Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Elevkommunen vid Mjšlby gymnasium Kungshšgaskolan

Demokrati Šr grundvalen fšr vŒrt samhŠlle. OcksŒ i skolan skall demokratins idŽer vara vŠgledande. Elevernas inflytande framhŠvs sŠrskilt i den nya gymnasieskolan. Skoldemokratin har flera uppgifter: att fšra fram elevernas vilja i skolan, att trŠna eleverna att bli aktiva samhŠllsmedborgare, att engagera eleverna fšr den egna utbildningen genom att de fŒr vara med och pŒverka, att stŠrka sammanhŒllningen genom att eleverna fŒr arbeta tillsammans fšr gemensamma intressen.

Eleverna kan ha inflytande i skolan pŒ tre nivŒer: Som enskild elev kan man pŒverka sin egen utbildning, t ex genom olika val. Den dagliga undervisningen skall vara ett samspel mellan lŠrare och elever, dŠr eleverna fŒr vara med om att utforma studierna. Genom formella elevorgan (hittills kallade elevrŒd) har eleverna mšjlighet att debattera, fšreslŒ lšsningar och i en del fall Šven bestŠmma om sŒdant som ršr hela skolan.

Fšr att elevernas inflytande vid Mjšlby gymnasium skall bli starkare, har skolledning och elevrepresentanter pŒ initiativ av Per Andersson gemensamt fšrsškt att hitta nya former fšr skoldemokratin, som skall bli effektivare Šn det hittillsvarande elevrŒdet. Per Andersson har lett detta arbete tillsammans med klassernas elevombud och elevrŒdet. Den viktigaste ambitionen har varit att elevinflytandet skall kunna bli verkligt, innefatta alla elever och bli en naturlig del av livet pŒ skolan.

De elevrŒdsombud som varje klass valt utsŒg en elevkommittŽ fšr att diskutera de nya formerna fšr elevinflytande. KommittŽns arbete utgick frŒn en utredning som Per Anderssons gjort och resulterade i ett fšrslag till elevombuden att anta en ny organisation fšr elevdemokratin, vilket elevombuden fšr alla klasser gjorde vid ett mšte den 21 september 1994. Skolans lŠrare informerades om innehŒllet och dŠrefter fick klassfšrestŒndarna i uppgift att tillsammans med klassens elevombud ansvara fšr att alla elever fick kunskap om de nya mšjligheterna att pŒverka situationen i skolan.

Den nya organisationen, som ersŠtter det gamla elevrŒdet, kallas elevkommunen. Denna bestŒr av alla elever pŒ Kungshšgaskolan. Elevkommunen har en uppsŠttning organ fšr elevdemokratin som liknar det vanliga samhŠllets kommun. Hur elevkommunen Šr tŠnkt att fungera finns nedskrivet i det reglemente (stadgar) som elevombuden antagit.

Vid varje lŠsŒrs bšrjan skall skolans alla elever vŠlja sina ombud i elevdemokratins frŠmsta organ, elevfullmŠktige, som har 31 ledamšter (motsvarighet till riksdag eller kommunfullmŠktige). I elevfullmŠktige, som sammantrŠder med i allmŠnhet en mŒnads mellanrum, skall elevkommunens alla viktigare beslut fattas. Fšre varje fullmŠktigesammantrŠde anordnas ett allmŠnt debattmšte, dit alla elever som vill kan komma och sŠga sin mening i de frŒgor som fullmŠktige skall besluta om.

Fšr det lšpande och ledande arbetet i elevkommunen svarar elevstyrelsen, som vŠljs av elevfullmŠktige. FullmŠktige utser ocksŒ olika utskott, som skall arbeta med sŠrskilda frŒgor. Som i kommunen och vanliga fšreningar finns revisorer och valberedning. FullmŠktige vŠljer ocksŒ en lŠrare som handledare fšr elevkommunens arbete. Till sist, fšr att likheten med det verkliga samhŠllet skall bli sŒ stor som mšjligt, vŠljs en elevnŠmnd, som skall avgšra tvister om man blir oense om tolkningen av elevkommunens arbetsformer.

Efter att eleverna fŒtt information om den nya elevkommunen har de valt ombud till elevfullmŠktige. Ršstningen har genomfšrts vid ett och samma tillfŠlle fšr alla elever i respektive klass. Ršstningen Šr sjŠlvfallet anonym, och varje elev fŒr avge en ršst. Ršstning sker pŒ en person, och man fŒr ršsta pŒ vilken elev som helst pŒ skolan. Offentlig ršstsammanrŠkning Šgde rum mŒndagen den 10 oktober, varefter valresultatet kungjordes. Den nyvalda elevfullmŠktigefšrsamlingen samlades den 12 oktober till sitt fšrsta mšte, som šppnades av tf rektor Per Andersson.

FšrstŠrkt skoldemokrati – fastare former fšr elevinflytandet

Demokrati Šr grundvalen fšr vŒrt samhŠlle. PŒ uppdrag av detta samhŠlle bedrivs vŒr skolas verksamhet. Skolans švergripande uppgift Šr att fšrbereda ungdomar fšr ett liv i det demokratiska samhŠllet.

Fšljdenligt Šr sedan lŠnge elevernas utbildning och trŠning i demokratins former en viktig bestŒndsdel i det svenska skolvŠsendet. Demokratin har inom skolan sin hemvist dels i undervisningen i Šmnet samhŠllskunskap, dels i praktisk tillŠmpning genom elevernas deltagande och pŒverkan i de mest skilda situationer i skolans vardag.

Att understšdja olika moment av demokrati Šr en del av samhŠllets uppdrag till skolan. Detta framhŠvs i hšgre grad Šn nŒgonsin tidigare i den nya gymnasieskolans intentioner.

Vid Mjšlby gymnasium har skolledningen utsett en aspekt pŒ demokratin – elevinflytandet – till ett prioriterat omrŒde i skolans utvecklingsarbete. Inledningsvis har elevernas attityder till sin mšjlighet att pŒverka den egna utbildningssituationen kartlagts i en undersškning. Vi befinner oss dŠrefter i det skede dŠr ŒtgŠrder bšr vidtas fšr att Œstadkomma fšrbŠttringar.

MŒlet fšr skolans demokratistrŠvan bšr vara att gšra elevernas inflytande till en naturlig del av skolarbetet – en ordinarie rutin i elevernas och personalens vardag.

Skoldemokrati fyller flera viktiga funktioner:

a) Den tillhandahŒller formerna fšr att kanalisera elevernas intressen under skoltiden.

b) Eleverna bereds mšjlighet till trŠning i demokratins former fšr att fšrbereda sig fšr rollen som aktiv samhŠllsmedborgare.

c) Fšrekomsten av pŒverkansvŠgar Šr en viktig grund fšr elevernas motivation till att engagera sig i frŒgor ršrande den egna utbildningen. Att vara medveten om och aktivt agera fšr inriktningen pŒ och utformningen av sin utbildning Šr avgšrande fšr elevens fortsatta liv. Genom den nya gymnasieskolans škade prŠgel av valfrihet och elevansvar understryks detta fšrhŒllande.

d) Institutionaliserade demokratiska former, som eleverna engagerar sig i och fšr och upptŠcker funktionsdugligheten hos, kan antas frŠmja elevernas kŠnsla av sammanhŒllning och gemensam identitet inom Mjšlby gymnasium. I de demokratiska strukturerna kan eleverna samlas och med framgŒng ta till vara sina samfŠllda intressen.

Elevernas inflytande i skolan hŠnfšr sig till tre nivŒer:

1. Som enskilt rŠttssubjekt gšr eleven formella och informella val inom sin utbildning och sitt studiearbete, fšr vilka han eller hon tvingas ta ansvar. Eleven kan pŒverka sin egen studiesituation genom alltifrŒn att utnyttja lovmšjligheter till att pŒtala formella fel och med tyngden i sina argument genomdriva sin egen uppfattning infšr dem som har formell beslutanderŠtt.

2. I den vardagliga undervisningssituationens samspel mellan lŠrare och elever kan de senare i ett vŠl fungerande fšrhŒllande tillerkŠnnas ett pŒ kunnande och šmsesidig respekt grundat inflytande šver studiernas innehŒll och former.

3. FrŒgor med giltighet fšr en stšrre del av skolans elever kan debatteras och finna sin lšsning i formaliserade elevorgan.

I alla dessa avseenden Šr det avgšrande att elevinflytandet Šr reellt och inte endast utgšr en fiktiv och outnyttjad teoretisk mšjlighet. En oerhšrt central uppgift i demokratistrŠvanden Šr dŠrfšr att aktivera eleverna till verkligt deltagande i de pŒverkansprocesser som stŒr till buds. Det gŠller sŒlunda att medvetandegšra eleverna om att det ligger i deras eget bŒde kort- och lŒngsiktiga intresse att inte fšrsitta mšjligheterna att sŠtta sin prŠgel pŒ den egna utbildningen och den dagliga tillvaron vid Mjšlby gymnasium.

Fšr den del av elevinflytandet som kan betecknas som "formell demokrati" och som behandlar frŒgor som angŒr mer Šn en enskild elev eller en viss undervisningsgrupp, fordras institutionaliserade fora som funktionsdugligt kan hysa en reellt demokratisk process. Det nu befintliga organet fšr elevernas representation – elevrŒdet – har varit vŠsentligen ofšrŠndrat alltsedan det inrŠttades fšr Œtskilliga Œr sedan. Till fšljd av outvecklade och ibland oklara verksamhetsformer, undermŒligt utbildade elevfunktionŠrer och bristfŠlliga kontaktvŠgar till skolans elever i gemen kan elevrŒdet av idag knappast sŠgas spela en tillfredsstŠllande demokratisk roll.

Mot denna bakgrund fšreslŒr jag ŒtgŠrder fšr att bŠttre tillgodose framfšr allt den institutionaliserade delen av elevernas inflytande vid Mjšlby gymnasium. Mitt fšrslag antar formen av ett elevdemokratiskt system – kallat elevkommun – med institutioner och verksamhetsformer som liknar det verkliga svenska styrelseskicket pŒ lokal sŒvŠl som nationell nivŒ och till och med kan karaktŠriseras som Šnnu mera demokratiskt. Elevkommunens huvudsakliga organ Šr elevfullmŠktige, elevstyrelse och elevnŠmnd, motsvarande riksdag/kommunfullmŠktige, regering/kommunstyrelse och hšgsta domstol/ kommunal besvŠrsnŠmnd. Ett parlamentariskt fšrhŒllande avses rŒda mellan fullmŠktige och styrelsen. NŠmndens uppgift Šr att pršva procedurfrŒgor och tillfredsstŠlla ett rŠttssŠkerhetsintresse, vilket Šr en oundgŠnglig del av ett demokratiskt system. Den demokratiska struktur som fšreslŒs avses ersŠtta den nuvarande elevrepresentationen.

Fšr att tillfšrsŠkra systemet den sakkunskap som med nšdvŠndighet mŒste finnas fšr att optimera funktionsdugligheten, bšr eleverna ha tillgŒng till handledning i sitt demokratiska arbete av en lŠrare vid skolan. Denne fšrutsŠtts stŠlla sin kunskap till fšrfogande men sjŠlvfallet inte ha nŒgot inflytande i de Šrenden som elevorganen behandlar. Handledaren bšr rimligen vŠljas av eleverna sjŠlva, fšr att sedan fšrordnas av rektor med viss tjŠnstenedsŠttning.

Fšr att elevinflytandet skall kunna bli reellt, Šr det en nšdvŠndig fšrutsŠttning att eleverna utbildas i skoldemokratins funktionssŠtt, vilket fšrslagsvis kan ske inom ramen fšr lokalt tillŠgg.

SŠkerligen kommer ingen organisation fšr elevinflytande att kunna uppfylla alla de "demokratiska fšrvŠntningar" som eleverna kan tŠnkas ha. BestŠmmanderŠtt tarvar regelmŠssigt en stabil kunskapsgrund, och i fšljd dŠrav kommer skolans lŠrare rimligen alltid att i kraft av sin professionella šverblick av sitt undervisningsfŠlt ha ett avgšrande ansvar fšr undervisningens innehŒll och former, dvs fšr hur hans eller hennes uppdrag frŒn samhŠllet via skolans huvudmŠn och ledning utfšrs. Vidare Šr de frŒgor dŠr elevorganen kan fatta bindande beslut fšr skolan mycket starkt begrŠnsade. Men ocksŒ alla dessa begrŠnsningar Šr en verklighetstrogen avspegling av det "riktiga" samhŠllet och dŠrmed ett lŠrande moment; den demokratiska makten šver det gemensamma Šr – dels med avsikt, dels till fšljd av bristande funktionsduglighet – inte total.

