrŠnsen, fick i 1934 Œrs stadsplan šverta namnet Kungshšgagatan frŒn den gata som samtidigt namnŠndrades till MŒrtensgatan. NŠr det stod klart att den planerade gatan inte skulle byggas, transporterades namnet till den nuvarande Kungshšgagatan.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 47 Hšgliden (1)¡ 1910 — M

Hšglid var namnet pŒ en mindre jordbruksfastighet som avsšndrats frŒn Hulje i Hšgby socken. Den lŒg invid grŠnsen till Mjšlby och omedelbart norr om Hogstagatan (KungsvŠgen), dŠr bostadsomrŒdet Tunet senare byggdes. Ortnamnet sattes i bestŠmd form fšr att i 1913 Œrs stadsplan utgšra gatunamn med en dittills inte anvŠnd efterled, som har betydelsen 'backen'. Gatunamnet kvarstod i 1934 Œrs stadsplan men gatan blev aldrig byggd. Namnet tillvaratogs dock fšr namngivning av en senare tillkommen gata i nŠrheten. Den ursprungliga Hšgliden skulle strŠcka sig frŒn dŠr dagens namnbŠrare bšrjar tjŠnstgšra som infart till kyrkogŒrden, sammanfalla med detta gatuavsnitt och fšlja kyrkogŒrdskanten ned till SkŠnningevŠgen i hšjd med den nuvarande PrŠstgŒrdslidens utfart.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

C 48 Hšgliden (2)* 1963 — 595 40 V

DŠr en aldrig utlagd gata med samma namn planerades bšrja i vŠster, fick den nya Hšgliden sin šstliga slutpunkt. FrŒn denna har gatan, som i grunden utgšr ett avsnitt av den gamla sockengrŠnsvŠgen mellan Kungshšga och Egebybacken šver Mjšlbys nya kyrkogŒrd, utstrŠckts i tvŒ steg: frŒn gatans rakstrŠcka till kyrkogŒrdsgrinden och senare dŠrifrŒn norrut till kyrkogŒrdsfšrvaltningens nyare byggnader. Till Hšgliden rŠknades frŒn bšrjan ocksŒ en vŠstlig avstickare till Ramstadgatan, utgŒende nŒgot sšder om den nŠmnda rakstrŠckans vŠstliga slut. Som motivering till namngivningen 1963 angav NB att det var "lŠmpligt och šnskvŠrt, att gŒrdsnamnet Hšglid behŒlles i ett gatunamn".

NB skr 1963-03-20, DK 1963-04-25 ¤ 149, SF 1963-05-20 ¤ 79.

 

C 49 KyrkogŒrdsgatan¡ 1927 — M

En gata med det talande namnet KyrkogŒrdsgatan avsŒgs enligt 1934 Œrs stadsplan strŠcka sig lŠngs den 1898 anlagda Nya kyrkogŒrdens nuvarande sydvŠstra mur mot Hagaparken. Gatan skulle bšrja vid den vŠstra kyrkogŒrdsgrinden och sluta dŠr den samtidigt planerade – Šldre – Hšgbyliden tŠnktes mšta Hagagatans fortsŠttning norr om Hagaplan. Av dessa gatuplaner blev intet fšrverkligat.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 50 KittebrŒtstrappan¡ 1927 — M

I anslutning till benŠmningen KittebrŒtsbacken pŒ ett av de kraftigt lutande partierna pŒ SkŠnningevŠgen gavs i 1934 Œrs stadsplan namnet KittebrŒtstrappan – Šndrat av SF frŒn Kittebrotstrappan som 1927 Œrs kommittŽ fšreslagit – Œt stigningen frŒn den dŒ planerade Hšgliden till Hagaparken mellan kvarteren VŠljaren och Ministern. Trappan och angrŠnsade gator anlades aldrig.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 51 Talmansgatan¡ 1910 — M

KvarnŠgaren och riksdagsmannen Carl Gustafsson (1862–1941) Šr den yttersta anledningen till gatunamnet Talmansgatan. Han tillhšrde en bondeslŠkt varav inte mindre Šn Œtta medlemmar under sju generationer varit valda ledamšter av Sveriges riksdag. Allt sedan Carl Gustafssons farfars far Gustaf Jacobsson kom till Mjšlby 1801 Šgde slŠkten Mjšlby nygŒrd – senare Šven bondegŒrd – med kvarn. Farfadern Nils Gustafsson (1791–1883) var en vŠlkŠnd mjšlbyprofil, som levde under sju svenska kungar och sjŠlv trŠffade ett par av dem. Med utgŒngspunkt i slŠktens kvarninnehav bildades Mjšlby stršms kvarnbolag, vars Šgare och disponent Carl Gustafsson var. PŒ sin Šgandes mark uppfšrde han 1893 som bostad Œt sig och sin familj en stšrre villa som fick namnet LyckŒs, varefter hans barn senare antog slŠktnamnet Lyckow. LyckŒs hade en parkliknande trŠdgŒrd och lŒg norr om SkŠnningevŠgen, mellan KungsvŠgen och Hagaparken. NŠr namnfšrslaget till den nya stadsplanen utarbetades 1910 var Gustafsson ledamot av Andra kammaren, och det kvarter som upptog hans residens tilldelades namnet Riksdagsmannen, Œtfšljt av kvarter som VŠljaren och Talmannen. I anslutning till det sistnŠmnda namngavs ocksŒ Talmansgatan, som aldrig blev utlagd men tŠnktes strŠcka sig ungefŠr i nuvarande Kungshšgagatans fšrlŠngning norr om Hogstagatan (KungsvŠgen). I 1934 Œrs stadsplan efterfšljdes Talmansgatan av den i bŒda riktningar lŠngre utdragna Hagagatan. I styrelsen av det allmŠnna deltog hšgermannen Gustafsson inte bara pŒ nationell utan Šven regional och lokal nivŒ, bl a som landstingsman och Mjšlbys fšrste stadsfullmŠktigeordfšrande. Under ett kvartssekel tillhšrde han ocksŒ kyrkorŒdet.

BN 1910-10-03 ¤ 1, MS 1910-10-05 ¤ 4, BN 1910-10-19 ¤ 1, MS 1911-02-13 ¤ 2, BN 1911-11-22 ¤ 1.

 

C 52 Hagagatan (2)¡ 1927 — M

Den andra av tvŒ gator med namnet Hagagatan som fšreslagits – och i likhet med den fšrsta aldrig blivit utlagd – skulle enligt 1934 Œrs stadsplan strŠcka sig ungefŠr som den tidigare planerade Talmansgatan, vinkelrŠtt frŒn KungsvŠgen i hšjd med nuvarande Dackeplan och rakt upp i Hagaparken till en stor plan, Hagaplan. Namnet hŠrršr frŒn Haga – ursprungligen den s k Mjšlbykungen Carl Gšran Hagelins (1827–1892) residens – som var belŠget intill SkŠnningevŠgen vid hšjdstrŠckningens fot.

NK skr 1927-03-21, BU 1927-04-04 ¤ 18, SF 1927-04-05 ¤ 34.

 

C 53 Hagaplan¡ 1932 — M

PŒ platŒn i Hagaparken avsŒgs enligt 1934 Œrs stadsplan anlŠggas en stor šppen plats med namnet Hagaplan, i slutet av Hagagatan. Ingen av dessa bŒda blev emellertid anlagd.

Karta 1932 infšr 1934 Œrs stadsplan.

 

C 54 Fridhemsgatan* 1989 — 595 40 V

Avsnittet nŠrmast norr om KungsvŠgen av den gamla grusvŠgen mellan Kungshšga och Egebybacken šver den nuvarande kyrkogŒrden gavs 1989 namnet Fridhemsgatan. Valet av namn skedde fšr att bevara minnet av nŒgon av de fyra fastigheterna inom det intilliggande kvarteret: Runstorp, Lugnet och tvŒ med namnet Fridhem. Ursprungligen var dessa lŠgenheter pŒ Hulje bys Šgor i Hšgby socken.

NB 1989-09-06 ¤ 17, KS 1989-10-18 ¤ 320, KF 1989-11-21 ¤ 167.

 

C 55 Gustaf Emils grŠnd* 1963 — 595 40 V

1963 beslutade SF att ge sydligaste delen av den gamla vŠgen frŒn ryttartorpen i Kungshšga till Egebybacken namnet Gustaf Emils grŠnd "fšr att dymedelst i nŒgon mŒn hedra minnet av stadens hittills stšrste donator Gustaf Emil Andersson". Det dršjde dock mŒnga Œr innan det antagna namnet pŒ denna ŒtervŠndsgata togs i bruk. I folkmun har den kallats Knektgatan. Gustaf Emil Anderson (1856– 1927) – familjen stavade med ett s – švertog 1884 en speceriaffŠr frŒn sin bror Alfred och drev den till sin dšd. Genom denna och en omfattande lŒneršrelse sammanbringade han en fšrmšgenhet, som han testamenterade till inrŠttande av ett lasarett i Mjšlby. Eftersom nŒgot lasarett inte kunnat byggas, delades fonden enligt statuterna 1955 mellan Mjšlby och Hšgby socknar. Gatunamnets fšrankring fšrstŠrktes – medvetet eller ej – genom att man fšr namngivningen valde en gata i nŠrheten av grŠnsen mellan socknarna. Gustaf Emil var Šven en framstŒende musiker, och tillsammans med en annan bror, kantorn, skollŠraren och kommunalmannen Karl August Anderson (1843–1910), bildade han Mjšlby musikkapell. Om Gustaf Emil berŠttas flera anekdoter, bl a att han pŒ en fšdelsedag uppvaktades av nŒgra vŠnner i sin bostad innanfšr affŠren i KanikegŒrden. Han hade dock inte gjort nŒgra som helst fšrberedelser fšr hšgtidsdagens firande. En av gŠsterna tyckte dock att nŒgot litet tilltugg hšrde Œrsdagen till och hŠmtade i affŠren en burk sill och nŒgot drickbart, som de alla avnjšt tillsammans. Ett par dagar senare fick var och en av gŠsterna frŒn Gustaf Emil en rŠkning, dŠr respektive andel i fšdelsedagsmŒltiden var specificerad.

NB skr 1963-03-20, DK 1963-04-25 ¤ 149, SF 1963-05-20 ¤ 79.

 

C 56 SandkullagrŠnd* 1989 — 595 34 V

Genom en planŠndring avsšndrades frŒn kvarteret Kungshšga norr om Ryttarhagsleden ett nytt kvarter, som fick namnet Sandkulla efter den dŠr belŠgna lŠgenheten. Gatan mellan de bŒda kvarteren uppkallades ocksŒ dŠrefter.

NB 1989-10-18 ¤ 27, KS 1989-11-08 ¤ 360, KF 1989-11-21 ¤ 180.

 

Mjšlbys gatunamn genom tiderna. Mjšlby, 1999. 208 sid, inb. ISBN 91-87784-10-6.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson