Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Carl Gustaf Ehrenkrona in memoriam

En av mina allra mest vŠnfasta och vŠrderade MjšlbyvŠnner har gŒtt ur tiden. Friherre Carl Gustaf Ehrenkrona avled den 1 oktober i sitt nittiofemte levnadsŒr.

Han tillhšrde Mjšlbys Šldsta och genom tiderna mest inflytelserika slŠktkrets, knuten till socknens bŒda sŠterier Slomarp och Hulterstad. PŒ det fšrra residerade den redan pŒ 1500-talet. SjŠlv fšddes Carl Gustaf Ehrenkrona 1909 pŒ Hulterstad, som varit i slŠktens Šgo alltsedan 1646 och som han fšrvaltade 1956–1975. FšrfŠderna – som ocksŒ Œterfinns inom Štterna Gyldenklou, Burenskšld och von Schwerin – innehade pŒ sin tid stšrre delen av kvarnarna och marken i Mjšlby by, var landshšvdingar i …stergštland och deltog i riksstyrelsen under flera konungar.

PŒ en solid historisk grund vilade Carl Gustaf Ehrenkronas liv. Han hade stor kunskap om de slŠktled som fšregŒtt honom, han vŒrdade respektfullt deras minne men han hemfšll aldrig till att yvas šver deras storverk eller att dršja kvar i det fšrgŒngnas tankevŠrld. Han var sŠllsynt vŠl orienterad om sin samtid och fšljde intresserat samhŠllslivets fšrlopp.

I mer Šn ett kvartssekel fick jag glŠdjas Œt Carl Gustaf Ehrenkronas vŠnskap, alltsedan jag som gymnasist fšrsta gŒngen bjšds till Hulterstad och fick del av hans och hans hustru Ullas stora gŠstfrihet. Trots mer Šn femtio Œrs Œldersskillnad fann Carl Gustaf och jag mŒnga gemensamma nŠmnare fšr alla vŒra samtal och sammantrŠffanden under Œrens lopp. BŒde Carl Gustaf och jag hade djupa rštter i Mjšlbybygden. Denna representerade ocksŒ anfŠder till var och en av oss i riksdagen redan pŒ 1600-talet, hans bland ridderskapet och adeln och mina i bondestŒndet. Vi hade bŒda ocksŒ tjŠnstgjort fšr svenska staten i Paris och vŒra StockholmsbostŠder lŒg ett stenkast frŒn varandra pŒ samma gata. Inte minst delade vi intresset fšr svensk historia och politik. Carl Gustafs bildning och alltigenom vŠnliga vŠsen garanterade alltid en konversation som jag hade det stšrsta utbyte av.

Carl Gustaf Ehrenkronas bortgŒng markerar en slutpunkt fšr det gamla Mjšlby, som han bŒde fšr mig och inte minst sin egen familj var en sŒ vŠrdefull lŠnk till. NŠr han fšddes rŒdde ett helt annat samhŠlle. Hans far var dŒ huvudman fšr den lokala "monarki", som Œren 1760–1921 innehade patronatsrŠtten i Mjšlby med stort inflytande šver det lokala politiska livet och rŠtt att utse kyrkoherde och andra offentliga befattningshavare. Carl Gustaf blev den siste i sin generation, men Šttens kontinuitet i Mjšlby och pŒ Hulterstad Šr obruten och fšrblir sŒ fšrhoppningsvis under Šnnu mŒnga slŠktled.

Carl Gustaf Ehrenkrona kommer likt sina fŠder att vigas till den sista vilan i Mjšlby kyrka, som uppfšrdes 1771–1775 med betydande bidrag frŒn hans namne riksrŒdet Carl Gustaf Ehrenkrona. Ett lŒngt liv lŠggs till historien. Saknaden efter en mycket uppskattad och godhjŠrtad vŠn Œtfšljs av mŒnga glŠdjerika minnen som jag kommer att bevara med respekt och tacksamhet.

 

Carl Gustaf Ehrenkrona in memoriam. …stgšta Correspondenten, 2003-10-30. Del B, sid 8.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson