Mjšlbyhistoria

Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum

Per Anderssons forskning och texter om Mjšlbys historia

 

 

 

 

 

Mjšlbys Šgare

€gandet av mark och vatten – gŒrdar och kvarnar – i Mjšlby har under Œrhundradenas lopp skiftat pŒ ett sŠtt som vŠl avspeglar samhŠllets fšrŠndring i den svenska historien.

Kvarnbyns Šldsta kŠnda Šgare – och antagligen Šven dess anlŠggare – hade sin hemvist i rikets šversta skikt, bestŒende av bland annat kungliga personer, stormŠn och prelater. Genom donationer šverfšrdes merparten av egendomen i Mjšlby frŒn dessa till kloster och andra religišsa subjekt, sŒsom Vreta och Alvastra kloster och SkŠnninge och Vadstena hospital. Om dessa medeltida ŠgofšrhŒllanden vittnar namnen KanikegŒrden, KlostergŒrden, MunkegŒrden och Hospitalsutjorden.

Under reformationen drogs alla kloster- och kyrkoŠgda kvarnar och gŒrdar in till kronan, som blev Šgare till i det nŠrmaste hela byn. Kungamakten anvŠnde under 1500-talets andra och 1600-talets fšrsta hŠlft denna egendom som fšrlŠningar och fšrpantningar till adelsmŠn. Den som framfšr andra gynnades var den mŒngsidige stormaktstida karriŠristen Anders Gyldenklou (1602–1665), fšdd pŒ Slomarp och slutligen regeringspresident i Pommern. I sin Šgo samlade han – utan att sjŠlv vara bosatt pŒ orten – stšrre delen av Mjšlby by, sŒsom KlostergŒrdens, GravgŒrdens, MunkegŒrdens, NorrgŒrdens, HŒlans och €le kvarnar, SŒgarekvarnen, Mjšlby sŒg samt GŠstgivaregŒrden. Reduktionen medfšrde dock att en del av fšrvŠrven Œtergick till kronan. Han blev Šven Šgare till Hulterstads sŠteri, vars flerhundraŒriga inflytande šver Mjšlby by och socken dŒ inleddes. Till kyrkan hšrde naturligt nog ocksŒ kyrkoherdebostŠllet.

Sedan mšjligheten till skattekšp šppnats, inleddes under senare hŠlften av 1700-talet en ny fas i Šgandets historia. Fšr fšrsta gŒngen kom mark och vatten att Šgas av personer som ocksŒ bodde och verkade i byn, sjŠlvŠgande bšnder och mjšlnare. Skattekšpen gjordes framfšr allt av bšnder frŒn nŠrbelŠgna slŠttsocknar men Šven av Hulterstads Šgare. Fšljden blev att nŒgra fŒ kapitalstarka allmogeslŠkter dominerade Mjšlby under stšrre delen av 1800-talet. PŒ Œns šstra sida residerade sedan 1776 slŠkten Salomonsson i NorrgŒrden som Šgare till flera kvarnar och andra fšrindustriella anlŠggningar. En motsvarande stŠllning pŒ den vŠstra sidan hade frŒn 1801 slŠkten Gustafsson, Šgare till NygŒrden, BondegŒrden och PilgŒrden. SlŠktkretsen Hagelin–Wistršm, med bland annat Mjšlbykungen Carl Gšran Hagelin (1827–1892), innehade KlostergŒrden och švertog senare ocksŒ PilgŒrden. HŒlan har omvŠxlande Šgts inom olika slŠkter, bland annat Salomonsson, Hagelin och den gamla mjšlbyslŠkten Sundstršm, som Šven innehaft andra kvarnar i byn och dessutom sett en av sina medlemmar som pastoratets kyrkoherde. Hulterstads Šgande kvardršjde lŠngst i en behŒllen del av GravgŒrden och i Mjšlkulla utanfšr byn.

NŠr kvarnbyn i och med jŠrnvŠgens tillkomst bšrjade omvandlas till en industriort, fšljde en bolagsbildning fšr att skapa stšrre och mer konkurrenskraftiga kvarnfšretag. Fšrst ut var en ny aktšr, som kom till byn samtidigt som jŠrnvŠgen, direktšr Wilhelm Edlund (1844–1924). Han inkšpte HŒlans och GravgŒrdens kvarnar och bildade dŠrav Mjšlby kvarnaktiebolag. SlŠkten Gustafssons kvarninnehav transformerades till Mjšlby stršms kvarnbolag och Hagelin–Wistršms till Klosters kvarnaktiebolag.

I takt med stationssamhŠllets snabba expansion tilltog behovet av insatser frŒn kommunalt hŒll fšr att ta till vara den vŠxande tŠtortsbefolkningens gemensamma intressen, bland annat i frŒga om anvŠndningen av mark och vatten. Fšljden blev att municipalsamhŠllet och dŠrefter staden och kommunen fšrvŠrvade det ena efter det andra av agrarsamhŠllets jordomrŒden, med tiden Šven utanfšr byn, fšr att mšjliggšra byggande av sŒvŠl bostŠder som industrier. Dessutom uppkšptes fallen i Œn fšr byggande av ett kraftverk fšr elproduktion, varmed vattenkvarnarnas tid var fšrbi och Œns strŠnder rensades frŒn sina kvarnbyggnader med hjulhus utskjutande i stršmmen.

Den kommunaliserade marken har till stšrsta delen styckats och fšrsŒlts till privata Šgare i samband med exploateringen. Fšrutom vad kommunen behŒllit fšr allmŠnna ŠndamŒl och fšr allmŠnnyttans bostŠder, Šgs idag fastigheterna i Mjšlby tŠtort till stšrsta delen av dem som bor eller driver verksamhet dŠr.

 

Mjšlbyhistoria – Den kungliga kvarnbyn vid SvartŒn som fick jŠrnvŠg och blev sydvŠstra …stergštlands centrum. Stockholm, 2011. 284 sid. ISBN 978-91-87784-21-7.

 

 

 

 

slekt.se/mjolby

Start Mjšlbyhistoria

Start slekt.se

© 2022 Per Andersson