Innebšrden av mitt fšrslag till fastare former fšr elevinflytandet vid Mjšlby gymnasium framgŒr nŠrmare av bilagt utkast till "Reglemente fšr Mjšlby gymnasiums elevkommun".

Det vore enligt min mening šnskvŠrt att den nya elevdemokratiska organisationen kunde tas i bruk med bšrjan lŠsŒret 1994/95. DŠrmed torde saken dryftas och beslut fattas fšre det innevarande lŠsŒrets slut.

Realiteten att Mjšlby gymnasium Šr den mest elevdemokratiska skolenheten i landet befinner sig onekligen inom rŠckhŒll.

Reglemente fšr Mjšlby gymnasiums elevkommun

Grunder

1 ¤ Eleverna vid Mjšlby gymnasium har mšjlighet att pŒverka sin utbildning och sina arbetsfšrhŒllanden.

Elevinflytandet bygger pŒ fri Œsiktsbildning och allmŠn och lika ršstrŠtt. Det fšrverkligas genom att

1. eleven som enskild individ deltar i utformningen av sin utbildning genom olika val, sŒsom av gren, individuellt val, frŠmmande sprŒk och uppgift fšr specialarbete,

2. eleverna i varje undervisningsgrupp av lŠraren bereds tillfŠlle att i en anda av šmsesidig respekt diskutera och framfšra fšrslag och synpunkter pŒ undervisningens innehŒll och former,

3. alla elever vid Mjšlby gymnasium har mšjlighet att inom elevkommunen under institutionaliserade demokratiska former pŒverka fšrhŒllandena vid skolan.

2 ¤ Elevkommunens syfte Šr dels att kanalisera elevernas intressen i anslutning till sin utbildning, dels att bereda eleverna švning i demokratins funktionssŠtt.

3 ¤ Elevkommunens organ Šr elevfullmŠktige, elevstyrelsen och elevnŠmnden.

4 ¤ Elevkommunens verksamhet utšvas under de fšrfattningar och lokala beslut som gŠller skolans omrŒde och under elevkommunens reglemente.

Beslut om antagande, upphŠvande och Šndring av reglementet fattas av chefen fšr Mjšlby gymnasium.

5 ¤ Elevkommunen har rŠtt att besluta om att uttala sin mening i alla frŒgor som beršr eleverna vid Mjšlby gymnasium i denna deras egenskap.

Rektor kan till elevkommunen delegera beslutanderŠtten i vissa frŒgor vid skolan.

Elevkommunen har rŠtt att besluta om sina egna tillgŒngar, sŒvida anvŠndningsomrŒdet inte inkrŠktar pŒ annans kompetens.

Beslut som elevkommunen fattar fŒ ej vara tvingande fšr enskilda elever.

6 ¤ Inom tvŒ veckor frŒn varje lŠsŒrs bšrjan skall alla nya elever ges sŒdan information om elevkommunens funktionssŠtt och elevinflytandet i švrigt att var och en dŠrefter har mšjlighet att utnyttja skolans demokratiska fora fšr att gšra sina intressen gŠllande.

Motsvarande information skall ocksŒ ges all personal vid Mjšlby gymnasium.

Rektor Šr ansvarig fšr att erforderlig information kommer elever och personal till del.

7 ¤ Handling som Šr inkommen till eller upprŠttad inom elevkommunen Šr offentlig.

8 ¤ Elever som agerar inom elevkommunen har tillgŒng till handledning av en av skolans lŠrare i frŒgor som ršr verksamhetens former.

Handledaren utses fšr en tid av ett lŠsŒr av rektor bland tre kandidater som uppstŠlls av elevstyrelsen.

ElevfullmŠktige

9 ¤ ElevfullmŠktige Šr elevernas frŠmsta fšretrŠdare och elevkommunens beslutande fšrsamling.

10 ¤ ElevfullmŠktige bestŒr av 31 ledamšter. Fšr att tjŠnstgšra i stŠllet fšr ledamšter som Šr fšrhindrade finns tio ersŠttare.

Inom sig vŠljer elevfullmŠktige en ordfšrande, en vice ordfšrande, en sekreterare och en vice sekreterare.

Fšr beredning av elevfullmŠktiges beslut finns ett utbildningsutskott, ett nšjesutskott och de ytterligare utskott som elevfullmŠktige beslutar inrŠtta. Varje utskott bestŒr av en ordfšrande och ytterligare fyra ledamšter, som elevfullmŠktige vŠljer inom sig.

Fšr granskning av elevkommunens verksamhet och ekonomiska fšrvaltning vŠljer elevfullmŠktige tvŒ revisorer.

Val som skall fšrrŠttas av elevfullmŠktige bereds av en valberedning om tvŒ personer, som utses av elevfullmŠktige.

Alla val fšrrŠttas vid elevfullmŠktiges fšrsta sammantrŠde fšr lŠsŒret och avser tiden till det innevarande lŠsŒrets slut.

11 ¤ ElevfullmŠktige utses genom fria, hemliga och direkta val.

RšstrŠtt vid val av elevfullmŠktige tillkommer elev som Šr antagen till utbildning och bedriver studier vid Mjšlby gymnasium.

Val av elevfullmŠktige fšrrŠttas varje lŠsŒr och avser tiden till det innevarande lŠsŒrets slut. Valet Šger rum i den fjŠrde veckan av lŠsŒret pŒ tid och plats som rektor beslutar.

Val sker pŒ en bestŠmd person. Valbar Šr den som uppfyller villkoren fšr ršstrŠtt.

Valet administreras av valfšrrŠttare som utses av rektor.

Den ršstande anger sitt val av person pŒ en valsedel, som tillhandahŒlls av valfšrrŠttaren. PŒ valsedeln bšr anges sŒvŠl namn pŒ kandidaten som hans eller hennes utbildningsvŠg och klass. Annan markering fŒr inte fšrekomma pŒ valsedeln, som i sŒdant fall Šr ogiltig. Ršstande kan avge blank ršst.

UtifrŒn skolans elevregister finns en ršstlŠngd upprŠttad. I denna avprickas var och en som avger sin ršst.

Den ršstande viker sin valsedel en gŒng sŒ att ingen text Šr synlig. Sedan valfšrrŠttaren, utan att ta del av texten, fšrvissat sig om att det Šr frŒga om endast en valsedel, lŠgger den ršstande valsedeln i en fšrseglad valurna.

Omedelbart efter att ršstningen avslutats sker sammanrŠkning av de avgivna ršsterna. SammanrŠkningen Šr offentlig och leds av valfšrrŠttaren. De kandidater som erhŒllit ršster fšrtecknas med namn och ršstetal i ordning efter ršstetalet.

De 31 kandidater som erhŒllit flest ršster Šr valda till elevfullmŠktige. De tio dŠrefter fšljande Šr valda till ersŠttare att inkallas att tjŠnstgšra i ordning efter ršstetal. Vid lika ršstetal sker lottdragning om i vilken ordning kandidaterna skall placeras inbšrdes.

Valets utgŒng upplŠses efter avslutad sammanrŠkning av valfšrrŠttaren samt kungšrs skriftligen pŒ skolans anslagstavla och i Mjšlby gymnasiums veckoblad.

Om inte 31 fullmŠktige och tio ersŠttare kan utses till fšljd av valet, utlyser rektor snarast en ny valomgŒng att hŒllas inom en vecka fšr att fylla ŒterstŒende platser.

Om en fullmŠktig eller ersŠttare slutar som elev vid Mjšlby gymnasium eller avsŠger sig sitt uppdrag, intrŠder i hans eller hennes stŠlle den som i ordning efter ršstetal kommer nŠrmast efter den fullmŠktig respektive ersŠttare som senast intrŠtt i sitt uppdrag.

12 ¤ Den nyvalda fullmŠktigefšrsamlingen samlas senast den 8 oktober pŒ kallelse av rektor. Dess fšrsta sammantrŠde šppnas och leds av rektor eller den som rektor fšrordnar till dess ordfšrande valts.

ElevfullmŠktige avhŒller ordinarie sammantrŠde pŒ nŒgon av de Œtta fšrsta dagarna i mŒnaderna november, december, februari, april och maj pŒ tid och plats som bestŠms av ordfšranden. Denne utfŠrdar kallelse, som skall innehŒlla dagordning, senast 10 dagar i fšrvŠg genom anslag pŒ skolans anslagstavla och meddelande i Mjšlby gymnasiums veckoblad. Med kallelsen skall fšlja utskottsbetŠnkanden avseende de frŒgor i vilka elevfullmŠktige skall fatta beslut.

Ledamot av elevfullmŠktige som Šr fšrhindrad att deltaga skall skyndsamt underrŠtta ordfšranden dŠrom, sŒ att denne kan inkalla ersŠttare.

SammantrŠde med elevfullmŠktige leds av dess ordfšrande. Om denne Šr fšrhindrad intrŠder i hans eller hennes stŠlle vice ordfšranden och dŠrefter fullmŠktiges ledamšter i den ordning som fšljer av deras ršstetal i valet till elevfullmŠktige.

Vid šverlŠggningar med elevfullmŠktige har varje ledamot rŠtt att yttra sig. Vid omršstning har varje ledamot en ršst, och elevfullmŠktiges beslut blir den mening varom mer Šn hŠlften av de ršstande fšrenar sig.

Elever som inte tillhšr elevfullmŠktige samt personal vid skolan har rŠtt att nŠrvara vid elevfullmŠktiges sammantrŠden fšr att Œhšra fšrhandlingarna men har ej rŠtt att dŠrvid yttra sig.

Omedelbart fšre sammantrŠde med elevfullmŠktige hŒlls allmŠnt debattmšte under ledning av elevfullmŠktiges ordfšrande. I debattmštet deltar elevfullmŠktiges och elevstyrelsens ledamšter och de švriga elever som sŒ šnskar. I kallelse till elevfullmŠktiges sammantrŠde skall tidpunkten fšr debattmštets bšrjan anges. Under debattmštet fŒr deltagare som inte tillhšr elevfullmŠktige stŠlla frŒgor till elevfullmŠktiges och elevstyrelsens ledamšter angŒende de Šrenden som upptagits pŒ dagordningen fšr elevfullmŠktigemštet. SŒdan frŒga fŒr fšljas av meningsutbyte mellan debattmštets deltagare.

Extra sammantrŠde med elevfullmŠktige och tillhšrande allmŠnt debattmšte skall hŒllas om minst en tredjedel av fullmŠktiges ledamšter eller minst 200 av skolans elever hos ordfšranden skriftligen sŒ begŠr. Extra sammantrŠde skall hŒllas inom 15 dagar. Kallelse sker som till ordinarie sammantrŠde.

13 ¤ RŠtt att framfšra fšrslag till elevfullmŠktige har dess ledamšter, utskotten, elevstyrelsen, elevnŠmnden och rektor. Fšrslag avges i form av en motion, som skall vara skriftlig och inlŠmnas till elevfullmŠktiges ordfšrande senast den tionde dagen i den mŒnad som fšregŒr dagen fšr det sammantrŠde med elevfullmŠktige vid vilket den skall kungšras.

Inkommen motion kungšrs vid elevfullmŠktiges sammantrŠde och remitteras till det utskott till vilket dess sakinnehŒll hšr. Motionen bereds i utskottet, som i ett betŠnkande fšrelŠgger elevfullmŠktige fšrslag till beslut.

ElevfullmŠktige fŒr avvisa motion som ingivits anonymt.

Fšrslag till budget framlŠggs av elevstyrelsen och bereds ej i utskott.

Val och frŒga om misstroendefšrklaring bereds ej i utskott.

Vid sammantrŠde med elevfullmŠktige fšrs beslutsprotokoll. Protokoll fšrs av sekreteraren eller, om denne Šr fšrhindrad, av vice sekreteraren eller, om ocksŒ denne Šr fšrhindrad, den som ordfšranden utser.

Protokoll justeras av ordfšranden och en ytterligare ledamot, som vid sammantrŠdets bšrjan utses till protokolljusterare.

ElevfullmŠktiges protokoll tillstŠlls elevstyrelsen, anslŒs pŒ skolans anslagstavla och kungšrs i Mjšlby gymnasiums veckoblad, allt genom ordfšrandens fšrsorg.

Beslut som fattats av elevfullmŠktige verkstŠlls av elevstyrelsen eller utskott som styrelsen bestŠmmer.

