Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Bebyggelsen i Mjšlby kvarnby

Tisdagen den 28 maj 1771 var den šdesdigra dag dŒ Mjšlby by med kyrka, kvarnar, manbyggnader och andra hus genom en fšršdande brand nŠrmast utplŒnades. Omedelbart dŠrefter bšrjade kvarn- och kyrkbyn att pŒ nytt byggas frŒn grunden, bland annat med stšd av rikskollekter frŒn kyrkorna i Sverige och Finland. Den ŒteruppstŒndna byns mŠktigaste byggnad, kyrkan, togs i bruk 1775 och stod helt fŠrdig 1779.

Tack vare den karta fšr byns storskifte, vilken upprŠttades 1770 och faststŠlldes endast tre och en halv mŒnad fšre branden, har eftervŠrlden en fšrhŒllandevis god bild av hur den i grunden medeltida byn gestaltade sig fšre šdelŠggelsen. PŒ grund av bebyggelsens naturliga anknytning till Œn skedde ingen utflyttning av gŒrdsbebyggelse vare sig vid storskiftet eller laga skiftet, som faststŠlldes 1829. Som fšljd finns Šn idag spŒr av den bebyggelse i kvarnbyn som fšrmodligen grundlades redan pŒ 1100-talet.

Kyrkans lŠge pŒ den hšgsta punkten inom bebyggelsen Šr ofšrŠndrat. Fšr švrigt var byn uppdelad pŒ ett antal enheter, som i normalfallet bestod av bŒde kvarn och jordbruk. Till en komplett gŒrd inom byn hšrde en del av SvartŒns fall, en kvarnbyggnad pŒ strandlinjen, en oftast anslutande byggningstomt med mangŒrds- och ekonomibyggnader, jord i form av Œker, Šng och skog pŒ spridda stŠllen inom byarealen samt torpbebyggelse i utmarkerna. En del av enheterna saknade dock en eller flera av dessa bestŒndsdelar. Medan kvarnarnas lokalisering var sjŠlvskriven, lŒg jordbruksbyns tyngdpunkt i nŠrheten av kyrkan, pŒ motsatt sida av huvudvŠgen genom byn i det omrŒde som numera upptas av Stora Torget och utrymmet mellan detta och Œn.

Kvarnarna var belŠgna frŒn Mjšlby holme och nedstršms. PŒ vŠnstra stranden lŒg norr om huvudvŠgen (nu KungsvŠgen) i tur och ordning tomterna till KanikegŒrden, KlostergŒrden, NygŒrden, BondegŒrden och PilgŒrden samt lŠngst ned Snuggans kvarn, som fŒtt sitt namn efter att dess lott var att "snugga" den sista vattenkraften i fallen. Kvarnarna till nŠmnda gŒrdar lŒg pŒ stranden till respektive byggningstomt, utom nŠr det gŠller NygŒrden och BondegŒrden som hade sin respektive kvarn pŒ en intilliggande holme i Œn. BondegŒrden fick sin tomt flyttad till denna sida av Œn – invid NygŒrden med samma Šgare – vid laga skiftet, och dess kvarn var tidigare NorrgŒrdens. PilgŒrdens kvarn blev med tiden sammanbygd med KlostergŒrdens. Till nutiden har lŠmnats KanikegŒrdens kvarn samt KlostergŒrdens och NygŒrdens mangŒrdsbyggnader.

Sšder om huvudvŠgen, mellan Œn och vŠgen mot SmŒland, lŒg i anslutning till vŠgkorsningen byns torgplats och i šstra kanten av denna GŠstgivaregŒrden, som inte var nŒgon av byns egentliga gŒrdar utan en krog och skjutsstation belŠgen pŒ mark tillhšrande MunkegŒrden.

Tomterna pŒ den andra Œstranden tillhšrde, rŠknat frŒn stora vŠgen, GravgŒrden (mellan nuvarande NorrgŒrdsgatan och Œn; nu …stgšta Enskilda Bank), Lilla HŒlan (mellan NorrgŒrdsgatan och kyrkan; nu f d Hagelin & Co:s jŠrnhandel) och dŠrefter MunkegŒrden (Šven kallad MŒnegŒrden och inofficiellt GŠstgivaregŒrden) med MŒne kvarn (Šven kallad Stuverum), NorrgŒrden med SŒgen (Mjšlby sŒg) och SŒgarekvarnen (anlagd 1543 fšr slottsbygget i Vadstena) samt slutligen €le kvarn, vars namn ansluter till lŠget intill Alholmen (som tillsammans med Tallholmen norr dŠrom senare fšrenades till NorrgŒrds holme). PŒ norra delen av Mjšlby holme var HŒlans och GravgŒrdens kvarnar fšrlagda till vŠstra respektive šstra ŒfŒran. Till NorrgŒrden hšrde fšrutom SŒgen och SŒgarekvarnen en mjšlkvarn, vars lokal dock skiftat: den kvarn som švertogs av BondegŒrden, en nedlagd kvarn pŒ Alholmen och en annan pŒ fastlandet invid NorrgŒrdens byggningstomt samt den som tidigare utgjorde €le kvarn. DŠrtill kommer att MŒne kvarn eller Stuverum, belŠgen intill NorrgŒrden, med tiden ocksŒ kom att Šgas till denna.

PŒ den sšdra sidan av huvudvŠgen lŒg nŠrmast Œn Šnnu en byggningstomt till GravgŒrden (nu bebyggd med det hus som uppfšrdes fšr Kungshallen) och šster dŠrom Stora HŒlan (Šven betecknad KattkŠlla efter sin sŒ benŠmnda utjord i byns sšdra del; nu Sparbankshuset), mitt emot Lilla HŒlan. NŠsta tomt – i norra kanten av det nuvarande Stora Torget och mellan dŒvarande Stora HŒlan och Kyrktorget – tillhšrde fšrst BondegŒrden, innan denna flyttades šver Œn och tomten blev en del av GravgŒrdens markinnehav. Efter Kyrktorget fšljde KlockaregŒrden, som i likhet med GŠstgivaregŒrden inte var nŒgon regelrŠtt gŒrd utan, som namnet antyder, bostad fšr en av socknens funktionŠrer. Sšder om Kyrktorget lŒg mangŒrdsbyggnaden till SšdergŒrden, som saknade kvarn, och dŠrintill nŒgon form av bebyggelse som tillhšrde Hospitalsutjorden. Med okŠnt lŠge i byn fanns en gŒrd med kvarn kallad SkattegŒrden, som fšrsvinner ur kŠllorna och dŠrfšr antagits ha blivit nedlagd pŒ 1500- eller 1600-talet. …verensstŠmmelsen mellan vad som betecknas som bondejord respektive skattejord kan dock tyda pŒ att det Šr frŒga om ett tidigare namn fšr BondegŒrden.

Utanfšr byns sammanhŒllna bebyggelse lŒg pastoratets kyrkoherdebostŠlle, prŠstgŒrden Duvelund, som i likhet med SšdergŒrden och sjŠlvfallet GŠstgivare- och KlockaregŒrdarna, inte Šgde nŒgon kvarn. PrŠstgŒrden fanns pŒ denna plats redan fšre den stora branden, och den spridda uppgiften att den utflyttades fšr att undgŒ en eventuellt ny eldsvŒda Šr alltsŒ felaktig.

Efter fallen i Mjšlby by fanns inom socknen kvarnar Šven vid Mjšlkulla, Egebytorp samt Egeby, nyanlagd pŒ 1700-talet och med tiden flyttad uppstršms till €lvkulla. Dessutom existerade en kvarn benŠmnd …lle, som var šde frŒn omkring Œr 1600.

Samtidigt som kvarnbyns byggningstomter har varit utgŒngspunkt fšr den stegvisa fšrnyelsen och utvidgningen av stadskŠrnan, har tŠtortens yttre partier till en del formats av annan bebyggelse som uppstŒtt i agrarsamhŠllet. Framfšr allt Šr det frŒga om torp, backstugor och liknande utmarksbebyggelse, som fšrlades till mind­re bšrdiga stŠllen, gŠrna vid grŠnserna mellan gŒrdarnas marker och lŠngs fŠrdvŠgarna ut ur byn.

PŒ den nuvarande tŠtortens yta fanns periferibebyggelse bland annat utmed vŠgen till Sšrby vid Jerikodal och Jonsberg, vŠgen till Hogstad vid Liden, Hšglid och Kungshšga, vŠgen till SkŠnninge respektive Veta vid Egebybacken, vŠgen till Sya vid SpŠnnarhem och Albacken, vŠgen till Bockarp vid Brunnsvik och Skogen, vŠgen till VŠstra Harg respektive …stra Eldslšsa vid Snippen och Solskina, vŠgen till VŠstra Eldslšsa vid KattkŠlla, Ljungkullen och Skogsudden samt kring vŠgskŠlen Bockarp–VŠstra Harg och VŠstra Harg–VŠstra Eldslšsa.

Till denna typ av omrŒden lokaliserades ocksŒ soldattorp. Mjšlby by hšll inte sjŠlv nŒgon soldat men inom dagens tŠtort hade angrŠnsande byar sammantaget nio soldattorp: VŠstra Eldslšsa tvŒ (i kilen mellan vŠgarna till Bockarp och VŠstra Harg, vid servicehuset Bok­en), …stra Eldslšsa ett (sšder om HargsvŠgen vid avtagsvŠgen mot Rothemmet bland Solskinatorpen), Egeby tvŒ (sšder om Runšgatan pŒ Egebybacken), Egebytorp ett (sydost om jŠrnvŠgsundergŒngen vid Albacken) samt Hulje i VŠstra Skrukeby socken fyra (alla i Kungs­hšga, tvŒ vid Gustaf Emils grŠnd och tvŒ vid KungsvŠgen ned mot Mjšlby).

En del av dessa bebyggelsesamlingar utvecklades till smŒ fri­vux­na fšrstadssamhŠllen, dŠribland Egebybacken, Kungshšga och den sŒ kallade Eldslšsagatan. Vid tillkomsten av municipalsamhŠllet, vars avgrŠnsning i allt vŠsentligt fšljde byns definition, hamnade en del av utmarksbebyggelsen – belŠgen pŒ exempelvis Egeby, Hulje respektive …stra Eldslšsa byars mark – omedelbart utanfšr det stadsplanelagda omrŒdet. DŠr kunde bebyggelsen frodas under gynnsamma fšrutsŠttningar i det att man undgick sŒvŠl stadsstadgornas inskrŠnkningar som municipalskatten.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

Kontakt

© 2022 Per Andersson