S V E R I G E S   K U N G A S L € K T

 

P E R   A N D E R S S O N S   K A R T L € G G N I N G   A V   € T T L I N G A R   T I L L   A R V M O N A R K I N S   G R U N D A R E   G U S T A V   V A S A

 

 

 

 

 

slekt.se

Start

 

Stamtavla

SlŠktens utbredning

Tronfšljden

KŠnda Šttlingar

SlŠktnamn

Ortnamn

6 juni

 

Forskning och kŠllor

Bokverk med Šttlingarna

Hitta rŠtt i slŠkten

Redovisningssystem

Hur mycket slŠkt

Fšrkortningar

Om personuppgifter

RŠttelser

Efterlysningar

Svara pŒ slŠktbrev

 

Kontakt

Om Per Andersson

 

UpphovsrŠtt/Copyright

© 2019 Per Andersson

Uppdaterad 2019-07-26

 

Om Per Andersson

                                                     

Fšdd 1961, utbildad i statsvetenskap, historia, nationalekonomi, juridik, pedagogik, vetenskapsteori m m, under drygt tre decennier verksam inom utbildningssystemet som bl a gymnasierektor, censor, statlig utbildningsinspektšr, undervisningsrŒd och sakkunnig i regeringskansliet, fšrfattare till bšcker inom frŠmst genealogi, heraldik och kommunalhistoria, ordfšrande fšr SlŠktfšreningen Jehander och SlŠktfšreningen Quarn, hedersledamot av Almqvistska slŠktfšreningen, Tolfska slŠktfšreningen och SlŠktfšreningen RŒsberg, 2013 tilldelad Svenska heraldiska fšreningens fšrtjŠnstmedalj i guld fšr "insatser pŒ det historiska omrŒdet" och "stora insatser fšr heraldiken i Sverige".

Under mŒnga Œr har han Šgnat sig Œt att utforska Sveriges kungaslŠkt. En stor del av hans morfars slŠktingar, pŒ bŒde fŠdernet och mšdernet, tillhšr kungaslŠkten, nŠrmast genom dennes mormor, som i sitt fšrsta Šktenskap blev mor till fyra kungaŠttlingar och anmoder till medlemmar av Šnnu regerande furstehus, medan Per Andersson hŠrstammar i hennes andra gifte med sin kusin.

Per Anderssons intresse fšr kungaslŠkten vŠcktes redan i slutet av 1960-talet, dŒ han uppmŠrksammade hur alla svenska monarker efter Gustav Vasa tillhšrde dennes kognatiska slŠkt. Egen forskning om Šttlingarna i primŠrkŠllor pŒbšrjade han som 14-Œring 1976. Projektet, som alltsŒ pŒgŒtt under ett halvsekel, har varit sŠrskilt intensivt de senaste elva Œren och har tagit i ansprŒk drygt 36 000 dokumenterade arbetstimmar, motsvarande 21 Œrs heltidsarbete.

Fšr att hantera en stšrre mŠngd slŠktingar och presentera dem pŒ ett šverskŒdligt sŠtt, har Per Andersson konstruerat ett redovisningssystem med unika individbeteckningar och en sŠrskild typ av stamtavla.

Per Andersson har ocksŒ kartlagt de 32 slŠkter som utgŒr frŒn hans anor i sjŠtte generationen (totalt ca 80 000 personer), redovisade i boken …stgštsk och smŒlŠndsk slŠktbok (2008). DŠrutšver har han utrett avkomlingarna till fem 1600-talsfšrfŠder pŒ olika ansidor i form av stšrre kognatiska slŠkter knutna till var sin flerhundraŒrig slŠktgŒrd: DršgshultsslŠkten frŒn Nykil (farfars far och mor), BjšrnarydsslŠkten frŒn Lommaryd (farmors far och mor), LŒngarydsslŠkten (morfars far och mor, gŒrden KrŒkŒs), BesserydsslŠkten frŒn Asby (mormors far, rusthŒllar- och nŠmndemannaslŠkten Berggren) och …lmstadsslŠkten (mormors mor, gŒrden LŒngeberg, prŠst- och ŠmbetsmannaslŠkten Almqvist). Dessa har ocksŒ redovisats i bokform (1982–2014). LŒngarydsslŠkten, som han tillhšr pŒ fyra linjer, har frŒn 1988 noterats i Guinness rekordbok som den stšrsta kartlagda slŠkten.

Fšrutom ett 30-tal slŠkthistoriska bšcker har Per Andersson medverkat i Svenska slŠktkalendern, Svenska antavlor, SlŠkthistoriskt forum, SlŠkt och hŠvd och andra tidskrifter och tidningar. Som kursledare frŒn 1979 har han utbildat hundratals personer i slŠktforskning och som rektor infšrde han kurser i slŠktforskning och lokalhistoria i gymnasieutbildningen. Han har Šven varit handledare fšr mŒnga gymnasisters specialarbeten inom dessa ŠmnesomrŒden. Vidare har han under 40 Œr hŒllit fšrelŠsningar och lett exkursioner inom slŠkt- och lokalhistoria, anordnat ett 30-tal slŠktmšten och grundat tre slŠktfšreningar (fšr sin farmors slŠkt RŒsberg, morfars Jehander och mormors Quarn). LŒngarydsslŠktens Œterfšrening i ursprungssocknen den 5 maj 1991 med 2 510 deltagare noterades som rekord av Guinness och vid en slŠktsamling 2007 ŒtervŠnde uppemot 7 000 slŠktmedlemmar, fšrdelade pŒ tvŒ dagar, till LŒngaryd.

Inom heraldiken har Per Andersson bl a utgivit bšckerna Sveriges kommunvapen (1983), Heraldiska vapen i Sverige (1989), Nordiska korsflaggor (1992), Heraldik – LŠran om vapenmŠrken (1993), Svensk vapenbok fšr kšpingar, municipalsamhŠllen och landskommuner 1863–1970 (1994), Under nordisk flagg – Nordens historia, samtid och framtid speglade i korsflaggor (1994) och …stgštsk vapenbok – Territoriella heraldiska vapen i …stergštland fšr landskap, lŠn, stift, landskapsdelar, hŠrader, kommuner, stŠder, kšpingar, landskommuner, pastorat och fšrsamlingar (1998).

I boken Sveriges kommunindelning 1863–1993 (1993) har Per Andersson redovisat sin kartlŠggning av alla stŠders, kšpingars, municipalsamhŠllens, landskommuners, storkommuners och nutida kommuners "slŠkttrŠd", som fšrgrenat sig genom indelningsreformer och andra sammanlŠggningar, delningar osv. Drygt 5 000 kommunala enheter fšljs dŠr framŒt respektive bakŒt i "antavlor" fšr kommunerna.

PŒ det lokalhistoriska omrŒdet har Per Andersson publicerat sina forskningsresultat i form av flera bšcker (1979–2011) och uppemot hundratalet uppsatser och artiklar samt grundat och varit redaktšr fšr Œrs- och tidskrifter.

En allsidig samling av vad han skrivit finns i den nŠrmare tusensidiga antologin Texter – Tryckta skrifter 1974–2009 i urval om heraldiska vapen, namnskick, slŠkt- och personhistoria, lokalhistoria, konstitutionella frŒgor, utbildningsvŠsen m m (2009).