Vid sammantrŠde med elevfullmŠktige fšrekommer Šrenden enligt av ordfšranden uppgjord dagordning, som i tur och ordning skall uppta: val, kungšrelse och remittering av nya motioner fšr utskottsbehandling, betŠnkanden frŒn utskott fšr beslut samt antagande av budget.

14 ¤ ElevfullmŠktige vŠljer ordfšrande och švriga ledamšter i elevstyrelsen och elevnŠmnden samt de ledamšter som skall representera eleverna i skolkonferensen och andra organ som rektor bestŠmmer.

15 ¤ Den som av elevfullmŠktige valts till uppdrag inom elevstyrelsen eller elevnŠmnden men som inte lŠngre Œtnjuter elevfullmŠktiges fšrtroende kan av elevfullmŠktige skiljas frŒn sitt uppdrag genom misstroendefšrklaring.

BegŠran om misstroendefšrklaring fŒr framstŠllas av ledamot av elevfullmŠktige och skall avgšras av elevfullmŠktige vid nŠrmast fšljande sammantrŠde. Vid samma mšte vŠljs ny innehavare av uppdraget.

Elevstyrelsen

16 ¤ Elevstyrelsen har det švergripande ansvaret fšr elevkommunens arbete. Den Šr ansvarig infšr elevfullmŠktige.

17 ¤ Elevstyrelsen bestŒr av en ordfšrande och fyra ytterligare ledamšter, vilka alla vŠljs av elevfullmŠktige var fšr sig och fšr tiden till lŠsŒrets slut. Valbar Šr varje elev vid Mjšlby gymnasium.

Om en ledamot eller ersŠttare avgŒr i fšrtid, fšrrŠttar elevfullmŠktige fyllnadsval vid sitt nŠrmaste sammantrŠde.

Elevstyrelsen utser bland sina ledamšter vice ordfšrande, sekreterare och kassšr.

18 ¤ Elevstyrelsen sammantrŠder pŒ kallelse av ordfšranden eller nŠr minst hŠlften av styrelsens medlemmar hos ordfšranden sŒ begŠr. Elevstyrelsen Šr beslutsfšr nŠr minst tre av dess fem ledamšter Šr nŠrvarande.

Elevstyrelsens beslut blir den mening varom mer Šn hŠlften av de i sammantrŠdet deltagande ledamšterna fšrenar sig.

Vid sammantrŠde fšrs beslutsprotokoll. ElevfullmŠktiges protokoll tillstŠlls elevfullmŠktiges ordfšrande, anslŒs pŒ skolans anslagstavla och kungšrs i Mjšlby gymnasiums veckoblad, allt genom elevstyrelseordfšrandens fšrsorg.

19 ¤ Elevstyrelsen Œligger att

1. ta de initiativ som den finner lŠmpliga fšr att i enlighet med reglementet ta till vara elevernas intresse,

2. verkstŠlla elevfullmŠktiges beslut,

3. fšrvalta elevkommunens tillgŒngar och handha dess lšpande Šrenden,

4. utarbeta och senast den 10 september fšrelŠgga elevfullmŠktige fšrslag till elevkommunens budget fšr lŠsŒret,

5. senast en vecka fšre lŠsŒrets slut till revisorerna šverlŠmna protokoll, rŠkenskaper och berŠttelse šver elevkommunens verksamhet under det gŒngna lŠsŒret.

ElevnŠmnden

20 ¤ Fšr att pršva och avgšra frŒgor om tolkning av elevkommunens reglemente och besluts fšrenlighet dŠrmed, finns en elevnŠmnd.

21 ¤ ElevnŠmnden bestŒr av en ordfšrande och ytterligare tvŒ ledamšter.

Fšr att tjŠnstgšra i stŠllet fšr en ledamot som Šr fšrhindrad finns en ersŠttare.

Ordfšranden och en av de švriga ledamšterna samt ersŠttaren skall vara elev vid Mjšlby gymnasium. Den tredje ledamoten skall vara lŠrare dŠr.

NŠr ordfšranden Šr fšrhindrad, utšvas ordfšrandeskapet av den andra ledamoten som Šr elev.

22 ¤ ElevnŠmndens ledamšter och ersŠttare vŠljs var fšr sig av elevfullmŠktige fšr en tid av ett lŠsŒr.

Om en ledamot eller ersŠttaren avgŒr i fšrtid, fšrrŠttar elevfullmŠktige fyllnadsval vid sitt nŠrmste sammantrŠde.

23 ¤ ElevnŠmndens utslag Šr bindande fšr elevkommunens organ.

NŠmnden kan upphŠva beslut av elevfullmŠktige, elevstyrelsen eller annat organ inom elevkommunen som den funnit strida mot reglementet.

NŠmnden kan inte sŠtta annat beslut i stŠllet fšr ett upphŠvt beslut.

24 ¤ ElevnŠmnden sammantrŠder pŒ kallelse av ordfšranden minst en gŒng i mŒnaden, om Šrende finns att behandla.

Varje elev och varje anstŠlld vid Mjšlby gymnasium har rŠtt att anmŠla Šrenden inom nŠmndens kompetensomrŒde fšr pršvning av nŠmnden. AnmŠlan inges till nŠmndens ordfšrande. Om denne Šr frŒnvarande, skall annan ledamot mottaga anmŠlan och skyndsamt tillse att den blir behšrigen behandlad.

NŠmnden Šr skyldig att behandla och fŠlla utslag i alla anhŠngiggjorda Šrenden. Det skall ske inom 30 dagar frŒn det att anmŠlan inlŠmnats till behšrig mottagare. NŠmnden Šr inte skyldig att behandla Šrende som ingivits anonymt.

NŠmndens beslut blir den mening varom minst tvŒ av dess ledamšter fšrenar sig.

Vid sammantrŠde med nŠmnden fšrs protokoll av den inom nŠmnden som ordfšranden utser. Protokollet justeras av ordfšranden och ytterligare en ledamot. Genom ordfšrandens fšrsorg skall nŠmndens utslag tillstŠllas den som gjort anmŠlan och det organ inom elevkommunen vars beslut pršvningen avsett.

Elevkommunens ekonomi

25 ¤ Fšr elevkommunens lšpande verksamhet utgŒr anslag frŒn skolans medel enligt rektors beslut. DŠrutšver Šger elevkommunen rŠtt att infšrskaffa medel pŒ egen hand, sŒsom genom fšrsŠljning och avgifter vid arrangemang. Obligatorisk avgift fŒr ej uttagas frŒn de elever som omfattas av elevkommunen.

Elevstyrelsen ansvarar fšr att rŠkenskaper fšrs šver elevkommunens medel.

ElevfullmŠktige beslutar om hur elevkommunens tillgŒngar skall anvŠndas. Vid sitt fšrsta sammantrŠde pŒ lŠsŒret antar elevfullmŠktige en budget fšr lŠsŒret. Fšrslag till budget upprŠttas av elevstyrelsen.

ErsŠttning fŒr inte utgŒ till funktionŠr med uppdrag inom elevkommunen och ej heller till annan enskild person. Elevkommunen fŒr dock utdela stipendium eller pris i tŠvling, om alla elever vid Mjšlby gymnasium har mšjlighet att kandidera eller delta.

Revision

26 ¤ Elevstyrelsens fšrvaltning och elevkommunens rŠkenskaper granskas av tvŒ av elevfullmŠktige valda revisorer.

Revisorerna avger Œrligen fšre det nya lŠsŒrets bšrjan till rektor berŠttelse šver granskningen och lŠmnar fšrslag angŒende ansvarsfrihet fšr elevstyrelsen.

Vid det nya lŠsŒrets fšrsta sammantrŠde med elevfullmŠktige beslutas angŒende ansvarsfrihet fšr det gŒngna lŠsŒrets elevstyrelse. Revisorernas granskningsberŠttelse skall tillstŠllas den nyvalda fullmŠktigefšrsamlingens ledamšter i samband med kallelsen.

ElevfullmŠktige kan efter fšrslag frŒn nŒgon av sina ledamšter besluta att revision och avgšrande av ansvarsfrihet skall ske ocksŒ under pŒgŒende lŠsŒr. ElevfullmŠktige behandlar dŒ revisorernas granskningsberŠttelse vid sitt nŠrmast fšljande sammantrŠde.

 

Mjšlby gymnasium – elevdemokratins avantgarde. Mjšlbygymnasisternas fšrening: Mjšlbygymnasisten, nr 4, 1994 november. Sid 7.

 

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson