Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

LokalsamhŠllets funktioner i Mjšlby

€nda sedan sin tillkomst i den agrara sjŠlvhushŒllningens tid har Mjšlby utgjort ett till stora delar komplett lokalsamhŠlle. Orten har vŠxt i takt med det svenska samhŠllets allmŠnna utveckling och škade komplexitet, vilket inneburit att nya funktioner tillfšrts orten efter hand. FšrlŠggningen av dessa inom tŠtorten har inte skett slumpartat utan grundar sig ytterst pŒ den medeltida byns markanvŠndning. Kvarnarnas och gŒrdarnas belŠgenhet har redan beskrivits, liksom den successiva utbyggnaden av bostadsomrŒden, som upptar den stšrsta delen av tŠtortens yta.

Med sockenkyrkan som given centralpunkt skšttes lokalsamhŠllets samfŠllda funktioner av socknen fram till kommunalreformen 1863, dŒ en uppdelning skedde pŒ en fšrsamling fšr kyrkliga uppgifter och en kommun fšr vŠrldsliga. €ven efter reformen ansvarade kyrkan fšr en del angelŠgenheter som idag uppfattas som profana, sŒsom skolvŠsendet och folkbokfšringen. Kyrkoherden, komministern och klockaren var socknens tjŠnstemŠn, som alla hšlls med bostad. Ingen av prŠsterna bodde i sjŠlva byn utan hade sitt respektive bostŠlle i Duvelund och Lundby, bŒda numera anslutna till stadsbebyggelsen. Den nuvarande prŠstgŒrden invid kyrkan uppfšrdes som privatbostad av en medlem av slŠkten Salomonsson i NorrgŒrden och donerades till fšrsamlingen av den senare Šgaren riksdagsman Axel TrŠff.

Den offentliga administrationen i socknen – oerhšrt mycket mindre omfattande Šn i dagens kommun – kunde utšvas i prŠstgŒrden, kyrkans sakristia eller sockenstugan. Den sistnŠmnda, som kan betraktas som fšregŒngare till senare kommunal- och stadshus, lŒg pŒ sšdra sidan av den stora vŠgen genom Mjšlby, mitt emot kyrkan och i šstra kanten av Kyrktorget. Tomten utgjorde tillsammans med torget den vŠstligaste utposten pŒ det triangelformade jordomrŒde som kyrkan Šgde i kilen mellan vŠgarna till Sya respektive Bockarp. PŒ denna yta, som utstrŠckte sig till Lagmansgatan, fanns de allmŠnna funk­tionerna i det agrara Mjšlby. En stor del av omrŒdet togs sedan i ansprŒk fšr stambanan, liksom fšr de fšrsta lokstallarna och den fšrsta jŠrnvŠgsundergŒngen. Sockenstugutomten dšljs nu under Centrumbebyggelsen, medan den fšrutvarande Parkskolan, Punkthuset och Centralparken ryms inom den šstra delen av sockenomrŒdet och Kvarnparken inom den vŠstra. I sockenstugan, dŠr socknens beslutande kunde samlas till mšte, bodde ocksŒ klockaren, varfšr ett annat och med tiden vanligare namn var KlockaregŒrden.

Efter sockenstugan lŒg – ocksŒ pŒ vŠnster sida av vŠgen till Bockarp – fattigstugan, sockenmagasinet och skoltomten. Sockenmagasinet var uppfšrt 1803 och revs 1873, samtidigt med fattigstugan, fšr att ge plats Œt jŠrnvŠgen.

PŒ skoltomten uppfšrdes 1839 socknens fšrsta skolhus, som var av trŠ. Det ersattes sedermera med en stenbyggnad i det nordšstra hšrnet pŒ samma tomt. 1896 togs den dŒ nyuppfšrda och alltjŠmt bevarade tegelbyggnaden i bruk, pŒ samma plats som det fšrsta skolhuset. Strax efter sekelskiftet byggdes ocksŒ en skola pŒ Egebybacken – kallad i tur och ordning Nya folkskolan, Norra skolan och Egebyskolan – vilket gav den nyaste skolan pŒ den centralt belŠgna skoltomten namnet Centralskolan. Under municipalsamhŠllets tid avlšstes denna 1915 av en ny byggnad pŒ andra sidan BockarpsvŠgen, mellan VasavŠgen och Lagmansgatan. Denna fick frŒn sin fšregŒngare namnet Centralskolan, som senare Šndrats till Vasaskolan. 1896 Œrs skolbyggnad švertogs 1916 av den nyinrŠttade hšgre utbildningen pŒ orten i form av kommunala mellanskolan, frŒn 1929 samrealskolan. Tillsammans med folkskolan omformades den­na under 1950- och 1960-talen stegvis till enhetsskola och grund­skola. 1955 togs fšr den hšgre undervisningen i bruk den nyuppfšrda Lagmansskolan, i likhet med den gamla skoltomten och Vasaskolan belŠgen vid Lagmansgatan. I Lagmansskolan inrymdes Šven gymnasiet nŠr det inrŠttades 1959. Flera av skolorna, bland annat Lagmansskolan och Vasaskolan, har efter hand utvidgats med nybyggnader. PŒ den gamla skoltomten togs det nŠst Šldsta skolhuset i bruk fšr bland annat skolkšk, medan tegelbyggnaden under namnet Parkskolan fšr en tid Œterupplivades som skola. I samband med nybyggnationen pŒ LundbygŠrdet uppfšrdes ocksŒ dŠr en skola, BlŒklintskolan. Under 1980-talet ersattes Egebyskolans gamla byggnad med en ny och avskildes hšgstadieskolan Lagmansskolans byggnader vŠster om Lagmansgatan som LillgŒrdsskolan fšr yngre elever. PŒ 1950-talet fšrlades den landstingskommunala Centrala verkstadsskolan till Mjšlby, och pŒ Lundby industriomrŒde uppfšrdes en byggnad fšr fackskolan. 1971 sammanfšrdes de tre frivilliga skolformerna gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan till en enda, kallad gymnasieskola. Fšr ŠndamŒlet uppfšrdes en helt ny byggnad, Kungshšgaskolan. Den togs i bruk 1972, varvid gymnasieutbildningen lŠmnade Lagmansskolan. Fackskolans och verkstadsskolans byggnader blev under namnen Lundbyskolan respektive Dackeskolan delar av Kungshšgaskolans rektorsomrŒde. Till Lundbyskolan fšrlades samtidigt grundskoleverksamhet, som senare švertog hela byggnaden. Den kommunala vuxenutbildningen, som startades 1968, var lŠnge samlokaliserad med gymnasieskolan men fick vid mitten av 1990-talet egna lokaler i en tidigare industrifastighet pŒ Kyrkogatan.

Efter rivningen av fattigstugan togs det i sten uppfšrda skolhuset – senare skolkšksbyggnad – i ansprŒk som fattighus, vanligen kallat InrŠttningen, fšr tiden 1873–1912. 1909 inkšpte kommunen manbyggnaden till gŒrden Habblarp i socknens norra del, och dŠr šppnades 1912 ett Œlderdomshem. Detta avsides belŠgna hem švergavs 1945, dŒ ett nytt pensionŠrshem vid Folkungagatan togs i bruk. GrŠnsande till detta uppfšrdes 1950 i samma kvarter Kungshšgahemmet. PŒ 1950-talet tillkom ocksŒ ett pensionŠrshem vid Vintergatan. NŠr ŠldrevŒrdens former utvecklats ytterligare, byggdes vid den gamla fšrgreningen av vŠgarna till Bockarp och VŠstra Harg servicehuset Boken. Efter ombyggnader har Šven Kungshšgahemmet och till en del Slomarps Šldreboende – tidigare Slomarps sjukhem – fŒtt en liknande karaktŠr.

Fšr sjukvŒrden i Mjšlby svarade fšrst privata lŠkare. Epidemisjukhus fanns vid Jonsberg nŠra Sšrby och pŒ Egebybacken. Det senare švertogs av landstinget och blev Mjšlby sjukhem. PŒ 1960-talet lades det ned och efterfšljdes av Slomarps sjukhem, ett nytt byggnadskomplex vid Slomarps gŒrd ett stycke lŠngre norrut pŒ andra sidan SkŠnningevŠgen. Det nuvarande namnet tillkom efter att driften švertagits av Mjšlby kommun. Som en av de fšrsta orterna i landet fick Mjšlby 1961 en hŠlsovŒrdscentral, fšrlagd till en nyuppfšrd byggnad pŒ Kyrkogatan. DŠrifrŒn flyttade centralen pŒ 1970-talet till nya och stšrre lokaler i hšrnet mellan BurenskšldsvŠgen och SmŒlandsvŠgen, med infart frŒn den gata som fŒtt namnet HŠlsogatan.

1893 lŠmnade bŒde den kyrkliga och kommunala sockenfšrvaltningen KlockaregŒrden och flyttade in i SšdergŒrdens mangŒrdsbyggnad alldeles intill. KlockaregŒrden fšrsŒldes till innehavaren av klockarbefattningen sedan 1865, kantorn och folkskollŠraren Karl August Anderson, som ocksŒ var en av Mjšlbys ledande kommunalmŠn under den sista fjŠrdedelen av 1800-talet och bšrjan av 1900-talet. NŠsta flyttning av de lokala administrationerna var lika kort och skedde 1940 till det nyuppfšrda Stadshuset. Detta hyste stadens fšrvaltning tills den nuvarande efterfšljaren togs i bruk i samband med tillkomsten av Mjšlby kommun 1971. PŒ grund av utrymmesbrist har dock en del av kommunens fšrvaltning blivit fšrlagd till andra byggnader, bland annat Gamla stadshuset och den tidigare skofabriken pŒ BurenskšldsvŠgen. Genom fšrvŠrv av det med det nya stadshuset sammanbyggda Folkets hus, kallat Drabanten, mšjliggjordes dock en Œtersamling till ett enda byggnadskomplex.

Pastorsexpeditionen lŠmnade med tiden Stadshuset pŒ Stora Torget fšr att inrymmas i NorrgŒrdens mangŒrdsbyggnad, innan nya lokaler togs i bruk i det Œr 1959 invigda Fšrsamlingshemmet invid prŠstgŒrden. Till fšrsamlingen hšr Šven gravkapell och lokaler fšr kyrkogŒrdsfšrvaltningen, allt pŒ Nya kyrkogŒrden.

PolisvŠsendet var fram till 1965 en kommunal angelŠgenhet, i likhet med alltjŠmt brandfšrsvaret. Fšr dessa bŒda funktioner uppfšrdes invid Mjšlbys administrativa centrum 1906 en brand- och polisstation i rštt tegel mellan Kovallen och Magasinsgatan. Denna revs efter 1940-talets mitt fšr att bereda plats fšr fullbordandet av Centrum. Polisen hade tidigare sina lokaler i det kommunalhus som SšdergŒrden utgjorde, och nŠr det nya stadshuset pŒ Stora Torget stod klart flyttade man in i detta. DŠrefter togs nya lokaler i bruk i Punkthuset och det intilliggande gamla skol- och skolkškshuset. PŒ 1980-talet uppfšrdes ett nytt fšrvaltningshus i hšrnet av KungsvŠgen och SkŠnningevŠgen, dŠr bland annat polismyndigheten sedan dess Šr inrymd. Fšr brandkŒren uppfšrdes pŒ 1940-talet en ny station vid sšdra delen av Industrigatan, varifrŒn rŠddningstjŠnsten fyra decennier senare flyttade till ombyggda industrilokaler invid SvartŒliden, mellan Industrigatan och jŠrnvŠgen.

Ytterligare en kommunal verksamhet som fšrlades i anslutning till Mjšlbys administrativa centrum var det varmbadhus, som uppfšrdes 1935–1936 sydvŠst om det blivande Stora Torget. I detta inrŠttades 1945 ocksŒ Mjšlby stadsbibliotek, bland annat uppbyggt av boksamlingar frŒn olika folkršrelser. 1973 fick biblioteket sin hemvist i Drabanten, varefter det kombinerade bad- och bibliotekshuset revs.

Invid Mjšlbys landsvŠgsknutpunkt fanns GŠstgivaregŒrden fšr resandes švernattning, och vid jŠrnvŠgens tillkomst anlades vid den nya kommunika­tionsknutpunkten JŠrnvŠgshotellet, som senare namnŠndrades till Stadshotellet, samt Centralhotellet mitt emot tingshuset. I samband med byggnationen pŒ Stora Torget planerades ett nytt stadshotell i den norra kanten av den blivande Stadshusparken, mellan Kyrkogatan och Œn, men planerna fšrverkligades aldrig.

KommunikationsskŠl gjorde att omrŒdets lokala domstol fšrlades till Mjšlby. Redan pŒ 1700-talet hšll Vifolka hŠradsrŠtt sina ting vid GŠstgivaregŒrden intill den stora vŠgkorsningen, och i bšrjan av 1900-talet uppfšrdes det Šnnu fungerande tingshuset i jŠrnvŠgsstationens nŠrhet. Ortens arrestlokal, den sŒ kallade Tjuvkistan, var belŠgen i den sydvŠstra vinkeln av landsvŠgskorsningen, ungefŠr vid den nuvarande ingŒngen frŒn Kanikeplan till affŠrscentrumet Mjšlnaren.

Postverket stationerades i Mjšlby 1861 och fick sina fšrsta lokaler i flygelbyggnaden till KlostergŒrden, som Šgdes av den fšrste postmŠstaren, Mjšlbykungen Carl Gšran Hagelin. 1872 flyttade verksamheten till Stuverum vid nuvarande NorrgŒrdsgatan och 1873 vidare till den nyšppnade jŠrnvŠgsstationen, dŠr den stannade i tio Œr. Den fšljande tjugoŒrsperioden tillbringades i den byggnad, kallad Stora HŒlan, som fšregick Sparbankshuset. I detta inrymdes Postverket Œren 1905–1944, och under dess tvŒŒriga byggnadstid fanns en tillfŠllig fristad i …stgšta Enskilda Banks fšrutvarande lokaler, dŠr sedan Kungs­hallen byggdes. 1944 stod nya lokaler fŠrdiga i Centrum med adress Stora Torget 2 D, dŠr postkontoret var belŠget fram till flytten till lokaler i Mjšlby kšpcentrum 1972.

Mjšlbys banker, varav de Šldsta Šr Vifolka Sparbank (nu Swedbank) och …stgšta Enskilda Bank, har alla varit belŠgna i anslutning till KungsvŠgen. TvŒ sŠrskilda bankhus har uppfšrts, just fšr de bŒda nŠmnda bankerna. Det Šldsta, Sparbankshuset, tillbyggdes 1960 lŠngs Kyrkogatan. …stgštabankens byggnad mellan SvartŒn och NorrgŒrdsgatan tillkom i samband med den genomgripande saneringen av Mjšlbys centrala delar i slutet av 1960-talet.

Invid Magasinsgatan, mellan BurenskšldsvŠgen och Fabriksgatan, uppfšrdes i slutet av 1800-talet en tegelbyggnad fšr bland annat ortens apotek. DŠr kom ocksŒ telegrafstationen att inrymmas. Apoteket flyttade senare till nybyggda lokaler i Centrum och dŠrefter till affŠrshuset Kvarnen. I Mjšlby kšpcentrum hade ocksŒ Televerket och det efterfšljande Telia sina lokaler pŒ tvŒ olika stŠllen innan Telebutiken i Mjšlby lades ned.

Barnomsorg som en ny kommunal verksamhetsgren pŒkallade nya offentliga verksamhetslokaler, fšrst i form av lekskolor och sedan Šven daghem. Den fšrsta lekskolan inrymdes i NorrgŒrden men Šr numera nedlagd. Samma šde har mštt lekskolor vid Vintergatan och Folkungaplan. NŠr benŠmningen Šndrades till fšrskolor etablerades fšljande enheter: Tunet, PrŠstgŒrdsliden, Eldslšsa, Lundby (Kapellgatan), Oljekrukan, FjŠrilen (SmŒlandsvŠgen), Ryt­tar­hagen och …stergŒrden (Finn­stu­gatan).

FrŠmst i raden av idrotts- och friluftsanlŠggning trŠder Vifolkavallen i tŠtortens nordšstra utkant. Den ursprungliga stadion dŠr har efter hand kompletteras med ytterligare anlŠggningar, sŒsom isbanor, ishall och tennishall. I sydvŠstra delen av Mjšlby finns den mindre Lundbyvallen. Fotbollsplaner har Šven funnits i Hagaparken, i MŒndalen och invid den Šldsta vŠgen till Skogssjšbaden. Mjšlbys fšrsta tennisbanor anlades i Vasaparken, men dessa har avlšsts av en anlŠggning intill Ryttarhagen vid BurenskšldsvŠgens slut. En golfbana anlades under 1980-talet pŒ gŒrden Miskarps mark inom fšrutvarande Sšrby socken. Efter rivningen av varmbadhuset har dess roll švertagits av Dackebadet (i anslutning till Dackeskolans idrottshall), som till skillnad frŒn sin fšretrŠdare dock saknar sim­bassŠng. Skogssjšbaden och Lundbybadet Šr Mjšlbys utomhusbad, det senare konstgjort och slutligen kompletterat med en simhall som under decennier stŒtt pŒ den kommunala šnskelistan. Fšrr fanns bad Šven i SvartŒn. Fullskaliga idrottshallar finns i anslutning till Mjšlbys tre stšrsta skolor, Lagmanshallen, Dackehallen och Kungshšgahallen, de bŒda fšrra fšrsedda med lŠktare.

Av andra lokaler fšr publika arrangemang mŠrks, fšrutom Mjšlby kyrka och frikyrkorna (merparten belŠgna vid Bock­arpsvŠgen), Lagmansskolans och Kungshšgaskolans respektive aula. Av Mjšlbys tre biografer, Centralbiografen, Ršda kvarn och Saga, finns endast den sistnŠmnda kvar. Ršda kvarns lokaler pŒ JŠrnvŠgsgatan fortlever dock efter ombyggnad i form av Hantverket, som rymmer en stšrre samlingslokal. Flera sŒdana finns ocksŒ i Fšrsamlingshemmet. Logen David inom nykterhetsršrelsen uppfšrde fšr mer Šn 100 Œr sedan ett Šnnu fungerande hus med en samlingslokal, som ofta anvŠnts Šven fšr teaterfšrestŠllningar. Detta var fallet Šven med den fšrsta av de numera tre byggnader som efter varandra inrymt Folkets hus: Fšreningsgatan 14, Drabanten och frŒn 1999 en ombyggnad av dansbanan i Folkets park. DŠr finns ocksŒ sedan lŠnge ett tidigare delvis šppet men idag igenbyggt teaterhus.

Till Mjšlbys allmŠnŠgda anlŠggningar genom tiderna hšr vattentornet vid Vattugatan, fšregŒnget av en numera riven och fšrst privatŠgd vattenreservoar, avloppsreningsverket vid Mjšlkulla, det idag nedlagda pumphuset vid Sšdra StrandvŠgen, vattenkraftverket vid NorrgŒrdsgatan, som eftertrŠdde ett mindre verk vid €lvkulla, den upphšrda soptippen pŒ Eldslšsas mark invid vŠgen till Bockarp, avfallsstationen i Hulje, fjŠrrvŠrmeverket pŒ Sšrby industriomrŒde samt gatukontorets fšrrŒd vid Ramstadgatan.

Idag finns fšljande industriomrŒden i Mjšlby: Centrums, NorrgŒrdens, Hulje, Albackens, Lundby, Sšrby, Egeby och Skrukeby. Tidigare bedrevs industriell verksamhet ocksŒ pŒ NorrgŒrds holme och dess fšregŒngare, i kvarnbyggnaderna mellan NorrgŒrdsgatan och Œn, mellan SkŠnningevŠgen och Œn, omkring Fšreningsgatans nedre del, mellan KungsvŠgen och jŠrnvŠgen, pŒ Egebybacken och i KungshšgaomrŒdet.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson